Hlavní navigace

Nástrahy nových termínů pro zdravotní a sociální pojištění. Vysvětlíme si rozdíly

30. 3. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Základ je jasný, sankce za daně a přehledy se posouvají. Kromě toho ale vzniká řada rozdílů u zdravotního a sociálního pojištění, ve kterých se musí OSVČ zorientovat.

Přijímané zákony v režimu zrychleného schvalování mají za cíl co nejdříve ulehčit podnikatelům, na jejichž činnost doléhají opatření přijatá v souvislosti s pandemií a vyhlášením nouzového stavu. Vedlejším efektem jsou zmatky a ne zcela konzistentní přístup v určitých dílčích situacích.

Daňové přiznání

Jak už bylo mnohokrát zmíněno, daňovým poplatníkům mohou pomoci tři měsíce navíc na podání přiznání a úhradu případného daňového doplatku. V praxi nejde o odložení řádného termínu, ale o prominutí sankcí za pozdní podání přiznání a úhradu daně. Formulář tedy můžete podat (a daň uhradit) nejpozději do 1. července 2020.

Sociální pojištění

V oblasti sociálního zabezpečení jsou podstatné dvě skutečnosti. Za měsíce od března do srpna včetně se OSVČ odpouští pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen důchodové pojištění), a to ve výši minimálních záloh.

Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) se pak posouvá nejpozději na 3. 8. 2020.

Odpuštění pojistného ve výši minimálních záloh

Pozor, odpuštění záloh platí pouze pro důchodové pojištění. Pokud si dobrovolně hradíte nemocenské pojištění, zálohy musíte platit i nadále.

O prominutí povinnosti platit zálohy není nutné žádat. Příští rok, až budete podávat přehled za rok 2020, si od výsledného pojistného na důchodové pojištění odečtete zálohy, které jste uhradili v letošním roce, ale také si odečtete za období od března do srpna 2020 částku:

  • 2544 Kč za každý měsíc, ve kterém jste vykonávali hlavní samostatnou výdělečnou činnost, anebo
  • 1018 Kč za každý měsíc, ve kterém jste vykonávali vedlejší činnost.

Platíte-li zálohy na důchodové pojištění jen v minimální výši, nebudete za tento půlrok nic doplácet. Pokud máte zálohy vyšší, můžete za tento půlrok doplatit rozdíl mezi skutečnou výší zálohy a zálohou minimální až v roce 2021 po podání Přehledu pro ČSSZ za rok 2020.

Tento půlrok, během kterého nebudete platit pojistné na sociální pojištění (přesněji důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), se bude pro účely výpočtu vyměřovacího základu pro výpočet důchodu považovat u OSVČ vykonávající hlavní činnost za vyloučenou dobu. Jinak řečeno, k této době se podle zprávy MPSV bude z hlediska výpočtu penze přihlížet stejně, jako byste odváděli zálohy stanovené pro rok 2019.

Vyloučená doba je doba, po kterou trvala tzv. sociální událost bez výdělku. Mezi vyloučené doby patří např. doba péče o dítě do čtyř let věku či doba péče o závislou osobu, doba dočasné pracovní neschopnosti a pobírání dávek nemocenského pojištění nebo doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Při stanovení důchodu se podle ČSSZ počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. Příjem dosažený před a po vyloučené době tak nebude tímto obdobím rozmělňován a pojištěnec z hlediska výpočtu penze na vyloučenou dobu nedoplatí.

Březnová záloha

Právní úprava se drobně liší i v řešení situace, kdy už máte uhrazenou zálohu za březen. Každopádně platí, že o peníze nepřijdete. Návrh zákona upravující oblast pojistného na sociální zabezpečení uvádí: Byla-li záloha na pojistné zaplacena za některý kalendářní měsíc tohoto období, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020.

Máte-li u ČSSZ dluh, půjde březnová záloha na jeho úhradu. V opačném případě už se započte jako zaplacená záloha za září.

