Hlavní navigace

Návod na přiznání k silniční dani na poslední chvíli

31. 1. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Termín pro podání přiznání k dani silniční za rok 2013 je stanoven na 31. ledna 2014. Pomůžeme vám krok za krokem vyplnit formuláře a ušetříte čas studiem paragrafů a pokynů.

Předmět daně

Obecně pokud používáte silniční motorové vozidlo případně jeho přípojné vozidlo k podnikání, musíte podat přiznání k dani silniční a zaplatit daň. Silniční daň tedy platí firmy a osoby samostatně výdělečně činné. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále jen „ZDS“) v § 3 stanoví výjimky, kdy jsou vozidla od daně silniční osvobozena.

Stáhněte si formulář pro silniční daň

Kdo platí silniční daň

Povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň mají tyto osoby:

a) provozovatel vozidla, který je zapsán v technickém průkazu,

b) osoba, která užívá vozidlo (u vozidel, v jejichž technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo u vozidel, jejichž provozovatel je odhlášen z registru vozidel),

c) zaměstnavatel za splnění následujících podmínek:

  • pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití daného vozidla,
  • dané vozidlo je osobní automobil nebo jeho přípojného vozidlo,
  • pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla (zejména proto, že jde o OSVČ).

d) osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k účelům uvedeným v § 2 odst. 1 ZDS,

e) stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Jaké potřebujete dokumenty?

Než se pustíte do samotného vyplňování daňového přiznání, je třeba si připravit některé dokumenty, ze kterých vyčtete potřebné údaje. Jde především o velký technický průkaz příslušných vozidel. U osobních automobilů vás bude zajímat datum první registrace vozidla (v České republice nebo v zahraničí), registrační značka vozidla, zdvihový objem v ccm. U návěsů je pro zjištění daně rozhodný součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav. U ostatních vozidel je nutné ještě znát největší povolenou hmotnost v tunách a počet náprav.

Pokud si nebudete s vyplněním některých údajů v daňovém přiznání jistí, neváhejte se obrátit na finanční úřad nebo na daňového poradce.

Modelový příklad

Pan Novák podniká v oblasti stavebnictví. Ke svému podnikání používal v roce 2013 následující vozidla:

1. Osobní automobil s registrační značkou 1S1 1111

Tento automobil má pan Novák zahrnutý v obchodním majetku po celý rok 2013 a po celý rok jej také používal k podnikatelské činnosti. V technickém průkazu k vozidlu jsou uvedeny následující údaje:

  • vozidlo zaregistrováno v ČR: 14. června 2012
  • zdvihový objem motoru: 2.000 ccm

2. Nákladní automobil s registrační značkou 1N1 1234

Nákladní automobil si pan Novák pořídil v říjnu 2013 a začal jej ihned používat k podnikatelské činnosti. V technickém průkazu vozidla jsou uvedeny následující údaje:

  • vozidlo zaregistrováno v ČR: 7. října 2013
  • zdvihový objem motoru: 9 313 ccm
  • počet náprav – z toho poháněných: 2 – 2
  • největší technicky přípustná/povolená hmotnost (kg): 15 000/15 000
Příklad výpočtu silniční daně
Autor: Veronika Tomanová

Příklad výpočtu silniční daně

Příklad výpočtu silniční daně
Autor: Veronika Tomanová

Příklad výpočtu silniční daně

Vyplňujeme daňové přiznání

První strana formuláře

Na první straně vyplníte místně příslušný finanční úřad a územní pracoviště dle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Nezapomeňte uvést svoje DIČ a vybrat druh přiznání (řádné, opravné, dodatečné) ponecháním vyhovující varianty a přeškrtnutím ostatních možností. Do kolonky týkající se zdaňovacího období uvedete rok 2013.

I. Oddíl

Dále následují osobní údaje týkající se identifikace poplatníka. Do daňového přiznání je vhodné uvést svůj telefon, aby vás správce daně v případě nějakých nesrovnalostí mohl jednoduše kontaktovat.

Druhá strana formuláře

II. Oddíl

Druhý oddíl daňového přiznání již slouží k samotnému vyplnění jednotlivých vozidel. Jeden řádek vždy připadá na jedno vozidlo. V případě většího počtu vozidel než tři se další vozidla uvedou do „Přílohy k přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2013“. Přílohu označíte DIČ a pokračujete ve vyplňování dalších vozidel.

Dále je třeba vyplnit následující položky:

15 – Registrační značka vozidla (SPZ vozidla) – vyplníte registrační značku vozidla bez použití pomlček. U osobních automobilů zaměstnanců a jejich přípojných vozidel, u kterých jako zaměstnavatel zvolíte denní sazbu, uvedete na poslední řádek písmeno „Z“ a v závorce počet vozidel (zvlášť osobní a zvlášť přípojná vozidla) např. Z(5).

