Hlavní navigace

Vlastní nešikovnost vám levně pokryje pojištění odpovědnosti (přehled)

9. 9. 2010
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Chcete mít jistotu že v nesnázích nezůstanete bezprizorní? Hoďte svou odpovědnost na triko pojišťovně. Zaplatí za vás škody zaměstnavateli i sousedům. MODELOVÉ PŘÍKLADY

Nést odpovědnost za škody, které jste provedli v zaměstnání  nebo i běžném občanském životě, je o to víc frustrující, když zasáhnou do vlastní peněženky. Lidé si to uvědomují čím dál častěji. Hovoří o tom i čísla z průzkumu společnosti Rentia, který prokázal, že počet uzavřených smluv k pojištění odpovědnosti je za první polovinu letošního roku o 20 % vyšší než za první pololetí vloni.

Pojištění odpovědnosti vás přitom může ochránit před finanční odpovědností za škody způsobené svému zaměstnavateli, za to, že na cizí osobu spadne led z vaší střechy nebo někoho pokouše váš pes. Pojišťovny ho nabízejí jako samostatný produkt nebo v rámci balíčků, často například ve spojení s pojištěním domácnosti.

Pojistit se můžete jako občan i jako zaměstnanec

Pojištění odpovědnosti se většinou dělí na dva základní druhy – pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání. Pojistit se například jako vlastník nemovitosti nebo malého plavidla, vlastník či opatrovatel zvířete nebo třeba jako myslivec, je u některých pojišťoven zahrnuto v základním pojištění občanské odpovědnosti, jinde si rizika vyplývající ze specifických činností musíte dokoupit prostřednictvím připojištění.

Pojištění odpovědnosti občanů většinou obsahuje tři různé pojistné limity.

 1. pro škodu na zdraví
 2. na majetku a
 3. pro škodu finanční.

Ochrana se vztahuje také na členy domácnosti, nejčastěji na manžela/ku a děti, může se ale vztahovat i na domácí mazlíčky. Kryta jsou  obvykle rizika škod z vedení a provozu domácnosti, z rekreace a zábavy, sportů, chovu drobných zvířat nebo například rizika plynoucí z provozu nemotorového plavidla a z činností pracovního charakteru, kam spadá například sousedská výpomoc. Někdy se pojistná ochrana vztahuje i na rizika pro vlastníky, provozovatele či nájemníky nemovitosti. Většinou se základní nabídka pojišťoven svým rozsahem krytí rizik liší jen mírně.

Za škodu neúmyslně způsobenou zaměstnavateli odpovídá zaměstnanec podle zákoníku práce maximálně do částky, která se rovná 4,5násobku mzdy. Tuto částku lze pokrýt pojištěním. Nevýhodou je, že si zde pojišťovny vyhrazují nárok na spoluúčast, která se zpravidla pohybuje od 10 do 30 %. Změnu zaměstnavatele pojišťovny tolerují, pokud ale nastupujete na odlišnou pracovní pozici, pojišťovnu informovat musíte. Čtěte více: Způsobili jste v zaměstnání škodu? I její placení má svoje pravidla

Máte pojistnou událost? Čekejte výpověď smlouvy

Dojde-li ke škodě a pojišťovna musí za vás podle pojistných podmínek plnit, může se stát, že současně s úhradou škody vám vaši pojistku vypoví. Na to má právo a nelze s tím nic dělat. Nejčastěji se tak děje u starých smluv, kde vás takto pojišťovna „motivuje“ k sepsání nové, dražší smlouvy.

Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti občanů a pojištění odpovědnosti z vlastnictví bytového domu. Kryté jsou všechny osoby sdílející jednu domácnost, přičemž nemusí jít o členy rodiny. Produkt se dělí do třech variant Normal, Optimal a Exkluziv.

První balíček pokrývá činnost běžnou v občanském životě, vedení domácnosti, rekreační sport a cyklistiku. Optimal je rozšířen i na rizika z chovu psů a jiných drobných zvířat, vlastnictví rodinného domu či bytu, svépomocné drobné stavební práce na pojištěné nemovitosti a používání malých plavidel. Varianta Exkluziv nad to pokrývá i legální držbu a použití zbraní k soukromým účelům, chov hospodářských zvířat a náklady na léčení zdravotní pojišťovnou nebo hrazení dávek nemocenského pojištění. Územní platnost poslední varianty je rozšířena na území Evropy pro přechodné pobyty kratší než 3 měsíce.

