Hlavní navigace

Zajistěte si zisky před dovolenou

8. 7. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Máte-li akciové portfolio, o které se pravidelně staráte a upravujete ho podle aktuálního vývoje na trhu, pak pro vás odjezd na dovolenou může být spojen s rizikem poklesu jeho hodnoty. Zeptali jsme se proto odborníků, jak nejlépe zajistit portfolio před odjezdem na dovolenou.
Josef Stoulil - Afin Brokers

Josef Stoulil, hlavní ekonom Afin Brokers

Zabezpečení portfolia v rámci přiměřené a správně ošetřené diversifikace skladby jednotlivých položek v portfoliu by se nemělo nějak krátkodobě zvlášť řešit po dobu letních dovolených. Dobré portfolio bývá zaměřeno na střednědobý a dlouhodobý horizont, a z toho také plyne takřka nulová nutnost nějakého krátkodobého zásahu do konsistentní skladby portfolia klienta.

Většinou v tomto období nejsou na akciových trzích přítomni rozhodující investoři, takže volatilita trhů a případné větší rozdíly v průběhu jednotlivých seancí na burzách zpravidla nebývají takové jako ve zbytku roku. Nicméně je třeba, aby klient měl své portfolio spravováno podle zásad odborné péče a byl o něm pravidelně informován.

Doporučuji proto před nástupem vlastní dovolené navštívit příslušného licencovaného obchodníka s cennými papíry (či investičního zprostředkovatele s registrací u Komise pro cenné papíry) a domluvit s ním přesné, srozumitelné a transparentní pokyny ve vztahu ke svěřeným prostředkům, resp. portfoliu cenných papírů.

V případě nepředpokládaných objektivních událostí v ekonomické či politické sféře (příp. dalších možných situací), u kterých by mohlo dojít k ovlivnění akciového trhu jako celku a následně i skladby a výnosnosti portfolia negativním způsobem, se na některých trzích používá stanovení hranice tzv. stop loss. Znamená to, že v případě, že některý akciový titul během určité sjednané doby (např. 1 – 3 dny) zkoriguje např. o 10 %, dochází k tomu, že se automaticky dle závazného pokynu klienta realizuje prodej akcie. Tím se zabrání dalšímu znehodnocování portfolia a uvedený titul se může nahradit jiným, s lepší předpokládanou výkonností. Je také možné ponechat hotovost na účtu a vyčkat příhodnější doby pro další zainvestování do trhu.

Ovšem v případě vyloženě konzervativního zaměření klientova portfolia, se dle zahraničních zkušeností nemají během letního období dělat nějaké ukvapené závěry formou prodejních příkazů, neboť s nástupem září, podzimu a hlavních hráčů na trh se poté uvedené zásahy jeví jako kontraproduktivní.

Navíc je třeba dodat, že uvedené informace neplatí všeobecně, protože na akciových trzích se situace stále mění v závislosti na mnoha faktorech. Samozřejmě také platí, že minulá výkonnost akcií nezakládá automaticky stejné zhodnocení v dalším období a hodnota investice není v této oblasti zaručena.

Miroslav Kousalik, Cyrrus

Zajišťování akcií nebo akciového portfolia je důležitou částí investičního procesu. Akcie (cenné papíry s proměnlivým výnosem) patří ve srovnání s dluhopisy, bankovními depozity či různými garantovanými strukturovanými produkty k rizikovějším investicím, u kterých by investoři měli dbát na ochranu své investice. Zvláště v dnešním nestabilním světě, kdy jsou výkyvy cen akcií značné, je ochrana před vysokými ztrátami velmi důležitá.

Pokud investor nechce veškerý čas trávit sledováním vývoje svého portfolia, aby mohl včas reagovat prodejem při nepříznivém vývoji cen akcií, může volit několik možností, jak akciové portfolio (či jednotlivou akcii) zajistit proti nepříznivému cenovému vývoji.

