Hlavní navigace

Zákoník práce: Konkurenční doložka

27. 6. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Pracujete-li na významném postu, může váš zaměstnavatel požadovat uzavření tzv. "konkurenční doložky". Po ukončení pracovního poměru pak nebudete moci vykonávat stejnou činnost. Na jakou dobu lze konkurenční doložku uzavřít? Na jakou kompenzaci máte nárok?

Vedle případů ochrany čistoty vztahů při podnikání, které jsou specifickým způsobem řešeny v Obchodním zákoníku v souvislosti s obchodním tajemstvím a vymezením prostředků jeho ochrany, směřuje k obdobnému cíli i zvláštní úprava stanovená pro pracovněprávní vztahy v Zákoníku práce. Jde o případy sjednání tzv. konkurenční doložky.

Podle litery Zákoníku práce může být sjednána dohoda, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Konkurenční doložka může být uzavřena nejdéle na dobu 1 roku.

Součástí dohody je závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti.

<calculator id=„18“></cal­culator>

Dohodu o konkurenční doložce může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít, jestliže to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při uvedené činnosti by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. Jestliže však byla se zaměstnancem sjednána zkušební doba, je možné dohodu uzavřít nejdříve po uplynutí zkušební doby, jinak je dohoda neplatná.

Byla-li v této dohodě sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže závazek poruší, zanikne závazek zaměstnance zaplacením smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty však musí být přiměřená povaze a významu podmínek uvedených v zákoně.

Zaměstnavatel může od dohody odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Na druhé straně zaměstnanec může dohodu vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti. Dohoda zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

FIN21

K náležitostem uvedené dohody Zákoník práce stanoví, že musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná; obdobně to platí i pro uvedené odstoupení od dohody a pro výpověď dohody.

Konkurenční doložku nelze použít na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociální péče.

Anketa

Máte uzavřenou "konkurenční doložku"?

45 %
55 %
Odpovědělo 332 čtenářů.

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).