Hlavní navigace

Neinvestujte své peníze a čas do něčeho, čemu nerozumíte

23. 4. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Jak se dívat na vlastní peníze, proč chodíme do práce či podnikáme a jaké máme možnosti dosažení vlastních cílů v osobních financích?

Všechny pohyby peněz našeho života

Dříve než se podíváme na základní principy a především cíle osobních financí, definujme si samotný pojem „osobní finance“, a především to co si pod tímto výrazem můžeme představit. Osobní finance představují aplikaci principů finanční ekonomie na individuální a rodinná finanční rozhodnutí, další z celé řady definic říká: Osobní finance zahrnují všechny finanční aspekty našeho života (rozpočet domácnosti, spoření, pojištění, daňové otázky, úvěry, investování…)

Volnou formulací můžeme říci, že pod pojmem osobních financí si můžeme představit všechny pohyby peněz, které uskutečňujeme během celého života. Cílem těchto pohybů je získání statků, které z domnělých či skutečných důvodu potřebujeme k důstojné existenci v rámci společnosti. Jedná se o statky, které nejsme schopni sami vyrobit a z toho důvodu je získáváme na trhu, kde jsou peníze prostředkem směny a tím i nástrojem k jejich pořízení.

Hmotné statky si pořizujeme podle svého životního standardu

Odpověď na tuto otázkou je vysoce individuální a určujícím faktorem jsou osobní preference každého jedince čili to, co považujeme za nutný životní standard. S tím je spojeno pořizování vybrané skupiny statků, které chceme využívat či spotřebovávat. Pokud máme představu o našem životním standardu, je nutné se zaměřit na možnosti získávání finančních prostředků.

Ukažme si rozdíly, jaké panují při pořizování statků na konkrétním příkladu. Lidé si pořizují právě ty statky, které považují za součást svého životního standardu. Podívejme se na osobní automobily, které ke své fyzické existenci nepotřebujeme, dokonce je nepotřebujeme ve většině případů ani z objektivních příčin nutnosti dopravy z bodu A do bodu B, kde nám obdobně poslouží např. prostředky hromadné dopravy.

Přesto vlastnictví osobního automobilu již považujeme za standard životní úrovně. Při rozhodnutí o pořízení automobilu stojíme před další individuální volbou, a tou je výběru konkrétního typu. Nabízené automobily mají stejné vlastnosti, kterými je obvykle možnost přeprav pěti osob z bodu A do bodu B. Přesto peníze, které za statek můžeme vynaložit, se pohybují v rozmezí od 200 tis. Kč do 2 mil. Kč v závislosti na vybraném typu. Cena vyjadřuje vzácnost a přidanou hodnotu ve formě poskytovaného komfortu, výkonu, obecně to nazýváme prospěchem.

V praxi se na silnicích setkáváme s automobily v celém spektru uvedených pořizovacích cen. Co se stane, pokud budou mít všichni neomezené množství finančních prostředků a tím nebudou nuceni volit mezi pořízením jednoho či druhého druhu konkrétního statku? Podle ekonomických principů budeme pořizovat ty nejlepší statky, v našem případě ty nejlepší automobily, které jsou současně statky nejvzácnějšími a samotná vzácnost je vyjádřena i nejvyšší cenou. Uvedený typ chování můžeme pozorovat u výherců loterijních her, které změna disponibilních finančních prostředků vede ke změně pořizovaných statků směrem ke statkům vzácnějším, ve finančním vyjádření dražším. Můžeme tedy říci, že v obecné rovině mají jedinci tendenci spotřebovávat nejhodnotnější statky.

Cílem osobních financí je maximalizace přidané hodnoty, kdy přidanou hodnotou jsou finanční prostředky, které jsou nad rámec prostředků nutných k pokrytí životních standardů. Tuto přidanou hodnotu lze využít dvěma základními způsoby, za prvé ke zvýšení životního standardu, tedy ke zvýšení spotřeby statků a služeb produkovaných společností s cílem využít hodnoty pro život, které přinášejí. Za druhé k investicím s cílem zvýšení přidané hodnoty, kterou opět můžeme využít dvěma zmíněnými způsoby.

Osobní finance definujme dle následujícího vzorce. 

Cof = Po – Ns

Cof …cíl osobních financí                                    

Po…výše osobních příjmů, je součtem všech příjmů za vybraného období

Ns…náklady na udržení životního standardu, jsou součtem všech spotřebovaných statků a služeb za vybraného období

Cíle osobních financí lze vyhodnocovat v libovolném časovém období. Čím vyšší je hodnota Cof, tím lépe jsme naplnili cíl osobních financí.

