Hlavní navigace

Pojištění domácnosti: Kdy a proč ho měnit?

24. 2. 2006
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Pojištění domácnosti je součástí snad každého rodinného rozpočtu. Máte ale správně uzavřenou pojistku? Nemáte pojistnou částku příliš nízkou, máte pojištěná veškerá hrozící rizika? Zeptali jsme se proto odborníků v pojišťovnách: "Kdy, proč a jak změnit pojištění domácnosti?"
Olga Kobilková - Česká pojišťovna

Olga Kobilková, produktová manažerka odboru pojištění majetku České pojišťovny

Rizika, která mohou ohrozit váš domov – vaši domácnost, nemůžete předem odhadnout. Důležité je si uvědomit, jaké hodnoty doopravdy vlastníte. Tomu, kdo již pojištění domácnosti sjednáno má, avšak sjednal jej před mnoha lety, se rozhodně vyplatí, když jednou za čas udělá jakousi „inventuru“ a porovná hodnotu věcí, které se v jeho domácnosti nacházejí se sjednanou pojistnou částkou.

Zkuste se projít svým bytem včetně jeho příslušenství a alespoň přibližně stanovit hodnotu movitých věcí, které se zde nacházejí. Sečtete-li potom přibližnou hodnotu nábytku, koberců, záclon, přikrývek, domácích elektrospotřebičů (jako jsou pračky, ledničky, mrazničky, vysavače, holící strojky, …), audiovizuální a výpočetní techniky, starožitností, obrazů, šperků, ohodnotíte také prádlo a ošacení členů domácnosti, kožichy, obuv všeho druhu, hudební nástroje, knihy, sportovní potřeby, zahradní mechanizaci, vybavení domácí dílny, kosmetiku, léky, brýle, běžnou zásobu potravin, nápojů včetně alkoholických, šicí potřeby, psací potřeby a školní pomůcky, budete možná překvapeni, jak vysoká částka se v konečném součtu objeví.

Řeknete si: Cožpak tohle všechno mi mohou zloději ukrást? Pravděpodobně ne, ale dojde-li například k požáru či jiné živelní škodě, může být zničeno veškeré zařízení a věci v bytě. Právě proto je zapotřebí, aby pojistná částka, která je horní hranicí pojistného plnění, byla stanovena odpovědně. Měla by být tak vysoká, aby odpovídala hodnotě věcí, které se v domácnosti nacházejí. Jinak hrozí nebezpečí podpojištění a v případě pojistné události je pojistné plnění sníženo v takovém poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné hodnotě pojištěného majetku.

Zjistíte-li, že sjednaná pojistná částka je nižší o více než 15 % než částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěných věcí, měli byste pojistnou smlouvu ve vlastním zájmu přepracovat.

Aktuálně sjednávané smlouvy se oproti smlouvám sjednaným před mnoha lety liší zejména tím, že pojistné plnění je poskytováno v nových cenách, pokud v době pojistné události byla hodnota věcí alespoň 50 % nové ceny. V případě požáru, výbuchu či pádu letadla je pojistné plnění vždy v nových cenách.

Ludmila Mončeková, Odbor marketingu a péče o klienty, Hasičská vzájemná pojišťovna

Každý průměrně realisticky uvažující člověk je schopen připustit, že je ohrožen minimálně stejnými riziky jako jeho soused, přítel či příbuzný, kterému právě vykradli byt, vybuchl plyn ve sklepě, či kterému vyplavila byt prasklá stoupačka. Pojištění domácnosti je nejčastějším pojišťovacím produktem a oprávněně: nenahradí sice citovou hodnotu věci, ale finanční, alespoň částečně, ano.

Aby bylo pojištění domácnosti pro domácnost přínosem a ne břemenem, či zbytečným luxusem, je zapotřebí jej vybírat uvážlivě a stejně zodpovědně je i udržovat.

Kdy a proč změnit pojištění domácnosti:

  • Stručně řečeno pokaždé, když přestane být odpovídající, kdy hodnota majetku, který pojistka zahrnuje, se aktuálně navýší. Koupě nového nábytku, televize nebo počítače nebo pořízení sbírky cenností znamená, že se hodnota vybavení domácnosti zvýšila a stávající smlouva nevyhovuje.
  • Stejně tak je vhodné zvážit změnu pojistky i v případě, kdy do domácnosti sice nic nového nepřibylo, nicméně došlo ke změnám okolností, které by na kvalitu pojistky vliv mít mohly a se kterými jste při uzavírání staré pojistky nepočítali. Např.: v okolí se zvýšil počet bytových krádeží, přešli jste na vytápění plynem, hrozí vytopení bytu od souseda z nového půdního bytu nad vámi atd.
  • V každém případě je vhodné myslet na pojištění domácnosti průběžně a průběžně podrobovat „revizi“ znění smluvních podmínek – jakou poskytují pojistnou ochranu a co by to znamenalo v případě pojistné události pro vás a zajímat se, jak vaše pojišťovna své produkty modernizuje.
  • V neposlední řadě také v případě, že jste ke své pojišťovně ztratili důvěru. Setkali jste se s nekorektním jednáním, neochotou, pomalou a bez objektivních důvodů vlekoucí se likvidací vaší pojistné události? Máte za to, že pojišťovna nedodržuje své povinnosti vyplývající ze smluvních ujednání? Pokud byste necítili ve své pojišťovně zázemí, změňte ji.

