Hlavní navigace

Půlmilionovou zálohu z dotace na škody po tornádu dostanete do 7 dní. Ještě před smlouvou

2. 7. 2021
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dvoumilionové dotace, nízko úročené úvěry a dávky mimořádné pomoci pro občany, bezúročné půjčky pro podnikatele, daňové úlevy i pomoc pro zemědělce. Přečtěte si přehled státní pomoci pro občany a podnikatele, kterým život zkomplikovalo tornádo.

Události, které se odehrály na Břeclavsku a Hodonínsku netřeba připomínat. Pojďme si vyjmenovat všechny druhy státní pomoci, která je pro občany a podnikatele nasměrovaná na postižený region.

Pro občany až 2 mil. Kč na stavbu a obnovu, až 3 mil. Kč bezúročná půjčka

Podrobné informace najdete na webu SFPI.

Hlavní pomoc mohou lidé čerpat z programu Živel, který má v kombinaci s úvěrem pomoci financovat rekonstrukci a obnovu obydlí. Program připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Státní fond podpory investic (SFPI).

Dotace má dosáhnout 2 mil. Kč (v případě bytového domu 2 mil. Kč za každý byt). Skutečná výše dotace se samozřejmě bude odvozovat od reálných a prodokladovaných nákladů. Oproti původním plánům ministryně financí Aleny Schillerové se z částky nebudou odečítat prostředky, které dostanete jako pojistné plnění od pojišťovny.

Ministryně Schillerová vzala svá slova zanedlouho zpět.
Autor: Gabriela Hájková z Twitteru ministryně financí

Ministryně Schillerová vzala svá slova zanedlouho zpět.

Aktualizace: Vláda o den později rozhodla opět jinak. Pojistné se od dotace nakonec odečítá. Ještě později bylo rozhodnuto o tom, že od dotace se naopak nebudou odečítat dary s veřejných sbírek a pojistné se bude odečítat od dotace jen ze 70 %.

Dále je z tohoto programu možné čerpat úvěr (i na nákup nové nemovitosti) od 30 tis. Kč do 3 mil. Kč s úrokem 1 % ročně a maximální délkou splatnosti na 30 let.

Mimořádný postup s informacemi o tom, jak usnadní život přímo stavební úřad např. zjednodušeným řízením apod. najdete na webu MMR nebo ve zjednodušeném letáku.

V případě nové výstavby je možné z dvoumilionové dotace získat okamžitou zálohu do 500 tis. Kč na demolici nebo projektovou přípravu. Zálohy v rámci programu SFPI „Živel“ lidé dostanou co nejdříve, tedy ještě před uzavřením dotační smlouvy. To je nejpozději do 7 dní, prozradil serveru Měšec.cz vedoucí tiskového oddělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vilém Frček .

Další čerpání prostředků už bude možné jen proti dokladům, které by se měly proplácet do 10 dnů.

Žádosti začne přijímat Státní fond podpory investic od 2. 7. 2021 s tím, že by měly s vyplněním a podáním žádostí na místě pomáhat mobilní týmy SFPI. Na místo mají podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové také vyjíždět např. úředníci ze stavebního úřadu apod. aby bylo možné řešit čerpání pomoci přímo na místě. Ministryně dále uvedla, že stavební úřady budou mít pokyn postupovat velmi rychle při vyřizování stavebních povolení.

Rozpis výjezdů mobilních týmů SFPI spolu s důležitými kontakty najdete na webu státního fondu.

Z programu Obnova obecního a krajského majetku mohou čerpat obce a kraje. Žádosti o dotaci a investiční záměr bude schvalovat MMR s tím, že profinancuje i neproplacené faktury, aby nebylo nutné financovat obnovu předem. Dotace je určena na opravy místní komunikace, chodníků, mostů, lávek, kulturních domů, škol, školek, sportovišť a ostatní obecní či krajské infrastruktury. Obce získají dotaci do výše 90 % nákladů, kraje do 50 %. Pokud náklady v případě obce přesáhne 20 % obecního rozpočtu za rok 2021, může obec požádat ministryni o výjimku pro úhradu nákladů ve výši 100 %. 

