Hlavní navigace

Nejčastější chyby při odpisování nehmotného majetku

19. 5. 2014
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Nehmotné majetky působí často daňovým poplatníkům potíže a bývají předmětem doměrků ze strany správců daně. Jak proto správně odepisovat nehmotný majetek?

Pro vykonávání podnikatelské činnosti je zpravidla potřeba pořídit nejrůznější vybavení. Kromě hmotných složek (pozemky, domy, automobily, přístroje apod.) je často potřeba vybavit se i majetkem nehmotným (nejčastěji se jedná o různé formy softwaru).

A právě tyto nehmotné majetky působí často daňovým poplatníkům potíže a bývají předmětem doměrků ze strany správců daně.

Zejména odpisování nehmotného majetku a správné zachycení a odpisování jeho technického zhodnocení je problematickou oblastí, neboť zákonem stanovená pravidla jsou v tomto případě poměrně komplikovaná a málokterý účetní software si s daňovými odpisy nehmotného majetku (zejména po provedení technického zhodnocení) umí poradit.

Doporučujeme proto nespoléhat na automatické výpočty a osvojit si základní pravidla, kterým odpisy nehmotného majetku podléhají.

V tomto článku nejdříve shrneme zákonem stanovená pravidla a následně si na několika jednoduchých příkladech ukážeme jejich praktickou aplikaci.

Obecná pravidla pro zahrnutí nehmotného majetku do daňově uznatelných nákladů

Pokud jste osobou s příjmy ze samostatné činnosti nebo nájmu a vedete pouze daňovou evidenci, zákon o daních z příjmů vám dovoluje zahrnout veškeré výdaje na pořízení nehmotného majetku využívaného k podnikatelské činnosti jednorázově do daňově uznatelných nákladů, a to bez ohledu na jejich výši. Máte tedy vyhráno, nehmotný majetek odpisovat nemusíte.

Nicméně i podnikající fyzické osoby často z různých důvodů vedou místo daňové evidence účetnictví podle zákona o účetnictví. V tomto případě již náklad na pořízení nehmotného majetku ve smyslu zákona o daních z příjmů nelze považovat za daňově uznatelný a hodnota pořízeného nehmotného majetku může být do daňově uznatelných nákladů rozpouštěna pouze postupně ve formě daňových odpisů.

Definice nehmotného majetku dle zákona o daních z příjmů

Co je tedy nehmotným majetkem ve smyslu zákona o daních z příjmů? Odpověď nalezneme v §32a tohoto zákona, který obsahuje definici nehmotného majetku, jeho technického zhodnocení a pravidla pro stanovení daňových odpisů.

Za nehmotný majetek jsou pro účely tohoto zákona zejména považovány:

  • zřizovací výdaje;
  • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje;
  • software;
  • ocenitelná práva,

pokud zároveň splňují stanovené podmínky pro způsob nabytí, vstupní cenu a dobu použitelnosti uvedené níže.

Nehmotný majetek lze nabýt úplatně, vkladem člena obchodní korporace nebo tichého společníka, přeměnou, darováním, zděděním, nebo vytvořit vlastní činností za účelem obchodování s tímto majetkem nebo k jeho opakovanému poskytování.

Aby se jednalo o nehmotný majetek ve smyslu zákona o daních z příjmů, musí vstupní cena převyšovat částku 60 000 Kč. U majetků s nižším oceněním sledujeme pro daňové účely jejich účetní režim. Obecně pokud daný majetek bude z hlediska účetního nastavení pro účetní jednotku dlouhodobým nehmotným majetkem, za daňově uznatelný náklad bude považován jeho účetní odpis.

Doba použitelnosti nehmotného majetku musí být delší než 1 rok. V případě, že tedy pořídíte např. licenci pro software se smluvní dobou použitelnosti stanovenou na právě jeden rok, nebude se jednat o nehmotný majetek ve smyslu zákona o daních z příjmů. Pro daňové účely se i zde budeme řídit účetním zachycením, tj. bude se jednat o (daňově uznatelný) náklad.

Základní pravidla pro odpisování nehmotného majetku

Nehmotný majetek je oprávněn odpisovat jeho vlastník nebo i poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu (nejčastěji na základě uzavřené licenční či podobné smlouvy).

Odpisy se obecně stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování, čímž se rozumí dokončení a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.

Doba odpisování se odvíjí od skutečnosti, zda je poplatníkovo právo užívání nehmotného majetku vázáno smlouvou na dobu určitou či nikoliv.

