Hlavní navigace

Jak zabránit exekuci

13. 9. 2004
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Tváří v tvář exekutorovi se můžete ocitnout, i když nikomu nic nedlužíte - nebo si to alespoň myslíte. Exekutor má rozsáhlé pravomoci, ale úplně všechno si dovolit nemůže. Jak postupovat, abyste minimalizovali své ztráty, a jak se bránit, když jsou porušována vaše práva?

Neutíkejte před problémy

Obecně platí, že je vždy lepší řešit problémy hned v zárodku a nenechat je narůst do obtížně zvládnutelných rozměrů. Týká se to i vašich závazků. Skoro vždycky je lepší pokusit se najít řešení, jak se s dluhy vypořádat a s věřitelem se na něčem rozumném dohodnout než rezignovat a nechat věcem volný průběh. Měli byste především reálně zhodnotit své možnosti a připravit návrh řešení. V každém případě však neslibujte to, co nemůžete splnit. Ztratili byste důvěryhodnost a s lhářem nikdo jednat nebude.

Nečinnost vaše problémy nevyřeší. Přestože cesta věřitele k jeho penězům je trnitá, nakonec svého cíle zpravidla dosáhne a vás to bude stát mnohem více nervů i peněz. Týká se to i situace, kdy jste na rozdíl od protistrany přesvědčeni, že jí nic nedlužíte. Máte-li k tomu důkazy, braňte se! U soudu máte možnost namítat cokoliv a je na žalujícím, aby svá tvrzení dokázal. Nedostavit se k soudnímu jednání a nepřebírat poštu je pěkná hloupost. Soud vás odsoudí i v nepřítomnosti, a když nedostanete rozsudek, nebudete vědět, co v něm je. Nabude-li jakýkoliv rozsudek právní moci, ztratíte možnost odvolání.

Co můžete očekávat

Jak bylo popsáno v předchozích dvou dílech našeho miniseriálu nazvaných Exekuce – kladivo na dlužníky a Exekuce není legrace, můžete očekávat, že věřitel, který bude mít v ruce vykonatelné soudní rozhodnutí, nebude příliš otálet a zajistí si jeho výkon exekucí. Pro vás nebezpečné na tom je, že se o nařízení exekuce zpočátku vůbec nedozvíte, protože soud, exekutor ani věřitel vás o tom hned informovat nebudou. Usnesení o nařízení exekuce vám bude doručeno jako poslednímu účastníku řízení až společně s exekučními příkazy, postihujícími váš majetek nebo mzdu.

Každý exekutor začne tím, že si zjistí, kde bydlíte (třeba i podle odběrného místa elektřiny a plynu nebo pojistky), zda nevlastníte nemovitý majetek, zda vy nebo váš manžel či manželka nevlastníte automobil, kde máte vedený bankovní účet, zda nemáte stavební spoření, penzijní připojištění nebo pojistku, zda nemáte cenné papíry nebo podíl v obchodní společnosti, a také vašeho zaměstnavatele. Často vyšle někoho i na místní šetření, aby zjistil další podrobnosti přímo v místě vašeho bydliště nebo podnikání. Pokud exekutor nějaký váš majetek najde, postihne jej exekučními příkazy.

Peníze z účtu hned zinkasuje, u nemovitosti vyznačí záznam do katastru nemovitostí, auto vyhledá a nechá odtáhnout a případně hned obestaví i vaši mzdu. Nenajde-li žádný majetek, zpravidla se vydá do vašeho bytu se zámečníkem – pro případ, že by nikdo nebyl doma – a většinou i s policií – pro případ, že by někdo kladl odpor. Zásada „můj dům – můj hrad“ vám nebude nic platná. Stává se, že své umění musí zámečník uplatnit přesto, že je pán domu v bytě přítomen. Průběh exekuce to jen zdrží a prodraží. Nezapomínejte, že veškeré náklady půjdou na váš účet!

Hlavně klid!

Zvládnutí případného konfliktu je pak na policii, která osobu bránící výkonu rozhodnutí může předvést na služebnu k podání vysvětlení, popřípadě ji hned obvinit třeba z útoku na veřejného činitele. To už končí veškerá legrace! Dojde-li na exekuci movitého majetku, bohužel vám nezbývá než poskytnout součinnost, i když je to hodně těžké. Přestože se vám pění krev v žilách, arogancí a urážkami nic nezmůžete. Zvládnete-li svůj hněv a nervy, může se vám dokonce podařit přesvědčit exekutora, že svůj dluh obratem vyrovnáte, a nebude tedy třeba nic zabavovat a odvážet.

