Hlavní navigace

Pokuty zdražují, za přestupky zaplatíte na místě až 5000 Kč

13. 10. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Bujará oslava v bytě nebo jen nevhodné chování na veřejnosti. Pokud se nepodaří přestupek vyřešit domluvou, připlatíte si. Draze vás může přijít i SMS, pokud máte zákaz styku s nějakou osobou.

Zákon bude sice účinný až od 1. října 2016, ale pojďme se už teď podívat, za jaké přestupky si připlatíte.

Místo 1000 Kč nově až 5000 Kč

Zásadně se mění výše pokuty, kterou lze uložit v tzv. blokovém řízení. To je situace, během níž dostanete na místě pokutu. Tu ale nelze uložit vždy. Musí být splněny určité parametry.

 • Přestupek byl spolehlivě zjištěn.
 • Nestačí domluva.
 • Obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit.

V současné době ještě můžete v rámci blokového řízení dostat pokutu do 1000 Kč. Ale ve chvíli, kdy nabude účinnost novela zákona o přestupcích, už místo tisícovky zaplatíte až 5000 Kč. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat, jakmile ji zaplatíte, vše končí.

V rámci blokového řízení můžete dostat pokutu hned za několik typů přestupků. Patří mezi ně například přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, přestupky proti veřejnému pořádku a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno.

Přestupky proti veřejnému pořádku

V případech, kdy není situace vyřešena blokovou pokutou, jsou ale pokuty jiné. Ve chvíli, kdy odmítnete pokutu na místě zaplatit nebo vám policie uloží vyšší pokutu, než je maximální limit blokových pokut, jde přestupek do správního řízení. I ve správním řízení se výše pokut bude měnit. Podrobný přehled si můžete prohlédnout níže v tabulce.


Přestupek
Výše pokut do 30. 9. 2016 Výše pokut od 1. 10.2016 V případě opakování přestupku
Neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci do 5000 Kč do 10 000 Kč do 15 000 Kč
Porušení nočního klidu do 5000 Kč do 10 000 Kč do 15 000 Kč + zákaz pobytu
Vyvolání veřejného pohoršení do 5000 Kč do 10 000 Kč do 15 000 Kč + zákaz pobytu
Znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení anebo zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství do 20 000 Kč do 20 000 Kč do 30 000 Kč + zákaz pobytu
Porušení podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice do 3000 Kč do 10 000 Kč do 15 000 Kč + zákaz pobytu
Mít cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci do 10 000 Kč do 10 000 Kč do 15 000 Kč + zákaz pobytu
Poškození nebo neoprávněné zabrání veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů do 50 000 Kč do 50 000 Kč do 75 000 Kč + zákaz pobytu
Neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadků nebo odpadu mimo vyhrazená místa do 50 000 Kč do 50 000 Kč do 75 000 Kč
Maření vykázání z obydlí nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních, kterým se ukládá povinnost dočasně opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí a zdržet se vstupu do něj nebo povinnost zdržet se styku s ohroženou osobou a navazování kontaktů s ní  - do 10 000 Kč do 15 000 Kč
Úmyslné zničení, poškození, znečištění nebo neoprávněné odstranění, zaměnění, pozměnění, zakrytí nebo přemístění turistické značky nebo jiného orientačního označení  do 3000 Kč do 3000 Kč

To znamená, že pokud například budete doma pořádat bujaré večírky a sousedi zavolají policii, bude vám moci uložit výrazně vyšší pokutu, než mohla doposud. Vyšší sankce vám také hrozí v případě, že se i přes pokutu svého jednání nevzdáte a budete v něm pokračovat.

Kromě toho bude od října 2016 jako přestupek klasifikován pokus o navazování kontaktů s osobou, která vás nechala vykázat z bytu. Stačí třeba takto poslat zprávu na mobil a pachatele přestupku stihne pokuta. Za přestupek bude považováno i maření rozhodnutí, které vám uloží se do bytu nevracet po určitý počet dní.

Přestupky proti občanskému soužití

V případě přestupků proti občanskému soužití je situace o něco jednodušší. Přestupku na poli občanského soužití se v současné době dopustí ten, kdo

 • jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,
 • jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,
 • úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním,
 • omezuje nebo znemožňuje příslušníkovi národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin,
 • působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.

Po 1. říjnu 2016 se ale za přestupek už nebude dále považovat drobné ublížení na zdraví. Za zbývající přestupky bude možné udělit ve správním řízení pokutu až do výše 20 000 Kč, a pokud by byl spáchán opakovaně, pak do 30 000 Kč. V současné době lze udělit pokutu do 20 000 Kč všem kromě prvního přestupku. Za ten je pokuta v maximální výši 5000 Kč.

Přestupky proti majetku

V případě přestupku proti majetku se jej dopustí ten, kdo

 • úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí,
 • úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby,
 • úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.

Nyní můžete ve správním řízení dostat pokutu v maximální výši 15 000 Kč. Za rok se tento limit zvedne na 20 000 Kč. Spácháte-li navíc přestupek opakovaně, můžete dostat pokutu až ve výši 30 000 Kč. Navíc vám může být uložen zákaz pobytu.

Kdo vám může uložit pokutu za přestupek?

V blokovém řízení vám pokutu mohou uložit ty správní orgány, v jejichž působnosti se nachází projednávaný přestupek. Dále to mohou být osoby jimi pověřené a orgány určené přestupkovým či jiným zákonem.

V praxi to znamená, že za všechny výše uvedené přestupky vám může pokutu udělit policie či obecní/městská policie. Pokud byste ale například spáchali přestupek proti pořádku ve státní správě (úmyslně používali titul absolventa vysoké školy, který jste ale nezískali), mohou vám pokutu udělit orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce (např. ministerstva). Pokud spácháte přestupek na úseku zdravotnictví (např. se nepodrobíte povinnému vyšetření), mohou vám pokutu uložit orgány ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví či Krajská hygienická stanice).

Ze 4000 Kč rovnou 10 000 Kč

Kromě výše blokových pokut se zvedá i výše pokut udělená v příkazním řízení. To je řízení, které nastává ve chvíli, kdy věc nebyla vyřízena v blokovém řízení. Například v chvíli, kdy nebyl splněn nějaký parametr pro uložení pokuty v blokovém řízení. Aktuálně můžete v příkazním řízení dostat pokutu maximálně 4000 Kč. Od října 2016 se tato částka zvedne na 10 000 Kč.

skoleni_29_6

Proti pokutě udělené v příkazním řízení se odvolat můžete, stačí podat odpor do 15 dnů ode dne doručení příkazu.

U mladistvých jen polovina

Pokud spácháte přestupek jako mladiství, snižuje se vám výše pokuty na polovinu. V současné době však ona polovina nesmí činit více než 2000 Kč. Od října 2016 se maximální výše pokuty pro mladistvé zvedá na 5000 Kč. U blokového řízení dostanete jako mladiství pokutu v maximální výši 500 Kč. I tato částka se zvedá, a to na max. 2500 Kč. Stále však platí, že i v tomto případě se původní pokuta snižuje na polovinu.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).