Hlavní navigace

Mimo Evropu jsou daně nižší

22. 10. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Pokud je daňová zátěž nižší, roste platební morálka daňových poplatníků. Potvrzují to zkušenosti z Japonska, USA a Austrálie. Ze zemí, které lze označit za ekonomické tahouny a daně jsou zde nižší než v Evropě. Je zajímavé srovnat, jak vypadá v těchto zemích výše a rozložení daní.

Výše daňové povinnosti je v evropských zemích v průměru podstatně vyšší než v ostatních vyspělých zemích světa. Vůbec nejnižší daňové zatížení z členských zemí OECD je v zemích mimo Evropu – v Japonsku, USA a Austrálii. V těchto zemích se celková daňová zátěž pohybuje těsně pod 30 % k HDP, což je na evropské poměry těžko představitelné – v EU je to v průměru 38 % k HDP.

Malé daně vyváží disciplinovaní poplatníci

Ekonomika těchto ekonomických tahounů (Japonsko, USA, Austrálie) jednotlivých kontinentů se vyznačuje vysokým stupněm modernizace s velkou mírou přidané hodnoty. Ve všech třech zemích je široké využívání moderních technologií a vysoká technologická infrastrukturní vyspělost mnohých domácích podniků. Pro všechny zmíněné země platí, že je zde poměrně málo vybíraných daní. Platební morálka většiny daňových poplatníků je však velmi vysoká. Současně je v těchto zemích velice přísný a důsledný systém kontroly daní. Daňový systém je založen na tradiční rozdělení na přímé a nepřímé daně.

Austrálie

Daň z příjmů fyzických osob

V Austrálii se vybírá pouze centrální daň z příjmů fyzických osob. Systém je poměrně jednoduchý a průhledný. Existuje velmi málo výjimek a nezdanitelných položek.

Sazba daně u společného zdanění manželů:

 • příjem od 0 – 6000 AUD – sazba daně 0 %,
 • příjem od 6000 do 21 600 AUD – sazba daně 17 %,
 • příjem od 21 600 do 63 000 AUD – sazba daně 30 %,
 • příjem od 63 000 do 80 000 AUD – sazba daně 42 %,
 • příjem nad 80 000 AUD – sazba daně 47 %.
Ukázka zdanění u jednotlivých příjmů
Mzdové odvody Průměrný příjem (v %)
67 100 133 167
Centrální daň z příjmů fyzických osob 20,2 24,0 29,0 32,9
Místní daň z příjmů fyzických osob 0,0 0,0 0,0 0,0
Celkem daň z příjmů 20,2 24,0 29,0 32,9
Sociální pojištění hrazené zaměstnancem 0,0 0,0 0,0 0,0
Celkové odvody zaměstnance 20,2 24,0 29,0 32,9
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 6,0 6,0 6,0 6,0
Celkové zdanění práce 24,7 28,3 33,0 36,7

Sociální a zdravotní pojištění

Na sociálním a zdravotním pojištění odvádí zaměstnavatel za svého zaměstnance 6 % z jeho celkové hrubé mzdy. Zaměstnanec ze své hrubé mzdy odvádí pouze daň z příjmů fyzických osob.

Protože státní zdravotní pojištění kryje pouze základní zdravotní péči, má většina občanů uzavřeno soukromé zdravotní pojištění. Pouze 65 % výdajů na zdravotnictví je totiž hrazeno z veřejných zdrojů, zbytek finančních prostředků proudí do zdravotnictví přímo od pacientů (hotově nebo formou komerčního zdravotního pojištění). Léky si ve většině případů hradí pacienti sami. Zdravotnictví je na vysoké úrovni, ale také drahé – například za návštěvu všeobecného lékaře se většinou platí 50 AUD, za návštěvu odborného lékaře se obvykle platí 100 AUD, za jeden den pobytu v nemocnici se většinou platí 500 AUD, jedno balení antibiotik stojí 20 AUD, za rentgen se většinou platí 120 AUD.

Daň z příjmů právnických osob

V Austrálii je jednotná sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 30 %, která platí již od roku 2001 (předtím byla sazba daně 34 %). Firmy mohou ale uplatňovat výhodné zrychlené odpisování. Téměř všechny náklady jsou daňově odpočitatelné.

DPH a spotřební daně

V Austrálii se platí daň ze zboží a služeb GST (obdoba naší DPH). Její jednotná výše činí 10 %. Je však také zavedena nulová sazba, která mimo jiné platí pro zdravotnické potřeby, vzdělání, bankovní služby či pečovatelské služby. Registrovat se k GST musí všechny společnosti s ročním obratem vyšším než 50 000 AUD (čili registrace k GST se netýká opravdu pouze nejmenších řemeslníků).

Spotřební daň je v Austrálii uplatňována na podobný sortiment výrobků jako v Evropě. Kromě luxusního zboží, pohonných hmot, alkoholu a tabáku platí například i na dražší elektroniku nebo automobily. Sazby spotřební daně jsou téměř u všech položek mimo alkohol nižší než u nás. V některých restauracích se neprodávají alkoholické nápoje – jejich prodej je totiž možný pouze na základě zvláštní licence.

Japonsko

Daň z příjmů fyzických osob

V Japonsku podléhají dani z příjmů fyzických osob všechny příjmy občana v daném kalendářním roce. Platí se jak centrální daň z příjmů fyzických osob, tak místní daň z příjmů fyzických osob. Místní daň má dvě složky: jedna je příjmem kraje, druhá obce.

