Hlavní navigace

Správní poplatky - past na peníze

24. 5. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Víte, kde vás čeká nejrozsáhlejší útok na vaši peněženku? Je to nepochybně na úseku správních poplatků. Jde sice o zdánlivě malé částky, ale nad jejich kvantitou zůstává rozum stát. Za co všechno správní poplatky zaplatíte a kdy máte šanci být osvobozeni?

Podíváme se spolu na nový zákon o správních poplatcích, který byl přijat v listopadu minulého roku a publikován pod č. 634/2004 Sb. a už úspěšně masíruje naše peněženky. Upravuje správní poplatky a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy.

Předmět poplatků a sazebník

Upraveno je zpoplatnění správního řízení a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu. Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

Sazebník i přes jeho značný rozsah publikujeme jako zvláštní přílohu, neboť ve svém komplexu zahrnuje celou problematiku správních poplatků; v řadě případů přináší užitečné informace pro každodenní styk s úřady, na druhé straně pak i varianty poplatkové povinnosti týkající se podnikatelských subjektů či poplatků – kuriosit vybíraných ve zvláštních případech.

Příklady správních poplatků
Položka Sazba
Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu 300 Kč1)
Nahlédnutí do živnostenského rejstříku 20 Kč
Ohlášení změny trvalého pobytu 50 Kč2)
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100 Kč
Ověření stejnopisu, opisu, kopie… 30 Kč/stránka3)
Udělení státního občanství ČR 10 000 Kč4)
Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci 500 Kč
Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky 5 000 Kč
Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky 10 000 Kč
Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí 10 000 Kč
Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 50 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000 Kč
Vydání stavebního povolení 300 Kč až 3 000 Kč

1) Neplatí se, pokud je povinnost potvrzení předložit v řízení podle zvláštního právního předpisu
2) Za všechny osoby na jednom přihlašovacím lístku; neplatí osoby mladší 15 let.
3) Neplatí např. nadace, občanská sdružení, odborové organizace, obecně prospěšné společnosti…
4) Může být sníženo až na 1 tis. Kč

Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden. Pokud vznikne povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak. Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak.

Nezaplatí-li poplatník poplatek ve stanovené lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, jež je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.

Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve stanovených lhůtách, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak.

Placení poplatku

Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li zákon jinak. České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka, a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků. Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž

 1. v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo
 2. v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.

Pro účely placení poplatku provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.

Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují. Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden.

Přeplatek na poplatku, který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně. Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.

Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků a poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu.

Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,

 1. nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,
 2. byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,
 3. byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.

Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku. Zákon upravuje způsob řízení a obsah rozhodnutí o těchto náležitostech.

Osvobození od poplatku

Od poplatků jsou osvobozeni:

 1. státní orgány a státní fondy,
 2. diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
 3. územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
 4. právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
 5. fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

Od poplatků jsou dále osvobozeny úkony

skoleni_29_6

 1. související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociální péči, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,
 2. prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,
 3. pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,
 4. pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,
 5. pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem,
 6. pro účely využití volebního práva,
 7. související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,
 8. stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,
 9. prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení,
 10. vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba poplatku 2 000 Kč.

Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.

Anketa

V jaké výši platíte správní poplatky?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).