Hlavní navigace

Můžete zůstat družstevníkem i po převodu do osobního vlastnictví? A k čemu to je?

5. 8. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Když se stanete družstevníkem, získáváte právo bydlet v družstevním bytě. Ten ale není váš, patří stále družstvu. Někdy však družstvo nabídne tyto byty k prodeji do osobního vlastnictví. Máte pak povinnost zrušit své členství v družstvu? A může pro vás mít nějakou výhodu, když budete vlastníkem i družstevníkem?

Družstevní bydlení je v České republice poměrně rozšířená forma bydlení. Funguje na jednoduchém principu. Koupíte si družstevní podíl, čímž dojde k převodu práv a povinností spojených s bytem na vaše jméno. Tím vám vzniká nájemní právo k bytu. Družstvu pak platíte nájemné (poplatky za služby a fond oprav) a někdy i anuitu. Ta se platí v případě, že družstvo má dluh kvůli výstavbě samotného domu, například si na stavbu či rekonstrukci domu vzalo úvěr.

Časem pak družstvo někdy nabízí tyto byty k odkupu do osobního vlastnictví. K tomu dojde, když si to členové družstva odhlasují. Musí pak ale dojít také k doplacení úvěru, který si družstvo v minulosti vzalo na rekonstrukci či výstavbu družstevních bytů. Proto při odkupu do osobního vlastnictví musíte zaplatit i tuto dlužnou částku, a to jednorázově.

Po převodu jste součástí SVJ

Po převodu bytu do vašeho vlastnictví se vaše role mění. Z družstevníka se stává vlastník bytu a jako vlastník je zapsán i do katastru nemovitostí, uvedla pro Měšec.cz Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. V takové chvíli často vznikají uskupení těchto vlastníků. Už ale nejde o družstevníky, nýbrž o vlastníky a ti bývají sdruženi ve společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Někdy se podaří, že družstvo převede do osobního vlastnictví všechny byty. Často ale dochází ke kombinaci, kdy část družstevníků odkoupí svůj byt do osobního vlastnictví, ale část družstevníků to neudělá. V jednom domě tak mohou být vlastnící bytů i družstevníci, přičemž tyto skupiny mají různá práva a povinnosti, informuje Eduarda Hekšová.

Když ale odkoupíte byt z družstevního do osobního vlastnictví, co se stane s vaším družstevním podílem?

Vaše členství trvá

Tím, že jako člen družstva odkoupíte byt do osobního vlastnictví, vaše členství v družstvu nezaniká. Vlastník bytu stále zůstává členem družstva. Členství zaniká pouze způsobem daným v zákoně, konkrétně v § 610 zákona 90/2012 Sb. A v tomto ustanovení žádná taková varianta, jako převod bytu, není, uvedla pro Měšec.cz JUDr. Jarmila Nedoma.

V § 610 zákona o obchodních korporacích jsou uvedeny všechny způsoby, jak členství v družstvu může zaniknout:

Způsoby zániku členství 

§ 610 Členství v družstvu zaniká:

 • dohodou, 
 • vystoupením člena,
 • vyloučením člena,
 • převodem družstevního podílu,
 • přechodem družstevního podílu,
 • smrtí člena družstva,
 • zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
 • okamžikem, kdy nastávají účinky prohlášení konkursu na majetek člena,
 • okamžikem, kdy nastávají účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty člena, jestliže v rozhodnutí o schválení oddlužení insolvenční soud uložil členu vydat družstevní podíl, který slouží jako jeho obydlí, insolvenčnímu správci ke zpeněžení, anebo okamžikem, kdy o zpeněžení družstevního podílu požádal zajištěný věřitel,
 • doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li družstevní podíl převoditelný, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní mocí rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut, nebo 
 • zánikem pracovního poměru podle § 579 odst. 2, neurčí-li stanovy jinak.

Automatický zánik členství v družstvu po odkupu bytu do osobního vlastnictví byl možný jen do konce roku 2013, a to podle předchozí právní úpravy. V současné době tedy platí, že když byt odkoupíte od družstva do osobního vlastnictví, zůstáváte nadále členy družstva.

Vystoupit můžete a nemusíte

Zároveň nemáte žádnou zákonnou povinnost z družstva vystoupit. Je jen na vás, jestli se rozhodnete zůstat. K vystoupení z družstva vás nikdo nutit nemůže. Může se ale v nějakém družstvu stát, že se byty budou převádět pouze těm, kteří podepíšou dohodu o zániku jejich členství. Vystoupení upravuje § 612 a 613 zákona 90/2012 Sb. a důležité budou i stanovy konkrétního družstva, dodává Jarmila Nedoma.

Zůstat v družstvu pro vás může být výhodnější

Odkoupit byt do osobního vlastnictví a zároveň zůstat členem družstva pro vás může být výhodné. Někdy členové vyčkávají na případný podíl na likvidačním zůstatku nebo má družstvo zisk z nebytových prostor a částečně jej rozděluje mezi členy apod., vypočítává možné důvody JUDr. František Lebl, předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR. Ve chvíli, kdy dojde k zrušení a likvidaci družstva, může zůstat nějaký majetek, který se bude rozdělovat mezi členy. Někdy se dokonce stane, že takto může člen přijít třeba k dalšímu bytu, dodává Jarmila Nedoma.

Samozřejmě má ale vše svá pro i proti. Může se také stát, že bude potřeba členy družstva zapojit do různých funkcí, jako je představenstvo či likvidátor. A budete se tudíž muset nějak zapojit do chodu družstva. A samozřejmě budete i nadále hradit alespoň minimální provoz družstva. To má totiž povinnost mít účetní závěrku, vést účetnictví, pravidelně svolávat členskou schůzi atp.

Ale může vás to stát i peníze

Velkou nevýhodou pak může být, když družstvo kvůli špatné finanční situaci dá svým členům tzv. uhrazovací povinnost. Ta ale nemůže být větší než trojnásobek základního členského vkladu. Výše základního členského vkladu je uvedena v obchodním rejstříku a bývá obvykle v řádu několika tisíc korun, říká Jarmila Nedoma.

Musíte zaplatit za dluhy družstva?

Mezi lidmi často koluje varování, že pokud si odkoupí byt do osobního vlastnictví a nevystoupí z družstva, riskují. Kdyby družstvo zaniklo a zanechalo dluhy, přejdou tyto dluhy i na členy, a to i na ty, kteří už v družstvu byt nemají.

skoleni_13_10

To je ale pravda pouze částečně. Člen za závazky družstva neručí, avšak může mít uhrazovací povinnost v rozsahu určeném stanovami v případě ztráty, nejvýše trojnásobek základního členského vkladu, říká František Lebl. Lze předpokládat, že by ztráta člena nebyla větší než 20 000 Kč, dodává Jarmila Nedoma.

O uhrazovací povinnosti však rozhoduje členská schůze, a tak záleží i na tom, jak budou členové postupovat. Jinak ale členové družstva za jeho dluhy neručí (dle dřívější úpravy to ve stanovách bývalo, odtud obvyklé pochybnosti), uzavírá Jarmila Nedoma.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).