Hlavní navigace

Pojištění domácnosti - kdy vás ochrání?

11. 1. 2005
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Pojištění domácnosti se nevztahuje zdaleka jen na věci, které máte uložené v bytě. Je mnohem širší. Záleží ale na pojišťovně a konkrétním produktu, co vše a jak dobře pojistka ochrání. Která pojišťovna vám nabídne nejlepší pojistnou ochranu a kolik zaplatíte?

Pokud jste si mysleli, že pojištění domácnosti se vztahuje jen na věci, které jsou „v bytě“, tak jste na omylu. Pojištění se může vztahovat také na věci, které máte ve sklepě, ale také například na internátu. Ale vše záleží na jednotlivých podmínkách pojišťoven.

Pojďme se podívat na pojišťovny Allianz, Českou podnikatelskou pojišťovnu, Českou pojišťovnu, ČSOB pojišťovnu, pojišťovnu Generali, Kooperativu a pojišťovnu Uniqa.

Allianz

Pojištění domácnosti si můžete sjednat na pobočkách pojišťovny Allianz a nově i ve všech pobočkách Komerční banky. Vztahuje se na veškeré vybavení domácnosti včetně cenností a peněz, stavebních součástí bytu pořízených pojištěným, elektroniky včetně anténních systémů a optických přístrojů, jízdních kol, malých plavidel, drobného domácího zvířectva a malé zahradní mechanizace do výkonu 4 kW včetně.

U pojišťovny Allianz se pojištěná rizika rozdělují do třech skupin: Normal, Optimal a Exkluziv. Varianty jsou rozděleny podle toho, proti jakým škodám si chcete domácnost pojistit. Záleží tedy jen na vás, kterou variantu si vyberete, resp. která varianta vám nejlépe vyhovuje.

Pojištění Normal kryje škody způsobené

 • požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením letounu
 • vodou z vodovodního zařízení
 • krádeží vloupáním
 • loupeží
 • loupežným přepadením

Pojištění Optimal přidává

 • vichřicí nebo krupobitím
 • povodní nebo záplavou
 • náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin
 • tíhou sněhu
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
 • nárazem vozidla nebo jeho nákladu
 • zemětřesením
 • mrazem na topném systému a vodovodním zařízení
 • vystoupnutím vody z odpadního potrubí

A pojištění Exklusiv navíc kryje škody způsobené

 • vandalismem
 • rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letadly
 • kouřem
 • únikem vody z akvária o obsahu min. 50 litrů
 • přepětím
 • atmosférickými srážkami
 • rozbitím skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem (vztahuje se i na rozbití sklokeramických varných desek a akvárií o obsahu min. 50 litrů)

Pokud budete mít dobře zabezpečený byt proti vloupání, pojišťovna Allianz vám poskytne slevu. Při bezškodném průběhu snižuje Allianz každý rok pojištění o bonus 5 %. Škody u většiny druhů zařízení hradí pojišťovna bez ohledu na amortizaci v nových cenách. Ve variantě Exkluziv je pojistné plnění vypláceno vždy v nových cenách.

Na žádost klienta zajistí pojišťovna Allianz automatickou úpravu pojistné částky v závislosti na vývoji míry spotřebitelských cen zboží a služeb. Pro klienty, kteří si u Allianz sjednají pojištění domácnosti, nabízí pojišťovna asistenční služby Home Assistance, které zahrnují Urgentní služby pro případ stavu nouze a také službu Modrých stránek Allianz.

Česká podnikatelská pojišťovna

U České podnikatelské pojišťovny si můžete sjednat pojištění domácnosti na všech pobočkách České podnikatelské pojišťovny.

U České podnikatelské pojišťovny jsou předmětem pojištění domácnosti veškeré movité věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb členů domácnosti. Dále jsou předmětem pojištění i rotační elektromotory s příkonem od 50 W do 3 kW, které jsou zabudované do elektrospotřebičů pojištěné domácnosti.