Dále si ukážeme principy a souvislosti osobních financí, zejména pohledu maximalizace osobních příjmů a možností, přesněji řečeno směrů, kterými se můžeme vydat při naplňování tohoto dílčího cíle. Hodnotit optimalizaci nákladů na udržení životního standardu v tomto článku nebudeme vzhledem rozdílnosti dané individuálními potřebami každého jedince v touze spotřebovávat vybrané statky.

Řešíte bydlení: Je správná doba ke koupi bytu?

Osobní finance a energie vlastního času

Abychom pochopili důležitost, kterou je vhodné věnovat osobním financím a úvahám nad optimalizací činností při získávání finančních prostředků, je nutné zamyslet se nad objemem energie a vlastního času, který získávání finančních prostředků věnujeme. Většina produktivního obyvatelstva se této činnosti věnuje minimálně osm hodin denně v samotném zaměstnání nebo při podnikatelské činnosti. Zde přičteme další aktivity, kterými si zvyšujeme kvalifikaci, jako jsou školení, studia jazyků, akreditace, vzdělávací semináře, atp.

Stejně tak může přičíst čas, který věnujeme studiu, což je opět čas, který je přípravou na produktivní část života, kdy se snažíme získat co nejlepší předpoklady pro uplatnění ve společnosti a tím i předpoklady pro získávání finančních prostředků. Můžeme tedy vyvodit, že období od počátku povinné školní docházky do konce produktivního věku věnujeme činnostem, jejichž primárním cílem je získávání finančních prostředků nejméně třetinu života! A je otázkou, zda i této činnosti chceme vtisknout přívlastek efektivní?

Ještě důležitějším aspektem osobních financí a času je pohled ve smyslu vývoje osobních financí v čase. Rozlišujeme dvě roviny vývoje, a to po stránce příjmové a výdajové. Po stránce příjmů se pohybujeme po křivce, kdy na počátku produktivního věku máme nižší příjmy zapříčiněné nízkými zkušenostmi a tím i nízkou schopností efektivního fungování na trhu práce. Tento handicap postupem času odstraňujeme, a tím i zvyšujeme objem finančních prostředků, které jsme schopni získat. V důchodovém věku příjmy klesají. Výdaje jsou naopak nejvyšší na počátku produktivního věku, kdy se osamostatňujeme, což je spojené pořízením vlastního bydlení a přebíráme náklady na životní standardy, které nám zajišťovala rodina.

Přibývají i další náklady spolu se založením rodiny. S postupem času se naše výdaje budou snižovat podle toho, jak budeme splácet největší nákladové položky spojené zejména s pořízením vlastního bydlení. Máme dvě období s nízkými příjmy, na první v počátku produktivního věku se nijak připravit nemůžeme, ale na druhé, čili období důchodové, již tomu tak není. A zde je nutné připravit dostatečné finanční rezervy pro udržení životního standardu, protože můžeme předpokládat, že důchodové dávky tomu nebudou dostačovat.

úrok (350x100)

Výnosy a rizika

Mezinadpis ukazuje na dva protipóly, mezi kterými platí přímo úměrný vztah, čím vyšší je riziko, tím vyšší je výnos. Požadavek je zcela opačný, požadujeme co nejvyšší výnos při co nejnižším riziku. Při finančních rozhodnutích je vždy nutné mít tyto souvislosti na zřeteli, tak abychom se nedostali do situace, kdy nebudeme mít prostředky na uspokojení základních potřeb v důsledku nevhodného nakládání s financemi. Pro snížení rizika a maximalizaci výnosů se můžeme řídit následujícími pravidly:

  • Nikdy nezapomeňte na svůj cíl, občas lze jít i oklikou, důležitý je ale směr.
  • Neinvestujte své peníze a čas do něčeho, čemu nerozumíte.
  • Nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte.
  • Nikomu nevěřte, vždy se najde někdo, kdo vám bude chtít něco vzít.
  • Nedělejte závěry na základě jednostranných informací.
  • Počítejte se vším, vše se také může stát!
  • Uvažujte v dlouhodobých výhledech.