15a První registrace vozidla – při uplatnění nároku na snížení roční sazby daně dle § 6 odst. 6 ZDS (snížení roční sazby daně u novějších vozidel) vyplňte datum první registrace vozidla v České republice nebo v zahraničí. U vozidel dovezených ze zahraničí se datum první registrace prokáže potvrzením nebo jiným dokladem, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.

16 Kód druhu vozidla – vyplníte kód druhu vozidla uvedeného v technickém průkazu. 1 = osobní, 2 = tahač, 3 = návěs, 4 = autobus, 5 = nákladní, 6 = přívěs, 8 = vozidla určená pro práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, 9 = ostatní, A = tandemový přívěs

16a prominutí daně dle Pokynu D-342 – zaškrtněte křížkem u vozidel splňujících podmínky uvedené v Pokynu D-342 (vozidla požární ochrany používaných jednotkami hasičských záchranných sborů)

17 Základ daně ccm – vyplníte u osobních vozidel s výjimkou elektromobilů zdvihový objem vozidla dle technického průkazu.

18 Základ daně – nápravy – vyplníte počet náprav dle údajů v technickém průkazu. Dvoj- či trojnáprava na přípojném vozidle se považuje za 2 nebo 3 nápravy.

19 Základ daně – tuny  - u návěsů se uvede součet největších povolených hmotností uvedených v technickém průkazu vozidla (povolených zatížení) na nápravy v tunách, u ostatních vozidel (např. nákladních automobilů, autobusů, tahačů, přívěsů atd.) vyplníte největší povolená (celková) hmotnost vozidla v tunách (v technickém průkazu je údaj uveden v kg ⇒ 1 tuna = 1000 kg).

20 Roční (denní) sazba daně dle § 6 odst. 1, 2 (4)  ZDS v Kč – vyplňte roční sazbu daně. V případě, že jako zaměstnavatel zvolíte podle § 6 odst. 4 ZDS sazbu daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu, nebo jeho přípojného vozidla, vyplníte 25.

Roční sazba daně u osobních automobilů

Zdvihový objem motoru Sazba daně
do 800 cm3 1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1 250 cm3 1 800 Kč
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 2 400 Kč
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 3 000 Kč
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 3 600 Kč
nad 3 000 cm3 4 200 Kč

U nákladních automobilů se roční sazba daně řídí dle počtu náprav a celkovou povolenou hmotností vozidla. Příslušnou sazbu daně naleznete v § 6 odst. 2 ZDS.

21 Číslo odstavce snížení, resp. zvýšení roční sazby daně § 6 ZDS – vyplňte příslušné číslo odstavce § 6, podle kterého uplatníte snížení resp. zvýšení sazby daně. V případě snížení u novějších automobilů (do 9 let od první registrace) uveďte 6.

23 Počet měsíců (dní) podléhajících u vozidla dani silniční – v záhlaví sloupce je zdaňovací období rozděleno na tyto části: I – 1. Čtvrtletí, II – 2. Čtvrtletí, III – 3. Čtvrtletí, IV – říjen, listopad, V – prosinec. Uveďte počet měsíců v jednotlivých obdobích, ve kterých vozidlo podléhalo silniční dani. V případě, že vozidlo je předmětem daně celý rok, uveďte jen písmeno „R“.

24 Daň silniční v Kč bez uplatnění osvobození a slevy – vyplňte výši silniční daně za rok 2013 bez uplatnění snížení a slev.

29 Daň v Kč – vyplňte výši silniční daně po osvobození a slevách.

III. Oddíl

31 Vyúčtování daně silniční  - v řádku „Poplatník“ vyplňte celkovou výši silniční daně za rok 2013 a celkovou částku zaplacených záloh v roce 2013. V případě, že bylo na zálohách zaplaceno méně, než je celková daň, vyplníte ve sloupci „Zbývá doplatit“ příslušný rozdíl. Pokud bylo zaplaceno více, vyplňte příslušný rozdíl do sloupce „Přeplaceno“.

33 Na zálohách zaplacených poplatníkem – zde uvedete výši zaplacených záloh v Kč a datum jejich zaplacení.

Nezapomeňte na závěr daňové přiznání vlastnoručně podepsat.

Splatnost daně

Poplatník daně silniční má v průběhu zdaňovacího období povinnost platit čtvrtletní zálohy na daň. S daňovým přiznáním tak obvykle bývá spojen už jen malý doplatek daně odpovídající daňové povinnosti za prosinec, který není předmětem zálohování. Doplatek na dani je splatný nejpozději ke dni lhůty pro podání daňového přiznání, tj. 31. ledna 2014. Nejpozději v tento den by měla být platba daně již připsána na bankovním účtu místně příslušného finančního úřadu.

Autor článku

Zabývám se daňovou problematikou, daňovým poradenství a zároveň publikační činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).