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí jen jednu variantu pojištění. Pojistná ochrana se vztahuje na škody vzniklé

 • požárem
 • výbuchem
 • přímým úderem blesku
 • pádem letadla, případně jeho části nebo nákladu
 • povodní a záplavou
 • vichřicí a krupobitím
 • sesouváním půdy
 • zřícením skal nebo zemin
 • sesouváním nebo zřícením sněhových lavin
 • pádem stromů nebo stožárů
 • tíhou sněhu a námrazy
 • zemětřesením
 • vodou vytékající z vodovodního zařízení
 • odcizením věcí krádeží vloupáním a loupeží a škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věcí (vandalismus)

Vaše věci jsou pojištěny v obydleném bytě a v prostorách tvořících jeho příslušenství umístěné uvnitř domu. V rámci pojištění domácnosti máte pojištěné i věci umístěné v příslušenství, prostorách, prostranstvích, nebytových prostorech a společných částech domu (např. chodby, schodiště, prádelna, sušárna a kočárkárna) mimo půdorys bytu, patřících k domu, v němž se nachází pojištěný byt. Při stěhování se pojištění vztahuje i na byt, do kterého se stěhujete, ale jen po dobu 30 dnů od zahájení stěhování.

Dále se pojištění domácnosti vztahuje na věci na jakémkoliv jiném místě na území České republiky, byly-li poškozeny nebo zničeny věci osobní potřeby uložené oprávněnou osobou na místě k tomu určeném nebo na místě obvyklém (například v ubytovacím, sportovním nebo stravovacím zařízení, dopravním prostředku atd.).

Česká pojišťovna

U České pojišťovny si můžete sjednat pojištění domácnosti na všech jejích agenturách a jednatelstvích a u všech obchodních zástupců České pojišťovny. Nyní je obchodních míst po celé České republice více než 700 a obchodních zástupců přes 6 000.

Pojištění domácnosti si můžete u této pojišťovny sjednat již s nulovou spoluúčastí. Pokud si budete chtít sjednat pojištění s maximální spoluúčastí, tak ta u České pojišťovny činí 20 000 Kč. Pojistnou částku si každý klient určuje sám.

Předmětem pojištění domácnosti u České pojišťovny je soubor movitých věcí, které tvoří vybavení domácnosti sloužící k jeho provozu, a věci, které užívají osoby obývající domácnost.

U České pojišťovny je jedna varianta pojištění pokrývající škody způsobené

 • požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla, případně jeho části nebo nákladu
 • povodní nebo záplavou
 • vichřicí nebo krupobitím
 • sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
 • tíhou sněhu nebo námrazy
 • zemětřesením
 • vodou vytékající z vodovodních zařízení
 • odcizením věci krádeží, vloupáním nebo loupeží
 • úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věci

V rámci pojištění domácnosti od České pojišťovny máte pojištěny věci v bytě, v nebytových prostorech, ve vedlejších budovách stojících na stejném pozemku atd. Dále máte věci pojištěné na internátě či jiném ubytovacím zařízení a pojištění se týká i věcí, které měl člen domácnosti u sebe při loupežném přepadení.

Česká pojišťovna nepodmiňuje zabezpečením uzavření pojistné smlouvy, ale podle stupně zabezpečení jsou dány limity pojistného plnění.

V případě pojistné události, která nastala požárem, výbuchem či pádem letadla, vyplácí Česká pojišťovna pojistné plnění v nové ceně. V ostatních případech vyplácí pojišťovna pojistné plnění v nové ceně tehdy, pokud je časová hodnota zničených věcí vyšší než 50 % nové ceny.

U České pojišťovny se výše pojistného rozděluje celkem do 5 pásem, přičemž platí, že největší města jsou v pásmu prvním a malé obce v pásmu pátém.

Příjemné jistě je, že můžete získat i bonusy až 30 procent. Pojišťovna vám přizná slevu za každé dva roky bezeškodného průběhu ve výši 10 %.

ČSOB Pojišťovna

Pojištění domácnosti si můžete sjednat na všech pobočkách a obchodních místech ČSOB Pojišťovny. V současné době je to 91 míst na území celé republiky.