Podotýkám, že na vaše návrhy exekutor přistoupit může, ale také nemusí. Pomoci přesvědčit ho může, když na místě zaplatíte alespoň nějakou částku v hotovosti (samozřejmě na úhradu dluhu, ne jako úplatek!). Záleží na vaší přesvědčivosti, ale počítejte s tím, že na místě budou zabaveny alespoň snadno přepravitelné cennosti – hotovost, šperky, elektronika. Zbylé vybavení bytu bude sepsáno a zpravidla fotograficky zdokumentováno. Bránit tomu nemá smysl.

Co můžete dělat, když u vás zazvoní exekutor

Především se vydýchejte z momentu překvapení, a než kohokoliv pustíte do bytu, vyžádejte si jeho průkaz a listiny, na jejichž základě se vstupu do bytu domáhá. Nemáte-li ponětí, oč se jedná a jméno oprávněného (věřitele) na usnesení o nařízení exekuce vám nic neříká nebo máte-li jakékoliv pochybnosti o přítomných osobách a není-li přítomna policie, nic nezkazíte, když zavoláte na linku 158 a požádáte o pomoc. Pravý exekutor by neměl mít námitek, nepravý vám to bude rozmlouvat nebo vezme nohy na ramena.

V zásadě platí, že exekutor, kterého soud pověřil provedením exekuce, a jím pověření zaměstnanci mají právo vstoupit do bytu, provozovny nebo prostor, o nichž se mohou důvodně domnívat, že v nich má povinný svůj majetek. Nemusí se tedy jednat jen o byt povinného! Na základě exekučního příkazu vydaného exekutorem pak mohou být zabaveny téměř jakékoliv věci, o nichž se lze domnívat, že patří povinnému – viz článek Exekuce není legrace.

Zabránit tomu nemůžete, i když budou zabavovány věci, které vám nepatří. Máte-li o tom důkazy (listiny, svědectví třetích osob), předložte je na místě exekutorovi. Pokud to nebude stačit, trvejte na sepsání protokolu. Pokud by to bylo odmítnuto, požádejte o sepsání protokolu polici a popište průběh celé události. Možná kvůli tomu budete muset na policejní služebnu, ale to nevadí. Pokud by přítomní policisté vaši žádost odmítli, poznamenejte si jejich služební čísla a oznamte jim, že si na jejich postup budete stěžovat. Podotýkám, že dusno má smysl začít dělat skutečně až ve chvíli, kdy k tomu je objektivní důvod, jinak si spíše uškodíte!

Další postup by měl spočívat v tom, že osoby, jejichž majetek byl neprávem zabaven, by měly neprodleně kontaktovat exekutora – buď osobně, nebo lépe písemně – a získat tak důkaz o tom, že ho upozornily na skutečnost, že byl neoprávněně zabaven jejich majetek. Zároveň by měly prostřednictvím svého právního zástupce sepsat a podat tzv. vylučovací žalobu k soudu, který rozhodl o nařízení exekuce. Svá tvrzení však budou muset dokázat (nejlépe písemnými důkazy, popř. svědecky). Nebudou-li k dispozici přesvědčivé důkazy, soud žalobu zamítne a exekuce se opět jenom zdrží a prodraží.

Jak zastavit exekutora

Jak už víte, tak to půjde fyzicky těžko. Ne snad, že byste ho třeba nepřeprali, ale vykoledovali byste si nepochybně trestní stíhání za útok na veřejného činitele, a navíc exekutor většinou bude mít s sebou na vlastní ochranu policii. Zbývá tedy jen cesta dohody, jak bylo popsáno výše. I když se to někdy nezdá, i exekutor je jen člověk a bude volit taková řešení, která pro něho budou představovat větší jistotu s menší námahou.

Proti usnesení o nařízení exekuce se sice povinný může odvolat k soudu, který ji nařídil, ale namítat může jen skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce (např. že vymáhaná pohledávka byla zaplacena, že došlo k chybnému označení povinného). K ostatním námitkám soud nepřihlédne a nařízení exekuce potvrdí. Odvolání navíc nemá odkladný účinek a exekutora nezastaví. Do doby, než soud rozhodne o odvolání, se jen zamezí prodeji zabavených věcí. Nutno dodat, že pokud soud odvolání zamítne, exekuce se tím jenom zbytečně prodraží. Povinný také může namítnout podjatost exekutora, ale musí své tvrzení o podjatosti doložit. Pokud soud jeho argumenty uzná, exekutora odvolá a jmenuje jiného. Provedení exekuce se opět jenom oddálí.

