Hlavní navigace

Poloviční sleva na pokuty a papírové účtenky jen na vyžádání. Stát chce snížit podnikatelům byrokracii

6. 5. 2024
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
Stát připravil balíček 23 novinek, které mají přinést administrativní úlevu pro podnikatele. Bude to stačit?

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo balíček 23 návrhů na snížení administrativní zátěže pro podnikatele v oblasti živnostenského podnikání, zaměstnanosti, životního prostředí a daňové správy a poslalo ho do mezirezortního připomínkového řízení. Ministr Josef Síkela chce, aby všechna navrhovaná opatření začala platit nejpozději od 1. července 2025.

Jednotlivé návrhy, na které se můžete podívat v detailní tabulce níže v článku, zahrnují úkoly, které spadají pod několik státních resortů. MPO bude koordinovat jejich postupné zavádění a samo bude pracovat na bodech, za které je odpovědné. Bude mít na starosti například přípravu Databáze informačních povinností a další vylepšování Portálu živnostenského podnikání

Zrušíme povinnost uvádět údaj o doručovací adrese při ohlašování živnosti a také chystáme aktualizaci obsahu jednotlivých živností tak, aby byl co nejlépe srozumitelný. Databáze informačních povinností pak přinese seznam povinností podnikatelů na jednom místě, říká ministr Síkela.

Dalším z návrhů je například uzákonění možnosti, aby zaměstnavatel mohl svému zaměstnanci po vzájemné dohodě vyplácet mzdu například v eurech místo v českých korunách, i když tento zaměstnanec pracuje v České republice. Smyslem této novinky má být ohled na zaměstnance, který má závazky v zahraničí, například posílá část mzdy své rodině a podobně. Tuto oblast má na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí, které v tomto smyslu chystá změnu v zákoníku práce.

Revoluce v zákoníku práce: Rychlejší výpovědi, ochrana rodičů a legální práce dětí o prázdninách Přečtěte si také:

Revoluce v zákoníku práce: Rychlejší výpovědi, ochrana rodičů a legální práce dětí o prázdninách

Digitální účtenky, jednodušší daňové přiznání a převody vozidel

Mezi návrhy je také legislativní ukotvení elektronické a digitální účtenky, aby podnikatelé ušetřili tisk účtenek v případě, že je zákazník nepožaduje, a vydání papírové účtenky by bylo povinné už pouze na vyžádání. Zákazník by digitální účtenku mohl získat například prostřednictvím aplikace nebo e-mailu. Tím by se předešlo zbytečné produkci papírových účtenek, které hned po nákupu stejně skončí v odpadkovém koši.

Na změnách, které by bylo zapotřebí dělat, spolupracuje také Hospodářská komora ČR (HK), která například už vloni vládě zaslala seznam 34 možných oblastí, ve kterých by bylo možné administrativu snížit.

Vláda by měla být ve svém závazku vůči podnikatelům snižovat jim administrativu mnohem ambicióznější. Desítky a stovky nových povinností zdaleka nenahradí jednotky rušených povinností za rok, uvedl už dříve prezident HK Zdeněk Zajíček. Nových povinností přibývá mnohem rychleji, než kolik jich ubývá. Jedna odstraněná povinnost je často nahrazena několika dalšími. Odbourávání nadměrné administrativy podnikatelů, která je dlouhodobě jednou z největších překážek podnikání v České republice, je tak v praxi neúčinné. Jedinou cestou je provedení důsledné analýzy podnikatelských povinností vyplývajících ze zákonů a jejich následný systematický monitoring, upozorňuje.

Dalšími navrhovanými body ve stávajícím balíčku jsou například úpravy formulářů pro odevzdávání daňového přiznání, jednodušší převody vozidel nebo zavedení podkladů pro posuzování vlivu na životní prostředí pouze v elektronické podobě, místo dosavadní papírové.

Například při přepisu vozidel má odpadnout povinnost provádět evidenční kontrolu vozidla a nově by se dělala pouze v rámci STK, nebylo by tedy nutné žádat o „evidenčku“ individuálně.

Jedním z návrhů je také zavedení možnosti dát podnikateli automatické 50% snížení sankce či pokuty, kterou dostal, pokud ji zaplatí ve zkrácené lhůtě od jejího udělení. O přesných parametrech úlevy se však bude ještě vyjednávat.