U ČSOB Pojišťovny není stanovena ani minimální a ani maximální pojistná částka. Pojistnou částku si stanovujete na vlastní odpovědnost sami. Minimální spoluúčast je 500 Kč a maximální 10 000 Kč.

U ČSOB Pojišťovny se pojištění vztahuje na movité věci tvořící zařízení domácnosti a sloužící jejímu provozu nebo uspokojování potřeb pojištěného nebo spolupojištěných osob (členů pojištěné domácnosti), věci, které se staly součástí souboru věcí domácnosti po vzniku pojištění, a dále věci v bytech nacházející se v bytových, panelových nebo činžovních domech, ke kterým nemá pojištěný vlastnické či spoluvlastnické právo. Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, pak se pojištění vztahuje i na věci cizí, které jsou oprávněně užívané.

ČSOB Pojišťovna nabízí svým klientům výběr ze tří variant hlavních pojištění: Základní, Standard a Nadstandard.

Základní varianta kryje škody způsobené

 • požárem
 • výbuchem
 • úderem blesku
 • pádem letadla
 • vichřicí
 • krupobitím
 • zemětřesením

a obsahuje základní asistenční služby.

Varianta Standard kryje navíc škody způsobené

 • pádem stromů nebo stožárů
 • tíhou sněhu nebo námrazy
 • vodovodní škodou
 • nadzvukovou vlnou
 • odcizením
 • vandalismem

Nadstandard přidává ještě

 • sesouvání půdy a lavin
 • zkrat nebo přepětí na elektromotorech s příkonem do 3 kW
 • ztrátu klíčů

Ke všem variantám hlavního pojištění domácnosti – tj. Základní, Standard a Nadstandard – je možné sjednat i doplňková pojištění:

 • povodně a záplavy
 • odpovědnosti za škodu z běžného občanského života
 • odpovědnosti za škodu způsobenou držbou zvířat

Místem pojištění (kde jsou věci pojištěny) je

 • místo uvedené v pojistné smlouvě,
 • příslušenství domácnosti – uzavřený prostor (sklep nebo komora v bytovém domě, stavba v místě pojištění domácnosti bez propojení s vlastní domácností jakýmkoliv vstupem a pozemek příslušejících k pojištěné domácnosti, které jsou výhradně používané pojištěným),
 • garáž, která se nachází na jiné adrese, než je adresa pojištěné domácnosti, a která je uvedena v pojistné smlouvě.

Pojistitel (tzn. ČSOB Pojišťovna) poskytne dále pojistné plnění za škodu na věcech (mimo cenností a věcí historické nebo umělecké hodnoty), která nastala mimo místo pojištění domácnosti, za podmínky, že je pojištěný měl na sobě nebo u sebe nebo pokud je odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém.

Pojistné lze u ČSOB Pojišťovny platit ročně nebo v pololetních či čtvrtletních splátkách. Pokud se rozhodnete platit pojistku jednou ročně, budete mít 3% slevu z pojistného.

Pokud bydlíte v obci do 10 000 obyvatel, budete platit pojistné bez přirážky. V případě, že bydlíte ve vyjmenovaných obcích – většinou se jedná o bývalá okresní města – zaplatíte přirážku ve výši 20 %. Do poslední kategorie, kde přirážka činí 55 %, patří taková města jako Praha, Bohumín, Český Těšín, Plzeň, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem. O tom, do jaké oblasti patříte a zda budete platit pojistné s přirážkou, vám sdělí na každé pobočce ČSOB Pojišťovny. Oblasti jsou rozděleny dle míry převzatého rizika, a to zejména s ohledem na odcizení a vandalismus.

Generali

Nyní má pojišťovna Generali pro své klienty k dispozici cca 200 míst, kde si mohou sjednat pojištění domácnosti.

Minimální pojistná částka, na kterou si můžete domácnost pojistit, je 100 000 Kč. Maximální pojistnou částku pojišťovna Generali stanovenou nemá. Pojistnou částku si klienti určují sami podle skutečného vybavení domácnosti. Pojištění domácnosti je u pojišťovny Generali bez spoluúčasti.