Pro podnikatele dotace až 1 mil. Kč a bezúročný úvěr do 45 mil. Kč

Podnikatelé mohou získat z programu Pomoc po tornádu dotaci do výše 1 mil. Kč na nové pořízení majetku jako kompenzaci škod na majetku na nově pořízený majetek, který nahradí ten zničený. V praxi to bude vypadat tak, že podnikatel, který je pojištěný na živelní pohromu bude moct dostat dotaci až ve výši rozdílu mezi pojistným plněním a cenou nového majetku, nepojištěný podnikatel bude mít nárok na dotaci až ve výši 80 % ceny nově pořizovaného majetku, uvádí zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na úklidové práce mohou čerpat jednorázovou paušální podporu ve výši 50 tis. Kč, která už se ale odečítá z výše zmíněného milionu.

Českomoravské záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pak nabízí bezúročné úvěry na investiční výdaje od 500 tis. Kč do 45 mil. Kč. Podnikatelé je mohou čerpat do 90 % způsobilých výdajů projektu a se splatností na 10 let, přičemž si mohou odložit splátky až o 4 roky.

Podpora je určena podnikatelům, kteří museli kvůli tornádu omezit nebo úplně zastavit činnost. Peníze mohou použít na pořízení strojů a zařízení, softwaru, licencí apod. Dotací je možné zafinancovat také stavební práce, dopravní prostředky, technické práce jako je třeba úprava výrobní linky a obdobných zařízení, zásoby apod.

Žádosti by mělo být možné podávat i přes kontaktní místa zřízená přímo v postižených oblastech, kam by za tímto účelem měli přijet zástupci agentury CzechInvest, ČMZRB a Hospodářské komory. Ukončení příjmu žádostí se předpokládá 30. září 2021.

CzechInvest spustil platformu Tržiště, kde můžete umístit nabídku a poptávku pro tornádem zasažené společnosti a případně i domácnosti. Zástupci regionálních kanceláří CzechInvest je zkontrolují a poté zveřejní.

Daňové úlevy

Další úlevu přichystalo ministerstvo financí v podobě tzv. generálního pardonu, který vyhlásilo vyhlásilo ve Finančním zpravodaji. Opatření se týká poplatníků daně z příjmů za loňský rok, kteří mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín nebo kteří vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů a tuto skutečnost oznámí finančnímu úřadu.

Konkrétně jde o:

  • posunutí splatnosti daně z příjmů fyzických i právnických osob z konce června do konce srpna,
  • posunutí podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPH za měsíc květen, červen a druhé čtvrtletí 2021 do 25. 8. 2021,
  • prominutí pokut týkajících se kontrolních hlášení nutných podat od 25. 6. 2021 do 31. 7. 2021,
  • prominutí zálohy na silniční daň, která je splatná 15. července,
  • prominutí daně z příjmů vzniklé z důvodu poskytnutí dotace a úvěru ze Státního fondu podpory investic na obnovu obydlí zničeného tornádem.

Prominutí pokuty (1000 Kč) za pozdní podání kontrolního hlášení se vztáhne i na plátce DPH z jiných částí ČR, jejichž daňový poradce má sídlo či pobyt v dotčených obcích.

Sídlo a bydliště nijak dokládat nemusíte, případný převažující výkon činnosti doložíte oznámením.

Občané a firmy, kteří byli živlem postiženi, ale jsou mimo katastry nejvíce dotčených obcí, si mohou o tyto úlevy požádat individuálně.

Finanční správa by měla také přednostně vyřizovat případné individuální žádosti poškozených o snižování záloh daně a případné s tím související vracení záloh v červnu již dříve zaplacených.

