Hlavní navigace

Osobní bankrot. Jak probíhá a za jakých podmínek lze vyhlásit?

17. 5. 2021
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Dostali jste se do situace, kdy už své dluhy nejste schopni nadále splácet a v obavách čekáte, kdy vám na zvonek zazvoní exekutor? Pak vás možná uklidní, že ani velmi vysoké dluhy tímto scénářem rozhodně skončit nemusí. Řešení může představovat osobní bankrot neboli oddlužení. Kdo může osobní bankrot vyhlásit a jak celý proces probíhá?

Co je to osobní bankrot?

Osobní bankrot představuje způsob, jakým se dlužníci v rámci insolvenčního řízení vypořádávají se svými závazky vůči věřitelům. Hlavní výhodou oddlužení, jak se procesu také říká, je, že na rozdíl od exekuce, kdy je vám jako dlužníkovi „pouze“ zabaven majetek, máte vidinu nového začátku. Součástí oddlužení bývá totiž odpuštění části nesplacených závazků. Značnou výhodou je rovněž to, že jste během procesu chráněni před zpeněžením majetku exekutory. Nerostou navíc ani vaše dluhy.

Pozitivní může být vyhlášení osobního bankrotu i pro samotné věřitele. Ti by se za normálních okolností svých pohledávek totiž vůbec nemuseli dočkat, v případě insolvenčního řízení však získají zpět alespoň jejich část.

Do třetice představuje oddlužení výhodu i pro stát. Dlužníci, kteří insolvencí projdou, často opouštějí šedou ekonomiku, nastupují do zaměstnání a stávají se regulérními plátci daní. Klesá rovněž počet lidí závislých na sociálních dávkách.

A jakou formou oddlužení probíhá? Osobní bankrot může mít od 1. června 2019 dvě podoby. První z nich je plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, kdy jste nejdéle po dobu 5 let povinni pravidelně odevzdávat všechny své příjmy mimo nezabavitelného minima, zároveň dochází k prodeji vašeho majetku. Získané částky pak míří k věřitelům a rovněž slouží k pokrytí výdajů za práci insolvenčního správce.

Druhou možnost představuje zpeněžení majetku, ke kterému zpravidla dochází dražbou. V řízeních, ve kterých bylo o úpadku rozhodnuto před 31. květnem 2019, bylo dalším možným způsobem oddlužení také samotné plnění splátkového kalendáře, aniž by došlo ke zpeněžení majetkové podstaty.

O tom, jakou formou oddlužení proběhne, rozhodují nezajištění věřitelé, a pokud se na určení způsobu nedohodnou, rozhodne soud. Cílem osobního bankrotu je nejen co možná největší uspokojení pohledávek všech věřitelů, ale také ochrana dlužníka, kterému je tímto způsobem dána šance na nový začátek.

Oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty budete platit pravidelné měsíční splátky, ale zároveň dojde k rozprodání vašeho majetku. Pokud nebude průběh oddlužení z nějakého důvodu prodloužen, budete určitou část svých příjmů nezajištěným věřitelům splácet maximálně po dobu 5 let.

Výše splátky je samozřejmě velmi individuální. Odvíjí se vždy od výše vašich příjmů a počtu vyživovaných osob. Splátka je následně rozdělena mezi nezajištěné věřitele, a to v závislosti na poměru jejich pohledávek, kdy je procentuální výměra přesně určena v usnesení o schválení oddlužení. Ještě před tím, než splátku věřitelé obdrží, bude od ní odečtena odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, a případně i další prioritní pohledávky, jako je výživné, které má před věřiteli vždy přednost.

Co se týče prodeje majetku, rozhodně to neznamená, že je každému dlužníkovi zabaven a prodán veškerý majetek. Ze zákona je totiž zakázán prodej takzvaného obvyklého vybavení domácnosti, kam mimo jiné patří třeba lednička či pračka. O prodeji tohoto vybavení může být rozhodnuto v momentě, kdy přesahuje obvyklou cenu, to jinými slovy znamená, že klasickou ledničku vám nikdo neprodá, ale luxusní lednici už ano.

Splněna musí být i další podmínka. Cena majetku musí být tak vysoká, aby z ní insolvenční správce mohl zaplatit nejen náklady na prodej a svou odměnu, ale také splátky věřitelům. Počítejte s tím, že televize a auto k obvyklému vybavení domácnosti nepatří, pro jejich prodej tedy stačí, aby byla splněna podmínka dostatečné ceny. Něco jiného samozřejmě je, když je automobil využíván k výkonu zaměstnání. V rámci zpeněžení majetkové podstaty můžete přijít také o byt či dům, a to i v případě, že není předmětem zajišťovacího práva, například hypotečního zástavního práva.