Modelový příklad

 • Roční pojistné Normal (pojistná částka 500 tis. Kč): 300 Kč
 • Roční pojistné Optimal (pojistná částka 1 mil. Kč): 500 Kč
 • Roční pojistné Exkluziv (pojistná částka 2 mil./5 mil./7 mil. Kč): 900 Kč/1900 Kč/3900 Kč
 • Spoluúčast: vždy 0 Kč

Pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání v nabídce pojišťovny Allianz nenajdete. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli nelze nabídnout individuálně, ale pouze v rámci pojistné smlouvy, kdy v postavení pojistníka vystupuje zaměstnavatel, sdělil serveru Měšec.cz Václav Bálek, mluvčí společnosti Allianz pojišťovna.

Česká podnikatelská pojišťovna

České podnikatelské pojišťovny si můžete v rámci pojištění občanské odpovědnosti pokrýt náklady na škody z běžného občanského života, odpovědnost za škodu při výkonu povolání, odpovědnost vlastníka či provozovatele malého plavidla, opatrovatele či vlastníka zvířete, osoby vykonávající myslivost a vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti. Pokryta jsou například rizika zejména z vedení domácnosti, při rekreaci a zábavě nebo při provozování sportů.

Spolupojištěnými osobami jsou zde manžel/ka či druh/družka a děti (i nevlastní a svěřené) do 25 let. Vztahuje se i na odpovědnost pomocných osob zaměstnaných v domácnosti pojištěného a osob, jimž svěřil opatrování zvířete. I zde si sjednáte pojištění bez spoluúčasti.

Modelový příklad

 • Pojistná částka (I. kategorie = škoda na zdraví 2 mil. Kč, škoda na věci 1 mil. Kč a škoda finanční 500 tis. Kč)
 • Roční pojistné: 460 Kč

Pojištění pokrývající obecnou odpovědnost zaměstnance za škodu zaměstnavateli odpovídá zmíněnému ustanovení zákoníku práce. Ačkoli je limit volitelný, jeho výše by měla odpovídat 4,5násobku průměrného hrubého výdělku pojištěného. Spoluúčast činí 30 %.

Anketa

Máte uzavřené pojištění odpovědnosti?

Česká pojišťovna

Česká pojišťovna nabízí pojištění občanské odpovědnosti i pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavateli jako samostatné produkty. Lze je ale také zakoupit v balíčku pojištění v Kostce, která umožňuje využít slevu za propojištěnost.

S pojištěním občanské odpovědnosti pokryjete i celou svou rodinu (děti do věku 26 let) pokud žije ve společné domácnosti, stejně jako pomocníky a osoby, jimž jste svěřili opatrování bytu či zvířete. Pojistka kryje i škody způsobené vaším domácím mazlíčkem a platí i pro přechodný pobyt na území Evropy. Dá se rozšířit o odpovědnost za škody způsobené legálním držením zbraně a při chovu koní. Jako klient máte na výběr zda si zvolíte pojistku bez spoluúčasti nebo si ji nastavíte až do výše 10 000 Kč, stejně tak lze navýšit pojistné plnění do 10 mil. Kč. Čtěte více: Platit škodu musíte i za zvíře, které není vaše

Modelový příklad

 • Pojistná částka: 3,5 mil. Kč (škoda na zdraví 2 mil. Kč, škoda na věci 1 mil. Kč, finanční škoda 500 tis. Kč)
 • Spoluúčast: 0 Kč
 • Roční pojistné 410 Kč

Pojištění obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu se opět řídí § 250 zákoníku práce. Spoluúčast si můžete zvolit ve výši 10, 20 a 30 %. Pojištění se vztahuje na škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce. Dále si můžete vybrat, zda chcete do pojištění zahrnout i odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele nebo ne, upřesnila serveru Měšec.cz Dagmar Koutská za Českou pojišťovnu. 

Modelový příklad: dělnická profese ve výrobním podniku

 • Pojistná částka 100 tis. Kč
 • Spoluúčast 30 %
 • Roční pojistné (vč. řízení dopravního prostředku) 1290 Kč
 • Roční pojistné (bez řízení dopravního prostředku) 515 Kč

ČSOB Pojišťovna

Také ČSOB Pojišťovna nabízí tyto dva druhy pojištění zvlášť. Pojištění občanské odpovědnosti je nabízeno se zahrnutím odpovědnosti za škody z držby nemovitosti. Vztahuje se také na osoby žijící v jedné domácnosti ve smyslu § 115 občanského zákoníku a sjednává se bez spoluúčasti.

