Hlavní navigace

Jak se bude možné oddlužit?

1. 9. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Od prvního července 2007 vstupuje v účinnost nový zákon o úpadku, který zároveň představuje pomocnou ruku zejména pro ty, kteří nezvládají své dluhy. Těm dá možnost oddlužit se. Na výběr budou mít prodej majetku či 5 let na životním minimu. Jak bude oddlužení probíhat?

Dlužníkům, kteří se nedokáží se svými závazky vypořádat, se od července příštího roku výrazně ulehčí. Pomůže jim k tomu nový zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Ten nově zavádí možnost vypořádat se s dluhy procesem tzv. oddlužení, někdy se též nazývá osobním bankrotem.

Doposud platilo, že každý občan, který se dostal do situace předlužení, mohl požádat o vyhlášení konkurzu na sebe sama. Takový případ, kdy by tak někdo dobrovolně učinil, ovšem nebyl v české soudní praxi zaznamenán. Důvodem bylo, že institut konkurzu znamenal, že věřitelé mohli žádat uspokojení svých pohledávek z jakéhokoliv budoucího příjmu dlužníka, a to trvale.

Institut oddlužení je v tomto odlišný. Jak bude fungovat?

Jak je chápán úpadek

Dlužník je podle zákona v úpadku, jestliže má více věřitelů, závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a ty není zároveň schopen splácet. Platební neschopností se rozumí stav, kdy dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtně splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek exekucí.

Krom toho myslí zákon i na stav, kdy dlužníkovi úpadek hrozí, neboli na hrozící úpadek. O ten se jedná tehdy, lze-li předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých závazků.

V takovém případě se otevírá cesta ke zmíněnému způsobu řešení úpadku – oddlužení.

Účastníci procesu oddlužení

Do procesu oddlužení vstupuje několik subjektů. Jsou jimi: soud, dlužník, věřitelé a insolvenční správce. Insolvenční správce je ustanoven podle seznamu, který vede Ministerstvo spravedlnosti. Musí jít o bezúhonného občana s ekonomickým nebo právnickým vzděláním či obchodní společnost.

Insolvenčního správce ustanovuje soud a může ho zároveň odvolat.

Věřitelé mají v procesu své orgány, kterými jsou věřitelské schůze, výbor a zástupce věřitelů. Schůzi svolává a řídí soud, účastnit se jí může i dlužník. Věřitelský výbor je v případě dlužníků, občanů, nepravděpodobný, protože je ustanovován v situaci, kdy je věřitelů více jak 50. Proto budou mít u procesu oddlužení věřitelé svého voleného zástupce.

Ale pozor! V procesu oddlužení jde pouze o dluhy, které nejsou zajištěné, to znamená, že nejde o hypoteční úvěry či jiné zajištěné úvěry typu leasing, americká hypotéka apod. Jde tedy o dluhy vyplývající z kreditních karet, splátkového prodeje, spotřebitelských úvěrů, hotovostních úvěrů apod.

Oddlužení

Návrh na oddlužení může soudu navrhnout pouze osoba, která není podnikatelem. Jiné osoby podávají tzv. insolvenční návrh. Dlužník musí návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu. Návrh na povolení oddlužení bude mít charakter zvláštního formuláře, který bude dostupný na stránkách MSČR.

K návrhu na oddlužení je nutné připojit seznam majetku a závazků, doklady o příjmech za poslední 3 roky, údaje očekávaných příjmů dlužníka v příštích 5 letech a případně písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky. K návrhu dále připojí svůj podpis všichni spoludlužníci (zpravidla manžel či manželka) a všichni ručitelé vstupující s dlužníkem do procesu oddlužení.

Soud pak návrh přijme, nebo zamítne. Zamítne ho tehdy, když má podezření:

  • že jím dlužník sleduje nepoctivý záměr,
  • nebo jej podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již rozhodnuto,
  • nebo že dosavadní výsledky dokládají lehkomyslný či nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolventním řízení,
  • nebo že by hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, byla nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (viz výše).

A co je to nepoctivý záměr? Soud na něj bude usuzovat například tehdy, kdy již v posledních 5 letech probíhalo u dlužníka insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení, popřípadě kdy bylo proti osobě dlužníka zahájeno v posledních 5 letech trestní řízení zakončené trestním stíháním za trestný čin majetkové či hospodářské povahy.

O způsobu oddlužení hlasují věřitelé na své schůzi. Samotné oddlužení pak schvaluje soud a v případě, že oddlužení odmítne, rozhodne současně o řešení dlužníkova úpadku konkurzem.

Zákon definuje dva způsoby oddlužení:

  • a) prodej majetku dlužníka a uspokojením jeho věřitelů,
  • b) plnění splátkového kalendáře po dobu 5 let.

Plnění splátkového kalendáře se řídí stejnými pravidly, jakými se řídí exekuce. Při ní musí dlužníkovi vždy zůstat po srážkách ze mzdy nezabavitelné minimum odvozené od životního minima jednotlivce. Jde o 62 % životního minima jednotlivce (2 741 Kč) plus 25 % částky životního minima jednotlivce (1 105 Kč) na každou vyživovanou osobu a na manžela/manželku (tj. u čtyřčlenné rodiny 6 056 Kč).

Exekuce srážkami ze mzdy se však mimo jiné nevztahuje na mzdové náhrady, jakými je například náhrada cestovních nákladů. Stačí tedy, aby zaměstnavatel vyplácel zaměstnanci fiktivní náhrady a dlužník si může spokojeně prožít celých 5 let oddlužení a veškerý majetek mu zůstane.

V průběhu plnění splátkového kalendáře je dlužník povinen pracovat, popřípadě nesmí odmítat možnost obstarat si příjem, stane-li se nezaměstnaným. Zároveň musí zpeněžit dědictví či dary, které v průběhu 5 let získá, nahlašovat změnu bydliště a zaměstnání insolvenčnímu správci, nechat nahlížet správce do daňových přiznání a nepřijímat další závazky.

Proces oddlužení končí návrhem dlužníka na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, které nebyly uhrazeny, a jeho následným schválením soudem. V případě, že věřitelům uhradí méně než 30 % jejich pohledávek, musí dlužník prokázat, že to nebylo v důsledku jeho zavinění a že případný konkurz, který by na něj byl býval vyhlášen, by jim byl nezajistil vyšší plnění.

skoleni_29_6

Konkurz je na dlužníka zároveň vyhlášen tehdy, jestliže:

  • dlužník neplní své povinnosti při oddlužení,
  • ukáže se, že nesplní podstatnou část splátkového kalendáře,
  • znovu přijal závazek a ten nebyl schopen splatit,
  • to navrhne sám dlužník.

Dlužník je v průběhu oddlužení zahrnut do insolventního rejstříku, který bude spravovat Ministerstvo spravedlnosti od příštího roku. Údaje o něm budou veřejně přístupné a znepřístupněny budou až poté, co skončí proces oddlužení, tedy po oněch 5 letech.

Pár slov na závěr

To, zda zákon zůstane ve stávající podobě, ukáže až praxe. Může se stát, že sami věřitelé budou s rostoucím počtem „oddlužujících se dlužníků“ iniciovat jeho zpřísnění. Ostatně by nešlo zase až tak o překvapení, podobný vývoj zažívají i některé vyspělé země, např. USA.

Anketa

Domníváte se, že můžete někdy v budoucnu využít možnost oddlužení?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).