Hlavní navigace

Ručení se může stát noční můrou

8. 11. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ručení patří k nejobvyklejším způsobům zajištění pohledávek z poskytnutých úvěrů a půjček. K tomu, aby se člověk stal ručitelem, stačí málo - jeden podpis na vyplněném formuláři. Málokdo si přitom uvědomí, jaké problémy mu mohou vzniknout. Ručitelské prohlášení podepisujte s rozmyslem!

Ručitelem snadno a rychle

Ručení vzniká podle § 546 občanského zákoníku písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Ručitel se tak vlastně dostává do podobného postavení, jako kdyby dlužil sám. Za splnění závazku, za nějž se zaručil, ručí celým svým majetkem. Půjde-li pak například sám žádat o úvěr, banka na něj bude pohlížet, jako by již měl úvěr, za který ručí. To se samozřejmě projeví při posuzování jeho schopnosti nově požadovaný úvěr splácet. Nemá-li dostatečné příjmy, svůj vlastní úvěr nakonec může získat za horších podmínek, nebo také vůbec ne.

Stát se ručitelem lze velmi snadno, ovšem zbavit se ručitelského závazku už tak jednoduché není, protože by s tím musel souhlasit věřitel. Ten však svůj souhlas nejspíš nevydá, pokud by tím zhoršil svou pozici při případném vymáhání dluhu. Znamená to tedy přesvědčit dlužníka, aby si sehnal jiného ručitele, popřípadě jiný způsob zajištění závazku, který by věřitel akceptoval. Existuje však i možnost, aby ručitel jednal přímo s věřitelem a jiného ručitele sehnal sám. K převzetí ručení je nutný jen souhlas věřitele, nikoliv dlužníka. Dohoda o převzetí ručení přitom vždy musí být písemná, jinak je neplatná.

Největší riziko pro ručitele však spočívá v tom, že je fakticky vydán na milost dlužníkovi a jeho schopnosti a ochotě dluh řádně splácet. Fatálním omylem většiny ručitelů je, že věřitel musí nejprve vyčerpat všechny možnosti, jak vymoci dluh po dlužníkovi, a až pak přijdou na řadu oni. Opak je pravdou. Jediné, co věřitel musí udělat, než se vrhne na ručitele, je, že musí písemně vyzvat neplatícího dlužníka ke splnění dluhu. Za tuto výzvu se považuje i soudní žaloba podaná na dlužníka. Potom už si věřitel sám může vybrat, zda bude dluh vymáhat na dlužníkovi nebo přímo na ručiteli, popřípadě po obou, a jaké metody k tomu zvolí.

Omezte rizika

Nejlepší je se ručení vyhnout. Pokud se rozhodnete ručitelský závazek podepsat, nejprve se důkladně seznamte s dokumentací závazku, za který máte ručit. Naleznete-li ve smlouvě jakékoliv zjevně nevýhodné či nejasné ujednání, kvůli němuž byste smlouvu sami nepodepsali, požadujte jejich změnu. Není-li vám vyhověno, ručitelský závazek nepodepisujte. Neshledáte-li ve smlouvě a další dokumentaci závad, vyžádejte si jedno její vyhotovení, které pak společně s ručitelským prohlášením pečlivě uschovejte.

Než podepíšete ručitelské prohlášení, měli byste se také zajímat o majetkové poměry dlužníka a sami posoudit, jaké hrozí nebezpečí, že nebude schopen dluh splácet. Jedná-li se o větší závazek, vůbec není od věci podmínit svůj souhlas s ručením splněním požadavku, aby dlužník uzavřel životní pojistku s vinkulací pojistného plnění, i když to věřitel výslovně nepožaduje. Vhodné také je mít povědomí o tom, kde se dlužník fakticky zdržuje, a nikoliv jen informaci o jeho trvalém bydlišti formálně uvedeném v občanském průkazu. Je tristní, když jediné, co ručitel o dlužníkovi ví, je číslo jeho mobilního telefonu.

V každém případě požadujte, aby v ručitelském prohlášení byla pevně stanovena výše i doba ručení. Vyhnete se tak situaci, kdy je bez vašeho vědomí prodloužena splatnost závazku a kvůli úrokům či sankcím pak závazek výrazně překročí původní výši uvedenou ve smlouvě. Alespoň tak budete vědět, o kolik peněz a kdy můžete kvůli svému ručitelskému závazku přijít. Je třeba si však uvědomit, že ručíte-li jen za část závazku, nemá dlužníkovo splácení dluhu na vaše ručení vliv, převyšuje-li nesplacená část dluhu výši vašeho ručení. Vaše ručení se tedy o poměrnou část dlužníkem splaceného závazku nesnižuje.

Za splnění jednoho závazku také může ručit i několik osob najednou, a to jak v celém rozsahu, tak pouze do určité výše ručení. V takovémto případě vás alespoň bude moci hřát vědomí, že se do případných problémů nedostanete sami. Je třeba si však uvědomit, že nesplní-li dlužník svůj závazek, věřitel může splacení dluhu požadovat po kterémkoliv z věřitelů až do výše jeho ručení. Ten pak má právo požadovat náhradu částky uhrazené věřiteli nejen po dlužníkovi, ale i po ostatních ručitelích v poměru výše jejich ručitelských závazků.

