Hlavní navigace

Zadržení prostředků MSD způsobilo škodu Fondu pojištění vkladů

12. 3. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Škody způsobené blokací peněz na účtech MSD Fondu pojištění vkladů lze odhadnout až na 100 milionů korun. Škody členům MSD odhadnout nelze.

Tento text je názorovým vyjádřením autora. Redakce serveru Měšec.cz není jeho autorem a nemusí se ztotožňovat s obsahem názoru.

Vrchní státní zastupitelství v Praze zajistilo pěti usneseními finanční prostředky na účtech MSD v celkové výši 2,7 mld. Kč s tím, že na zajištěných účtech byly zůstatky 2,3 mld. Kč. Tímto krokem byly zajištěny veškeré rychle likvidní rezervy MSD.

Hrozila krádež vkladů?

Na úvod je nutno konstatovat, že na bankovních účtech MSD byly uloženy vklady jeho členů na spořicích a termínovaných účtech, členské vklady a další členské vklady jeho členů do základního kapitálu a výnosy pocházející z úroků z úvěrové činnosti.

MSD opakovaně žádalo o uvolnění zablokovaných prostředků s tím, že mají být vyplaceny těm jeho členům, kteří si své prostředky u MSD již dříve uložili a příkazem k úhradě s úředně ověřeným podpisem žádali o jejich částečné nebo plné vyplacení na jimi požadovaný účet v jiné finanční instituci.

Pokud by takto uložené prostředky měly pocházet z trestné činnosti, musel by se jí dopustit některý z členů MSD, který je do MSD poslal ze svého nebo jiného účtu v jiné finanční instituci. MSD mělo systém proti praní špinavých peněz (AML) prověřený kontrolou ČNB a předpisy a procesy v rámci AML schválené FAU. Všech 19 případů podezření na praní špinavých peněz, které MSD FAU nahlásilo, bylo FAU odloženo.

Blokace finančních prostředků orgány činnými v trestním řízení může být v zásadě provedena buď z důvodů, aby bylo zamezeno jejich ukradení, nebo aby byly zajištěny pro případnou náhradu škody.

Tomu, že prostředky na účtech MSD nebyly zajištěny z důvodu případné náhrady škody, svědčí např. skutečnost, že Vrchní soud v Praze ve svém vyjádření pro Ústavní soud ČR ze dne 1. 10. 2013 na str. 5 konstatuje … a že by dispoziční práva k účtům stěžovatele převzal likvidátor, připadala by v úvahu revize nutnosti tohoto trestně právního institutu. Skutečnost, že prostředky po jmenování insolvenčního správce byly usneseními VSZ Praha uvolněny, tento důvod zajištění v podstatě vylučuje.

Zbývá tedy jediný důvod, a to zajištění finančních prostředků MSD z důvodu, že hrozí jejich ukradení.

MSD vyplácelo členům vklady bez kontroly

MSD ve svých žádostech o uvolnění zajištěných prostředků uvádělo vždy, že případně uvolněné prostředky mají být vyplaceny těm, kteří si je do MSD poslali za účelem jejich zhodnocení. Proti případnému ukradení finančních prostředků mluví skutečnost, že z účtů MSD nebyly nikdy neoprávněně odeslány finanční prostředky – vždy byly poslány buď jeho členům proti příkazu k úhradě, nebo byly poslány státu jako platby daní a příslušných odvodů, nebo byly použity na placení provozních výdajů, které mělo MSD jedny z nejnižších v rámci sektoru bank a družstevních záložen, anebo byly vyplaceny jako čerpání úvěrů. Tuto skutečnost muselo VSZ vědět ze své spolupráce s FAU a policií ČR. Dále je v této souvislosti nutno konstatovat, že MSD prokazatelně od 7. 5. 2013 žádné úvěry neposkytovalo.

Z logiky věci pak vyplývá, že nejlepší ochranou prostředků členů MSD je jejich vyplacení zpět právě jeho členům. VSZ však ve svém usnesení ze dne 20. 5. 2013, kterým zamítá jednu ze žádostí MSD o uvolnění blokovaných prostředků, na str. 11 uvádí: S ohledem na to není možno přisvědčit ani námitce stěžovatele, že příkazy k úhradě, vystavené nikoliv členy managementu družstva, ale přímo členy družstva, nemohou mít s posuzovanou trestnou činností žádnou souvislost, a že by tudíž nic nemělo bránit uvolnění zajištěných peněžních prostředků pro jejich výplatu. To, že si někdo neposílá neoprávněně peníze z MSD na účet v jiné bance, lze snadno ověřit tím, že si je před tím do MSD poslal. Takže ani tímto „primitivním způsobem“, tedy příkazem k úhradě podepsaným úředně ověřeným podpisem, nelze peníze z MSD „vyvádět".