V případě, že je právo užívání nehmotného majetku omezeno na dobu určitou, stanoví se odpisy jako podíl vstupní ceny a doby sjednané ve smlouvě, přičemž lze dobu odpisování určit i s přesností na dny.

V případě, že právo užívání není časově omezeno, použije se doba odpisování stanovená zákonem podle druhu majetku (rekapitulaci uvádíme níže).

Odpisy vypočtené dle výše uvedených pravidel se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Na rozdíl od jiných majetků odpisování nehmotného majetku nelze přerušit. V případě, že se tedy vzhledem k hospodářským výsledkům rozhodnete pro přerušení daňových odpisů, nezapomeňte u nehmotného majetku (a u majetků s časovými odpisy, pokud je vlastníte) v odpisování i přesto pokračovat, pokud o daňový odpis nechcete přijít.

V souvislosti s nemožností přerušit daňové odpisování nehmotného majetku je vhodné rovněž doporučit určitou pečlivost s včasným zařazováním těchto majetků. Pokud totiž necháte dokončený majetek na účtech pořízení a zařadíte jej s časovým odstupem, mohla by být část odpisů rovněž zpochybněna s argumentem, že odpisování mělo být zahájeno dříve.

Technické zhodnocení nehmotného majetku a jeho odpisování

Pokud vám pravidla pro odpisování nehmotného majetku připadala složitá, technické zhodnocení vás zřejmě vyděsí. Doufám, že příklady na konci situaci vyjasní, případně vždy máte možnost nastavení odpisů nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení zkonzultovat s daňovým poradcem.

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku, anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč. Na rozdíl od majetku hmotného se neposuzuje limit sumárně za celý rok, ale pouze pro jednotlivý zásah provedený na majetku. V případě, že se rozhodnete, je možné jako technické zhodnocení posoudit i vylepšení majetku nepřekračující hranici 40 000 Kč, pokud ho nebudete účtovat do nákladů, ale zvýšíte o něj vstupní cenu majetku.

Co by mohlo být příkladem technického zhodnocení provedeného na nehmotném majetku? Koupíte si např. standardní účetní software a po nějaké době si k němu necháte naimplementovat modul umožňující účtování o skladových zásobách na základě automaticky načítaných čárových kódů na bednách se zásobami.

Naproti tomu pokud software pouze přizpůsobíte meziročním legislativním změnám, o technické zhodnocení se jednat nebude.

V této souvislosti lze doporučit, abyste si se svými dodavateli IT služeb nastavili smlouvy a fakturaci tak, aby bylo možno jednoznačně určit, který z jejich zásahů váš nehmotný majetek technicky zhodnocuje a který ne. V případě, že je v rámci jedné zakázky realizováno jak technické zhodnocení, tak běžná údržba či update nerozšiřující funkcionalitu, doporučujeme, aby byla zvlášť stanovena cena za technické zhodnocení a zvlášť pro ostatní služby tak, aby se předešlo možným budoucím sporům či nejasnostem.

V případě, že je na nehmotném majetku provedeno technické zhodnocení, pokračuje poplatník v odpisování ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení dokončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování, avšak je třeba dodržet minimální dobu odpisování pro jednotlivé druhy majetků (viz shrnutí níže).

Druh nehmotného majetku Doba odpisování Min. doba odpisování po technickém zhodnocení
Audiovizuální díla 18 měsíců 9 měsíců
Software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců 18 měsíců
Zřizovací výdaje 60 měsíců 36 měsíců
Ostatní nehmotný majetek 72 měsíců

Pro lepší pochopení výše uvedených pravidel uvádíme několik praktických příkladů s podrobným popisem postupu výpočtu odpisů.

Př. 1:

Poplatník dne 1.2.2013 pořídil software v ceně 100 000 Kč bez DPH, který bude využívat pro svou podnikatelskou činnost. Doba použitelnosti software překračuje 1 rok, trvání práva užívání software nebylo pevně stanoveno. 

Následně 5.4.2014 pořídil upgrade softwaru v ceně 45 000 Kč bez DPH, který rozšířil možnosti uživatelského využití. V jednotlivých letech budou daňové odpisy stanoveny následujícím způsobem:

Řešení

Majetek splňuje definici nehmotného majetku ve smyslu zákona o daních z příjmů, do daňově uznatelných nákladů bude tedy vstupovat postupně ve formě daňových odpisů. Majetek by měl být zařazen k 1.2.2013 a daňové odpisy zahájeny od měsíce března.

Vzhledem k tomu, že není stanoveno konkrétní trvání práva na užití majetku, použijeme základní dobu pro software, čili 36 měsíců.