Kompletní informace o tom, na koho se přesně vztahuje generální pardon a další podrobnosti najdete v rozcestníku Finanční správy.

Přehled státní pomoci zveřejněný ministerstvem financí na Twitteru.
Autor: Gabriela Hájková z Twitteru ministerstva financí

Přehled státní pomoci zveřejněný ministerstvem financí na Twitteru.

Odklad záloh a kurzarbeit

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) promine penále z případného opožděně uhrazeného povinného sociálního pojistného pro zaměstnavatele a OSVČ zasažené tornádem za červen až listopad 2021.

Zákon neumožňuje odpustit pojistné. Proto jsme se rozhodli pomoci alespoň tím, že jim ho defacto odložíme. Živnostníci nebo zaměstnavatelé ze zasažených oblastí nebudou muset odvádět povinné sociální pojištění v zákonné lhůtě. Bez sankcí ho budou moct zaplatit, až se postaví na nohy. Nejpozději ale do konce letošního roku, uvedla ministryně práce Jana Maláčová

Penále bude automaticky prominuto OSVČ a zaměstnavatelům, kteří měli k 24. 6. 2021 místo trvalého pobytu, místo výkonu činnosti nebo vykonávali převážnou část své činnosti na území správních obvodů:

  • obcí s rozšířenou působností Břeclav, Hodonín a
  • obcí Blatno a Stebno na Lounsku.

Výkon převážné části činnosti na tomto území k 24. 6. 2021 doloží OSVČ a zaměstnavatelé místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením.

Podmínkou prominutí penále za tyto opožděné platby je úhrada pojistného nejpozději do 31. 12. 2021, přičemž pojistné za prosinec 2021 je splatné od
1. do 20. ledna 2022 a záloha na prosinec 2021 je splatná v průběhu prosince 2021.

Kromě toho MPSV vyhlásilo také program Tornádo. Kurzarbeit je účinný až od 1. 7. 2021, nemůžeme ho tudíž využít na řešení této živelní katastrofy. Proto přicházíme s novým programem, který je založený na podobném principu jako Antivirus, vysvětlila Maláčová.

Úřad práce ČR (ÚP ČR) bude v rámci tohoto programu přispívat na náhrady mezd i na samotné mzdy v plné výši až do výše výdělku zaměstnance v předchozím kvartálu.  Zaměstnavatel obdrží příspěvek ve výši 100 % vynaložených mzdových nákladů v těchto případech:

  • Překážky na straně zaměstnavatele: firma sídlí v zasažené oblasti a není schopná fungovat, zaměstnanci jsou tudíž na překážkách a dostávají náhradu mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.
  • Překážky na straně zaměstnance: zaměstnanec likviduje v pracovní době škody na svém majetku nebo majetku sousedů. Nemusí kvůli tomu čerpat dovolenou. V tomto případě zaměstnanci podle zákoníku práce nenáleží náhrada mzdy, ale zaměstnavatel může tuto náhradu zaměstnanci vyplatit nad rámec svých povinností 
  • Zaměstnanec z důvodu likvidace škod převeden na jinou práci: v tomto případě nevzniknou překážky na straně zaměstnance ani zaměstnavatele. Zaměstnanec je vyplácena mzda nejméně ve stejné výši jako kdyby převeden nebyl. Jeho mzdu budeme zaměstnavateli opět refundovat.

Podmínkou je mít podepsanou dohodu s ÚP ČR. Následně nebo souběžně s dohodou zaměstnavatel předloží vyúčtování. Výdaje budou předfinancované, to znamená, že nebude nutné mít při podání vyúčtování vyplacené mzdy nebo náhrady ani odvedené pojistné. Úřady práce by měly zaměstnavatelům peníze vyplácet maximálně v řádech dnů od doručení vyúčtování.