U smluv na pojištění domácnosti, které jsou uzavřeny od 1. 1. 2005, bude poskytována sleva za bezškodní průběh vždy po roce ve výši 5 %.

Předmětem pojištění domácnosti u pojišťovny Generali je soubor movitých věcí, které tvoří zařízení domácnosti, jež slouží jejímu provozu a k uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti. Pojištěny jsou i stavební součásti bytu, které jsou ve vlastnictví pojištěného nebo mu jsou svěřeny a zodpovídá za ně.

Od 1. 1. 2005 bude u pojišťovny Generali pojištění domácnosti v tomto rozsahu:

Základní pojištění kryje škody způsobené

 • požárem
 • přímým úderem blesku
 • výbuchem
 • kouřem
 • pádem letadla
 • nárazem vozidla
 • aerodynamickým třeskem
 • vodou z vodovodního a kanalizačního potrubí
 • vichřicí, krupobitím
 • tíhou sněhu
 • pádem stromu

Dále lze pojistit:

 • krádež vloupáním, vandalismus v souvislosti s vloupáním, loupež
 • povodeň, laviny, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal
 • nepřímý úder blesku
 • vodu z akvária
 • pojištění skla pro případ rozbití
 • srážkovou vodu

Jako doplňkové pojištění lze sjednat:

 • pojištění odpovědnosti občana za škodu
 • pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete
 • cestovní pojištění (přibližně od února)

Pojistné můžete platit ročně, pololetně i čtvrtletně. Pokud se rozhodnete platit pojištění domácnosti pololetně, je pojistné navýšeno o 3 %. V případě čtvrtletní platby je navýšení 5%.

U Generali se regiony dělí na 3 zóny. Tyto zóny jsou statisticky určeny podle četnosti bytových krádeží. Dodávám, že toto rozdělení na 3 regionální zóny se týká pouze stanovení sazby pro pojištění krádeže vloupáním.

Pojištění domácnosti se vztahuje na pojištěný byt, na nebytové prostory užívané výlučně pojištěnými (např. sklep, garáž) v místě pojištění, společné nebytové prostory pro pojištění kočárku a invalidního vozíku, věci mimo místo pojištění do 1 % pojistné částky. Dále také mohou být pojištěny i věci v nebytovém prostoru na jiném pozemku, než je pojištěná domácnost (např. v garáži).

Kooperativa

Ke sjednání pojištění domácnosti je k dispozici více než 260 obchodních míst.

U pojišťovny Kooperativa jsou předmětem pojistného v pojištění domácnosti věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu, věci, které slouží k uspokojování potřeb členů domácnosti a dále příslušenství bytu a stavební součásti, které si pojištěnec sám pořídil. Pojištění se vztahuje na věci vlastní i cizí, které členové domácnosti oprávněně používají.

Pojištění domácnosti u pojišťovny Kooperativa se vztahuje na případy

 • živelní škody (včetně vodovodních)
 • odcizení (krádež, loupež)
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus) – tento poslední bod se týká i všech škod vzniklých uvnitř bytu, do kterého vnikl nezjištěný pachatel po překonání překážek

Pojistná ochrana se u pojištění domácnosti u pojišťovny Kooperativa poskytuje proti škodám, které vzniknou ve vašem bytě a příslušenství bytu, v uzamykatelných nebytových prostorách, které výlučně využíváte jen vy a které se nacházejí ve stejné budově jako byt nebo na pozemku příslušejícím k této budově (toto se týká například sklepních kójí nebo garáží) a dále na území České republiky.

Dále se pojištění pojišťovny Kooperativa vztahuje i na pojistné události vzniklé mimo místo pojištění. Toto se týká věcí, které člen vaší domácnosti měl na sobě, při sobě nebo u sebe (zde se jedná například o loupežné přepadení) a nebo které odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém (zde se jedná například o situaci, kdy si věci odložíte v uzamčeném hotelovém pokoji nebo chatě nebo v zaměstnání při plnění pracovních úkolů atd.).