Centrální sazba daně:

 • 10 % pro příjem od 0 do 3,3 milionu JPY za rok,
 • 20 % pro příjem 3,3 až 9 milionů JPY za rok,
 • 30 % pro příjem od 9 do 18 milionů JPY za rok,
 • 37 % pro příjem nad 18 milionů JPY za rok.

Existuje několik odpočitatelných položek – například na poplatníka, na manželku či na každé dítě. Místní daně (placené kraji a městu) již nejsou příliš vysoké, jejich výše závisí na příjmu občana a velikosti města, ve kterém žije. Platí, že ve větších městech je také vyšší sazba.

Ukázka míry zdanění u jednotlivých druhů příjmů
Mzdové odvody Průměrný příjem (v %)
67 100 133 167
Centrální daň z příjmů fyzických osob 3,1 3,7 4,2 5,2
Místní daň z příjmů fyzických osob 1,9 2,1 3,0 3,7
Celkem daň z příjmů 5,0 5,8 7,2 8,9
Sociální pojištění hrazené zaměstnancem 11,6 11,6 11,6 11,6
Celkové odvody zaměstnance 16,6 17,4 18,8 20,5
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 13,0 13,0 13,0 13,0
Celkové zdanění práce 26,1 27,0 28,2 29,6

Sociální a zdravotní pojištění

Zaměstnanec ze své hrubé mzdy odvádí na zdravotním pojištění částku ve výši 4,25 % a na sociálním zabezpečení částku ve výši 9,38 %. Z toho je 8,68 % na penzijní pojištění a 0,7 % na pojištění v nezaměstnanosti. Sociální pojištění odvádí občan do příjmu 7,08 milionu JPY za rok. Zdravotní pojištění odvádí občan do příjmu ve výši 11,76 milionu JPY za rok.

Zaměstnavatel celkem na zdravotním a sociálním pojištění za svého zaměstnance odvádí 13 % z jeho hrubé mzdy. Právě díky nízkým odvodům zaměstnavatele jsou celkové náklady na práci v Japonsku oproti evropským zemím podstatně nižší.

Daň z příjmů právnických osob

Je zavedena jednotná sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 30 %. Japonské legislativní předpisy však umožňují velmi zrychlené odpisování. Téměř všechny náklady, jako například výdaje na výzkum, vývoj či vzdělání zaměstnanců, jsou daňově uznatelné. Právní a účetní předpisy jsou jednoznačné a srozumitelné.

Placení vyšší daně pro japonské firmy znamená, že jsou úspěšné a pro potenciálního obchodního partnera zárukou dobré budoucí spolupráce. Z toho důvodu se všechny firmy snaží vykazovat co nejvyšší zisk.

DPH a spotřební daně

V Japonsku je jednotná DPH ve výši 5 %. Ze zemí, v nichž je DPH zavedena, má Japonsko nejnižší sazbu. K dani z přidané hodnoty se musí firmy registrovat, jestliže jejich roční obrat je vyšší než 30 milionů JPY. Registrace se provádí vždy po dvou letech.

Spotřební daně jsou v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa podstatně nižší.

USA

Daň z příjmů fyzických osob

Sazba daně z příjmů se liší podle toho, zda je osoba v manželském svazku či nikoliv. Pro cizince je tato daň navíc ovlivněna řadou dalších faktorů.

Sazby centrální daně jsou: 10 %, 15 %, 25 %, 28 %, 33 % a 35 %. V USA se však neodvádí pouze centrální daň z příjmů fyzických osob, ale také místní daň. Centrální daň z příjmů fyzických osob putuje do federálního rozpočtu. Místní daň se liší město od města a stát od státu (pohybuje se v rozmezí 2 % až 4 %). Zdanění je u jednotlivých mezd různé – 67 %, 100 %, 133 % a 167 % průměrné mzdy.

Ukázka míry zdanění u jednotlivých druhů příjmů
Mzdové odvody Průměrný příjem (v %)
67 100 133 167
Centrální daň z příjmů fyzických osob 8,2 10,5 13,5 15,8
Místní daň z příjmů fyzických osob 6,4 6,4 6,4 6,4
Celkem daň z příjmů 13,9 16,4 19,6 31,9
Sociální pojištění hrazené zaměstnancem 7,7 7,7 7,7 7,7
Celkové odvody zaměstnance 21,6 24,1 27,3 39,6
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 7,7 7,7 7,7 7,7
Celkové zdanění práce 27,1 29,4 32,4 34,6

Daň z příjmů právnických osob

V USA je jednotná sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 35 %. Americké legislativní předpisy však umožňují velmi zrychlené odpisování, téměř všechny náklady, jako například výdaje na výzkum, vývoj či vzdělání zaměstnanců, jsou daňově uznatelné. Právní a účetní předpisy jsou jednoznačné a srozumitelné.

DPH

Oproti všem evropským zemím však není v USA zavedena daň z přidané hodnoty.

skoleni_27_5

Spotřební daně

Spotřební daň představuje dávky na určité druhy výrobků. V současnosti je daň v USA uvalena na elektrický proud, minerální oleje, tabákové výrobky, pálenku, pivo, šumivé víno a jejich meziprodukty a na kávu.

Prameny:

 • OECD FACTBOOK 2007
 • The World Wide Tax and Tax Source Network 2007
 • CIA, Central Inteligence Agency – The World Factbook 2007
 • The Worldbank – Doing Business 2007

Anketa

Která ze zemí vás nejvíce zaujala svou daňovou politikou?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).