V první řadě může použít tzv. stop-loss prodejní příkaz. Stop-loss (neboli Zamezení ztráty) je příkaz na prodej akcie za určitou cenu, která je nižší než současná tržní hodnota akcie. Stop-loss je po celou dobu platnosti (platnost může několik dnů až jeden rok) neaktivní, pokud se cena akcie pohybuje nad cenou stop-loss příkazu. Pokud dojde k dosažení zadané ceny a na trhu proběhne obchod za tuto cenu, stop-loss příkaz se zaktivní a přemění se v prodejní příkaz za tržní cenu (tzv. „at best“ příkaz – prodej co nejlépe). V tomto případě je investor chráněn proti propadu trhu pod hranici definovanou v příkazu stop-loss. Tento příkaz ovšem nezaručuje stoprocentně, že budou akcie prodány právě za předem stanovenou cenu. Při aktivování příkazu na určité ceně může dojít k hlubšímu propadu trhu a ztrátě likvidity, což v praxi znamená, že investor může prodávat za nižší než předem stanovenou cenu.

Další možností, jak eliminovat toto riziko, je použít sofistikovanějšího zajištění pomocí tzv. derivátů. Jedná se o zajištění akcie či akciového portfolia pomocí put opcí nebo put warrantů (warranty jsou opce emitované pro privátní klienty – jsou dostupnější a nákladově levnější ve srovnání s klasickými opcemi).

Pokud investor nechce prodávat své akcie, ale obává se možného poklesu, může použít zajištění akcií nákupem put warrantu, a to buď statické nebo dynamické (tzv. delta zajištění).

Dynamické „Delta“ zajištění využívá tzv. delta koeficient warrantů (míra udávající, o kolik se změní cena warrantu při změně podkladové akcie, na kterou je warrant vázán). Pokud chce investor zajistit 10 000 akcií, potřebuje nakoupit patřičný počet put warantů na dané akcie (právo prodat dané akcie za předem stanovenou cenu).

Počet warantů = počet akcií / delta warrantu

Pokud existuje put warrant na dané akcie s delta koeficientem 0,4 (delta je vždy číslo mezi 0 a 1), musí investor nakoupit 25 000 put warrantů (10 000 / 0,4). Pokud cena akcií poklesne o 0,5 EUR, znamená to pro investora ztrátu 5000 EUR. Na druhou stranu dojde ke zvýšení ceny put warrantů o 0,5 EUR násobené delta koeficientem 0,4. To znamená že warranty stoupnou o 0,2 EUR. 25 000 warrantů potom stoupne o 5000 EUR (25 000×0,2), tedy právě o hodnotu ztráty portfolia.

Protože se delta koeficient neustále mění (jde o dynamické zajištění), musí docházet k pravidelnému upravování zajištění. V našem příkladu, pokud stoupne cena put warrantů, zvýší se i jejich delta koeficient. To znamená, že investor potřebuje menší počet warrantů pro zajištění akciového portfolia.

Oproti tomu při statickém zajištění portfolia se počet put warrantů nutných k zajištění stanoví na základě hodnoty portfolia a ceny, za kterou mohou být warranty uplatněny.

Počet warantů = (hodnota portfolia x emisní poměr warrantu) / realizační cena warrantu

Takto zajištěné portfolio potom investor drží bez dalších úprav až do splatnosti. Nákladem tohoto zajištění jsou náklady na nákup put warrantů.

Radek Neumann - Fio

Radek Neumann, makléř Fio, burzovní společnosti

Potřeba zajištění akciového portfolia přes dobu dovolených proti nepříznivému vývoji vyplývá ze skutečnosti, že akciové trhy jsou výrazně volatilní a krátkodobá nepřítomnost (obvykle 14 dnů) může v obchodním portfoliu nadělat nepříjemný vítr. Záměrně jsem použil termín „obchodní portfolio“, pod kterým rozumím krátkodobé spekulativní pozice. Při dlouhodobé investici nehrají krátkodobé výkyvy výraznější roli (viz. Dowova teorie trendů – primární, sekundární, terciální) a při čistě spekulativním obchodováním je lepší být „mimo trh“. Tím se riziko poklesu (ale i růstu) eliminuje dokonale a během dovolené má investor zcela čistou hlavu.

