Hlavní navigace

Za využití dešťové vody na splachování či zahradu získáte od státu desítky tisíc korun

15. 5. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Nepozastavili jste se nikdy nad tím, že na světě začíná být nedostatek pitné vody a my s ní splachujeme záchod nebo zaléváme zahradu? Přitom se na to dá využít dešťová nebo přečištěná šedá voda a ještě získáte dotaci.

Využít dešťové nebo přečištěné šedé vody na splachování či zalévání zahrady chce Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) podpořit dotačním programem Dešťovka.

Program podporuje jak lepší využívání srážkové vody v ČR, tak chytré systémy přímo v domech, které vodu recyklují. V této oblasti máme velké zpoždění oproti vyspělému světu. Většina srážkové vody u nás totiž končí v kanalizacích a následně odtéká pryč z republiky. Naším úkolem je udržet tuto vodu v krajině a dál ji spolu s maximální recyklací využívat, uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Pro koho je dotace určena?

Dotace z programu Dešťovka je určená vlastníkům a stavebníkům rodinných a bytových domů (všech obytných domů s výjimkou rekreačních), kteří budou pořizovat zahradní nádrže na dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo systém na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla, sprchy či pračky.

Podporovány jsou tři typy projektů:

  • zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,
  • akumulace srážkové vody pro splachování WC a
  • zálivku a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

Kolik dostanete?

Obecně se nedá říci, kolik korun maximálně můžete na dotaci získat, výsledek je závislý na velikosti způsobilých výdajů. Konkrétně by se měla výše dotace pohybovat od 20 do 60 tisíc Kč v závislosti na pořízené technologii (fixní část dotace), k níž se dále přičítá 3500 Kč za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3.

Maximálně může dotace pokrýt 50 % způsobilých výdajů. Mezi ty je možné zahrnout:

  • nákup zařízení,
  • jeho instalaci,
  • zemní práce,
  • úpravu rozvodů.

U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace také úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun, upřesnil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, podle kterého budou administrace a podávání žádostí v Dešťovce obdobné jako v programu Nová zelená úsporám.

Celkem se bude rozdělovat 100 mil. Kč.

Přehlednou tabulku s částkami maximální výše dotace a s výší fixní dotace podle druhu řešení najdete na webu Ministerstva životního prostředí.

Nezapomeňte však, že u všech podporovaných aktivit je celková výše dotace omezena maximálně na polovinu skutečných způsobilých výdajů, které na řešení vynaložíte ze svého.

Žádosti do programu můžete podat kdykoliv, tedy ještě před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace. Aby ale mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu, tedy po 27. 4. 2017, a nesmí být zároveň starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti.

Pomocné práce (např. zemní práce nebo obsypání nádrže) si můžete zajistit svépomocí. Pak ale počítejte s tím, že bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu.

Na realizaci celého projektu máte 1 rok od akceptace (zkontrolování, písemné stvrzení) žádosti. Dotace se vyplatí až po doložení dokončení realizace celého projektu.

Některé příspěvky jen pro oblasti postižené suchem

Příspěvky na některá řešení budou určené pouze pro oblasti postižené suchem. Konkrétně se jedná o systémy využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady dotované fixní částkou 20 tisíc Kč (plus dotace dle velikosti nádrže). V těchto případech je srážková voda zachycená například na střeše a přes filtrační zařízení se akumuluje v podzemní nádrži s přepadem do vsakovacího zařízení.


Autor: Ministerstvo životního prostředí

Tyto systémy budou podporovány jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem, například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů, vysvětlil ministr Brabec.

Konkrétně je nutné dodržet alespoň jedno z požadovaných kritérií, které splníte, platí-li pro vás, že v obci bylo od roku 2014:

  • nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
  • místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
  • místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Patří sem např. obce jako například Žižkovo Pole, Lučice nebo Lísek na Vysočině, Bocanovice na Frýdecko-Místecku, v Jihomoravském kraji pak např. Katov nebo Újezd u Znojma atd. Informaci, zda obec splňuje jedno z těchto kritérií programu, získáte a doložíte buď stanoviskem obce, nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. na webové stránky obce).


PPT MŽP

Dotace i na splachování bez územního omezení

Na pořízení systémů, které budou srážkovou vodu využívat kromě zalévání zahrady i ke splachování toalety, bude poskytována fixní dotace 30 tisíc Kč (plus dotace dle velikosti nádrže). V tomto případě nebude čerpání nijak územně omezeno.

Rozhodnete-li se pro instalaci komplexního systému na recyklaci vody, získáte fixní dotaci maximálně do 45 tisíc korun. Typickým příkladem je svádění vod z umyvadel, van a sprch samostatným rozvodem do speciálního zařízení na recyklaci tzv. šedé vody, kde je voda přečištěna a dále využívána jako voda užitková například na splachování toalet.


Autor: Ministerstvo životního prostředí

Na nejdokonalejší systémy, které recyklují šedou vodu a současně využívají i vodu srážkovou, bude možné získat fixní dotaci až 60 tisíc korun (plus dotace dle velikosti nádrže).


Autor: Ministerstvo životního prostředí

Jak požádat o dotaci?

Příjem žádostí začne 29. května 2017 v 10 hodin a potrvá do vyčerpání avizovaných 100 mil. Kč. Budou se podávat elektronicky přes webové stránky programu a administrovat se budou na 13 krajských pracovištích SFŽP ČR. Tam musíte po odeslání elektronického dokumentu následně doložit žádost i s přílohami v listinné podobě.

Pokud nemáte možnost podat elektronickou žádost, můžete ji podat písemně na kterémkoliv krajském pracovišti SFŽP.

Podklady pro žádost si můžete nechat zpracovat i dodavatelskou firmou, kterou zplnomocníte. Plná moc musí být součástí žádosti.

Stejně jako u programu Nová zelená úsporám bude platit pravidlo 3 týdnů. Do tří týdnů po podání elektronické žádosti se tedy dozvíte, zda je ta v pořádku, nebo musíte něco doplnit. Tři týdny jsou potřeba na kontrolu doložení realizace projektu. Jakmile bude žádost schválena, bude žadateli do tří týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace na účet, doplnil Valdman.

skoleni_4_3

Na webových stránkách programu Dešťovka najdete kromě možnosti žádost podat i další podrobné informace k podmínkám přiznání podpory. Po zvolení varianty podpory si můžete v kalkulačce vypočíst i předpokládanou výši podpory.

Vyplatí se to?

U podobných projektů není jediným měřítkem ekonomická návratnost investice, nicméně zcela pominout se také nedá. Podle propočtů Ministerstva životního prostředí může u složitějších systémů vycházet od 10 let (dotace může zkrátit návratnost cca o 10 let, bez ní by tedy vycházela na dobu kolem 20 let). U těch jednodušších při současných cenách vodného a stočného pak delší. V suchých oblastech, kde už je nedostatek vody nyní, jde o to tu vodu vůbec mít. Podle našich propočtů by díky těmto systémům na udržitelné hospodaření s vodou mohla domácnost ročně ušetřit až sto tisíc litrů pitné vody, zejména při současném využívání vody srážkové a přečištěné šedé vody. To je úspora 7–10 tisíc korun ročně, odhadl ministr Brabec.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).