Dlužníci, kteří osobní bankrot provádějí formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, mají podle insolvenčního zákona kromě výše zmíněného ještě několik dalších povinností:

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost,
 • vydat hodnoty získané dědictvím či darem insolvenčnímu správci a výtěžek z jejich zpeněžení použít ke splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
 • mimořádné příjmy (například z brigády) použít ke splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
 • informovat insolvenčního správce (také soud a věřitelský výbor) o každé změně bydliště nebo zaměstnání,
 • dvakrát ročně předložit přehled svých příjmů za uplynulých 6 měsíců,
 • nezatajovat žádný ze svých příjmů,
 • nezvýhodňovat žádného z věřitelů,
 • nevytvářet jakékoli nové dluhy,
 • vynaložit k plnění svých povinností veškeré úsilí.

Jak dlouho budete splácet?

Existují celkem tři možnosti toho, jak lze oddlužení formou splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty úspěšně splnit:

 • zaplatit 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů,
 • během 3 let zaplatit alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů,
 • během 5 let vynaložit veškeré úsilí ke splacení těchto pohledávek.

Od 1. června 2019 není oficiální podmínkou úspěšného oddlužení splacení minimálně 30 % pohledávek, zároveň ale platí, že pokud tuto částku během 5 let splatíte, považuje to soud za vynaložení veškerého úsilí ke splacení.

Insolvenční zákon rovněž uvádí možnost přerušení či prodloužení oddlužení. V případě přerušení můžete placení pohledávek pozastavit na dobu jednoho roku. Tento krok však musí nejprve povolit insolvenční soud, a to na základě návrhu insolvenčního správce. Pro přerušení oddlužení musíte mít rovněž závažné důvody. V případě prodloužení své pohledávky splácíte o 6 měsíců déle, a to z důvodu, abyste splnili cíl oddlužení. I tento krok musí nejprve povolit soud, postačí zde ale pouze návrh samotného dlužníka. Opět platí, že k tomuto činu musíte mít důležitý důvod.

Jak je to se změnou výše splátek?

Jako dlužník máte nárok požádat o nižší splátky věřitelům. Tento požadavek však musí být obsažen již v návrhu na povolení oddlužení. Ve výjimečných případech jej pak můžete vznést i později, nejpozději však do přezkumného jednání s insolvenčním správcem. V návrhu musíte uvést požadovanou výši splátek nebo způsob jejich určení a samozřejmě vysvětlit, jaký máte důvod k jejich snížení. Během nových řízení může soud stejnou cestou stanovit jinou výši měsíčních splátek i po schválení oddlužení, pokud bude důvodem žádosti změna poměrů.

Myslete však na to, že soud není povinen vaší žádosti vyhovět. Při rozhodování přihlíží k:

 • důvodu úpadku,
 • výši vašich závazků,
 • odhadu vašich příjmů,
 • vašemu chování,
 • doporučení věřitelů.

Oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty

Jak už název napovídá, v případě oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty dochází ke zpeněžení veškerého movitého i nemovitého majetku dlužníka, a to obvykle formou veřejné dražby, ale také prodejem mimo ni. Ze získané sumy je následně odečtena odměna insolvenčnímu správci a náhrada jeho hotových výdajů. Zbylá částka je pak rozdělena mezi nezajištěné věřitele v poměru jejich pohledávek. Do majetkové podstaty se samozřejmě nezapočítává majetek, který dlužník nabyl až po schválení oddlužení.

Jak vyhlásit osobní bankrot: podmínky oddlužení

Osobní bankrot nemůže vyhlásit každý, kdo si vzpomene. Jako dlužník musíte splňovat dané podmínky, které jsou sepsány v zákoně č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon). V první řadě je oddlužení určené pro fyzické a právnické osoby, které se nacházejí v úpadku, anebo jim úpadek hrozí. To jinými slovy znamená:

 • mají více věřitelů,
 • mají peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti,
 • nejsou schopni tyto závazky plnit.

Důležitou podmínkou je, aby dlužník neměl dluhy z podnikání, v případě právnických osob se musí jednat pouze o osoby, které nejsou ze zákona považovány za podnikatele. Povolit oddlužení lze i osobám samostatně výdělečně činným, tedy za předpokladu, že mají dluhy spotřebitelského charakteru. Za určitých podmínek může soud osobní bankrot povolit ale i osobám, které dluhy z podnikání mají. To je možné, pokud:

 • s tímto krokem souhlasí věřitel, o jehož pohledávku se jedná,
 • jedná se o pohledávku zajištěného věřitele,
 • jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po konci konkursu, který byl zrušen pro splnění rozvrhového usnesení nebo zrušen pro nedostatek majetku.

Od 1. června 2019 není nově podmínkou pro provedení oddlužení předpoklad, že dlužník zaplatí minimálně 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Zároveň to ale neznamená, že bude dlužníkovi schváleno oddlužení i v případě, kdy nebude schopen zaplatit vůbec nic. Podle novely insolvenčního zákona musí dokázat platit činnost insolvenčního správce a stejnou částku také věřitelům. V případě, že dotyčný platí výživné, musí být schopen uhradit i to. Zaplatit rovněž musí sepsání návrhu na povolení oddlužení.

Mezi další požadavky, které musíte v případě osobního bankrotu splnit, patří:

 • poctivý záměr,
 • odpovědný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení,
 • nemít kvalifikovanou insolvenční historii.

