Hlavní navigace

Naučte se číst v účetních výkazech: Co je rozvaha?

18. 3. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Schopnost porozumět číslům umístěným v bilancích společností je jedním z předpokladů pro to, abychom si mohli udělat obrázek o jejich finanční pozici.

Rozvaha (také jinými termíny bilance, výkaz o finanční pozici nebo situaci) odhaluje aktiva, cizí a vlastní kapitál společnosti. Rozvaha spolu s výkazem zisku a ztráty, výkazem o peněžních tocích a výkazem o změnách vlastního kapitálu představují základní kámen účetní závěrky skoro každé větší akciové společnosti. Účetní uzávěrka je určitým procesem v podobě inventarizace, doúčtování operací k poslednímu dni období, zjištění hospodářského výsledku, výpočtu daně z příjmů a uzavírání účetních knih společnosti na konci účetního období, které vrcholí sestavením právě již zmíněné účetní závěrky. Účetní závěrka obsahuje ze zákona povinně rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu s vysvětlivkami a doplňujícími informacemi.

Společnosti, které nemají zákonnou povinnost provádět auditované účetní závěrky, je mohou vytvářet ve zjednodušeném rozsahu. Výkaz o peněžních tocích a výkaz o změnách vlastního kapitálu jsou v těchto případech nepovinné, pokud se k sestavování těchto výkazů dané společnosti nerozhodnou dobrovolně, respektive jsou povinné pro společnosti, které sestavují účetní závěrku v úplném rozsahu. Účetní závěrku musí mít ze zákona povinně ověřenou auditorem (= úplný rozsah účetní závěrky) obchodní společnosti a družstva, které splnily minimálně dva z následujících tří faktorů. U akciových společností stačí, pokud splňují pouze jeden níže zmíněný faktor ke konci rozvahového (posledního) dne účetního období, za které se účetní závěrka sestavuje:

  • Suma rozvahy je vyšší než 40 milionů CZK.
  • Roční úhrn čistého obratu je vyšší než 80 milionů CZK.
  • Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období je vyšší než 50.

Existují tři základní druhy účetní závěrky:

  • Řádná – sestavuje se ke konci kalendářního nebo hospodářského roku.
  • Mimořádná – sestavuje se ve speciálních případech, kdy se uzavírají účetní knihy. Může se jednat o případy, kdy se ukončuje činnost společnosti (likvidace, konkurz a podobně).
  • Mezitímní – vytváří se kdykoliv během roku například pro ulehčení zpracování řádné účetní závěrky nebo na vyžádání majitelů společnosti.

Informace obsažené v účetní závěrce musí splňovat zákonné požadavky. Musí být jednak spolehlivé, pod čímž si můžeme představit, že zobrazují věcně a poctivě reálné skutečnosti přes účetní metody, a jsou úplné a včasné. Dále musí být tyto informace srovnatelné. To znamená, že se například nezměnily bezdůvodně způsoby oceňování a struktura účetní závěrky. V neposlední řadě musí být tyto informace srozumitelné, takže je možné spolehlivě a jednoznačně určit obsah účetních záznamů. Účetní jednotky, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, mají povinnost publikovat účetní závěrku i výroční zprávu přes uložení do sbírky listin v tomto rejstříku. Často tyto dokumenty publikují také na svých webových stránkách.

Ukázková Sbírka listin společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.
Autor: www.justice.cz

Ukázková Sbírka listin společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.

Pokud jsme akcionářem nějaké společnosti, měli bychom mít snahu pochopit, jak je rozvaha strukturovaná, jak ji číst a jak ji následně také analyzovat. Nicméně tyto informace nemusí sloužit pouze pro současné nebo potenciální budoucí akcionáře společnosti. Uživateli účetních informací jsou také banky například při poskytování úvěrů, finanční a statistický úřad, konkurence a veřejnost a v neposlední řadě také řídící pracovníci a zaměstnanci společnosti. Výčet uživatelů jistě není úplný, ale měl by pokrývat ty nejdůležitější segmenty uživatelů.

V tomto článku se zaměříme právě na rozvahu jakožto jeden z přehledů prezentovaných v rámci účetní závěrky a v dalších článcích se podíváme na výkaz zisku a ztráty a na výkaz o peněžních tocích. Je dobré dopředu zmínit, že půjdeme po obecnější linii, proto neočekávejme detailní popisky této problematiky. Důvodem je, že je tato oblast natolik rozsáhlá, takže je v rámci pár článků téměř nemožné vše do hloubky rozebrat a popsat. Berme tedy tyto články jako určitý odrazový můstek pro naše další potenciální hlubší zkoumání této oblasti, která je nepochybně důležitá a zároveň legislativně pro společnosti povinná.

Druhy rozvah

Je pravděpodobně zřejmé, že rozvaha se sestavuje na základě dat získaných z účetnictví dané společnosti za účetní období. Pod pojmem účetní období si můžeme představit 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, proto se vždy nemusí nutně jednat o období mezi 1. lednem a 31. prosincem daného roku (= hospodářský rok, pokud tomu tak není; jinak se používá kalendářní rok). Pro potřeby řízení společnosti se však sestavují rozvahy i na kratší bázi a díky počítačům je rozvahu možno zachytit a zobrazit víceméně kdykoliv dle konkrétní potřeby. Funkcí rozvahy je tudíž přehledně uspořádat aktiva (majetek společnosti) na jedné straně a na straně druhé také pasiva (zdroje financování majetku). Dle okamžiku, ke kterému se rozvaha vytváří, můžeme rozlišit rozvahu:

  • Zahajovací – vytváří se při založení společnosti.
  • Počáteční – vytváří se na počátku účetního období.
  • Konečnou – vytváří se na konci účetního období, případně také při ukončení podnikání společnosti z nějakého důvodu (dobrovolně či nuceně se zahrnutím soudu).

Jak je rozvaha strukturována?

Rozvaha je rozdělena na dvě části, které se musí navzájem rovnat. Je důležité si uvědomit, že rozvaha představuje určitý snímek finanční pozice společnosti ke konkrétnímu časovému okamžiku (= statický údaj, proto se pro jeho zdynamizování porovnávají rozvahy za po sobě jdoucí účetní období, aby byly vidět rozdíly u jednotlivých položek v absolutních hodnotách). Složení rozvahy bude odlišné pro různá odvětví ekonomiky, jak se budeme moci přesvědčit v závěru příštího článku v rámci přílohy pro tři ukázkové společnosti a jejich rozvahy umístěné ve výročních zprávách za rok 2014: Česká spořitelna (bankovnictví), ČEZ (energie) a ŠKODA AUTO (automobily). Hlavní rovnice skrytá za touto myšlenkou se dá popsat jako:

skoleni_21_6

Aktiva = Pasiva
Pasiva = Vlastní + cizí kapitál
Aktiva = Vlastní + cizí kapitál

Účetní osnova pro podnikatele je k zobrazení a stažení ve formátu PDF například na webu uctovani.net nebo business.center.cz.

Vysvětlení a popis jednotlivých aktiv a pasiv si probereme v dalším článku.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).