Hlavní navigace

Naučte se číst v účetních výkazech: Co je výkaz zisku a ztrát?

8. 4. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Schopnost porozumět číslům umístěným ve výsledovkách společností je jedním z předpokladů, abychom si mohli udělat obrázek o jejich finanční výkonnosti.

V tomto článku se podíváme na výkaz zisku a ztrát. Článek navazuje na předchozí články Naučte se číst v účetních výkazech: Co jsou aktiva a pasiva? a Naučte se číst v účetních výkazech: Co je rozvaha?

Výkaz zisku a ztráty (v češtině se používá také termín výsledovka) je jedním z několika účetních výkazů, se kterým by se měli investoři seznámit. Mezi další můžeme zařadit například rozvahu, výkaz o peněžních tocích nebo výkaz o změnách vlastního kapitálu. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře se složkami výkazu zisku a ztráty a ukázat způsob jejich členění. Pochopení těchto výkazů může vést ke zjednodušení námi prováděné investiční analýzy a usnadnění našeho investičního rozhodnutí. V kontextu firemního účetního výkaznictví shrnuje výkaz zisku a ztráty: výnosy a náklady za stanovené období. Finální čistý zisk nebo ztráta, stejně jako další proměnné ve výsledovce, představují v očích investorů velmi důležitá čísla, která je dobré analyzovat a vyhodnocovat.

Co jsou výnosy, náklady, příjmy a výdaje?

Výnosy jsou určitým zvýšením ekonomického prospěchu společnosti, který se promítne do nárůstu aktiv nebo poklesu závazků. K tomuto zvýšení ekonomického prospěchu dochází jiným způsobem než vkladem vlastníků společnosti. Výnosy se musí počítat k okamžiku, ke kterému skutečně náleží, čímž se zabývá problematika časového rozlišení nákladů a výnosů. Pokud bychom měli tento termín trochu polidštit, jedná se o výstupy z nějaké činnosti (= výkony – prodané výrobky nebo provedené služby a podobně), které jsou někomu dodány. Výnosy zvyšují hospodářský výsledek za dané období.

Náklady jsou určitým snížením ekonomického prospěchu společnosti, který se promítne do poklesu aktiv nebo nárůstu závazků. K tomuto snížení ekonomického prospěchu dochází jiným způsobem než výběrem vlastníků společnosti. Základním principem vykázání nákladů je jejich přiřaditelnost na konkrétní výnosy (matching principle). Znovu při polidštění tohoto termínu bychom mohli napsat, že se jedná o vstupy pro nějakou činnost (= majetek se spotřebuje u toho krátkodobého nebo opotřebuje u toho dlouhodobého, máme služby od dodavatelů, závazky k zaměstnancům a podobně). Náklady snižují hospodářský výsledek za dané období.

Pokud následně výnosy a náklady srovnáme (blíže se na to podíváme v rámci členění nákladů a výnosů dále v článku), můžeme se dostat ke třem závěrečným stavům:

  • Výnosy = náklady → hospodářský výsledek je 0,
  • výnosy > náklady → hospodářský výsledek je zisk (zvýšení vlastního zdroje financování majetku na pasivech společnosti),
  • výnosy < náklady → hospodářský výsledek je ztráta (snížení vlastního zdroje financování majetku na pasivech společnosti).

Bude vhodné si ještě vymezit také termíny příjmy a výdaje, protože se mohou trochu plést. Pod příjmy a výdaji si můžeme představit reálné peněžní toky, které nám přibudou nebo ubudou v pokladně nebo například na běžném účtu v bance. Pokud by společnost někomu dodala své výrobky a vystavila na to fakturu, může si zaúčtovat výnosy, ale to ještě neznamená, že ve stejný okamžik obdrží také peníze (příjmy) za tuto transakci. Pravděpodobně si to zaúčtuje jako pohledávku, kterou ji odběratel někdy v budoucnosti v lepším případě reálně zaplatí, čímž se pohledávka zruší, protože společnost dostane peníze.

Rozdělení nákladů a výnosů

Možností, jak tyto položky rozdělit, existuje velká řada. Členění může být například na druhové (= jaké druhy nákladů byly ve společnosti vynaloženy – spotřeba materiálu, mzdové náklady, odpisy a podobně) nebo účelové (= v jaké oblasti či za jakým účelem byly náklady vynaloženy ve společnosti – výroba, zásobování, prodej, administrativa a podobně). K tomuto členění následně přiřadíme také odpovídající výnosy. U druhového členění odpovídáme na otázku, jakých druhů výnosů společnost při své činnosti dosáhla. Účelové členění říká, při jaké činnosti byly výnosy dosaženy. Většina společností by měla používat druhové členění pro zobrazení výkazu zisku a ztráty, ale samozřejmě to vždy nemusí nutně platit.

Dalším členěním nákladů je na účetní a daňové. Účetní náklady jsou všechny náklady, které společnost během účetního období zachytí. Daňově náklady jsou definovány Zákonem o daních z příjmů a svým působením snižují základ daně (= snižují výnosy), což bude následně znamenat menší daňovou povinnost z důvodu nižšího základu daně. Z tohoto důvodu zákon dělí tyto náklady na takzvaně daňově uznatelné (= snižují výnosy) a daňově neuznatelné (= nesnižují výnosy). Pokud by například reklamní a propagační předměty, které dáme klientům, splňovaly tři podmínky (předmět označen obchodní firmou nebo názvem zboží či služby, hodnota je menší než 500 CZK bez DPH a není předmětem spotřební daně), můžeme je považovat za daňově uznatelné. V opačném případě při nesplnění podmínek by se jednalo o daňově neuznatelné náklady. Naopak náklady na reprezentaci (pohoštění či občerstvení) jsou rovnou daňově neuznatelné bez nějakých konkrétních podmínek. Tuto problematiku můžeme najít konkrétněji specifikovanou v již zmíněném Zákoně o daních z příjmů v paragrafech 24 (daňově uznatelné položky) a 25 (daňově neuznatelné položky).

Členění nákladů na přímé (jednicové) a nepřímé (režijní) je další možností, jak náklady rozdělit. U nákladů přímých se bavíme o těch, které přímo souvisí například s výrobou nějakého výrobku, dají se přímo zjistit (spotřeba materiálu, úkolové mzdy) na tento výrobek a nemusí se nijak rozpočítávat. V rámci nepřímých nákladů se naopak jedná o ty, které nelze rovnou přiřadit k jednomu výrobku (nájem, spotřeba energií, režijní mzdy) a je potřeba je určitým způsobem rozpočítávat. Další možností, jak dělit náklady, je na fixní a variabilní. U fixních nákladů se bavíme o těch, které zůstávají relativně stálé, i když se mění (roste či klesá) objem výroby (nájemné, odpisy dlouhodobého hmotného majetku). Variabilní náklady se naopak mění, když se mění objem výroby (úkolové mzdy, spotřeba materiálu).

Pokud si i vy chcete vyzkoušet účtování, můžete si stáhnout osnovu pro podnikatele.

Nejdůležitější členění nákladů a výnosů pro potřeby výsledovky spolu se závěrečným shrnutím a praktickými ukázkami výsledovek vybraných společností budou následovat v dalším článku.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).