Mzdové náklady budou hrazeny od pátku 25. června do konce července 2021. Podávat žádosti bude možné od 1. poloviny července do konce srpna 2021 elektronicky i papírově. Přesný termín podávání žádostí bude zveřejněný na webu MPSV i ÚP ČR.

Až 57 900 Kč od úřadu práce

Ocitnete-li se v nouzi, můžete se obrátit i na pobočku úřadu práce a požádat zde o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Úřad práce ČR ji může vyplatit až do výše 57 900 Kč. Podrobnosti o tom kam se obrátit a jak požádat najdete na webu. Další informace najdete i v sekci nejčastějších otázek.

1,5 miliardy pro zemědělce

Státní pomoc poputuje také k zemědělcům, lesním a vodním hospodářům a potravinářům ve formě finanční pomoci a kompenzací. Tato podpora se bude týkat i hospodářů z Ústeckého kraje, kde bouře napáchaly menší škody než na jižní Moravě. Podle předběžných odhadů jsou škody na zemědělském majetku ve výši kolem 1,5 mld. Kč. Ministerstvo proto spustí Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, který v minulosti finančně pomáhal např. při mrazech či suchu.

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství stanoví podmínky pro poskytování podpory zemědělcům. Můžeme tak zemědělcům kompenzovat například škody na polích, v sadech, vinicích, lesích, zvířatech, budovách i zařízeních. Chceme, aby se peníze dostaly k zemědělcům, lesníkům, vodohospodářům i výrobcům potravin postiženým katastrofou co nejdříve. Kompenzace budeme poskytovat až do výše 100 % škod, uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Dřevo nebo peníze od Lesů ČR

Lesy ČR (LČR) každému majiteli zničeného domu věnují 50 kubíků (m3) kulatiny nebo finanční dar 100 tisíc korun. Každé postižené domácnosti pak věnují 20 kubíků palivového dříví. Žádost a důležité kontakty najdete na webu Lesy ČR.

Banky a pojišťovny

Nejde sice o státní pomoc, ale aby byl obrázek úplnější, je na místě zmínit, že finanční instituce přispívají na likvidaci škod přes různé nadace.

Pojišťovny budou škody proplácet z krytí rizika škod způsobených silným větrem, které je standardní součástí pojištění nemovitosti. Pojišťovny se budou snažit vyplácet plnění zálohově tak, aby se první část prostředků dostala ke klientům co nejdříve.

Způsobí-li nastalá situace problém se splácením bankovního úvěru, kontaktujte svou banku a vysvětlete souvislosti vašich problémů. Banka pak bude pravděpodobně vstřícnější minimálně v tom, že vám umožní odklad splátek.

