Hlavní navigace

Zákoník práce: Odpovědnosti za škodu se nevyhnou ani studenti

20. 6. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vedle obecných zásad náhrady škody v pracovním poměru upravuje nový Zákoník práce i specifické případy řešení náhrady škody. Odpovědní za škodu jsou tak žáci a studenti vůči školám a naopak. Jak zákon upravuje právo na náhradu škody u požárníků, zdravotně postižených nebo třeba dárců krve?

Odpovědnost za škodu: žáci, studenti i školy

Zákoník práce stanoví, že žáci střední školy, středního odborného učiliště, odborného učiliště, vyšší odborné školy nebo učiliště nebo studenti vysoké školy odpovídají škole nebo právnické či fyzické osobě za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním. Pokud ke škodě došlo při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídají žáci za škodu tomuto školskému zařízení.

Na druhé straně uvádí Zákoník práce, že za škodu, která vznikla žákům základních škol, základních uměleckých škol, zvláštních škol a pomocných škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá škola. Při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá školské zařízení. Pokud nevystupuje škola nebo školské zařízení v právních vztazích svým jménem a nemá-li odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, odpovídá v takovém případě žákům zřizovatel školy, popřípadě školského zařízení.

Zákoník práce řeší i problematiku náhrady škody, která žákům či studentům vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo. Došlo-li ke škodě při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá za škodu příslušné školské zařízení.

Jak jsem již vysvětlil, v případě, kdy nevystupuje škola nebo školské zařízení v právních vztazích svým jménem a nemá odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, odpovídá za škodu zřizovatel školy nebo školského zařízení.

Obdobně Zákoník práce řeší také odpovědnost vysokých škol. Příslušná vysoká škola odpovídá svým studentům za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém nebo teoretickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo.

Právo na náhradu škody ve specifických případech: odboráři, požárníci, dárci krve

Fyzickým osobám plnícím veřejné funkce a funkcionářům odborové organizace odpovídá za škodu vzniklou při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ní ten, pro koho tuto funkci vykonávali. Fyzické osoby a funkcionáři odpovídají za škodu tomu, pro koho byli činí.

Osobám se zdravotním postižením, které nejsou v pracovním poměru a jejichž příprava na budoucí povolání se provádí podle zvláštních předpisů, odpovídá za škodu vzniklou pracovním úrazem, popřípadě nemocí z povolání při této přípravě ten, u něhož se příprava pro povolání provádí.

Právo na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem mají i členové dobrovolných požárních sborů a báňských záchranných sborů, kteří utrpí úraz při činnosti v těchto sborech. Tehdy za škodu odpovídá ten, u něhož je sbor zřízen.

Právo na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem mají i fyzické osoby, které na výzvu správních úřadů nebo územního samosprávného celku či velitele zásahu a podle jejich pokynů, popřípadě s jejich vědomím osobně napomáhají při zásahu proti živelní události nebo při odstraňování jejích následků a utrpí při těchto činnostech úraz. Za škodu vzniklou tímto úrazem jim odpovídá správní úřad nebo obec, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Tip do článku - účto fakturace duben

Právo na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem mají fyzické osoby, které dobrovolně v rámci akce organizované územním samosprávným celkem vypomáhají při plnění důležitých úkolů v zájmu společnosti. Například fyzické osoby, které dočasně vypomáhají při zvelebování obcí a utrpí při těchto činnostech úraz. Za škodu vzniklou tímto úrazem jim odpovídá ten, pro koho v době tohoto úrazu pracovaly.

Právo na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem mají i členové různých družstev, kteří utrpí úraz při výkonu funkce nebo při dohodnuté činnosti pro družstvo. Dále zdravotníci Červeného kříže, dárci při odběru krve, členové Horské služby, jakož i fyzické osoby, které na její výzvu a podle jejích pokynů osobně pomáhají při záchranné akci v terénu. Stejně tak fyzické osoby, které dobrovolně vykonávají pečovatelskou službu sociálního zabezpečení, a fyzické osoby, které byly pověřeny zaměstnavatelem určitou funkcí nebo činností, jestliže utrpěly úraz při plnění úkolů souvisejících s výkonem příslušné funkce nebo činnosti. Za škodu vzniklou tímto úrazem jim odpovídá ten, pro koho byli v době tohoto úrazu činí.

Anketa

Vyplatila vám škola náhradu škody?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).