Hlavní navigace

Máte ve Sberbank úvěr či hypotéku. Co dělat? Jak posílat platby?

28. 2. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Aktualizováno 28. 2. 2022 20:36
Jaký je postup pro stávající klienty Sberbank, kteří mají v bance závazky? Spotřebitelské úvěry, hypotéky, kontokorent? Co s trvalými příkazy a inkasy? Kdy dostanete peníze z pojištění?

Pokud máte ve Sberbank jakýkoli závazek, i v tuto chvíli máte stále povinnost splácet bance své úvěry. Až Česká národní banka vydá oznámení o platební neschopnosti banky, bude ustanoven likvidátor banky, který pak pro vás vydá pokyny, jak máte postupovat. Oznámení o platební neschopnosti se dozvíte z webu České národní banky, z webu Garančního systému a taktéž tady na Měšci.

Co se teď děje

Aktuální situace banky je taková, že Sberbank už nemá k dispozici likviditu (došly jí hotovostní peníze, klienti si je vybrali). Proto nemůžete vybírat ani z bankomatu jiné banky a s penězi na vašich účtech už nelze žádným způsobem disponovat.

Závazky trvají

Povinnost splácet své úvěry bance stále trvá. Pokud Česká národní banka vydá oznámení o platební neschopnosti banky, bude ustanoven likvidátor, který pak vydá pokyny, jak postupovat. 

Platební styk se Sberbank zastaven pro příchozí platby a odchozí platby. Fungují však účty pro příjem úvěrových splátek.

V současné době je tedy potřeba čekat na další pokyny ze strany bankovního dohledu ČNB.

Co s platebními příkazy

Od 28. 2. 2022 již ze Sberbank ani neodejdou žádné platební příkazy, tj. trvalé platby, inkasa apod. Pokud z účtu Sberbank máte nastavené pravidelné platby (obědy, školy, školky, pojištění, investice apod.), je potřeba peníze poslat z jiné banky.

Pokud ze Sberbank splácíte závazky jinému věřiteli (např. úvěr u jiné společnosti), je potřeba se neprodleně spojit s vaším věřitelem a dohodnout se např. na odkladu splátek do doby, než budou vyplaceny náhrady vkladů ve Sberbank. Anebo závazek zaplatit z vašeho účtu u jiné banky.

Náhrada vkladů za 7 dnů

Ke svým penězům se dostanete nejdříve 7 pracovních dní poté, co ČNB doručí GSFT oznámení o neschopnosti banky dostát svým závazkům. K tomu už došlo, první výplaty začnou od 9. 3. 2022 na vybraných pobočkách Komerční banky.

Otázky a odpovědi

Oficiální oznámení ČNB.

Co opatření ČNB vůči Sberbank CZ znamená?

Česká národní banka nařídila 28. 2. 2022 Sberbank CZ, aby se zdržela:

– jakéhokoli jednání spočívajícího v poskytování úvěrů včetně umožnění čerpání úvěrů nebo jejich části a prodloužení splatnosti již poskytnutých úvěrů;
- jakéhokoli jednání spočívajícího v přijímání vkladů;
- jakéhokoli jednání vedoucího k pořizování (nákupu) aktiv s přiřazenou rizikovou váhou větší než 0 % podle článků 114–134 Nařízení s výjimkou aktiv nutných k zajištění běžného provozu a s výjimkou ukládání vkladů v bankách, kterým byla k jejich činnosti udělena licence podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o bankách nebo bankách se sídlem v členských státech Evropské unie s výjimkou bank ze skupiny Sberbank;
- zcizování aktiv či jejich zatěžování právy třetích osob.

Kdy se klienti dostanou ke svým vkladům?

Poté, co České národní banka prohlásí banku za neschopnou dostát závazkům a své rozhodnutí jí doručí. Po tomto oznámení přebírá svou roli Garanční systém finančního trhu.

Jaké vklady jsou v České republice pojištěny? Do jaké výše?

V ČR jsou pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v českých korunách i v cizí měně do maximální výše ekvivalentu 100 000 EUR (cca 2,5 mil Kč) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. V tomto limitu se náhrady poskytují do 100 % výše vkladu.

Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 EUR a při splnění dalších zákonných podmínek.

Fond pojištění vkladů chrání vklady u všech bank a družstevních záložen ČR, a pokud by v ČR působila zahraniční banka ze státu mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), tak také vklady u ní. Jedná se zejména o kreditní zůstatky na účtech (běžné účty, termínované vklady atd.) či vkladních knížkách nebo potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.

Kdy Garanční systém finančního trhu zahájí výplatu náhrad vkladů, jak výplata proběhne?

Výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů provádí vždy Garanční systém finančního trhu („Garanční systém“), který také spravuje Fond pojištění vkladů. Ten zajištěním výplaty pověří zpravidla některou banku s rozsáhlou pobočkovou sítí.

Garanční systém je povinen zahájit výplatu do 7 pracovních dnů od rozhodného dne, kdy:

– Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo družstevní záložny dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,
- Soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací banky nebo družstevní záložny, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.

Kolik peněz má GSFT ve fondu pojištění vkladů?

Podle informací České národní banky disponuje nyní Garanční systém finančního trhu částkou 35 mld. Kč, kterou může použít pro výplatu vkladů podléhajících pojištění podle zákona o bankách. Tato částka by měla pohodlně pokrýt všechny vklady ve Sberbank CZ, které podléhají zákonnému pojištění.

Budou fungovat platební karty, případně další platební prostředky (např. šeky) vydané Sberbank?

Předběžné opatření nezakazuje provádět platební transakce klientů, nicméně omezená možnost jejich realizace je závislá od aktuální likviditní situace banky, přičemž konkrétní podmínky omezení by měly být veřejnosti průběžně aktualizovány bankou (web, call centrum).

Budou provedeny naplánované odchozí platby v budoucnu – trvalé příkazy a inkasa?

Předběžné opatření nezakazuje provádět platební transakce klientů trvalými příkazy a inkasy ve prospěch účtů u jiné banky, resp. jiné osoby.

Budou moci do Sberbank CZ nadále přicházet platby, např. výplata?

Příchozí platby po datu účinnosti předběžného opatření nebudou akceptovány a budou vraceny na účty odesílajících bank. Je třeba kontaktovat plátce a dohodnout se na jiném způsoby provedení transakce, např. informovat ho o jiném účtu u jiné instituce, na který má platbu směřovat.

Zadal jsem příkaz k úhradě, který Sberbank CZ neprovedla. Co s touto platbou bude?

Nevypořádané platby se vrací na účet Sberbank. Předběžné opatření nezakazuje provádět platební transakce klientů, výše transakcí však může být omezena s ohledem na omezenou likviditní situaci banky.

Musí klienti dále splácet hypotéky, které poskytla Sberbank CZ?

Závazek vůči Sberbank CZ nezaniká a klient je povinen jej dále splácet.

V případě, že měl klient nastavené splácení úvěru z běžného účtu u Sberbank CZ, na kterém není dostatek prostředků, je nutné hledat jiné řešení, protože přijímání dalších prostředků na účty u Sberbank CZ je zakázané. Pokud smlouva neumožňuje jinou formu splátky než inkaso z běžného účtu, měla by Sberbank CZ navrhnout jiné řešení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení na straně Sberbank CZ.

skoleni_21_6

Jak je to s provozními firemními úvěry? Budou muset být okamžitě splaceny, nebo budou moci být spláceny dále?

Záleží na smluvních podmínkách, ale obecně platí, že závazky nezanikají a dlužníci by měli i nadále úvěr splácet podle smluvních podmínek.

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).