Hlavní navigace

Změnu zdravotní pojišťovny hlaste včas, jinak platíte penále

10. 5. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Změnit zdravotní pojišťovnu můžete jednou za rok ve dvou termínech. Nezapomeňte to ale nahlásit zaměstnavateli, jinak mu vznikne penále, které může chtít po vás.

Ještě v roce 2011 šlo změnit zdravotní pojišťovnu čtvrtletně. Sice jen jednou za rok, ale ke 4 termínům – vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí, tedy k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu. V letech 2012 až 2015 pouze od začátku roku. Od roku 2016 k začátku kalendářního pololetí. Dle v r. 2015 novelizovaného ust. § 11a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. je nyní možné zdravotní pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí, tedy od 1. ledna nebo 1. července. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je potřeba podat nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Nejdříve tedy můžete zdravotní pojišťovnu změnit k 1. lednu 2017, přičemž žádost musíte podat nejpozději 30. září 2016. Zdravotní pojišťovnu si nemůže určit novorozenec, který se stává ze zákona pojištěncem zdravotní pojišťovny, kde je pojištěna jeho matka. Narození dítěte je potřeba příslušné zdravotní pojišťovně oznámit.

Změna je možná pouze jednou ročně

Ust. § 11a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zní:

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Zdravotní pojišťovnu tedy můžete změnit pouze jednou za rok. Podle termínu, kdy o změnu požádáte, se stanete pojištěncem nové pojišťovny buď k 1. červenci, pokud o přeregistraci požádáte mezi 1. lednem až 31. březnem (resp. mezi 1. říjnem a 31. prosincem předchozího roku), nebo k 1. lednu, pokud o přeregistraci požádáte mezi 1. červencem a 30. zářím (resp. mezi 1. dubnem a 30. červnem) předchozího roku. Odhlášení u stávající zdravotní pojišťovny provádí vaše nová zdravotní pojišťovna. Vámi vybraná nová zdravotní pojišťovna vám zašle novou kartu pojištěnce, kterou se budete prokazovat při návštěvách lékařů.

Rychlejší změna při krachu nebo sloučení pojišťovny

Pokud ovšem zdravotní pojišťovna vstoupí do likvidace, je u ní zavedena nucená správa nebo došlo ke sloučení zdravotních pojišťoven, které se týká i zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěni, jste oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu v jiné – kratší lhůtě, a to vždy k prvnímu dni 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k události, která je důvodem změny pojišťovny.

O změně zdravotní pojišťovny informujte při nejbližší návštěvě každého svého lékaře. Pokud jste zaměstnancem, nezapomeňte o změně včas informovat svého zaměstnavatele, a to mzdovou účtárnu, aby zdravotní pojištění z vašeho příjmu bylo včas odvedeno na účet správné – nové zdravotní pojišťovny. Jestliže svou oznamovací povinnost nesplníte, potom penále, které vyúčtuje pojišťovna zaměstnavateli, může následně zaměstnavatel požadovat právě po vás. A věřte, že dříve či později se kontrolní činností na tyto případy přijde.

Informujte svého zaměstnavatele

Při nástupu do zaměstnání jste coby zaměstnanci povinni sdělit zaměstnavateli zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěni. Stejnou povinnost máte i tehdy, stanete-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání. V tomto případě tuto povinnost musíte splnit do 8 dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Tuto povinnost máte jako zaměstnanec proto, aby vás zaměstnavatel mohl přihlásit u nové pojišťovny a odhlásit u bývalé zdravotní pojišťovny a odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění pojišťovně, kterou jste si nově zvolili. Přijetí sdělení o změně pojišťovny je zaměstnavatel povinen vám písemně potvrdit.

Zaměstnavatel musí následně přesměrovat platby pojistného zdravotní pojišťovně, ke které jste k příslušnému datu přestoupili. Pokud jste tuto svoji povinnost nesplnili, vzniká zaměstnavateli u vaší bývalé zdravotní pojišťovny přeplatek na pojistném. Naopak zdravotní pojišťovna, které platby řádně náleží, bude po zaměstnavateli (neboť ten je v takovém případě partnerem zdravotní pojišťovny z hlediska placení pojistného) uplatňovat dlužné pojistné včetně penále. Zaměstnavatel má právo požadovat na vás jako zaměstnanci či bývalém zaměstnanci úhradu penále, které případně zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny vaší zdravotní pojišťovny. Sazba penále činí podle zákona 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Na prominutí penále není nárok

Zaměstnavatel však může podat žádost o prominutí penále. Zdravotní pojišťovna může buď vyhovět v plném rozsahu, to znamená, že celé penále promine, nebo jej alespoň snížit. V postoji zdravotních pojišťoven při posuzování, resp. předepisování a vymáhání takto vzniklého penále panuje v praxi určitá benevolence, protože odvedené pojistné fakticky bylo v systému veřejného zdravotního pojištění, i když bylo poukázáno nesprávné zdravotní pojišťovně. Nicméně následné řešení takové chyby je pracné a nepříjemné pro všechny zúčastněné. Na prominutí vyměřeného penále není právní nárok.

Tip do článku - účto fakturace duben

Zaměstnavatel obvykle argumentuje tím, že vznik penále sám nezapříčinil, ale k dluhu došlo v důsledku opomenutí zaměstnance (neoznámení nebo opožděné oznámení změny zdravotní pojišťovny). Další okolností bývá konstatování, že příslušné finanční prostředky (pojistné) byly uhrazeny do systému veřejného zdravotního pojištění, byť nesprávné zdravotní pojišťovně. Zdravotní pojišťovna tyto argumenty může, ale nemusí vzít v úvahu.

Pokud zdravotní pojišťovna žádosti o prominutí penále nevyhoví, případně jí vyhoví pouze částečně, může zaměstnavatel uplatňovat takto vzniklou škodu vůči zaměstnanci. Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny. V takových situacích se může zaměstnanec vyvinit tehdy, pokud prokáže, že zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny řádně oznámil. Proto je dobré nechat si oznámení o změně pojišťovny potvrdit. Mohla by totiž nastat situace, že zaměstnavatel včas nebo vůbec nezareaguje na sdělení zaměstnance a nepřesměruje platbu pojistného za tohoto zaměstnance na účet nové zdravotní pojišťovny, nýbrž stále bude platit pojistné zaměstnancově bývalé zdravotní pojišťovně.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).