Hlavní navigace

Přehled pro sociální správu: co když si přivyděláváte k zaměstnání?

3. 4. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jak vyplnit přehled pro správu sociálního zabezpečení, když si přivyděláváte k zaměstnání? Prohlédněte si vyplněný formulář i s návodem. MODELOVÝ PŘÍKLAD

Od vyplněných formulářů daňového přiznání jsme plynule přešli k přehledům. Stále vycházíme z modelového příkladu pana Hlávky, který je zaměstnancem, ale přivydělává si jako OSVČ vedlejší činností. Na vzorově vyplněné daňové přiznání se můžete podívat v článku Návod na vyplnění daňového přiznání za rok 2011

Jak vyplnit přehled pro zdravotní pojišťovnu jsme poradili v článku Jak na přehled pro zdravotní pojišťovnu, když si přivyděláváte k zaměstnání? a dnes si do třetice ukážeme, jak si poradit s přehledem pro správu sociálního zabezpečení. 

Čas máte do května

Stále platí, že přehledy je nutné odevzdat měsíc po daňovém přiznání. Abychom byli přesní, letos platí termín pro poplatníky, kterým nezpracovává přiznání daňový poradce, do 2. května. Pokud nejste povinni podávat daňové přiznání, platí pro vás termín 31. července 2012. 

Případný doplatek na pojistném je nutné uhradit nejpozději do 8 dnů ode dne podání přehledu, přičemž nezapomeňte na to, že dnem platby je až den, kdy dojde k připsání platby na účet správy sociálního zabezpečení. Za případná zpoždění budete penalizováni sazbou 0,05 % za každý kalendářní den, co trvá dluh.

Modelový příklad

Pan Hlávka z našeho příkladu pracuje jako zaměstnanec za 22 000 Kč měsíčně hrubého. K tomu si přivydělává jako živnostník 10 000 Kč za měsíc. Za rok tedy jeho příjmy z vedlejší samostatné výdělečné činnosti činí 120 000 Kč a příjmy ze zaměstnání pak 264 000 Kč. Na svou živnost si uplatňuje 60% výdajový paušál. Další podrobnosti potřebovat k vyplnění přehledu nebudeme.

Ačkoli přehled obsahuje kolonku, do které se uvádí příjmy ze zaměstnání, z finančního úřadu nám bylo řečeno, že se částka vyplňovat nemusí. Podstatná je pouze informace, že OSVČ, která přehled podává, pracuje v zaměstnání. 

Pan Hlávka vykonává svou živnost jako vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Protože hlavní výdělečnou činností je zaměstnání, odvádí pan Hlávka pojistné z něho a jako OSVČ tedy zálohy na pojistné už znovu neplatí. Dobrovolného nemocenského pojištění se jako OSVČ neúčastní.

Abychom vám usnadnili práci, nabízíme volně ke stažení interaktivní formulář i verzi přehledu v PDF.

První strana

Ještě než se pustíte do první části, nezapomeňte zaškrtnout, zda odevzdáváte řádný či opravný přehled.

V 1. části formuláře vás nečeká žádné překvapení. Vyplňujete jen osobní údaje. Zadrhnout byste se mohli pouze u kolonky „variabilní symbol“. Toto číslo vám přidělila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a měla by ho obsahovat každá písemnost, kterou jste od ČSSZ obdrželi. Pokud si dopisy neschováváte, řekne vám ho pracovnice Okresní správy sociálního zabezpečení (případě Pražské správy pokud máte trvalé bydliště v Praze nebo Městské správy pokud jste z Brna).

Ve druhé části pan Hlávka zaškrtne, že vykonává samostatnou výdělečnou činnost pouze vedlejší a dále uvede, že přiznání si nenechává zpracovat daňovým poradcem, ale vztahuje se na něj povinnost ho podat. Pan Hlávka také nepatří do skupiny osob, které platí daň z příjmu stanovenou paušální částkou ani neúčtuje v hospodářském roce. Ve třetí části jen zaškrtne, že si z titulu OSVČ neplatí dobrovolné nemocenské pojištění.

Čtvrtá část

Čtvrtá část je určena informacím, zda OSVČ vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost po celý rok nebo jen v některých měsících a důvod, proč je to činnost vedlejší. Pan Hlávka zaškrtne, že činnost vykonával po celý rok při zaměstnání a proto je činnost vedlejší.

Pátá část

26 – pan Hlávka vyplní částku 48 000 Kč, která je rozdílem mezi příjmy a výdaji (resp. výší výdajového paušálu) ze SVČ.

27 – počet měsíců, v nichž je poplatník považován za OSVČ. Pan Hlávka vyplní číslo 12 do kolonky „vedlejší“.

28 - i do tohoto řádku pan Hlávka zapíše 12 měsíců své SVČ.

29 – průměrný měsíční daňový základ – řádek č. 26 vydělte číslem v řádku 28. Pan Hlávka zapíše 48 000 / 12 = 4.

30 – rozdělení daňového základu vyplňuje pouze ten, kdo vykonával hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pan Hlávka tedy zapíše nulu.

