Hlavní navigace

Kolik stojí advokát?

5. 9. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Účastník soudního řízení má právo na právního zástupce. Kde advokáta získá a kolik mu zaplatí? Jaké jsou další náklady spojené se soudním řízením? Co když na to nebude mít?

Dostane-li se člověk před soud, ať už se jako žalobce domáhá svých práv nebo se jako žalovaný musí hájit, je lépe, pokud ho zastupuje dobrý advokát. Každý sice může svá práva hájit sám, popř. jej může v jednotlivém případě zastoupit i tzv. obecný zástupce, ne vždy se to ale vyplatí.

O úspěchu či neúspěchu v soudní při rozhoduje i kvalita právního zastoupení. Kvalifikovanými zástupci stran v soudním řízení jsou advokáti. Jejich činnost, práva a povinnosti jsou upraveny zákonem č. 85/1996 Sb, o advokacii.

Jak si vybrat advokáta

Advokátů je dostatek, problémem bývá jen vybrat v daném případě toho pravého. Pro základní orientaci se vyplatí navštívit internetové stránky několika advokátních kanceláří, kde lze zpravidla najít základní informace o podmínkách právního zastoupení, včetně orientační výše odměny. Kompletní seznam advokátů lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory – www.cak.cz.

Jak sjednat právní zastoupení?

Jednání s vybraným advokátem obvykle začíná telefonickým dohodnutím termínu schůzky. V rámci první konzultace advokát zjistí předmět právního zastoupení a seznámí klienta s dalším možným postupem. Zároveň seznámí klienta s výší své odměny, resp. způsobem jejího stanovení, a všemi dalšími předpokládanými náklady. Mezi nimi se jedná zejména o náhradu hotových výdajů (soudní poplatky, cestovní výdaje, poštovné, znalecké posudky atd.) a náhradu za promeškaný čas. Pokud se dohodnou, advokát připraví mandátní smlouvu, jíž převezme právní zastoupení klienta. V této, popř. další, smlouvě bude uveden výpočet odměny, výše zálohy, způsob vyúčtování nákladů atd.

Kolik stojí advokát?

Služby advokáta a vůbec celé soudní řízení rozhodně nejsou levnou záležitostí. Výše odměny advokáta musí být přiměřená především složitosti a časové náročnosti práce pro klienta. Vždy záleží na individuální dohodě mezi advokátem a klientem, jaký povolený druh odměny v daném případě zvolí.

Možnosti, jak sjednat honorář advokáta, jsou odměna smluvní, vycházející většinou z hodinové sazby advokátní kanceláře nebo z hodnoty věci, anebo tzv. odměna mimosmluvní, která je stanovena vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem.

Smluvní odměna pevnou částkou za kompletní vyřízení celé záležitosti je výhodná v tom, že už na začátku bude klient vědět, kolik zaplatí advokátovi bez ohledu na další vývoj sporu a jeho délku. Například v rozvodovém řízení se dá často těžko odhadnout, jak dlouho potrvá, a tento typ odměny tedy může být pro klienta nejlevnější.

Smluvní odměna podle hodinové sazby je dána výší sazby a časovou náročností poskytnutých právních služeb. Výše sazby bývá přímo úměrná zkušenostem a úspěšnosti, tedy i jménu a popularitě advokáta. Sazby začínají na 500 Kč, ale renomované advokátní kanceláře požadují i 5 000 Kč za hodinu. Delší spor se tedy může pěkně prodražit!

Chcete-li předejít vysokým soudním nákladům, zvažte možnost uzavření pojištění právní ochrany

Smluvní odměnu podílem na výsledku věci mohou u nás advokáti užívat spíše výjimečně – na rozdíl např. od USA.

Existují firmy, které se zabývají financováním soudních řízení za podíl na vysouzeném plnění. Řešením to může být v případě, kdy klient má sice velmi dobré vyhlídky na úspěch, ale prostředky na financování soudního řízení nemá. Firma po posouzení případu poskytne peníze a přebere riziko prohry soudního sporu, ovšem v případě úspěchu si ponechá i polovinu vysouzené sumy. Příkladem budiž ProcesInvest.

Smluvní paušální měsíční odměna je užívána v případě dlouhodobého právního zastupování, např. podnikatelů.

Mimosmluvní odměna je účtována podle advokátního tarifu, nedomluví-li se advokát s klientem na odměně smluvní. Určí se ze sazby odměny za jeden úkon a počtu vykonaných úkonů. Výše sazby je odvozena od hodnoty věci.

Například ve sporu o zaplacení pohledávky 100 000 Kč činí sazba mimosmluvní odměny 3 250 Kč za každý úkon, jako je např. převzetí a příprava zastoupení, prostudování spisu, jednání s protistranou, písemné podání soudu, účast na jednání před soudem atd.

U mimořádně obtížných nebo časově náročných případů může advokát zvýšit mimosmluvní odměnu až na trojnásobek. Advokát však může mimosmluvní odměnu rovněž snížit až o polovinu.

Další náklady soudního řízení

Daň z přidané hodnoty není v odměně advokáta zahrnuta a je-li advokát jejím plátcem, je třeba jí připočíst. Je plánované zvýšení dosud platné 5% sazby, a tak služby advokátů klientům ještě prodraží.

Náhrada nákladů řízení, která se klientovi přiznává rozhodnutím soudu, obsahuje odměnu advokáta určenou podle vyhlášky č. 484/2000vSb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování v občanském soudním řízení. Například ve sporu o zaplacení pohledávky 100 000 Kč činí tato odměna 19 500 Kč. Je zřejmé, že takto vypočtená odměna se může značně lišit od odměny skutečně zaplacené klientem advokátovi, zvláště byla-li mezi nimi sjednána odměna smluvní.

Soudní poplatky jsou vedle odměny advokáta většinou nejvyšším výdajem při soudním sporu. Stanovují se buď procentem z hodnoty předmětu sporu nebo pevnou sazbou. Je-li hodnota předmětu sporu nižší než 15 000 Kč, soudní poplatky činí 600 Kč, nad 15 000 Kč pak 4 %. Současně s podáním žaloby o zaplacení pohledávky 100.000 Kč je tedy nutno zaplatit soudní poplatek 4 000 Kč.

Výši soudních poplatků a výši paušální sazby odměny za právní zastupování lze pro konkrétní případ nalézt například na www.kalkulator.cz.

Nespokojenost klienta s advokátem nutně nemusí znamenat, že advokát dobře nehájil zájmy klienta. Bývá těžké smířit se s prohrou a úhradou nemalých nákladů! Pokud by však nespokojenost byla oprávněná, může si klient na advokáta stěžovat u České advokátní komory. Všichni advokáti jsou povinně pojištěni a prokáže-li se poškození zájmů klienta advokátem, vzniklou škodu uhradí klientovi pojišťovna.

Pojištění právní ochrany je pojistným produktem, kterým lze za relativně malé pojistné (roční pojištění rodiny stojí cca 4 000 Kč) získat možnost kvalifikovaného prosazování právních zájmů pojištěného, aniž by se dostal do finanční tísně – více viz článek Pojištění právní ochrany – aktuální stav na trhu.

Využil/a jste služeb advokáta?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).