Pokud žádáte o oddlužení, nesmělo vám být v posledních 10 letech přiznáno osvobození od placení pohledávek, v posledních 5 letech nesměl být váš návrh na povolení oddlužení zamítnut, anebo nesmělo být oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr. V uplynulých 3 měsících jste navíc nesměli vzít svůj návrh na povolení oddlužení zpět.

V případě, že soud dojde k závěru, že výše popsané podmínky nebyly splněny, návrh na osobní bankrot zamítne. Stejně tak učiní i v případě, že návrh nebude podán řádně a včas.

Zrušení oddlužení

V některých případech může během oddlužení dojít k jeho zrušení. Děje se tak typicky, když:

 • neplníte své povinnosti,
 • v důsledku vlastního zavinění vám po schválení oddlužení vznikne peněžitý závazek,
 • v důsledku okolností nejste po dobu delší než tří měsíce schopni splácet v plné výši ani odměnu insolvenčnímu správci, jeho hotové výdaje a pohledávky na výživné,
 • oddlužením sledujete nepoctivý záměr,
 • sami to navrhnete.

Může se stát, že soud v návaznosti na neplnění povinností rozhodne o řešení vašeho úpadku pomocí konkursu. To jinými slovy znamená, že veškerý váš majetek prodá a neuspokojené pohledávky po skončení insolvenčního řízení nezaniknou. Učinit tak soud může až po jednání, ke kterému kromě vás předvolá také insolvenčního správce a zástupce věřitelů. Pokud soud dojde k závěru, že váš majetek je pro uspokojení věřitelů zcela nedostačující, rozhodne o zrušení oddlužení (nikoli však o přeměně oddlužení v konkurs) a řízení zastaví.

Jak je to s dluhy, které v průběhu oddlužení nezvládnete zaplatit?

Pokud řádně a včas plníte veškeré povinnosti, insolvenční soud vás od placení těchto pohledávek osvobodí. V případě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty vás soud od této povinnosti osvobodí například v momentě, kdy:

 • v průběhu 5 let zaplatíte 60 % nezajištěných pohledávek,
 • budete pravidelně informovat soud, nebudete si brát další půjčky, které nebudete moci splatit,
 • budete pracovat.

Za dodržení těchto a dalších podmínek zbylých 40 % dluhu nebudete muset platit.

Není však pohledávka jako pohledávka. Některé z nich totiž nezanikají. Jedná se například o pohledávky zajištěných věřitelů (pokud během insolvenčního řízení nedošlo k prodeji předmětu zajištění). Nelze prominout:

 • pohledávky v podobě peněžitých trestů nebo jiných majetkových sankcí, které vám byly uloženy v trestním řízení,
 • pohledávky za náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti,
 • pohledávky na výživném ze zákona,
 • pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví,
 • pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.

V některých situacích vám může soud přiznané osvobození po čase odepřít. Děje se tak například v momentě, kdy zjistí, že ke schválení osvobození vedlo vaše podvodné jednání, anebo jste například poskytli zvláštní výhody některým věřitelům. Stejná situace může nastat i v případě, že jste byli pravomocně odsouzení za úmyslný trestný čin, který ovlivnil schválení oddlužení či přiznání osvobození, anebo jste jím poškodili věřitele. Stát se tak může do 3 let od právní moci usnesení.

Co je to osobní bankrot?
Osobní bankrot neboli oddlužení představuje způsob, jakým se dlužníci v rámci insolvenčního řízení vypořádávají se svými dluhy. Výhodou je, že na rozdíl od exekuce mají dlužníci vidinu nového začátku. Při správném plnění povinností jim je totiž část dluhu nakonec odpuštěna.
Jaké formy oddlužení existují?
Nově mají dlužníci pouze dvě možnosti. První z nich je oddlužení formou splátkového kalendáře společně se zpeněžením majetkové podstaty, kdy po dobu maximálně 5 let pravidelně odevzdáváte všechny své příjmy mimo nezabavitelného minima a zároveň dochází k prodeji vašeho majetku. Druhou možností je samostatné zpeněžení majetku. 
Jaké má úspěšná žádost o osobní bankrot podmínky?
Abyste mohli vyhlásit osobní bankrot, musíte se nacházet v úpadku, anebo vám úpadek musí alespoň hrozit. Jinými slovy to znamená, že máte více věřitelů najednou, máte peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a nejste schopni tyto závazky splácet. 
Kolik a jak dlouho musí dlužník platit?
V případě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty existují celkem tři možnosti. Buď můžete věřitelům zaplatit 100 % pohledávek, anebo jich během 3 let zaplatit alespoň 60 %. Poslední možností je pak vynaložení veškerého úsilí na splácení, a to po dobu 5 let. Nově sice není oficiální podmínkou úspěšného oddlužení splacení minimálně 30 % pohledávek, platí ale, že pokud tuto část během 5 let uhradíte, považuje to soud za vynaložení veškerého úsilí ke splacení.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).