Posunutí termínu pro podání přehledu

Ačkoli se nejzazší termín pro podání přehledů posunul na 3. 8. 2020, zároveň zůstává v platnosti, že jej musíte podat nejpozději do jednoho měsíce po tom, kdy jste podali nebo měli podat daňové přiznání.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 můžete podat bez sankcí až do 3. 8. 2020. Na rozdíl od zdravotního pojištění zde platí, že abyste se vyhnuli penále za opožděnou platbu, musíte do tohoto data uhradit i případný doplatek na pojistném. Do 3. srpna už tedy musí být vaše platba připsaná na účet správy sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojištění

Opět platí, že za měsíce od března do srpna vč. se OSVČ odpouští pojistné na zdravotní pojištění ve výši minimálních záloh.

Termín pro podání Přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu se posouvá nejpozději na 3. 8. 2020.

Odpuštění pojistného ve výši minimálních záloh

I u zdravotního pojištění platí výjimky. Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) a zaměstnavatelé, resp. zaměstnanci, platby pojistného odpuštěné nemají.

Podobně jako u záloh na důchodové pojištění platí i pro zdravotní pojištění, že OSVČ neplatí zálohu do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu za měsíce od března do srpna včetně. Tedy do výše minimální zálohy odpovídající 2352 Kč měsíčně.

Patříte-li mezi OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ, a proto platíte nižší než minimální zálohy, opět platí, že nemusíte za březen až srpen nic odvádět. Zálohy vám budou prominuty v plné výši.

Pokud vám z příjmů vyplývá záloha vyšší, zaplatíte pouze rozdíl mezi výší vaší zálohy a zálohou minimální. Tento rozdíl za daných šest měsíců můžete uhradit až při podání přehledu OSVČ za rok 2020.

Březnová záloha

Případ již uhrazené březnové zálohy na pojistné řeší novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění následovně: Provedla-li osoba samostatně výdělečně činná platbu zálohy na pojistné za měsíc březen 2020, považuje se tato záloha za zálohu za měsíc září 2020. 

Na rozdíl od sociálního zabezpečení se zde nezmiňuje započtení proti neuhrazeným závazkům. Bylo by však logické, pokud by se uplatňoval stejný přístup jako u záloh na důchodové pojištění.

Posunutí termínu pro podání přehledu

Stejně jako v případě přehledu pro ČSSZ i zde připomínáme, že obecné pravidlo o tom, že přehled OSVČ je nutné podat do měsíce ode dne, kdy jste podali nebo měli podat daňové přiznání, zůstává v platnosti. Nejpozději musíte přehled OSVČ zdravotní pojišťovně podat do 3. srpna.

Doplatek pojistného za rok 2019 můžete na rozdíl od důchodového pojištění uhradit bez sankce do 8 dnů po dni, kdy jste podali nebo měli podat přehled.

Platba penále až od 22. září

Odlišný přístup se aplikuje i v případě penále za pozdní úhradu pojistného nebo zálohy. U zdravotního pojištění bude podle novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění platit, že penále se za dané období začíná aplikovat nejdříve od 22. září 2020. Nenastane tak situace, že by plátci museli žádat pojišťovny o prominutí penále v řízení o odstranění tvrdosti zákona.

Ustanovení o aplikaci penále platí i pro OBZP a zaměstnavatele (a jejich zaměstnance), kterým se pojistné neodpouští. U pozdních plateb tedy nebude penále vymáháno a OBZP i zaměstnavatelé tak mohou pojistné za měsíce od března do srpna včetně uhradit až do 21. září 2020. (Opatření se nevztahuje na únorovou zálohu, která byla splatná do 20. března 2020.)

Nejasnosti u OSVČ, které jsou zaměstnané

Situace s odpuštěním záloh na zdravotní pojištění zatím není úplně jasná u OSVČ, které jsou zároveň v zaměstnaneckém poměru. Ty v takovém případě obecně neplatí jako OSVČ zálohy. Odvádí pojistné z titulu zaměstnání a pojistné z výdělečné činnosti doplácí zpětně po podání přehledu OSVČ. Odpuštění záloh se těchto OSVČ netýká, domnívá se Daniel Morávek ze serveru Podnikatel.cz. Zmiňuje však i názor daňového experta, podle kterého je text novely nejednoznačný a dá se interpretovat více způsoby. V tomto případě tedy bude nutné vyčkat na stanovisko Ministerstva zdravotnictví, o kterém vás budeme informovat aktualizací tohoto textu.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).