Měsíční odpis před provedením upgrade tedy bude stanoven ve výši 100 000 Kč děleno 36 a zaokrouhlen na celé Kč nahoru.

100 000 / 36 = 2777,78 ≈ 2778

Výše uvedený měsíční odpis bude použit pro měsíce březen 2013 až duben 2014. Na konci dubna 2014 je zůstatková cena majetku rovna 61 108 Kč a do konce odpisování zbývá 22 měsíců, není tedy potřeba dobu odpisování prodlužovat.

Vzhledem k tomu, že upgrade splňuje definici technického zhodnocení a jeho hodnota převyšuje 40 000 Kč, jedná se o technické zhodnocení a počínaje květnem 2014 musí být odpis upraven.

Nová výše odpisu bude spočtena jako podíl vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy (zůstatkové ceny) navýšené o hodnotu technického zhodnocení a zbývající doby odpisování, tj. 22 měsíců.

(61 108 + 45 000) / 22 = 4823,09 ≈ 4824

Pokud na majetku nebude provedeno další technické zhodnocení, odpis v této výši uplatníme až do ledna 2016 (předposledního měsíce odpisování) a v únoru 2016 bude doodepsán zbytek zůstatkové ceny ve výši 4804 Kč.

Níže uvádíme rekapitulaci odpisů majetku.

Doba odpisování Uplatněný měsíční odpis (Kč)
03/2013 –04/2014 2778
05/2014 – 01/2016 4824
02/2016 4804
Celkem 145 000

Př. 2

Ve druhém případě si představme, že zadání je stejné jako u příkladu prvního, ale upgrade softwaru bude pořízen až v prosinci 2014. 

Řešení

V tomto případě bude výpočet odpisů pro období březen 2013 až prosinec 2014 stejný jako v příkladu 1.

Technické zhodnocení bude odpisováno počínaje lednem 2015. Zůstatková cena majetku k 31.12.2014 činí 38 884 Kč a zbývá 14 měsíců do konce odpisování. Vzhledem k zákonem stanoveným podmínkám pro odpis nehmotného majetku s provedeným technickým zhodnocením je však minimální doba odpisování 18 měsíců.

Z tohoto důvodu bude tedy počínaje lednem 2015 odpis stanoven jako podíl zůstatkové ceny zvýšené o hodnotu provedeného technického zhodnocení a minimální délky odpisování 18 měsíců. Doba odpisování se tím prodlouží o 4 měsíce (do června 2016). Níže vypočtený odpis se použije od ledna 2015 do května 2016 a v červnu 2016 se podepíše zbytek zůstatkové ceny.

(38 884 + 45 000) / 18 = 4660,22 ≈ 4661.

Rekapitulaci odpisů uvádíme níže:

Doba odpisování Uplatněný měsíční odpis (Kč)
03/2013 –12/2014 2778
01/2015 – 05/2016 4661
06/2016 4674
Celkem 145 000

Př. 3

Poplatník 8.6. 2013 pořídil software v ceně 65 000 Kč bez DPH a 8.12.2013 update verze programu pro rok 2014 v ceně 35 000 Kč. V licenční smlouvě je sjednáno právo užívání softwaru do 31.12.2014. 

Řešení

I v tomto příkladu splňuje software definici nehmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů. Daňové odpisy budou zahájeny počínaje červencem 2013. Vzhledem k tomu, že právo užívání je do 31.12.2014, měsíční odpis tohoto majetku bude stanoven jako 1/18 pořizovací ceny. Alternativně by bylo možné odpis stanovit i s přesností na dny.

Pouhý update software definici technického zhodnocení nesplní, funkcionalita software nebude rozšířena. Kromě toho ani nebyl splněn hodnotový limit. Update programu tedy může být zaúčtován přímo do nákladů a nezvýší vstupní cenu nehmotného majetku.

Výše měsíčního odpisu bude tedy vypočtena následujícím způsobem:

skoleni_4_3

65 000 / 18 = 3611,11 ≈ 3612

Tento odpis bude použit po celou dobu, na níž bylo uděleno právo užívání, s výjimkou posledního měsíce, kdy bude kvůli doodpisu zůstatkové ceny odpis nižší. Níže uvádíme stručnou rekapitulaci odpisů.

Doba odpisování Uplatněný měsíční odpis (Kč)
07/2013 –11/2014 3612
12/2014 3596

Autor článku

Autorka pracuje ve společnosti Accace s.r.o. na pozici Tax Consultant.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).