Modelový příklad

 • Pojistná částka: 2 mil. Kč škoda na zdraví, 1 mil. Kč škoda na věci, 500 tis. Kč finanční škoda
 • Roční pojistné: 520 Kč
 • Spoluúčast: 0 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli kryje škody způsobené zaviněným porušením pracovních povinností při plnění pracovních úkolů. Výše spoluúčasti je 25 %.

Modelový příklad

 • Pojistná částka: 80 000 Kč
 • Roční pojistné (bez řízení dopravního prostředku) 400 Kč
 • Roční pojistné (vč. řízení dopr. prostředku) 1050 Kč
 • Roční pojistné (pro řidiče z povolání) 1250 Kč

Generali Pojišťovna

Generali Pojišťovna nabízí pojištění občanské odpovědnosti odděleně od pojištění obecné odpovědnosti za škodu zaměstnavateli a pojištění profesní odpovědnosti za škodu pro specifické profese. První jmenovaný produkt zahrnuje mimo obvyklé nabídky také odpovědnost vlastníka, držitele či nájemce budovy, vlastníka budovy/díla ve výstavbě a v demolici. Pojištění je možné vztáhnout i na manžela, druha nebo děti.

Modelový příklad

 • Pojistná částka: (varianta Rodina) 1 mil. Kč
 • Roční pojistné 420 Kč (územní krytí ČR)
 • Spoluúčast 0 Kč

U pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavateli si můžete vybrat ze tří variant spoluúčasti: buď ve výši 1000 Kč, nebo 10 % ze vzniklé škody ale minimálně 1000 Kč a nebo 1/3 vzniklé škody. Čtěte více: Škodu způsobenou v zaměstnání dobrá pojistka zaplatí 

Modelový příklad

 • Pojistná částka 80 000 Kč
 • Roční pojistné 450 Kč

Hasičská vzájemná pojišťovna

Také v nabídce Hasičské vzájemné pojišťovny najdete oba druhy pojištění jako samostatné produkty. Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje také na manžela či druha a nezletilé děti (i osvojené), pokud žijí s pojištěným ve společné domácnosti nejméně po dobu 3 měsíců. Zletilým dětem do 26 let je pojistná ochrana poskytována do doby ukončení přípravy na povolání. Stejně tak ochrana kryje i osoby, kterým byl svěřen byt nebo zvíře. Spoluúčast je nulová.

Modelový příklad

 • Pojistná částka (kategorie B) – škoda na věci 1 mil. Kč, na zdraví 400 tis. Kč, finanční škoda 20 tis. Kč
 • Roční pojistné 260 Kč
 • Spoluúčast 0 Kč

U pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli do ceny pojistného (pojistná částka by měla být opět 4,5násobek mzdy) vstupuje rizikovost povolání, územní rozsah pojištění, výše pojistné částky, zda pojištěný řídí motorové vozidlo a spoluúčast. Tu je možné nastavit na 10 nebo 20 %.

Modelový příklad

 • Pojistná částka: 120 000 Kč
 • Územní rozsah: ČR
 • Roční pojistné 780 Kč (2. riziková skupina, bez řízení motorového vozidla)
 • Roční pojistné 1980 Kč (2. riziková skupina, vč. řízení motorového vozidla)
 • Spoluúčast: 10 %

Kooperativa pojišťovna

Také Kooperativa pojišťovna nabízí obě pojištění každé zvlášť. Pojištění občanské odpovědnosti ale pouze v rámci pojištění domácnosti, které se vztahuje na všechny členy domácnosti včetně domácího mazlíčka. Je také možné si sjednat připojištění za koně a skot. Výše spoluúčasti činí 1000 Kč.

Cena pojištění odpovědnosti zaměstnance závisí na tom, jaký limit pojistného si klient zvolí. Na výběr má rozsah od 100 do 300 tis. Kč.

Modelový příklad

 • Pojistná částka 100 tis. Kč
 • Územní platnost: ČR
 • Roční pojistné (bez řízení motorového vozidla) 500 Kč

Maxima pojišťovna

Maxima pojišťovna v současnosti nabízí pouze pojištění odpovědnosti z běžného občanského života a pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti. Odpovědnost za škodu zaměstnavateli v její nabídce nenajdete. Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života se vztahuje na všechny členy domácnosti. Výše spoluúčasti činí 1000 Kč.