31 – vypočtený vyměřovací základ. V případě vedlejší činnosti porovnáváte daňový základ s rozhodnou částkou, která pro rok 2011 činí 59 374 Kč. U pana Hlávky daňový základ nepřekročil rozhodnou částku a proto v řádcích 31 – 40 zapisuje nulu. V případě dosažení rozhodné částky by se vyměřovací základ stanovil jako 50 % daňového základu z vedlejší činnosti. Výsledek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

32 – vyplňuje jen ten, kdo vykonával hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. U hlavní činnosti jako součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu pro hlavní činnost (6185 Kč) a počtu měsíců, v nichž byla alespoň po část měsíce vykonávána hlavní činnost. Analogicky se postupuje i u vedlejší činnosti s tím, že minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost je 2474 Kč. 

33 – řádek dle skutečnosti vyplní OSVČ, která byla dobrovolně účastna nemocenského pojištění.

34 – pokud jste uvedli „ano“, uveďte součet určených měsíčních vyměřovacích základů pro důchodové pojištění za období výkonu hlavní činnosti. (Uveďte celkový součet z řádku „určený vyměřovací základ“.) 

35 – při vedlejší činnosti opište hodnotu řádku 31, která ale nesmí být menší než 29 688 Kč, případně lze částku snížit o 2474 za každý měsíc, kdy nebyla ani jeden den vykonávána vedlejší SVČ nebo měla OSVČ po celý měsíc nárok na výplatu nemocenské či mateřské. Maximálně může částka činit 1 781 280 Kč. Pokud je částka nižší než 29 688 Kč, popřípadě snížená z výše zmíněných důvodů, uvede se minimální částka 29 688 Kč. 

36 – určený vyměřovací základ (zaokrouhluje se na celé Kč nahoru) – určuje si OSVČ, ale částka nemůže být nižší než částka v řádku 35 a vyšší než 1 781 280 Kč.

37 – vyměřovací základ ze zaměstnání. Jak už jsme uvedli, není nutné tento řádek vyplňovat. Jen pro pořádek ale uvádíme, že pan Hlávka může vyplnit částku 264 000 Kč, která odpovídá jeho ročním příjmům ze zaměstnání a kterou najde na potvrzení od zaměstnavatele.

38 – součet řádků 36 a 37 (slouží pro kontrolu, zdali vypočtený vyměřovací základ nepřesáhl maximální možnou hranici 1 781 280 Kč. Pokud by se tak stalo počítala by OSVČ na dalších řádcích právě s tímto maximálním vyměřovacím základem (a pokud je zároveň zaměstnancem, musel by doložit potvrzení o vyměřovacích základech zaměstnance).

39 – pokud je řádek 38 menší či roven 1 781 280 Kč, uvede se hodnota z řádku 36. Jinak se uvede hodnota, která vyjde ze vzorce: 1 781 280  – řádek 37. V případě záporné částky uveďte nulu.

40 – pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti odpovídá 29,2 % vyměřovacího základu. Částku řádku 39 násobte 0,292 a zaokrouhlete na celé Kč nahoru. Pan Hlávka z titulu vedlejší činnosti nemusí platit sociální pojištění

41 – úhrn zaplacených záloh zjistíte z přehledu, který vám příslušná okresní správa zasílá počátkem roku. Pan Hlávka nemusí platit zálohy, zapíše tedy nulu.

42 – rozdíl mezi předepsaným pojistným a úhrnem záloh – odečtete řádek 41 od řádku 40. Pan Hlávka opět zapíše nulu.

Druhá strana

V šesté části vyplníte výši případného přeplatku a měsíce, na jejichž úhradu by se měl použít. Zbylý přeplatek si můžete nechat zaslat na účet nebo poštovní poukázku. Pan Hlávka nemá přeplatek a nic nevyplňuje.

V sedmé části se vypočítává výše zálohy na důchodové pojištění na rok 2012. Protože pan Hlávka bude opět vykonávat vedlejší SVČ, zaškrtne jen podle „vedlejší činnost“.

43 – měsíční vyměřovací základ vypočtete tak, že vezmete polovinu částky z ř. 26 a vydělíte ji řádkem 27 a zaokrouhlíte na celé Kč nahoru. Pokud provozujete živnost jako hlavní samostatně výdělečnou činnost pak je minimum vyměřovacího základu stanoveno na 6285 Kč, u vedlejší činnosti je to 2514 Kč. Maximum je u obou ve výši 100 548 Kč. Ten, kdo vykonává vedlejší činnost, která nedosáhla výše zmíněné rozhodné částky dle ř. 31, vyplní nulu, což je i příklad pana Hlávky.

44 – vynásobíte řádku 43 číslem 0,292 a zaokrouhlíte na celé Kč nahoru. Měsíční záloha činí u hlavní činnosti nejméně 1836 Kč a u vedlejší 735 a nejvýše u obou 29 361 Kč.

45 – pokud se účastníte nemocenského, řádek 43 vynásobte číslem 0,023 a zaokrouhlete na celé Kč nahoru. Minimální záloha pro letošek je 115 Kč. 

Osmou část vyplňujete pouze v případě, že máte i spolupracující osobu.

Pokud jste nedosáhli z výkonu vedlejší SVČ rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění, můžete se v deváté části zaškrtnutím pole „ano“ přihlásit dobrovolně. Pan Hlávka však vyplní, že se dobrovolně účastnit nechce. 

V části 11 pak už jen nezapomeňte vyplnit název příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ, datum, počet příloh a vlastnoruční podpis.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).