Hlavní navigace

Práce bez odměny? Ano, za trest!

26. 4. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V přeplněných vězeňských zařízeních jsou stovky odsouzených. Mnozí z nich doslova dny a týdny svého trestu odnětí svobody prolelkují, neboť pro ně není práce. Přitom trestní zákon ve výčtu trestů, které lze pachateli trestného činu uložit, zná i trest obecně prospěšných prací.

Důležité je, že v případě obecně prospěšných prací jde o trest – jak jeho název napovídá – prospěšný a ve své podstatě pracovitý, efekt z práce přinášející. Podíváme se na něj trochu podrobněji a povíme si, proč není více využíván.

Jaké tresty naše trestní právo zná?

Trestní zákon stanoví, že za spáchané trestné činy lze uložit pouze tyto tresty:

  1. odnětí svobody,
  2. obecně prospěšné práce,
  3. ztrátu čestných titulů a vyznamenání,
  4. ztrátu vojenské hodnosti,
  5. zákaz činnosti,
  6. propadnutí majetku,
  7. peněžitý trest,
  8. propadnutí věci,
  9. vyhoštění,
  10. zákaz pobytu.

Současně jsou zákonem stanoveny podmínky, za kterých lze jednotlivé tresty nebo i více z nich souběžně uložit. Zvlášť je pak definován výjimečný trest jako trest odnětí svobody nad patnáct až do dvaceti pěti let a trest odnětí svobody na doživotí.

Definice obecně prospěšných prací

Trest spočívá v tom, že odsouzenému je stanovena povinnost provést ve stanoveném rozsahu práce k obecně prospěšným účelům spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo vykonávat jiné obdobné činnosti ve prospěch obcí, státních či jiných obecně prospěšných institucí, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností. Všechny uvedené práce nesmí sloužit výdělečným účelům.

Chcete se dozvědět více o výhodách pro zaměstnance? ANO – NE

Kdy je možno tento trest uložit?

Stejně jako ostatní tresty stanovené v trestním zákoně může tento trest uložit pouze soud, a to tehdy, odsuzuje-li pachatele pro v trestním zákoně specifikovaný trestný čin. V daném případě pak tehdy, stanoví-li zákon u daného trestného činu trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let (takových trestných činů je v trestním zákoně však většina), a to za podmínky, že s ohledem na povahu spáchaného trestného činu a možnosti nápravy pachatele uložení jiného trestu – a to zejména uvedeného trestu odnětí svobody – není třeba.

Tento trest se neuloží, je-li pachatel nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce.

V jakém rozsahu se trest ukládá a jak se vykonává?

Trest obecně prospěšných prací může soud uložit ve výměře od 50 do 400 hodin. Soud může uložit na dobu jeho výkonu pachateli i přiměřená omezení (např. zákaz nadměrného požívání alkoholických nápojů, zákaz návštěv určitých zařízení apod.) nebo přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil.

Obecně prospěšné práce je odsouzený povinen vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy mu soud nařídil jeho výkon. Trest se vykonává v místě bydliště odsouzeného, což odpovídá obsahu a okolnostem jeho aplikace ve volném čase odsouzeného.

Zákonný postup v případě, když trest není vykonán

Jestliže odsouzený v době do skončení výkonu trestu obecně prospěšných prací nevedl řádný život, nebo zaviněně nevykonal ve stanovené době uložený trest, soud mu jej přemění (nebo jeho nevykonaný zbytek) v trest odnětí svobody nepodmíněný. Při přeměně trestu se postupuje tak, že každé i jen započaté dvě hodiny nevykonaného trestu se počítají za jeden den odnětí svobody.

Problémy s realizací uvedeného trestu

Přestože by celá řada obecních úřadů nebo institucí, v nichž by výkon tohoto trestu mohl být vykonáván, nepochybně práci odsouzených uvítala, problém je v organizaci a kontrole výkonu tohoto trestu; tedy v typicky českých problémech „úřadování“. A tak přestože by odsouzení k tomuto trestu byli pro společnost užitečnější než ti, kteří zbůhdarma doslova proflákají svůj trest na pryčně vězeňského zařízení, máme kolem sebe parky, veřejná prostranství a další zařízení, která by dobře přiložené koště k úklidu jenom uvítala. Otázkou je, zda by se toto příslovečné koště nemělo použít i někde jinde…

Anketa

Souhlasíte s udílením trestu obecně prospěšných prací?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).