Navrhovaná antibyrokratická opatření (nejpozději od 1. 7. 2025)
Číslo  Oblast Návrh řešení
1 Databáze informačních povinností Všechny informační povinnosti podnikatelů budou zveřejněny v jediném informačním systému, který se bude průběžně aktualizovat.
2 Portál živnostenského podnikání Portál musí dostat uživatelsky přívětivější podobu s větším zapojením umělé inteligence, která pomůže řešit problémy podnikatelů.
3 Zrušení povinnosti uvádět údaj o doručovací adrese při ohlášení živnosti Máme datové schránky, tak na co je dobrá doručovací adresa podnikatele? Nutná úprava živnostenského zákona.
4 Aktualizace obsahových náplní jednotlivých živností Úprava a aktualizace jednotlivých živností, v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., aby bylo více srozumitelné, co vlastně obsahují.
5 Řešení problémů souvisejících s odlišným zápisem předmětu podnikání ve veřejném rejstříku oproti živnostenskému rejstříku Zápisy v obchodním a živnostenském rejstříku se často liší.
Pro zajištění právní jistoty a srozumitelnosti je důležité tyto nesrovnalosti odstranit a zvážit doplnění vysvětlení u údaje „Předmět činnosti" v obchodním rejstříku.
6 Uzákonění digitální a elektronické účtenky. Jednotný formát pro digitální účtenky Je nutné legislativně vyřešit elektronické a digitální účtenky a zavést jednotný formát. Papírová forma účtenky by byla pouze na vyžádání zákazníka. Digitální účtenku by bylo možné získat třeba prostřednictvím aplikace nebo e-mailu.
7 Administrace využívání služebního vozidla zaměstnancem k soukromým účelům Začít využívat digitální nástroje pro jednoduché vykazování a mapování služební a soukromé cesty. Dále zvýšit informovanost a povědomí o současném použití vozidla k soukromým účelům, rozpracovat a zveřejnit příklady konkrétních životních situací.
8 Zrušení povinnosti sestavování písemného rozvrhu čerpání dovolené a jeho odsouhlasení odborovými organizacemi Zrušení povinnosti sestavování písemného rozvrhu čerpání dovolené. Zaměstnavatelům to umožní rychleji a pružněji reagovat na požadavky zaměstnanců  a zaměstnanci získají větší svobodu v plánování svého volna.
9 Sjednocení postupů pracovišť Úřadů práce Sjednocení postupů pracovišť Úřadů práce při statistickém vykazování.
10 Výplata mzdy v cizí měně Možnost dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o výplatě mzdy v eurech i v případě, že zaměstnanec nepracuje v zahraničí.
11  
Zjednodušit převody vozidel
Při přepisu vozidel je nutné provádět evidenční kontrolu vozidla, což administrativně zatěžuje nové majitele. Nově by byla povinnost evidenční kontroly v rámci STK, nebylo by tedy nutné tento úkon provádět individuálně.
12 Režim obchodního rejstříku Snížení formálnosti rejstříkového řízení. Možnou variantou je rozšíření okruhu situací, pro které je umožněn přímý zápis notářem bez rejstříkového řízení vedeného soudem. To by umožnilo zejména rychlejší a efektivnější promítnutí změn prováděných ve společnostech do obchodního rejstříku.
13 Datové schránky členů statutárních orgánů Legislativní změna by měla řešit nejistotu zahraničních investorů, která vzniká po koupi české firmy a odeslání přístupových údajů do datové schránky novým členům vedení na jejich zahraniční adresy.
V praxi nově zvolení členové často žádají o nové údaje prostřednictvím Czech POINTu kvůli potřebě rychlého řízení firmy. Tím vzniká nejistota, zda údaje nedoručené na zahraniční adresy nezpůsobí zneplatnění všech přístupových údajů.
14 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období / část zdaňovacího období Upravit formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti tak, aby mohl být pohodlně a rychle vyplněn elektronicky. V současnosti není tento formulář předepsanou formou. Poplatník může správce daně informovat i jiným způsobem. Prohlášení je však využívaný způsob a uživatelsky přívětivý formulář významně urychlí zpracování této agendy.