Navíc VSZ Praha nikdy nikde neuvádělo, že výplata peněz klientům na základě jimi podepsaných příkazů k úhradě je trestnou činností. Naopak, nechalo „podezřelý“ management MSD vyplácet peníze v hodnotě cca 1,4 mld. Kč členům MSD bez jakékoliv kontroly. Samo ve svém dopise ze dne 30. 5. 2013 VSZ uvádí, že příkazy členů MSD navržené k výplatě z blokovaných peněz bude prověřovat přímo u příslušných adresátů (což však nikdy neučinilo).

Domněnce VSZ, že by mohlo docházet k vyvádění peněz z MSD prostřednictvím nastrčených platebních příkazů, odporuje i fakt, že VSZ nezpochybnilo žádnou výplatu členům MSD z Fondu pojištění vkladů. Alespoň k dnešnímu dni, kdy podle poslední zprávy na stránkách FPV bylo z 12 mld. Kč vyplaceno 11,51 mld. Kč, není známo nic o tom, že by VSZ některou výplatu z FPV označilo za „vyvádění peněz z MSD“.

Jaký je tedy věcný rozdíl mezi 1,4 mld. Kč, které MSD vyplatilo bez jakékoliv kontroly ze strany VSZ Praha svým členům a zablokovanými 2,3 mld. Kč, které nesměly být členům vyplaceny a posléze jim byly prostřednictvím FPV, opět bez jakéhokoliv omezení, vyplaceny? Navíc VSZ mohlo, anebo i bylo povinno podle § 45 odst. 2 tr. řádu per analogiam stanovit opatrovníka, který by na výplatu peněz MSD jeho členům dohlížel.

Škoda FPV: asi sto milionů

Výše popsaný postup VSZ se jeví jako nelogický a zcela účelový. Ač VSZ Praha má podle platných zákonů ČR právo finanční prostředky na účtech blokovat, tak nemá takovouto povinnost. Domnívám se, že každý občan ČR má povinnost při svém jednání v jakékoliv pozici dbát na to aby jiným nevznikaly zbytečné škody. Jsem přesvědčen, že VSZ mohlo zabránit škodám, aniž by tím bylo ohroženo trestní řízení, které vznikly členům MSD pozdržením jejich peněz až na půl roku a mohlo zabránit škodám, které vzniknou FPV z titulu, že muselo vyplatit 2,3 mld. Kč navíc a že se musí o 2,3 mld. Kč dělit s ostatními věřiteli MSD.

Faktem je, že FPV muselo zbytečně vyplatit ze svých zdrojů 2,3 mld. Kč, na které bude čekat cca 1 rok, než dojde podle předpokladu k vypořádání konkurzu MSD. Podle výroční zprávy za rok 2012 evidovalo FPV krátkodobý finanční majetek ve výši 16 mld. Kč a výnosy z krátkodobého finančního majetku ve výši 0,4 mld. Kč, což představuje 2,5 % výnosů p.a. Analogicky výnos z 2,3 mld. Kč za rok představuje 57 mil. Kč. Mají-li členové MSD uloženo 80 mil. Kč nadlimitních (nepojištěných) vkladů a předpokládáme-li výnos z konkurzu na úrovni 50 %, bude těmto členům vyplaceno 40 mil. Kč, které nedostane FPV. Celkem lze tedy vyčíslit očekávanou škodu FPV na 97 mil. Kč.

legislativni_zmeny_21

Ať jsou tyto výpočty jakkoliv hrubé, lze s jistotou konstatovat, že vlivem nevyplacení 2,3 mld. Kč členům MSD z důvodu jejich blokace VSZ Praha, utrpí FPV škody v desítkách milionů Kč a členové MSD těžko vyčíslitelné škody.

Je tedy namístě, že se VSZ Praha tvrdošíjně drželo svého práva na blokaci peněz, aniž by vzalo v úvahu logické souvislosti a možné finanční škody? Je na místě, že VSZ Praha nevyužilo dostupné nástroje na zmírnění vzniklých škod, ať už FPV nebo členů MSD?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).