Resort/Organizace Program Cílová skupina Výše podpory Forma Pozn. Odkaz
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest Program Pomoc po tornádu Podnikatelé až 1 mil. Kč Dotace Finanční pomoc jako kompenzace škod na majetku na nově pořízený majetek https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podnikatele-postizeni-tornadem-budou-moct-dostat-financni-pomoc-az-1-milion–262158/
 Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest  Program Pomoc po tornádu Podnikatelé 50 tis. Kč Jednorázová paušální podpora Na úklidové práce https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podnikatele-postizeni-tornadem-budou-moct-dostat-financni-pomoc-az-1-milion–262158/
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Program Expanze – úvěry Podnikatelé Od 500 tisíc až do výše 45 mil. Kč Bezúročný úvěr Až do výše 90 % způsobilých výdajů se splatností 10 let včetně odkladu splátek až 4 let https://www.cmzrb.cz/podni­katele/uvery/expanze/
Ministerstvo pro místní rozvoj Program Obnova obecního a krajského majetku Obce až do výše 90 % skutečně vynaložených nákladů Dotace   https://www.mmr.cz/cs/ostat­ni/web/novinky/dostalova-vlada-schvalila-program-na-pomoc-lidem-z
Ministerstvo pro místní rozvoj Program Obnova obecního a krajského majetku Kraje až 50 % skutečně vynaložených nákladů Dotace   https://www.mmr.cz/cs/ostat­ni/web/novinky/dostalova-vlada-schvalila-program-na-pomoc-lidem-z
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci Státním fondem pro podporu investic Program Živel Fyzické osoby 500 tis. Kč Okamžitá zálohová dotace v případě nové výstavby   https://www.mmr.cz/cs/ostat­ni/web/novinky/dostalova-vlada-schvalila-program-na-pomoc-lidem-z
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci Státním fondem pro podporu investic  Program Živel  Fyzické osoby 2 mil. Kč Dotace   https://www.mmr.cz/cs/ostat­ni/web/novinky/dostalova-vlada-schvalila-program-na-pomoc-lidem-z
 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci Státním fondem pro podporu investic  Program Živel  Fyzické osoby 3 mil. Kč Úvěr úročený 1 % až na max. 30 let   https://www.mmr.cz/cs/ostat­ni/web/novinky/dostalova-vlada-schvalila-program-na-pomoc-lidem-z
Ministerstvo financí Generální pardon ministryně financí Podnikatelé individuální Prominutí pokuty Prominutí pokut týkajících se kontrolních hlášení nutných podat od 25. 6. 2021 do 31. 7. 2021. https://www.mfcr.cz/cs/ak­tualne/tiskove-zpravy/2021/obcane-a-firmy-v-regionech-zasazenych-to-42303
 Ministerstvo financí  Generální pardon ministryně financí Podnikatelé individuální Prominutí zálohy Prominutí zálohy na silniční daň, která je splatná 15. července. https://www.mfcr.cz/cs/ak­tualne/tiskove-zpravy/2021/obcane-a-firmy-v-regionech-zasazenych-to-42303
 Ministerstvo financí  Generální pardon ministryně financí Fyzické osoby individuální Prominutí daně z příjmů Prominutí daně z příjmů vzniklé z důvodu poskytnutí dotace a úvěru ze Státního fondu podpory investic na obnovu obydlí zničeného tornádem. https://www.mfcr.cz/cs/ak­tualne/tiskove-zpravy/2021/obcane-a-firmy-v-regionech-zasazenych-to-42303
 Ministerstvo financí  Generální pardon ministryně financí   individuální Prominutí pokuty Prominutí pokuty 1000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení se týká i plátců DPH. https://www.mfcr.cz/cs/ak­tualne/tiskove-zpravy/2021/obcane-a-firmy-v-regionech-zasazenych-to-42303
Ministerstvo zemědělství Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství Zemědělci Až do výše 100 % Dotace Kompenzace škody na polích, v sadech, vinicích, lesích, zvířatech, budovách i zařízeních. http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministerstvo-zemedelstvi-poskytne.html
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se státním pozemkovým fondem Program na pomoc s obnovou infrastruktury Obce 100 mil. Kč Dotace Obnova infrastruktury v poničených obcích za účelem odstranění následků přírodní katastrofy. https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-uvolnuje-100-milionu-za-ucelem-odstraneni-nasledku-vcerejsi-boure-s-tornadem-na-jizni-morave.html
Lesy České republiky Dar Obyvatelé 50 m3 kulatiny na nový krov nebo finanční dar ve výši 100 tis. Kč Dar Obnova domů a bytové oblasti https://lesycr.cz/tiskova-zprava/drevo-na-novy-krov-nebo-sto-tisic-korun-daruji-lesy-cr-vlastnikum-domu-na-hodoninsku-postizenym-tornadem/
 Lesy České republiky  Dar Obyvatelé 20m3 palivového dříví Dar Obnova domů a bytové oblasti https://lesycr.cz/tiskova-zprava/drevo-na-novy-krov-nebo-sto-tisic-korun-daruji-lesy-cr-vlastnikum-domu-na-hodoninsku-postizenym-tornadem/

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).