Hlavní navigace

Jak vybrat rizikové životní pojištění pro zabezpečení rodiny? Spoléhejte na ověřené zprostředkovatele

30. 8. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Každého člověka může v životě postihnout tragédie, kdy přijde o blízkého člena rodiny. V takových případech se partner nebo děti mohou dostat do nepříjemné finanční tísně, neboť přichází o celý příjem zesnulého. Těmto potížím se ale dá vyhnout včasným sjednáním rizikového životního pojištění, jehož plnění v případě úmrtí pojištěného pokryje některé životní náklady včetně výdajů na pohřeb.

Co je to rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je základní složkou životního pojištění, která se vztahuje pouze na krytí rizika, jímž je ve většině případů smrt pojištěnce. Pomocí dalších vhodných připojištění jej však lze rozšířit a vytvořit tak komplexní balíček, který pokryje nejen riziko smrti, ale také například následky úrazů, invaliditu či pobyt v nemocnici. 

Pakliže se chcete pojistit pouze základním pojištěním, aby byly v případě vaší smrti zajištění členové rodiny a pokryty náklady na pohřeb, je rizikové životní pojištění vhodným produktem. Je však potřeba mít na paměti, že tento typ neobsahuje žádnou investiční ani spořicí složku. Uhrazené měsíční pojistné se využívá výhradně na krytí pojistné ochrany, takže z něj neplyne žádný zisk ani úspory.

Jak funguje rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění vzniká uzavřením pojistné smlouvy, v rámci které je stanovena výše pojistného, interval pro jeho úhradu a také částka, která bude vyplacena v případě pojistného plnění. Ve většině případů se pojistné platí každý měsíc k předem domluvenému dni splatnosti. Pojišťovně uzavřením této smlouvy vzniká povinnost krýt všechna rizika, na kterých jste se ve smlouvě domluvili. Základem je tedy pojištění smrti a k tomu další případná rizika, byla-li sjednána dodatečná připojištění. 

Při sjednávání rizikového životního pojištění si zvolíte, komu bude vyplaceno pojistné plnění v případě vaší smrti. Tomuto člověku se říká obmyšlená osoba. Pokud chcete částku rozdělit mezi více lidí, není to žádný problém, obmyšlených osob můžete být několik. Je-li stanoven více než jeden obmyšlený, je možné určit pro jednotlivé osoby výši podílu, který jim v případě pojistného plnění připadne.

Není-li obmyšlená osoba stanovena, připadne pojistka ze zákona vaší manželce, manželovi nebo registrovanému partnerovi. Pakliže nikoho takového nemáte, získají pojistné plnění vaše děti. Pokud nemáte ani potomky, pak pojistka putuje k rodičům, a v případě, že už nejsou naživu rodiče, se rozdělení peněz z pojistky řeší dědickým řízením.

Zprostředkovatel rizikového životního pojištění

Jelikož se jedná o absolutní základ mezi pojistnými produkty, nabízí ho prakticky všechny pojišťovny v České republice. Sjednat si jej můžete také u tzv. pojišťovacího zprostředkovatele, který je prostředníkem mezi klientem a pojišťovnou. Výhodou využití takového zprostředkovatele je, že se o vše postará, poskytne vám veškeré informace a je vám vždy k ruce, budete-li mít nějaký problém nebo dotazy.

Zprostředkovatelem pojištění je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru České národní banky (ČNB), která zároveň schvaluje oprávnění ke způsobilosti poskytovat služby na finančním trhu. Činnost této osoby spočívá ve vyhledávání nejvýhodnějších produktů na trhu a zajištění veškerých procesů spojených s pojištěním pro klienta. Pomůže vám pojištění sjednat, změnit, spravovat nebo ukončit a zároveň pro vás bude kdykoliv k dispozici.

Děkujeme za úspěšné odeslání.

Brzy Vás budeme kontaktovat

Zprostředkovatelé pojištění jsou dále rozděleni do několika samostatných kategorií, které jsou určeny na základě toho, s kým, jak a kde spolupracují. Každá taková osoba zapsaná v registru ČNB odpovídá jedné z následujících kategorií:

  1. Samostatný zprostředkovatel – dělí se dále na pojišťovacího makléře a agenta. Agent vykonává svou činnost pro pojišťovnu, makléř pro klienta.

  2. Vázaný zprostředkovatel – zajišťuje pojištění pouze pro jeden subjekt (pojišťovnu, samostatného zprostředkovatele, zajišťovnu nebo zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika).

  3. Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel – zřizuje pojištění jako doplňkový produkt ke své hlavní činnosti.

  4. Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je ČR (členským státem je myšlen stát Evropské unie nebo země, která je členem Dohody o Evropském hospodářském prostoru).

Další typy životního pojištění

Na finančním trhu existují ještě další typy životního pojištění, než je zmiňované základní rizikové. Mezi ty nejvyhledávanější patří kapitálové životní pojištění a životní pojištění investiční. Oba typy mají tu výhodu, že vám z nich plynou úspory nebo výnos, které dostanete po uplynutí doby, na níž se pojištění sjednává. 