Pokud i přesto řeší obchodník potřebu zajistit se proti výkyvům (např. z daňových důvodů či kvůli minimalizaci transakčních nákladů při rozsáhlejších portfoliích), musí přijmout fakt, že má k dispozici výrazně omezenější arzenál instrumentů a možností než profesionální portfolio manažeři. Ti často využívají k zajištění svých pozic opačných pozic v opčních a futures kontraktech na stejné podkladové aktivum (hedging). Zde vycházejí z faktu, že pokud na promptním trhu prodělají (tj. trh klesne), krátká pozice (short-sell) v derivátu tuto ztrátu kompenzuje. Míra kompenzace pak závisí na efektivitě zajištění.

Vzhledem k faktu, že retailový investor nemá k dispozici výkonné analytické zázemí pro výpočet indexů růstů a poklesů u opcí pro replikaci opčních ekvivalentů nebo výše jeho pozic neodpovídají objemům, které by bylo možné krýt pozicemi ve futures kontraktech (desítky až stovky tisíc USD), vstupuje do hry spíše intuice a zdravý rozum, ačkoli základní zajištění myšlenka zůstává.

Možnost zajistit se proti poklesu na českém trhu prakticky není, zde se tedy nabízí možnost diverzifikace do více titulů a důvěra v základní myšlenku teorie portfolia, že vhodnou diverzifikací lze značně omezit riziko výrazných změn hodnoty portfolia. Vzhledem k dosti vysoké vzájemné pozitivní korelaci titulů obchodovaných ve SPAD a zařazených do indexu PX-D je ale zajištění tímto způsobem téměř nemožné.

Při investici v zahraničí závisí především na skladbě portfolia. Tady doporučuji analyzovat, který sektor je v portfoliu nejvíce zastoupen, a následně zaujmout krátkou pozici (short-sell) v příslušné indexové akcii (např. QQQQ pro Nasdaq (technologie), EXS1 pro německý index DAX30), která nejvíce odpovídá skladbě portfolia.

Většina sektorů má svůj index a z něj vyplývající indexovou akcii, která se formou ETF (exchange traded fund) běžně obchoduje na akciových trzích. Myšlenka je potom stejná jako u zajištění prostřednictvím derivátů. Při poklesu akciového portfolia, které alespoň hrubě odpovídá indexu, je ztráta kompenzována ziskem z krátké pozice v indexu. Podmínkou realizace této strategie je možnost realizovat krátké prodeje.

Další, snad nejdostupnější možností je postup, že investor „zredukuje“ své portfolio o tituly, které jsou výrazně volatilní a v případě poklesu by způsobily nejvyšší poklesy. Dlouhodobé, fundamentálně silné a málo volatilní akcie mohou zůstat v portfoliu i po dobu dovolené.

Samozřejmostí je fakt, že pokud není investor plně v penězích, vždy se nějaké riziko negativního vývoje může objevit, ale riziko je s pohybem na akciových trzích neodmyslitelně spjato, a tak závisí jen na přístupu investora k riziku.

Redakce

Letní měsíce jsou provázeny časem dovolených, které mají za následek i nižší aktivitu na všech burzách. To s sebou přináší vyšší volatilitu (častější kolísání) kurzů akcií, proti kterému se lze zajistit především vhodnou strukturou portfolia.

skoleni_29_6

Zajímavým nástrojem v oblasti zajištění portfolia jsou short sell (neboli „krátký prodej“), kdy obchodník prodá cenné papíry, které si předtím půjčí, nebo warranty a certifikáty, umožňující inkasovat zisk i při poklesu ceny akcií (základní informace o finančních derivátech). Stručný návod, jak tyto instrumenty k zajištění použít, uvedl ve svém příspěvku Radek NeumannFia a Miroslav Kousalik ze společnosti Cyrrus.

Dobré je zajistit si i na dovolené přísun informací, které mohou mít vliv na vývoj hodnoty vašeho portfolia. Je jen málo míst na světě, kde se se svým makléřem nemůžete ani v případě nutnosti spojit – zvláště ovládáte-li své portfolio přes internet.

Anketa

Zajišťujete své portfolio před odjezdem na dovolenou?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).