Hlavní navigace

Katastr nemovitostí - jak, co a za kolik

20. 8. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vědět, kde je katastr nemovitostí a jaké má lhůty a možnosti, je jedním z předpokladů rychlého vyřízení nejen hypotečního úvěru. Jaké informace katastr nemovitostí shromažďuje, jak a za kolik je můžete měnit a co vše k tomu potřebujete za doklady?

Co to je katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v ČR, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Jde o seznam veřejný, každý si tedy může informaci z katastru vyžádat.

Katastr nemovitostí eviduje:

 • Pozemky (parcely)

  Existuje 11 druhů parcel: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Pozemkům je přiděleno parcelní číslo.

 • Budovy

  Budovám se přiděluje popisné či evidenční číslo. Budovou se rozumí stavba o rozloze vyšší než 16 m2. V případě souboru budov, stojících na jedné parcele, se jednotlivé budovy samostatně neuvádějí.

 • Rozestavěné byty a nebytové prostory

 • Nové byty a nebytové prostory

  Katastr eviduje jak zkolaudované byty, tak zkolaudované nebytové prostory.

 • Stavby stanovené vlastním předpisem

Budova, aby si zasloužila zápis do katastru nemovitostí, musí být alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je patrné stavebně-technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží. Jedná se pak o zapsání místnosti nebo souboru místností, které v souladu se smlouvou o výstavbě a stavebním povolením mají být určeny k bydlení a jsou rozestavěny v domě s bytovými, případně nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Údaje uvedené v katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí obsahuje 14 údajů:

 • Geometrické určení nemovitosti
 • Polohové určení nemovitosti
 • Určení katastru území
 • Parcelní čísla
 • Druhy pozemků
 • Výměry parcel
 • Popisná/evidenční čísla
 • Příslušnost k MČ
 • Způsob využití (Bližší možnosti zde pak jsou: Průmyslové objekty, Objekt bydlení, Občanská vybavenost, Rozestavěno, Technická vybavenost, Objekty dopravy, Zemědělská usedlost, Objekty dopravy, Rekreační objekt, Ostatní stavební objekty, Zbořeniště, Garáž)
 • Způsob ochrany (Uvádí se v případě, že jde o památku, památkové území nebo chráněnou krajinnou oblast. Cílem je ochránit tyto nemovitosti před jakýmkoliv narušováním. Například zabránit výstavbě v národních parcích apod.)
 • Údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících a jiných právech (Jsou možná tato věcná práva k nemovitostem: Vlastnické právo, Zástavní právo, Věcné břemeno, Předkupní právo)
 • Údaje o podrobných polohových bodech
 • Místní a pomístní názvosloví
POZOR – Při smluvním převodu nemovitosti nabývá vlastnictví nemovitosti právní moci okamžikem vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí.

Jak se provádí zápisy do katastru

Vkladem

Řízení o povolení vkladu se zahajuje u katastrálního úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Vznik, změna či zánik práva k nemovitosti se může týkat např. převodu vlastnictví, zástavního práva, převodu bytu nebo nebytového prostoru, dohody o vypořádání spoluvlastnictví manželů a podobně.

Po doručení návrhu o povolení vkladu, záznamu či poznámky vyznačí katastrální úřad k příslušné nemovitosti tzv. plombu zápisem písmena „P“. Tento zápis naznačuje třetím stranám, že probíhá nějaké řízení. Informace, o jaké řízení se jedná, poskytne katastrální úřad.

Záznamem

Záznam nijak neovlivní vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Může se jednat například o rozhodnutí soudu, prodej nemovitosti na veřejné dražbě příklepem licitátora nebo potvrzení Fondu národního majetku o prodeji nemovitostí ve veřejné dražbě.

Poznámkou

Neovlivní vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Může se jednat o zápis skutečností, které omezují dispoziční práva např. majitele; nebo se může jednat o informaci třetím stranám o právních vadách nemovitosti.

V poznámce je tedy možné najít informace typu: bylo zahájeno určité správní či soudní řízení, vlastník nemovitosti má omezená dispoziční práva.

Registr nemovitostí slouží nám všem k tomu, abychom si v něm našli informace o nemovitosti a jejím vlastníkovi. Zajímá-li vás, kde svůj místně příslušný katastrální úřad najdete, jak si z něj vyžádáte informace nebo požádáte o zápis do něj, doporučuji webovou stránku www.katastrnemovitosti.cz.

Jak a za kolik získat výpis z katastru

Informace jsou poskytovány každému na vyžádání. Vyžádat si výpis je možné buď osobní návštěvou na místně příslušném katastrálním úřadu (podle polohy nemovitosti), nebo zasláním písemné žádosti poštou.

V žádosti je třeba uvést údaje týkající se dotčené nemovitosti, jako je např. katastrální území, číslo popisné, evidenční číslo nemovitosti, parcelní číslo a další bližší údaje, pokud jsou známy.

Výpis z katastru je žadateli vydán po zaplacení 100 Kč nebo kolku v této hodnotě. Lhůty vyřízení žádostí o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí nejsou stanoveny. V jednoduchých případech se žádost vyřizuje v úřední den na počkání nebo během tohoto dne. Ve složitějších případech je nutno dojednat lhůtu vyřízení individuálně.

Jak a za kolik podat návrh na vklad

Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad na návrh některého z účastníků řízení. Návrhem se rozumí žádost účastníka smlouvy o vklad příslušného práva k nemovitosti. Navrhovatelem může být jeden účastník smlouvy, pouze někteří z účastníků smlouvy, případně všichni účastníci smlouvy. Může jím být i jiná oprávněná osoba (právní zástupce účastníka ze zákona nebo na základě plné moci).

Návrh na zahájení řízení musí obsahovat označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen, určení účastníků řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí a označení práv, která mají být zapsána podle návrhu do katastru.

skoleni9_11

Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu nebo dnem osobního předání návrhu podatelně příslušného katastrálního úřadu. Za podání každého návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu se vybírá správní poplatek ve výši 500 Kč.

Katastrální úřad musí o návrhu na vklad rozhodnout do 30 nebo 60 dnů, pro zápis změny do katastru je stanovena lhůta 30 dnů po pravomocném rozhodnutí o povolení vkladu.

V případě podávání žádosti o vklad do katastru nemovitostí je třeba doložit veškeré skutečnosti týkající se daného případu (smlouvu o převodu vlastnictví nemovitosti, smlouvu o zástavním právu k nemovitosti, případně plnou moc atd.).

Anketa

Jste spokojeni s lhůtou pro vklad do katastru nemovitostí?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).