Hlavní navigace

Katastr nemovitostí - jak, co a za kolik

Daniela Nováková

Vědět, kde je katastr nemovitostí a jaké má lhůty a možnosti, je jedním z předpokladů rychlého vyřízení nejen hypotečního úvěru. Jaké informace katastr nemovitostí shromažďuje, jak a za kolik je můžete měnit a co vše k tomu potřebujete za doklady?

Doba čtení: 4 minuty

Co to je katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v ČR, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Jde o seznam veřejný, každý si tedy může informaci z katastru vyžádat.

Katastr nemovitostí eviduje:

 • Pozemky (parcely)

  Existuje 11 druhů parcel: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Pozemkům je přiděleno parcelní číslo.

 • Budovy

  Budovám se přiděluje popisné či evidenční číslo. Budovou se rozumí stavba o rozloze vyšší než 16 m2. V případě souboru budov, stojících na jedné parcele, se jednotlivé budovy samostatně neuvádějí.

 • Rozestavěné byty a nebytové prostory

 • Nové byty a nebytové prostory

  Katastr eviduje jak zkolaudované byty, tak zkolaudované nebytové prostory.

 • Stavby stanovené vlastním předpisem

Budova, aby si zasloužila zápis do katastru nemovitostí, musí být alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je patrné stavebně-technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží. Jedná se pak o zapsání místnosti nebo souboru místností, které v souladu se smlouvou o výstavbě a stavebním povolením mají být určeny k bydlení a jsou rozestavěny v domě s bytovými, případně nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Údaje uvedené v katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí obsahuje 14 údajů:

 • Geometrické určení nemovitosti
 • Polohové určení nemovitosti
 • Určení katastru území
 • Parcelní čísla
 • Druhy pozemků
 • Výměry parcel
 • Popisná/evidenční čísla
 • Příslušnost k MČ
 • Způsob využití (Bližší možnosti zde pak jsou: Průmyslové objekty, Objekt bydlení, Občanská vybavenost, Rozestavěno, Technická vybavenost, Objekty dopravy, Zemědělská usedlost, Objekty dopravy, Rekreační objekt, Ostatní stavební objekty, Zbořeniště, Garáž)
 • Způsob ochrany (Uvádí se v případě, že jde o památku, památkové území nebo chráněnou krajinnou oblast. Cílem je ochránit tyto nemovitosti před jakýmkoliv narušováním. Například zabránit výstavbě v národních parcích apod.)
 • Údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících a jiných právech (Jsou možná tato věcná práva k nemovitostem: Vlastnické právo, Zástavní právo, Věcné břemeno, Předkupní právo)
 • Údaje o podrobných polohových bodech
 • Místní a pomístní názvosloví
POZOR – Při smluvním převodu nemovitosti nabývá vlastnictví nemovitosti právní moci okamžikem vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí.

Jak se provádí zápisy do katastru

Vkladem

Řízení o povolení vkladu se zahajuje u katastrálního úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Vznik, změna či zánik práva k nemovitosti se může týkat např. převodu vlastnictví, zástavního práva, převodu bytu nebo nebytového prostoru, dohody o vypořádání spoluvlastnictví manželů a podobně.

Po doručení návrhu o povolení vkladu, záznamu či poznámky vyznačí katastrální úřad k příslušné nemovitosti tzv. plombu zápisem písmena „P“. Tento zápis naznačuje třetím stranám, že probíhá nějaké řízení. Informace, o jaké řízení se jedná, poskytne katastrální úřad.

Záznamem

Záznam nijak neovlivní vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Může se jednat například o rozhodnutí soudu, prodej nemovitosti na veřejné dražbě příklepem licitátora nebo potvrzení Fondu národního majetku o prodeji nemovitostí ve veřejné dražbě.

Poznámkou

Neovlivní vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Může se jednat o zápis skutečností, které omezují dispoziční práva např. majitele; nebo se může jednat o informaci třetím stranám o právních vadách nemovitosti.

V poznámce je tedy možné najít informace typu: bylo zahájeno určité správní či soudní řízení, vlastník nemovitosti má omezená dispoziční práva.

Registr nemovitostí slouží nám všem k tomu, abychom si v něm našli informace o nemovitosti a jejím vlastníkovi. Zajímá-li vás, kde svůj místně příslušný katastrální úřad najdete, jak si z něj vyžádáte informace nebo požádáte o zápis do něj, doporučuji webovou stránku www.katastrnemovitosti.cz.

Jak a za kolik získat výpis z katastru

Informace jsou poskytovány každému na vyžádání. Vyžádat si výpis je možné buď osobní návštěvou na místně příslušném katastrálním úřadu (podle polohy nemovitosti), nebo zasláním písemné žádosti poštou.

V žádosti je třeba uvést údaje týkající se dotčené nemovitosti, jako je např. katastrální území, číslo popisné, evidenční číslo nemovitosti, parcelní číslo a další bližší údaje, pokud jsou známy.

Výpis z katastru je žadateli vydán po zaplacení 100 Kč nebo kolku v této hodnotě. Lhůty vyřízení žádostí o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí nejsou stanoveny. V jednoduchých případech se žádost vyřizuje v úřední den na počkání nebo během tohoto dne. Ve složitějších případech je nutno dojednat lhůtu vyřízení individuálně.

Jak a za kolik podat návrh na vklad

Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad na návrh některého z účastníků řízení. Návrhem se rozumí žádost účastníka smlouvy o vklad příslušného práva k nemovitosti. Navrhovatelem může být jeden účastník smlouvy, pouze někteří z účastníků smlouvy, případně všichni účastníci smlouvy. Může jím být i jiná oprávněná osoba (právní zástupce účastníka ze zákona nebo na základě plné moci).

Návrh na zahájení řízení musí obsahovat označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen, určení účastníků řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí a označení práv, která mají být zapsána podle návrhu do katastru.

Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu nebo dnem osobního předání návrhu podatelně příslušného katastrálního úřadu. Za podání každého návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu se vybírá správní poplatek ve výši 500 Kč.

Katastrální úřad musí o návrhu na vklad rozhodnout do 30 nebo 60 dnů, pro zápis změny do katastru je stanovena lhůta 30 dnů po pravomocném rozhodnutí o povolení vkladu.

V případě podávání žádosti o vklad do katastru nemovitostí je třeba doložit veškeré skutečnosti týkající se daného případu (smlouvu o převodu vlastnictví nemovitosti, smlouvu o zástavním právu k nemovitosti, případně plnou moc atd.).

Anketa

Jste spokojeni s lhůtou pro vklad do katastru nemovitostí?

Našli jste v článku chybu?