Jak postupovat při změně pojistné smlouvy

  • Důkladně si promyslete, co chcete pojistit a jak. Udělejte si soupis věcí v domácnosti včetně jejich hodnoty. Promyslete si, jaká rizika vaší domácnosti hrozí více, která méně a která jsou nejméně nepravděpodobná. Sepište si konkrétní poptávku včetně toho, kde je vaše domácnost (město, vesnice, rodinný dům, bytovka atd.).
  • Kontaktujte svou pojišťovnu, svého pojišťovacího zprostředkovatele (je uveden na pojistné smlouvě) a seznamte jej se svými požadavky. Rozhodně mějte po ruce pojistnou smlouvu – její číslo umožní, aby si pracovník pojišťovny vyhledal vaši pojistku a byl konkrétní. Pokud obesíláte svou pojišťovnu či pojišťovacího zprostředkovatele dopisem či e-mailem, nezapomeňte uvést číslo smlouvy a také kontakty na vás.
  • Před podpisem nové smlouvy se zajímejte o všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání, obzvlášť pokud obnovujete pojistku po delší době.

Jak postupovat při změně pojišťovny:

  • Obešlete svou poptávkou více pojišťoven. Čím více budete konkrétnější, tím lépe vám budou moci jejich pracovníci odpovědět. Z vlastní zkušenosti víme, že daleko lépe a konkrétněji se odpovídá na přesně specifikovaný dotaz než na otázky typu: Chci pojistit byt, kolik to bude stát? Ptejte se na krytí škod, jaké jsou pojistné částky, výši spoluúčasti, nač se pojištění vztahuje, co je třeba připojistit, jaké jsou výluky z plnění a co dalšího může mít vliv na výši pojistného.
  • Porovnejte nabídky a zvolte, která by vašim potřebám nejlépe vyhovovala. Pokud si něčím nejste jisti, pokud něčemu nerozumíte, či vám v odpovědi něco chybí, nebojte se zeptat. Pojišťovací zprostředkovatelé či pracovníci na pobočkách nebo obchodních místech jsou schopni vám vše vysvětlit a poradit, co by pro vaši domácnost bylo nejvhodnějším řešením.
  • Pokud se již chystáte uzavřít smlouvu, pročtěte si důkladně všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání a nechte si vysvětlit vše, co vám není srozumitelné. Informujte se o způsobu hlášení pojistné události a jak se při pojistné události máte zachovat, aby likvidace byla bezproblémová. Pojišťovací zprostředkovatelé mají povinnost klientovi takové informace poskytnout.

Ať už měníte pojistnou smlouvu nebo i pojišťovnu, mějte na paměti, že máte právo se ptát a dostávat odpovědi. Jde o váš majetek a je ve vašem zájmu, abyste si ho zabezpečili co nejlépe a nejpřiměřeněji. Každý pojišťovací zprostředkovatel vám rád pomůže, ale konečné slovo budete mít vy. Je ve vašem zájmu seznámit se s podmínkami pojištění, protože jejich neznalost vám může přinést zklamání.

Finanční reklama 2005
Nejlepší finanční reklama roku 2005 – rozhodněte, která finanční instituce měla v loňském roce nejlepší televizní reklamu! Zároveň se můžete zařadit do slosování o hodnotné ceny, jimž vévodí DVD přehrávač.
Jaroslav Král - ČSOB Pojišťovna

Jaroslav Král, ředitel odboru řízení produktů neživotního pojištění, ČSOB Pojišťovna

Častým impulsem ke změně stávajícího pojištění domácnosti bývá až vznik škody. Teprve při pojistné události často klient zjistí, že hodnota jeho domácnosti se od sjednání pojistné smlouvy třeba i zněkolikaná­sobila, že si do domácnosti pořídil drahou elektroniku na níž se jeho stávající pojistka nevztahuje či neměl sjednáno pojistné krytí daného rizika. Impulsem ke změně pojistitele může být i nespokojenost s rychlostí a kvalitou likvidace pojistné události. Na všechny tyto aspekty by měl klient pomýšlet průběžně a nikoliv reagovat až po vzniku škody.