Braňte se!

Dostanete-li se do situace, kdy po vás někdo bude požadovat zaplacení pohledávky z titulu vašeho ručitelského závazku, nezbude vám nic jiného než ji se vší vážností začít řešit. Především byste měli požadovat, aby osoba, která se na vás splnění závazku domáhá, doložila oprávněnost svých nároků. Nezapomeňte přitom, že pokud to smlouva výslovně nevylučovala, mohl původní věřitel svou pohledávku postoupit někomu jinému. V každém případě, než komukoliv cokoliv zaplatíte, neměli byste mít žádné pochybnosti o oprávněnosti této platby.

Pokud jakékoliv pochybnosti máte a právní předpisy jsou pro vás španělskou vesnicí, uděláte nejlépe, obrátíte-li se na advokáta. Bude vás to sice stát nějaké peníze, ale je dost dobře možné, že tím naopak spoustu peněz ušetříte. Jako ručitel můžete proti věřiteli uplatnit všechny námitky, které by proti němu mohl uplatnit dlužník. Víte například, že uznání dluhu dlužníkem je vůči ručiteli účinné, jen když s ním vyslovil souhlas? Jako ručitel také můžete plnění věřiteli odepřít, pokud budete přesvědčen, že sám zavinil, že pohledávka nemůže být dlužníkem uspokojena. Všechny tyto námitky můžete uplatnit v soudním řízení.

Pokud byste se jako ručitelé nebránili a zaplatili věřiteli bez řečí vše, o co si řekne, mohli byste mít problémy s následným uplatněním svých nároků vůči původnímu dlužníkovi. Dlužník může proti ručiteli uplatnit všechny námitky, které mohl uplatnit proti původnímu věřiteli. Netřeba dodávat, že dlužník může – na rozdíl od ručitele – disponovat řadou informací a materiálů, které by bylo možno použít k účinné obraně proti možná ne zcela oprávněným nárokům věřitele. S tím ostatně může věřitel počítat. Než tedy ručitel věřiteli cokoliv uhradí, měl by určitě kontaktovat dlužníka a pokusit se zjistit stav věci.

Nejhorší, co můžete v této situaci udělat, je nedělat vůbec nic. Odmítnete-li se s věřitelem bavit a po vzoru dlužníka přestanete přebírat i poštu, lehce se vám může stát, že prohrajete soudní spor, aniž se o tom dozvíte. Věřiteli tak hodně zjednodušíte život a zároveň ztratíte možnost účinně se bránit. Máte-li jakýkoliv majetek nebo pravidelný příjem, počítejte s tím, že přinejmenším o jeho část můžete dříve či později přijít. Dojde-li vymáhání dluhu až do fáze nařízené exekuce, je možnost vaší obrany prakticky nulová.

Pozdě bycha honiti

Lidí, kteří se uvolili podepsat kamarádovi ručitelský závazek a svého rozhodnutí pak hořce litují, jsou celé zástupy. Jejich smutné příběhy se přitom podobají jako vejce vejci. Kamarád, o jehož solidnosti a poctivosti neměli žádné pochybnosti, k jejich velkému překvapení svůj dluh nesplatil a ten se kvůli smluvním pokutám zněkolikanásobil. V době, kdy už dávno měl ručitelský závazek splacením dluhu zaniknout, se po nich najednou začne věřitel domáhat závratné částky. Jejich – v té době již bývalý – kamarád není nikde k zastižení, pokládá jim telefony a nepřebírá poštu.

Možnost obrany ručitele bývá omezena tím, že o důvodech neuhrazení vymáhané pohledávky a průběhu sporu věřitele s dlužníkem má obvykle jen minimum informací. Za takovéto situace ručiteli často nezbývá nic jiného, než aby se skřípěním zubů za dlužníka jeho závazek i s příslušenstvím uhradil. Pokud nebude mít z čeho, může počítat s tím, že ho dříve či později navštíví exekutor a rozhodně neodejde s prázdnou. Možnost, že se následně ručitel domůže svých práv na původním dlužníkovi a se svými penězi se opět někdy shledá, bývá jen teoretická.

Než se tedy necháte přesvědčit k podpisu ručitelského prohlášení, dobře si rozmyslete, zda jste ochotni podstoupit rizika s tím spojená. Někdy je lepší odmítnout i nejlepšího kamaráda, než ve slabé chvilce podlehnout jeho naléhání a vyrobit si tak spoustu problémů. Rozhodnete-li se mu vyhovět, stanovte si alespoň jasné podmínky, bez jejichž splnění do ručení nepůjdete. Na svůj ručitelský závazek se snažte nezapomenout a občas si ověřte, zda vše běží tak, jak má. Pokud nic z toho neuděláte, pak se nedivte, až na vaše dveře zaklepe exekutor.

Anketa

Ručíte za něčí dluh?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).