Hlavní navigace

Jak správně postoupit pohledávku?

30. 9. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Pohledávky jsou nedílnou součástí našich životů. Dlužíme si mezi známými, nebo jde třeba o pohledávky v rámci obchodní činnosti a podnikání. Poradíme vám, jak na ně.

Díky možnosti převodu pohledávek se pro některé osoby stalo obchodování s pohledávkami dokonce náplní práce. Nezáleží na tom, zdali s pohledávkami přicházíme do styku v malém nebo velkém objemu, jejich postupování má stále stejná pravidla, která si vysvětlíme.

Postoupení pohledávky neboli cesse je institutem týkajícím se změny závazku, konkrétně změny na straně věřitele. Osobami, které jsou na postoupení pohledávky účastny, jsou pak původní věřitel, dlužník a nový věřitel, na nějž je pohledávka postoupena. Původního věřitele zákon označuje jako postupitele a věřitele nového jako postupníka. Postupiteli je potom zákonem přiznáno právo pohledávku nebo její část postoupit i bez souhlasu dlužníka.

Na rozdíl od předchozí právní úpravy nový občanský zákoník pro platné postoupení pohledávky již nevyžaduje písemnou formu, byť pro větší míru právní jistoty při případném sporu lze její dodržení stále přinejmenším doporučit. Nový věřitel pak s pohledávkou nabývá i veškeré její příslušenství, zajištění a jiná práva s ní spojená.

NOZ rozšířil okruh pohledávek, které lze postoupit

Upuštění od povinné písemné formy není jedinou změnou, kterou nový občanský zákoník v úpravě cesse přinesl. Před rokem 2014 šlo postupovat pouze ty pohledávky, které podléhaly výkonu rozhodnutí, od účinnosti NOZ lze postoupit jakoukoliv pohledávku, kterou je možno zcizit, pokud to ujednání dlužníka s věřitelem nevylučuje.

Lze dokonce postoupit i pohledávku, u níž právě postoupením a změnou věřitele dojde i ke změně jejího obsahu. Nelze postoupit pohledávku, která zaniká smrtí nebo jejíž obsah by se změnou věřitele změnil k tíži dlužníka. Cesse by byla pro rozpor se zákonem  neplatná.

Došlo též k úpravě postoupení zajištěné pohledávky. Zákon nyní vyžaduje, aby postupitel v případě, že je pohledávka zajištěna, podal zprávu osobě, která poskytla ono zajištění. Případný nesouhlas této osoby je sice i nadále irelevantní, nicméně dokud není ona osoba, která poskytla zajištění pohledávky, o jejím postoupení informována, nemá vůči ní postoupení pohledávky žádné účinky.

Za dobytnost pohledávky ručí postupitel přímo ze zákona

Postupníka, který nastupuje jako nový věřitel do závazkového vztahu, jistě bude zajímat, zda je pohledávka vůbec dobytná. Předchozí právní úprava pro jakékoliv ručení za dobytnost pohledávky vyžadovala, aby se k tomu původní věřitel vysloveně písemně zavázal. Nyní je postavení postupníků silnější.

Postupitel totiž ručí za dobytnost přímo ze zákona. Není tomu tak však automaticky u všech postoupených pohledávek. Zákonné ručení se vztahuje pouze na pohledávky postoupené za úplatu, a to do výše této úplaty včetně sjednaných úroků. Ručení je však možno ve vztahu postupníka a postupitele smluvně zcela vyloučit.

Další výjimkou, která vyplývá přímo ze zákona, je pak vyloučení ručení v případech, kdy postupník věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo nedobytná. Postupitel nebude ručit ani tehdy, jestliže k nedobytnosti pohledávky dojde až po jejím postoupení z důvodu náhody nebo nedopatření postupníka. K posílení postavení postupníků rovněž došlo v souvislosti s odpovědností postupitelů za vady pohledávky, kterou rovněž již není nutno sjednávat písemně.

Pohledávky je nově možné postoupit i souborně

Významnou změnou a ulehčením obzvláště pro ty, kteří s pohledávkami obchodují ve větším rozsahu, je zakotvení možnosti postoupení souboru pohledávek do nového občanského zákoníku. Takzvaná globální cesse je možná pro soubor pohledávek jak současných, tak i budoucích, je-li dostatečně určen. Může se tak jednat například o pohledávky, které věřiteli vznikly za dlužníkem v určitém období, nebo o pohledávky z určité oblasti věřitelovy činnosti, kupříkladu veškeré pohledávky z pojistných smluv.

Dříve bylo podobné postoupení souboru pohledávek sice možné, ale každá dílčí pohledávka v souboru musela být již v okamžiku uzavírání smlouvy o postoupení pohledávek individuálně určena. Navíc tato možnost byla praktikována jen na základě dovozování možnosti takto postupovat z judikatury, tudíž se zákonného zakotvení dočkala až s novým obchodním zákoníkem, což je pro danou oblast jistě dlouho očekávaným přínosem.

Jak postupovat se zákazem postoupení pohledávky, je dosud nejisté

Ve druhém odstavci byla zmíněna možnost dlužníka a věřitele sjednat zákaz postoupení jejich pohledávky. Tato problematika, konkrétně možné důsledky porušení tohoto zákazu, vyvolávají v odborných kruzích nejvíce debat a definitivní řešení zatím pro krátkou dobu účinnosti NOZ není.

Prvním z názorů je zachování přístupu platného v době účinnosti starého občanského zákoníku promítnutého i do judikatury Nejvyššího soudu, tedy absolutní neplatnost dané cesse. Druhý názor vyvozuje neaplikovatelnost dané judikatury pro úpravu v NOZ a postoupení přes sjednaný zákaz považuje tedy za platné s tím, že postupitel bude dlužníkovi odpovídat za způsobenou škodu.

skoleni_29_6

Existuje i třetí názorový proud, který zastává i autor NOZ prof. Eliáš a který jde jakousi střední cestou a domnívá se, že postoupení pohledávky tam, kde to dlužník s věřitelem vyloučili, založí relativní neplatnost tohoto právního jednání, které se bude muset dlužník případně sám dovolávat.

Ke kterému z možných výkladů se přikloní soudy vyšších stupňů v rámci sjednocovací judikatury, je v současné době těžké odhadovat, neboť než se k nim dané soudní spory dostanou, ještě nějakou dobu potrvá. Nezbývá tak než doporučit při postupování pohledávek, zákazu dojednanému mezi dlužníkem a věřitelem navzdory, zvýšenou míru obezřetnosti.

Autor článku

Autor je zakladatelem advokátní kanceláře Matzner et al. Zároveň působí na IT trhu jako legal a business advisor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).