Hlavní navigace

Jak na přehled pro zdravotní pojišťovnu, když si přivyděláváte k zaměstnání?

28. 3. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011 pro zdravotní pojišťovnu když si přivyděláváte při zaměstnání jako OSVČ? MODELOVÝ PŘÍKLAD

Příkladů na vyplnění daňového přiznání už jsme si ukázali dost. Je čas abychom se posunuli k přehledům o příjmech a výdajích, které často odevzdáváte zároveň s daňovým přiznáním.

Tradičně budeme pokračovat v modelových příkladech, podle kterých jsme vyplňovali právě i růžový formulář pro finanční úřad. Dnes proto budeme vycházet z příkladu poplatníka uvedeného v článku Návod na vyplnění daňového přiznání za rok 2011.  

Chybí vám ke štěstí formulář přehledu pro zdravotní pojišťovnu? Žádný stres, stáhněte si ho přímo na serveru Měšec.cz.

Na jaké termíny pamatovat?

Ještě než začneme s modelovým příkladem, připomeňme si, jaké termíny pro vás letos platí. Přehled o příjmech a výdajích (dále jen přehled) pro zdravotní pojišťovnu musíte odevzdat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste podali (nebo měli podat) daňové přiznání. Vzhledem k tomu, že 1. květen nepřipadá na pracovní den, posouvá se nejzazší termín pro podání přehledu na 2. 5. 2012. 

V případě, že zjistíte rozdíl mezi uhrazenými zálohami a předepsanou výší pojistného, musíte nedoplatek uhradit do osmi dnů ode dne, kdy byl (nebo měl být) podán přehled za rok 2011.

Modelový příklad

Pan Hlávka z našeho příkladu pracuje jako zaměstnanec s platem 22 000 Kč měsíčně hrubého. K tomu si přivydělává jako živnostník administrativní činností, která mu měsíčně vynese 10 000 Kč. Za rok tedy jeho příjmy z vedlejší samostatné výdělečné činnosti činí 120 000 Kč. Na svou živnost si uplatňuje 60% výdajový paušál.

Další informace z modelového příkladu nejsou pro účely vyplňování přehledu pro zdravotní pojišťovnu relevantní. V přehledu se ostatně neprojeví ani příjmy ze zaměstnání, protože zálohy na zdravotní pojištění za pana Hlávku odvádí jeho zaměstnavatel a z vedlejší samostatné výdělečné činnosti je měsíčně platit nemusí. Za celý rok nám tedy výši pojistného na zdravotní pojištění z výkonu vedlejší činnosti ukáže právě přehled.

Formulář pro zdravotní pojišťovnu

Není nutné si s vyplněním formuláře pro zdravotní pojišťovnu dělat starosti. Je jen na jednu stranu, takže vyplňování nezabere tolik času. 

Nad rámečkem prvního oddílu nezapomeňte zaškrtnout, zda podáváte řádný či opravný přehled. Pozor, nepleťte si opravný přehled s opravou řádného přehledu. Pokud se dodatečně změní skutečnosti, které jste uvedli v přehledu, musíte do 8 dnů ode dne, kdy jste se o změně dozvěděli, podat opravný přehled a do 30 dnů pak také doplatit případné dlužné pojistné. Pokud neopravujete přehled kvůli dodatečně zjištěným skutečnostem (například kvůli opravnému či dodatečnému daňovému přiznání), ale chcete opravit pouze nepřesný či chybně vyplněný přehled, nejedná se o opravný přehled ale o opravu řádného přehledu.

V první části pak vyplňujete pouze osobní údaje, IČ, kontaktní údaje a informaci o tom, zda platíte zálohy poukázkou či převodem z účtu (a jakého).

Do druhé části pan Hlávka vyplní, že pro něj během roku 2011 neplatila povinnost hradit zálohy na pojistné právě z důvodu zaměstnaneckého poměru, který je jeho hlavní výdělečnou činností a ze kterého už zálohy na zdravotní pojištění každý měsíc odváděl během roku. 

Do stejného rámečku ještě pan Hlávka zanese informaci, že po celý rok, tedy 1–12 pro něj nebyl stanoven minimální vyměřovací základ. To může mít hned několik důvodů. Pro pana Hlávku platí druhý uvedený:

  • Plátcem pojistného je stát.
  • V zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance.
  • OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění, které si sama platí.
  • OSVČ je osobou s těžkým tělesným, smyslových či mentálním postižením II. či III. stupně.
  • OSVČ je v důchodovém věku, ale nedosáhla na ostatní podmínky pro přiznání penze.
  • OSVČ pečovala celodenně alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let.