Větší smysl má v odůvodněných případech zkusit požádat soud o odklad exekuce podle § 266 odst. 1 občanského soudního řádu. Jedná se o případy, kdy se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Pokud soud žádosti vyhoví, exekutor bude pokračovat v exekuci až po uplynutí doby odkladu. Opět tedy jen hra o čas. Smysl má hlavně v případě, kdy potřebujete čas na získání finančních prostředků k úhradě dluhu.

Můžete také zkusit o vyrovnání dluhu jednat s oprávněným. Je na to sice trochu pozdě, ale za pokus to stojí. Problémem ale je, že on nemusí chtít jednat s vámi a exekutor v zásadě není pokyny oprávněného vázán. Může pokračovat v exekuci do doby, než je vymoženo vše, co je uvedeno v usnesení o nařízení exekuce včetně nákladů exekuce, nebo do doby, než soud exekuci zastaví nebo exekutora odvolá.

Jak minimalizovat ztráty

Pokud skutečně dlužíte nebo jste svou nečinností nezabránili vzniku vykonatelného exekučního titulu, bude nejlepší co nejdříve zaplatit. Stihnete-li to ještě před doručením usnesení o nařízení exekuce, ušetříte celé náklady na ni. Pokud se o exekuci dozvíte, uděláte nejlíp, když co nejdříve navštívíte příslušný exekutorský úřad a hned po pozdravu budete hlásit, že jdete zaplatit svůj dluh dobrovolně. Můžete tak ušetřit přinejmenším část nákladů exekuce a polovinu odměny exekutora, která v prvním pásmu činí 15% z vymáhané částky.

Je pořád lepší někde si třeba i vypůjčit a dluh zaplatit než si nechat zabavit majetek a v dražbě ho nechat prodat hluboko pod cenou (vyvolávací cena je u movitých věcí na jedné třetině ceny odhadní!). Čím déle exekuce trvá a čím více úkonů musí exekutor učinit, tím budete muset více zaplatit. Jen základní prověrka majetku povinného v katastru nemovitostí, bankách, pojišťovnách a dopravním inspektorátu klidně vyjde i na pár tisíc korun. Jediné, na co přitom máte nárok, je požadovat doložení výdajů, které si exekutor naúčtoval, a společně s dluhem je po vás vymáhá.

Když exekutor šlápne vedle

Exekutor zodpovídá za škodu, kterou způsobil při exekuční nebo další jím prováděné činnosti on sám nebo jeho zaměstnanci. Ze zákona je povinně pojištěn a za škodu jím způsobenou ručí i stát. Pokud v souvislosti s prováděním exekuce někomu vznikne škoda a bude schopen o tom předložit důkazy, bude odškodněn. V této chvíli se budou hodit především protokoly, svědecká prohlášení, fotodokumentace atd.

Jak bylo uvedeno, exekutor je při výkonu exekuční činnosti vázán jen platnými právními předpisy a rozhodnutími soudu v exekučním řízení a o způsobu provedení exekuce rozhoduje sám. Měl by postupovat tak, aby co nejefektivnějším způsobem vymohl splnění závazku a přitom by měl přiměřeně brát ohled na zájmy povinného. Znamená to například, že pokud exekutor zajistí na bankovním účtu povinného finanční prostředky ve výši dostatečné pro úhradu dluhu i nákladů exekuce, už by neměl postihovat další majetek, např. zabavovat movité věci. Pokud jsou mu při zabavování majetku předloženy nezvratné důkazy o tom, že se jedná o majetek třetích osob, měl by to přinejmenším vzít v úvahu atd.

Exekutor i jeho zaměstnanci by se měli při výkonu exekuční činnosti chovat slušně. Pokud by jejich činnost spíše než úřední výkon rozhodnutí připomínala plenění dobytého území (což mimochodem i v době války zakazují mezinárodní konvence), je na místě si stěžovat. Stížnost je možno směrovat na exekutorskou komoru (www.exekutorskakomora.cz), popř. podat i trestní oznámení. Znovu se však připravte na to, že svá tvrzení budete muset dokázat, a vaše verze toho, co se jak odehrálo, se s verzí exekutora a jeho zaměstnanců určitě bude lišit.

Považujete exekuci za správné řešení nespláceného dluhu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).