Hlavní navigace

Recept na špatné pohledávky? Prevence!

4. 10. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Mizerná platební morálka a špatná vymahatelnost dluhů jsou dlouholetými problémy, které v Česku trápí nejen podnikatele. Nejlepší, co můžete se špatně vymahatelnými pohledávkami udělat, je zamezit jejich vzniku. Jak na to? A co udělat s nedobytnými pohledávkami?

Buďte nedůvěřiví!

Optimismus prý prodlužuje život. Být optimistou ve všech životních situacích se však nemusí vyplatit. Jistá dávka skeptického realismu při uzavírání obchodů, půjčování peněz či věcí – a vůbec skoro vždy, když jde o něco důležitého – je určitě na místě. Od obchodních partnerů, zákazníků a dlužníků jistě nelze očekávat vždy to nejhorší. Prozíravé ale je nepočítat jen s optimální variantou dalšího vývoje. Situace se nemusí vždy vyvíjet úplně podle našich představ. Určitě je lepší být příjemně překvapen, nežli zklamán.

Velmi často lze zaslechnout, že nejlepším řešením je obchodovat jen s osvědčenými partnery. To je sice pravda, ale ani skutečnost, že někdo pětkrát zaplatil včas, nutně nemusí znamenat, že zaplatí i pošesté. Bezmezná důvěra se nevyplácí ani u stálých a doposud bezproblémových obchodních partnerů. V nesplnění závazku často ani nemusí být zlý úmysl. Do finančních problémů se dá rychle dostat i ze zcela objektivních příčin (nemoc, živelná pohroma, negativní vývoj na trhu, druhotná platební neschopnost atd.).

Také je třeba počítat s tím, že navození zdání solidnosti několika menšími obchody s následným oškubáním oběti při prvním velkém obchodu je tradiční fintou podvodníků všeho druhu. Přestože na toto téma byla natočena dokonce celá řada filmů, osvědčená finta stále dokonale funguje. Navíc je třeba si uvědomit, že v dnešní době internetové virtuální reality je vytvoření iluze velké prosperující firmy jednodušší než kdykoliv předtím. Jediné doporučení, které lze za této situace dát, zní: nedůvěřovat vůbec nikomu.

Co je psáno, to je dáno

V některých zemích je důvěra mezi obchodními partnery na takové úrovni, že dané slovo má větší váhu než písemná smlouva. Kulturní tradice, úcta k právu, vysoká morálka, čest a serióznost – to jsou hodnoty, o které se tato praxe opírá. Česko však k těmto zemím zatím bohužel nepatří a nejspíš ještě dlouho patřit nebude. U nás je spíše obvyklé, že i písemnou smlouvou stvrzené závazky bývají zpochybňovány a překrucovány, jak se komu hodí. Dlužníci se ke svým dluhům často nehlásí a s věřiteli odmítají komunikovat.

Přestože ani český právní řád nevyžaduje ve všech případech písemnou formu smlouvy, každé ujednání týkající se nezanedbatelné částky peněz je lepší mít černé na bílém. Skoro vždy, když dojde ke sporu o zaplacení pohledávky, je jen a pouze na věřiteli, aby oprávněnost svých nároků prokázal. Nebude-li toho schopen, bude mít prostě smůlu. To, že by dlužník u soudu mluvil pravdu a přiznal něco, co není doloženo nezvratnými důkazy, je velmi řídkým jevem. Dokazovat cokoliv svědecky je velmi komplikované.

Základem dobrých obchodů je dobrá smlouva. Nemusí být ani složitá, jen je třeba, aby měla všechny potřebné náležitosti, byla jednoznačná a určitá. Kdo z jakéhokoliv důvodu nechce svěřit její přípravu právníkovi, měl by alespoň investovat trochu času do prostudování ustanovení příslušných předpisů (zpravidla obchodního nebo občanského zákoníku) anebo si alespoň opatřit osvědčený vzor smlouvy.

V případě, že komukoliv půjčujete peníze a nechcete uzavírat smlouvu o půjčce, vyžádejte si dlužní úpis – směnku. Není na tom nic složitého a správně vystavená směnka vám může ušetřit spoustu starostí. Její použití významně zjednoduší a zrychlí případné soudní vymáhání pohledávky. Soud totiž zkoumá pouze to, zda směnka má všechny náležitosti a věcnou podstatou sporu se vůbec nezabývá. Nemusíte tedy nic složitě dokazovat. Je-li směnka krytá, tzn. že směnečný dlužník či ručitel jsou dostatečně bonitní, lze ji navíc snadno prodat.

Požadujte záruky!

Silná výchozí pozice jedné strany v jakémkoliv sporu může způsobit i to, že spor vlastně ani nevznikne. Pokud druhá strana zjistí, že se ze splnění závazku může jen stěží vyvléknout, její ochota závazek splnit nepochybně vzroste. Použít k tomu lze různých nástrojů, z nichž některé je vhodné zakomponovat již do smlouvy. Jiné je pak vhodné použít jako dodatečné zajištění závazků ihned po vzniku jakýchkoliv pochybností o tom, že bude podle smlouvy řádně plněno. Ten, kdo své závazky hodlá splnit, by neměl mít s poskytnutím odpovídajících záruk žádné problémy.