Ani se třetím oddílem by neměl být problém. Je určen jen pro informaci, zda pan Hlávka podal daňové přiznání a zda si ho nechal zpracovat daňovým poradcem.

Čtvrtá část

Od této části už se budeme věnovat formuláři podrobněji a projdeme si ho řádek po řádku. Tento oddíl se věnuje příjmům a výdajům za rok 2011 a vyměřovacímu základu.

1 – pan Hlávka zapíše všechny příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (120 000 Kč).

2 – zapíše výdaje spojené s podnikáním. Protože si uplatňuje 60% výdajový paušál, vypočte výdaje jako 60 % ze 120 000 Kč = 72 000 Kč.

3 – hrubé příjmy ze zaměstnání. Pan Hlávka by je zapisoval pouze v případě, že by součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a ze samostatně výdělečné činnosti překročil částku maximálního vyměřovacího základu (pro rok 201 je to 1 781 280 Kč) což není jeho případ. Zapíše proto nulu.

4 – počet měsíců trvání samostatné výdělečné činnosti v roce 2011. Započítávají se i ty, ve kterých byla činnost vykonávána jen po část měsíce.

5 – počet měsíců, kdy byl pan Hlávka pojištěn u konkrétní pojišťovny.

6 – počet měsíců, ve kterých platil pro pojištěnce minimální vyměřovací základ. Jak už jsme uvedli výše, nesplňoval pan Hlávku tuto podmínku ani v jednom měsíci, vyplní tedy nulu.

9 – hodnotu z řádku 6 vynásobíme částkou 12 370 Kč, což je minimální měsíční vyměřovací základ. Pan Hlávka vyplní nulu.

12 – rozdíl mezi příjmy a výdaji po odečtení druhého řádku od toho prvního (48 000 Kč).

14a - vyměřovací základ OSVČ za rok 2011 vypočteme jako 0,5 x řádek 12. Pokud by vyšla hodnota menší, než uvádí řádek 9, zapište tu z řádku 9. Pan Hlávka vyplní 24 000 Kč.

14b – částka přesahující maximální vyměřovací základ. Vypočteme jako: řádek 14a + řádek 3 – 1 781 280 Kč. Pokud vyjde záporná hodnota, vyplníme jako pan Hlávka nulu.

14c – vypočteme jako řádek 14a – řádek 14b. V případě záporné hodnoty zapíšeme nulu. Pan Hlávka uvede 24 000 Kč.

16 – pojistné za rok 2011 vypočtete jako: 0,135 x (řádek 14c x řádek 5)/řádek 4 a zaokrouhlíte na celé Kč nahoru. Pan Hlávka vyplní 3240 Kč.

Pátá část

41 – v případě hrazených záloh na pojištění ze samostatné výdělečné činnosti zapíšete údaj z přehledu o zálohách, který jste obdrželi od pojišťovny. Pan Hlávka zálohy neplatil, zapíše tedy nulu.

43 – výši přeplatku či doplatku zjistíte odečtením řádku 16 od řádku 41. Pan Hlávka tedy zapíše   – 3240 Kč, a protože mu vyšla záporná hodnota, znamená to pro něj uhradit 3240 Kč do osmi dnů ode dne, kdy podá tento přehled. V případě přeplatku pak ještě pod tímto řádkem buď požádáte pojišťovnu o jeho vrácení, nebo ho necháte na úhradu zálohy v dalším období.

Šestá část

51 – vypočtete novou výši případné měsíční zálohy jako 0,135×0,5 x řádek 12/řádek 4 a částku zaokrouhlíte na celé Kč nahoru. Pan Hlávka vyplní 270 Kč. Protože ale bude i nadále vykonávat hlavní výdělečnou činnost v zaměstnání a samostatnou pouze jako vedlejší činnost, nemusí i nadále platit měsíční zálohy na pojistné. Proto také pod řádkem 54 zaškrtne pole c) 0 Kč.

52 - částka přesahující maximální vyměřovací základ. Vypočtete jako řádek (14a + řádek 3) – 1 809 864 Kč (což je maximální vyměřovací základ pro rok 1012) a pro záporné hodnoty zapisujete nulu, jako pan Hlávka.

53 – vypočtete jako řádek 14a – řádek 52 a při záporné hodnotě zapíšete nulu. Pan Hlávka vyplní 24 000 Kč.

54 – hodnotu vypočtete jako 0,135 x řádek 53 / řádek 4 a zaokrouhlíte na celé Kč nahoru. Pan Hlávka vyplní 270 Kč.

Nakonec už nezbývá než v sedmé části formulář podepsat a doplnit datum.

Přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení si vyplníme příští týden.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).