Základem revize kvality vašeho pojištění je tedy kontrola pojistné částky. Protože pojistnou hodnotou u většiny pojištění domácností je nová cena, v důsledku růstu cenové hladiny nebo dovybavením vaší domácnosti se může snadno stát, že nové ceny vybavení vaší domácnosti jsou již podstatně vyšší než pojistná částka sjednaná ve vaší stávající pojistné smlouvě. V takovém případě se vystavujete riziku tzv. podpojištění. V praxi to znamená, že by vám v případě vzniku škody pojistitel uhradil pouze část vzniklé škody, a to v poměru, v jakém je pojistná částka na vaší pojistné smlouvě k aktuální pojistné hodnotě vaší domácnosti.

Řada pojistitelů si stanoví i různé dílčí limity na jednotlivé kategorie předmětů pojištění, např. elektroniku, cennosti, sportovní vybavení. Vhodná je tedy též kontrola, zda některá z dražších položek vaší domácnosti nepřesahuje tyto limity.

Důležitá je i revize sjednaného rozsahu pojištění. Může se stát, že vaše původní smlouva neobsahuje některá nebezpečí. Nemilého překvapení se v minulosti dočkali klienti poškození záplavami či povodněmi, kteří zjistili, že jejich pojistná ochrana se na tato nebezpečí nevztahuje.

Řada nových pojistných produktů poskytuje krytí takových nebezpečí, která dříve nabízena nebyla. I toto může být motivem pro změnu pojistitele. Stále větší popularitu si získávají pojistné produkty se službami tzv. Home Assistance. Tyto služby vám pomohou zmírnit následky pojistné události (asistenční služba vám například zajistí vyhledání a příjezd řemeslníků, náhradní ubytování, péči o děti či seniory), často můžete využít i služby, které nejsou nijak spojeny s některým z pojištěných nebezpečí. Takovouto službou může být například úhrada otevření zabouchnutých dveří odborným zámečníkem.

V případě nutnosti změny či aktualizace vaší pojistné ochrany se u většiny starších pojistných produktů setkáte s nutností zrušit stávající pojistnou smlouvu a sjednat zcela novou. Moderní pojišťovací produkty umožňují provádět změny kdykoliv v průběhu pojištění, přičemž původní smlouva zůstává nadále v platnosti, pouze aktualizujete její obsah.

Uvažujete-li o změně svého stávajícího pojištění, máte většinou dvě možnosti. V případě, že již vlastníte některý z moderních produktů umožňujících změny, stačí kdykoliv kontaktovat vašeho pojišťovacího poradce, zajít na obchodní místo pojišťovny nebo kontaktovat příslušné klientské centrum telefonicky nebo e-mailem.

U starších produktů bez možnosti těchto změn závisí na vaší volbě, zda hodláte pokračovat s pojištěním u téhož pojistitele, nebo jej chcete změnit. Pokud jste se službami stávajícího pojistitele spokojeni, lze většinou dosáhnout oboustranné dohody o ukončení stávající pojistné smlouvy a její náhradě pojistnou smlouvou novou.

V případě, že chcete přejít k jinému pojistiteli, musíte svou smlouvu obvykle vypovědět. Výpověď můžete podat kdykoliv, nejpozději však 6 týdnů před koncem pojistného období. Uplynutím pojistného období pak vaše pojistná smlouva zanikne. Pokud nedodržíte zákonnou 6 týdenní výpovědní lhůtu, bude smlouva ukončena až uplynutím následujícího pojistného období.

Redakce

Pojištění domácnosti je, stejně jako kterékoli jiný pojistný produkt, především prostředkem k náhradě škody v případě pojistné události. Aby takovým skutečně mohlo být, je třeba mít uzavřenou smlouvu na dostatečně vysokou pojistnou částku. V tomto směru lze jednoznačně souhlasit s odborníky z pojišťoven.

Aby bylo zajištěno správné pojistné krytí, je nezbytné mít pojištěna veškerá hrozící nebezpečí, byť jejich pravděpodobnost nemusí být velká – naopak. Máte-li pojištěnou velmi nepravděpodobnou událost, bude cena pojištění nízká (vždyť pojišťovna si riziko spočítat umí a dovede ho ocenit odpovídajícím způsobem), ale v případě, že se událost vyskytne, škoda může být velká (na okraj: některé americké pojišťovny jsou schopny pojistit i únos mimozemšťany – musíte však věrohodně prokázat, že jste uneseni byli).

Revizi si pojištění zasluhuje ale i v případě, a o tom se pojišťovny nezmiňují, kdy máte sjednanou příliš nízkou spoluúčast. Čím je spoluúčast nižší, tím je pojištění dražší. Spoluúčast by měla odpovídat finančním možnostem vaší rodiny. Pokud případná škoda ve výši 5 tisíc Kč ohrozí fungování vaší domácnosti, pak by pojištění mělo krýt i nižší částky. Jestliže ale máte dostatečné finanční rezervy a bez obtíží ustojíte desetitisícové škody, je pro vás nízká spoluúčast zbytečně drahý luxus.

Kontrolujete pojištění své domácnosti?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).