Prakticky jakákoliv smlouva upravující vzájemné povinnosti dvou či více smluvních stran může obsahovat ujednání o smluvní pokutě. Tímto ujednáním se strana, která poruší smluvní povinnost, zaváže zaplatit oprávněné straně pokutu ve stanovené výši. Výše smluvní pokuty musí být stanovena konkrétně, nebo alespoň stanoven způsob jejího určení. Smluvní pokutu nelze stanovit jednostranným prohlášením (např. na faktuře nebo dodacím listu). Zbývá dodat, že smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou dvě různé věci, které nelze vzájemně zaměňovat.

Součástí smlouvy upravující přechod vlastnického práva k nějaké věci (typicky kupní smlouva) by mělo být ujednání o tzv. výhradě vlastnického práva. Tím je zajištěno, že vlastnické právo k věci přejde na novou osobu až po splnění sjednaných podmínek (např. uhrazení kupní ceny). Pokud k tomu nedojde, lze poměrně snadno uplatnit právo na vydání věci z titulu ochrany vlastnického práva. Pro ještě větší míru jistoty se vyplatí ponechat si ve svém držení nějakou důležitou součást převáděné věci, bez níž je obtížně použitelná (např. technický průkaz vozidla), a to až do doby, než nabyvatel věci splní vše, k čemu se zavázal.

Jednoduchým a přitom poměrně účinným nástrojem pro zajištění závazku je ručení. Ručitelský závazek vzniká jednostranným písemným prohlášením ručitele věřiteli, že uspokojí jeho pohledávku, nesplní-li svůj závazek dlužník. V případě problémů s placením pak věřitel může požadovat zaplacení dluhu po dlužníkovi nebo kterémkoliv z věřitelů, což jeho šance na úspěch může značně zvýšit. Ideální samozřejmě je, pokud ručitelský závazek přijme fyzická osoba či více osob, které disponují slušným majetkem. Ručení (aval) je vhodné použít i pro zajištění směnky.

Další možností pro zajištění závazků je sjednání zástavního práva. Zástavní právo k nemovitosti vznikne vkladem do katastru nemovitostí, nikoliv tedy jen uzavřením zástavní smlouvy. U movitých věcí obvykle dlužník předá předmět zástavy zástavnímu věřiteli do úschovy. Zástavní věřitel však nemůže s předmětem zástavy libovolně nakládat. Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem včas zaplacena, má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výnosu prodeje předmětu zástavy provedeného zpravidla formou veřejné dražby na návrh zástavního věřitele.

Pohledávky razantně vymáhejte!

Uplyne-li sjednaná lhůta splatnosti a vy na své peníze čekáte marně, neměli byste příliš otálet. Čerstvé pohledávky se většinou vymáhají podstatně lépe než ty staré. O úspěchu či neúspěchu přitom rozhoduje nejen rychlost, ale i důraznost, s níž budete svá práva uplatňovat. Cenné jsou přitom jakékoliv nástroje, které pomohou posílit vaše nezáviděníhodné postavení věřitele. Nezáviděníhodné je především proto, že český právní řád stále ještě spíše chrání zájmy dlužníků na úkor věřitelů. Domoci se svých práv je tedy pro věřitele v Česku obvykle velmi obtížné a zdlouhavé.

Jedním z vašich prvních kroků by měl být požadavek, aby dlužník svůj dluh (závazek) písemně uznal co do výše i důvodu. Jednak tímto krokem znovu nastavíte běh promlčecí lhůty, jednak bude pro dlužníka obtížné kdykoliv v budoucnu zpochybňovat výši pohledávky i důvod jejího vzniku. Ochota dlužníků podepsat věřiteli uznání dluhu (závazku) přitom zpočátku jejich vzájemného sporu kupodivu bývá poměrně velká, protože tím alespoň na chvíli získají klid. Postupem času pak lze u většiny dlužníků očekávat spíše ztrátu zájmu o jakoukoliv komunikaci s věřitelem.

skoleni_29_6

Ještě výhodnější je přesvědčit dlužníka, aby souhlasil s uznáním dluhu (závazku) formou notářského či exekutorského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti. Toto je v současnosti patrně nejsilnější trumf, který může věřitel ve sporu s dlužníkem získat. Nesplní-li dlužník to, k čemu zavázal, věřitel přímo získá vykonatelný exekuční titul. Nemusí tedy absolvovat zdlouhavý a nákladný soudní spor, který by se klidně mohl táhnout několik let. S provedením exekuce se pak vyplatí neotálet, protože nemusíte být jediní, komu dlužník nezaplatil. I v tomto případě platí, že kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Pohledávku po lhůtě splatnosti ovšem můžete nejen vymáhat, ale i prodat. Je přitom vcelku logické, že o čím lépe doloženou a zajištěnou pohledávku půjde, tím větší šance bude ji za slušnou cenu prodat. Prodat se však dají i pohledávky zdánlivě nevymahatelné, nebo dokonce promlčené. Na internetu lze nalézt spoustu firem, které se obchodováním s pohledávkami zabývají. Od věci přitom není pohledávku nabídnout hned několika z nich, protože výše ceny za její odkoupení nejspíš nebude všude stejná.

Anketa

Máte spolehlivé obchodní partnery?

48 %
27 %
24 %
Odpovědělo 33 čtenářů.

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).