Hlavní navigace

Nabývání nemovitostí cizinci: Nelze?

21. 11. 2006
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Jsme v Evropské unii, ale po přechodnou dobu u nás platí omezení, která brání plnému uplatnění práv všech "euroobčanů". Cizinci v ČR vlastní celou řadu mnohdy lukrativních nemovitost, ovšem právo nabývat nemovitosti, zejména zemědělskou půdu, je pro cizince omezeno. Jak to tedy je?

Problematiku nabývání nemovitostí cizinci upravuje devizový zákon č. 219/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V jeho ustanoveních pak zjistíme, že pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, nebo do něj náleží, (a pozemky určené k plnění funkcí lesa) mohou nabývat pouze

 1. tuzemci, s výjimkou osob uvedených v písmenu c),
 2. cizozemci s českým státním občanstvím,
 3. cizozemci s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství, pokud jsou evidováni v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a jejichž trvalý pobyt je alespoň 3 roky,
 4. ostatní cizozemci pak jedině
  • děděním,
  • pro diplomatické zastoupení státu za podmínky vzájemnosti,
  • do společného jmění manželů, z nichž pouze jeden je českým státním občanem nebo tuzemcem,
  • od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela,
  • výměnou za jiný zemědělský pozemek v tuzemsku, jehož cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu nepřevyšuje cenu původního zemědělského pozemku zjištěnou podle zvláštního právního předpisu,
  • na základě předkupního práva z titulu podílového spoluvlastnictví,
  • jde-li o zemědělský pozemek, který tvoří jeden funkční celek s nemovitou stavbou v jejich vlastnictví, nebo
  • pokud tak výslovně stanoví zvláštní zákon.
Chcete proniknout do Evropské unie? Zkuste to s dotacemi!

Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované – to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Do zemědělského půdního fondu též náležejí rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako jsou polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.

legislativni_zmeny_21

Pokud jde o další nemovitosti, tedy jiné než výše vymezené zemědělské pozemky, mohou je nabývat cizozemci za obdobných omezujících podmínek, jako je tomu u zemědělské půdy.

Katalog nemovitostí: Pořiďte si byt nebo dům dle vašich potřeb.

Realitou je, že zákonná omezení jsou mnohdy v praxi obcházena prostřednictvím jiných oprávněných subjektů či prostřednictvím podvodných či fingovaných smluvních ujednání. To je problematika, která by však neměla uniknout nejen příslušným pozemkovým úřadům, ale i věcně příslušným orgánům činným v trestním řízení.

Anketa

Mají mít cizinci právo nabývání nemovitostí v ČR?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).