15 Podklady pro posuzování vlivu na životní prostředí v listinné podobě Zvážit vypuštění možnosti požadovat podklady pro posuzování vlivu na životní prostředí i v listinné podobě a napříště je požadovat už jen v elektronické podobě.
16 Změny v udělování pokut dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  Nižší pokuty pro podnikatele, kteří ji zaplatí rychle, např. do 1 týdne od udělení.  Okamžikem zaplacení této snížené sankce by řízení skončilo bez možnosti dalšího odvolání. Podnikatel by zaplatil nižší pokutu, státu (dozorujícím orgánům) by odpadla administrativa s vedením dlouhých odvolacích řízení.
17 Zmírnění povinnosti pro zpracování lesních hospodářských plánů Zrušení povinnosti právnických osob nakládajících se státními lesy do limitu 50 ha výměry lesa zpracovávat lesní hospodářské plány.
18 Aktualizovat znění § 13 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (tj. předávání výsledků pouze do aplikace ČHMÚ) Podle zákona je provozovatel vodovodu povinen provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní úpravou a celkové výsledky v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodí jednou ročně. Ve skutečnosti se tyto výsledky zadávají do aplikace ČHMÚ na adrese https://surovavoda.chmi.cz.
19 Pro právní jistotu poplatníků se doporučuje zakotvit do textu § 20b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, způsob zdanění ostatních kapitálových fondů ze zahraničí Legislativně upravit zdanění výplaty ostatních kapitálových fondů ze zahraničí, a to stejně, jako je tomu v tuzemsku. To je příjem ponížený o daňovou nabývací cenu s tím, že případný kladný rozdíl je zdaněn 15 % srážkovou daní.
20 Rezerva na daňový náklad (k § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) Legislativně upravit tvorbu účetní rezervy na daňové náklady tak, aby byla za stanovených podmínek daňově uznatelná. Například, že nejpozději do konce následujícího zdaňovacího období zde bude minimálně ve výši uvedené rezervy daňově uznatelný náklad nebo do výše aktivní dohadné položky z titulu náhrady škody.
21 Zjednodušení v oblasti odpisů a oprav majetku – k § 26 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Snížení počtu odpisových skupin, případně ideálně zahrnutí většího rozsahu majetku přímo do daňově uznatelných nákladů. Zavedení dobrovolného paušálu (např. procentem ze vstupní ceny), do jehož výše by náklady na majetek byly daňově uznatelné bez ohledu na to, zda by šlo o opravy, či technické zhodnocení.
22 Doplnění limitu pro povinné technické zhodnocení k § 33 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Doplnit limit pro povinné technické zhodnocení. V současné době je posuzován v úhrnu za zdaňovací období, když tato podmínka omylem vypadla v rámci zákona č. 609/2020 Sb. 
23 Snížit sankce za neoznámení osvobozeného příjmu – § 38w zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Snížit sankce za neoznámení osvobozeného příjmu uvedené v daném ustanovení z důvodu neúměrné výše.

Podle poslední zveřejněné zprávy Liberálního institutu „Index byrokracie“ za rok 2021 vzrostla byrokratická zátěž českých podnikatelů o 49 hodin ročně na výsledných 272 hodin. Tento rok byl však výjimečně zatížený dalšími povinnostmi spojenými s pandemií covidu-19, například nutností testovat zaměstnance ve firmách.

Je smutné, že v průměrné firmě stráví jeden zaměstnanec sedm týdnů prací pro stát, a ne pro zákazníka, komentoval poslední zveřejněný výsledek ředitel Liberálního institutu Martin Pánek.

Index byrokracie zahrnuje do výpočtu pouze byrokratickou zátěž, která je dána zákonnými povinnostmi podnikatelů. Aby bylo možné zařadit činnost modelové firmy do kategorie byrokratické zátěže, musí splnit dvě podmínky: 

  • Činnost je vyžadována regulatorním rámcem, či jinou relevantní veřejnou autoritou, či orgánem. 
  • Činnost neprojde testem trhu. Jde o takové činnosti, které by firma vykonávala i bez zákonné povinnosti.
Počet hodin strávených papírováním ve firmách v ČR
Rok Počet hodin
2017 247
2018 233
2019 226
2020 223
 2021 272

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).