Kapitálové pojištění obsahuje kromě krytí rizika smrti také spořicí složku, díky které budete mít na konci pojištění garantované zhodnocení svých peněz. Investiční pojištění zase nabízí investiční strategii, kdy je možné ovlivňovat výnos investovaných prostředků. Za předpokladu, že bude tato strategie úspěšná, si můžete vydělat v průběhu trvání pojistné smlouvy nějaké peníze navíc.

Tabulka srovnání vlastností jednotlivých druhů životního pojištění

Tabulka srovnání vlastností jednotlivých druhů životního pojištění
Vlastnosti / Typ životního pojištění Rizikové Kapitálové Investiční
Krytí rizika smrti ANO ANO ANO
Kapitálová hodnota ANO ANO
Ovlivňování výnosu ANO
Jistota zhodnocení ANO
Flexibilita ANO
Daňová uznatelnost ANO ANO

Komu je rizikové životní pojištění určeno

Základní pojištění smrti je vhodné pro všechny osoby, které chtějí zabezpečit blízké nebo své závazky vůči věřitelům. Zejména rodiče dětí by měli zvážit sjednání tohoto typu pojištění, a to nejen kvůli svým potomkům, ale také s ohledem na manžela nebo manželku. V případě úmrtí jednoho z rodičů rodina ztrácí nejen milovanou osobu, ale také zdroj jednoho příjmu. Může jej částečně nahradit sirotčí a vdovský důchod, ale ten ani zdaleka nepokryje tolik nákladů jako výplata zesnulého.

Pokud máte navíc několik úvěrů a nesjednali jste si společně s nimi také pojištění, bude se vaše rodina mnohem lépe vyrovnávat s jejich splacením ve chvíli, kdy bude moci čerpat pojistné plnění alespoň z pojistky uzavřené samostatně. Ne zbůhdarma ale vyžadují některé banky u určitých typů půjček také sjednání pojištění pro případ smrti dlužníka. Díky této pojistce jsou kryty všechny strany, tedy jak věřitel, tak pozůstalí.

Jakou zvolit výši pojistky

Výše pojistky, jež bude vyplacena v případě jejího plnění, závisí na výši pojistného, které budete pravidelně platit. V podstatě záleží jen na vás, zda budete chtít, aby vaše rodina dostala v případě vaší smrti více peněz, nebo se spokojíte s nižším pojistným krytím, které zaplatí alespoň případné náklady na pohřeb. Nezapomínejte ale také na krytí nesplacených úvěrů. I ty bude po vaší případné smrti potřeba nějakým způsobem doplatit.

školení říjen - GDPR

Výsledná částka, kterou měsíčně odvedete na pojistném, závisí na mnoha faktorech. V rámci rizikového pojištění je tím nejdůležitějším právě nastavení částky pojistného krytí pro případ vašeho úmrtí. Pokud bude pojistka nastavena na 50 000 Kč, odvedete měsíčně na pojistném podstatně méně než u částky přesahující milion korun. Je však potřeba zvážit, zda by si pozůstalí byli schopni sami finančně vystačit, pokud by pojistné krytí bylo příliš nízké.

Důležitou roli při stanovení částky pojistného hraje také váš zdravotní stav. V případě, že jste v minulosti prodělali nějakou závažnou chorobu, která se u pacientů může opakovaně objevit a ohrozit je na životě (typickým příkladem je rakovina), budete pro pojišťovnu rizikovějším klientem. Vzhledem k tomu, že riziko úmrtí je v takové situaci vyšší než u osoby, která žádnou nemoc neprodělala, odrazí se tento fakt na ceně pojištění. Stejně tak jsou rizikovou skupinou například klienti, kteří provozují adrenalinové sporty. I v takovém případě pro vás bude pojistné o něco dražší.

K čemu slouží rizikové životní pojištění?
Rizikové pojištění je povinnou základní složkou životního pojištění, které má zajistit finanční zabezpečení pozůstalých v případě smrti pojištěného a pomoci uhradit náklady na pohřeb. Vztahuje se tedy pouze na krytí rizika smrti. Může se sjednat samostatně nebo společně s dalšími připojištěními, a to například pro následky úrazu, invaliditu nebo pobyt v nemocnici.
Jak sjednat rizikové pojištění?
Rizikové životní pojištění se sjednává u pojišťovny nebo zprostředkovatele pojištění zapsaného v registru České národní banky. Vzniká podpisem smlouvy a po dobu jeho trvání má klient povinnost hradit stanovené pojistné v domluveném časovém intervalu (nejčastěji měsíčně). Ve smlouvě se mimo jiné stanoví obmyšlená osoba, které připadnou prostředky z pojistného plnění v případě úmrtí klienta.
Komu jdou peníze z pojistky, když není určena obmyšlená osoba?
Pokud klient ve smlouvě neuvede žádnou obmyšlenou osobu, má na peníze z pojistného plnění ze zákona nárok manželka, manžel nebo registrovaný partner pojištěného. V případě, že klient nikoho takového nemá, náleží pojistka jeho potomkům. Nemá-li pojištěný ani děti, připadnou peníze rodičům, a pokud nejsou naživu ani rodiče, podléhá pojistka dědickému řízení.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).