Zaměstnání

Nejčastější zdroj osobních financí, a to pro více než čtyři miliony obyvatel, což tvoří kolem osmdesáti procent produktivního obyvatelstva ČR. Představuje nejméně rizikový zdroj financí, kdy riziko představuje nejvýše čtyřnásobek měsíční mzdy. Z jednoho pohledu je alternativou pro osoby, které nejsou schopny samostatně nabídnout společnosti vlastní produkt, za který by mohly inkasovat finanční odměnu.

Na druhou stranu v prostředí zaměstnavatele je možné udržovat, zdokonalovat existující produkty či služby, v těchto podmínkách lze uplatnit a rozvíjet vysoce specializované obory lidské činnosti. Při vysoké míře specializace lze očekávat i vyšší příjmy. Nevýhodou je fakt, že část přidané hodnoty, kterou vytváříte, odčerpává zaměstnavatel, a to ať se daný jedinec nachází na jakékoliv pozici ve struktuře podniku.

Podnikání

Hlavní zdroj finančních prostředků pro více než osm set tisíc obyvatel, to tvoří více než patnáct procent obyvatelstva. Tuto alternativu dělíme do dvou skupin:

Zaměstnavatel (podnikatel) – tvoří jen necelé čtyři procenta produktivní populace, ale jejich činnost je rozhodujícím faktorem pro vytváření hodnot ve společnosti. Při této činnosti čerpáte jak vlastní přidanou hodnotu, tak část hodnot, které vytvářejí zaměstnanci.  Zaměstnavatel a jimi vlastněné podniky nabízí zboží a služby, za které je schopen získat finanční úhradu. Jsou rozhodujícím článkem v decentralizovaném způsobu řízení ekonomiky, který je charakteristický pro všechny vyspělé ekonomiky světa.

Pracující na vlastní účet – tvoří jen necelých dvanáct procent produktivní populace, tvoří ji např. řemeslníci, právníci, atp.

Jaký je váš hlavní zdroj příjmů?

Investice

Investice na finančních trzích jsou nástrojem pro alokace finančních zdrojů od přebytkových subjektů na trhu k deficitním subjektům, kdy samotný přesun realizují finanční zprostředkovatelé. Přebytkové subjekty nabízejí na finančním trhu dočasně volné finanční prostředky, mají tedy dočasně přebytek finančních prostředků, pro které nemají využití pro vlastní podnikatelskou činnost.

Deficitní subjekty naopak poptávají na finančním trhu finanční prostředky, tak aby mohly pokrýt svoje náklady na zabezpečení životního standartu, nebo pro vlastní podnikatelskou činnost. Když jsme řekli, že investice v tomto segmentu realizujeme přes finanční zprostředkovatele, je nutné říci, že cílem těchto zprostředkovatelů je  maximalizace svého zisku a zde nastává konflikt s vašim zájmem, který je shodný.  Stejně jako v případě zaměstnání je zde subjekt, který odčerpává část našeho zisku.

Investice mimo finanční trhy, kde je možné nakupovat statky přímo bez zprostředkovatelů. Vždy u nich předpokládáme, že mají vyšší tržní hodnotu než tu, za kterou jsou nabízeny, nebo že jejich poptávaná cena poroste tak, že bude vyšší než naše náklady na její pořízení. V praxi se jedná především o umělecká díla, nemovitosti, starožitnosti, atp. U toho typu investice platí pravidlo: Neinvestujte své peníze a čas do něčeho, čemu nerozumíte dvojnásob, protože způsob a principy tohoto typu investic si musíte definovat sami.

skoleni_28_3

Výběr směru

Vylepšení stavu osobních financí lze dvěma způsoby, a to je zvýšení příjmů, nebo snížení nákladů životní standard. Způsob pro dosažení vašeho cíle je v rukou každého jedince tak, aby si zvolil tu variantu, která mu nejlépe vyhovuje. Jsem si vědom, že témata zaměstnání, podnikání či investování jsou velice obsáhlá a je možné o nich napsat mnohem více, ale to již není cílem tohoto textu.

Doufám, že tento pohled na danou problematiku je dostatečný a pomůže vám řešit základní otázku směru, kterým se vydat a uvědomění si základních možností. V posuzování výhodnosti konkrétních kroků se řiďte vlastními kalkulacemi, propočty a porovnáváními konkurenčních nabídek, nikdy však nezapomínejte na „selský rozum“. Cíl byl jediný, oprostit se o tendenční a účelových pohledů a řečeno s trochou troufalosti – ukázat pravdivější pohled na tuto problematiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).