V pojistných podmínkách pojišťovny Kooperativa jsou definované způsoby zabezpečení. Pokud budete mít v době sjednání pojištění byt zabezpečený lepším způsobem, než které požaduje pojišťovna, vznikne vám právo na odpovídající slevu. Ta může dosáhnout až 20 %.

Výše pojistného závisí na výši pojistné částky a na místě, kde se byt nachází. Dále při stanovení výše pojistného bere pojišťovna Kooperativa v úvahu rizikovost jednotlivých měst a obcí.

Pojištění můžete platit ročně, pololetně nebo čtvrtletně. Pokud se rozhodnete pro roční placení pojistného, získáte 5 % slevu.

Uniqa

Pojištění domácnosti si můžete sjednat na všech pobočkách pojišťovny Uniqa, kterých je v současné době zhruba 100.

U pojištění domácnosti u pojišťovny Uniqa je předmětem pojištění celý obsah bytu – včetně součástí staveb a příslušenství u budov, zasklení obytného prostoru a zařízení bytu, vlastnické podíly anténních zařízení – je pojištěn ve všech místnostech obývané budovy na pojištěné adrese bez limitu plnění a dále cennosti uzamčené v nábytku či schránkách jsou automaticky pojištěny na limit plnění ve výši Kč 40 000 Kč, kde je možnost navýšení dle druhu úschovy.

Pojištění v rámci pojištění domácnosti platí i mimo místnosti na půdě, ve sklepě a v jiné místnosti (pokud se jedná o rodinný dům – pak i ve vedlejších budovách) na jízdní kola, kočárky, cestovní a sportovní potřeby, zahradní stroje a nábytek, příslušenství k motorovým vozidlům, topný materiál, stavební materiál pro osobní spotřeby apod.

Pojišťovna Uniqa nabízí svým klientům variantu pojištění Domov a zázemí. Od 1. 1. 2005 bude pojišťovna Uniqa nabízet 2 nové varianty pojištění domácnosti a to typ STANDARD a BASIC. U všech výše uvedených variant se jedná o komplexní pojištění (tzv. balíček) na všechna rizika dle všeobecných pojistných podmínek pojišťovny Uniqa. Rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou v limitech plnění a v odpovědnosti za škodu (odpovědnost za škodu varianta Domov a zázemí obsahuje, u variant STANDARD a BASIC lze odpovědnost za škodu připojistit).

Movité věci jsou na určitou dobu s omezením pojistné částky pojištěny i mimo pojištěný byt v internátních školách, hotelových pokojích, v opravně, servisu apod.

Při sjednávání pojištění domácnosti bych doporučovala si pečlivě přečíst pojistné podmínky. Je také dobré se informovat na zabezpečení bytu, které je u jednotlivých pojišťoven rozdílné. Na škodu také není, pokud máte pojistku sjednanou před několika lety, zajít si do vaší pojišťovny a informovat se, zda by nebylo lepší „starou“ pojistku předělat na „novou“.

Cena pojištění domácnosti bytu 3 + 1s maximální a minimální spoluúčastí na částku 500 000 Kč
Pojišťovna Město Cena při minimální spoluúčasti Cena při maximální spoluúčasti
Česká pojišťovna 5. pásmo malá obec 1 480 Kč 1 112 Kč
4. pásmo okresní město 1 716 Kč 1 356 Kč
1. pásmo Praha 2 276 Kč 1 800 Kč
ČSOB Pojišťovna* malé Hlinsko 1 513 Kč 1 210 Kč
střední Pardubice 1 788 Kč 1 430 Kč
velké Praha 2 339 Kč 1 871 Kč
Generali** Riziková zóna 1 1 150 Kč
Riziková zóna 2 1 650 Kč
Riziková zóna 3 2 150 Kč
Uniqa
Domov 1300 – 5450 Kč 1100 – 4650 Kč
Standard 1750 – 4500 Kč 1500 – 3850 Kč
Basic 1 265 – 950 Kč

* varianta Standard, placení pojistného ročně
**u pojišťovny Generali je pojištění domácnosti bez spoluúčasti

Máte pojištěnou domácnost?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).