Modelový příklad

 • Roční pojistné 250 Kč (pojistná částka: 500 tis. Kč)
 • Roční pojistné 300 Kč (pojistná částka 1 mil. Kč)
 • Roční pojistné 380 Kč (pojistná částka 2 mil. Kč)
 • Spoluúčast: vždy 1000 Kč

Slavia pojišťovna

Slavia pojišťovna nabízí pojištění občanské odpovědnosti pouze jako doplňkové pojištění k pojištění domácnosti. Pojistka se vztahuje na všechny členy domácnosti, kteří zde bydlí a sjednává se bez spoluúčasti. Odpovědnost z pozice držitele či vlastníka nemovitosti nabízí pojišťovna k pojištění staveb. Odpovědnost za škody způsobené zaměstnavateli v nabídce nenajdete vůbec. Modelové příklady pojišťovna nedodala.

Triglav pojišťovna

Triglav pojišťovna pojištění odpovědnosti rozlišuje na odpovědnost v rámci podnikatelského pojištění, odpovědnost v rámci občanského pojištění a odpovědnost za škody způsobené provozem vozidla. V  rámci občanského pojištění nabízíme samostatně pouze odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, řekl serveru Měšec.cz Roman Sznapka za Triglav pojišťovnu.  Odpovědnost za škody v běžném občanském životě tak zde pojistíte jen jako připojištění k pojištění domácnosti, které kryje odpovědnost všech členů domácnosti. Výše spoluúčasti je nastavena na 500 Kč.

Modelový příklad

 • Pojistná částka 1 mil. Kč (varianta B + psi)
 • Roční pojistné 450 Kč
 • Spoluúčast 500 Kč

V případě pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli je výše spoluúčasti nastavena na 30 %. 

Modelový příklad

 • Pojistná částka 100 000 Kč
 • Roční pojistné 460 Kč (bez řízení motorového vozidla)
 • Roční pojistné 840 Kč (s řízením motorového vozidla)
 • Roční pojistné 1120 Kč (profesionální řidiči)

UNIQA pojišťovna

Ani UNIQA pojišťovna nenabízí pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě samostatně, ale pouze v rámci pojištění domácnosti, kdy se pojistná ochrana vztahuje také na manžela či druha ve společné domácnosti, děti do 27 let (i osvojené, také vnuky a vnučky) a osoby zaměstnané v domácnosti. Pojistit se lze se spoluúčastí 1000 nebo 3000 Kč. Pojistná ochrana lze připojištěním rozšířit ještě na další osoby obývající pojištěnou domácnost, na odpovědnost z vlastnictví psa a odpovědnost za věci vnesené. Čtěte více: Tip, jak ušetřit na pojištění domácnosti: kupte si jej jen na chvíli

Modelový příklad

 • Pojistná částka 500 000 Kč
 • Spoluúčast 1000 Kč
 • Roční pojistné 370 Kč

Samostatně lze u UNIQA pojišťovny sjednat pojištění odpovědnosti za škody při výkonu zaměstnání. Výše spoluúčasti je nastavena na 30 %.

skoleni_29_6

Modelový příklad

 • Pojistná částka 90 000 Kč
 • Spoluúčast 30 %
 • Roční pojistné 530 Kč (bez řízení motorového vozidla)
 • Roční pojistné 2360 Kč (včetně řízení osobního vozidla zaměstnavatele)

Pojištění je bohaté na výluky

Ani pojištění odpovědnosti není žádnou výjimkou se svým obsahem výluk ve smlouvách. Mezi nejčastější výluky, které najdete v pojistných podmínkách uvedených pojišťoven v rámci občanské odpovědnosti patří například:

 • škoda na věci převzaté (resp. půjčené, vypůjčené, pronajaté)
 • škoda vzniklá v souvislosti s výkonem povolání či podnikatelskou činností
 • škoda vzniklá při profesionální sportovní činnosti
 • škoda způsobená zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin
 • škoda způsobená na věcech, které pojištěný převzal za účelem zpracování, opravy, prodeje, úschovy, škoda na stromech zahradních, polních i lesních kulturách, kterou způsobila zvířata
 • škoda způsobená úmyslným jednáním pojištěného
 • škoda způsobena činností vyžadující další odborné znalosti

Ve smlouvách k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli zase najdete například výluky pro:

 • škody vzniklé při činnostech konaných na základě dohody o provedení práce,
 • škody vzniklé vyrobením zmetku,
 • škody vzniklé schodkem na svěřených hodnotách, pohřešováním věci, zanedbáním předepsané údržby,
 • škody způsobené úmyslně či hrubou nedbalostí, krádeží nebo loupeží,
 • škody ze ztráty svěřených předmětů,
 • škody způsobené v opilosti či zneužitím omamných látek,
 • škody způsobené zaplacením majetkové sankce, zaměstnavatelem (včetně pokuty), která byla uložena v důsledku jednání pojištěného.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).