Hlavní navigace

Máte pojištěné své pohledávky?

19. 4. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Řada z nás preferuje jistotu před rizikem, a to včetně těch, kteří podnikají. V podnikání si nikdy nemůžeme být jisti, zda nám naši odběratelé uhradí včas za všechny dodávky, popřípadě zda uhradí vůbec. Tyto starosti nám může pomoci vyřešit profesionální řízení pohledávek.

Pojištění pohledávek

V současné době existuje na světě jen málo rizik, proti kterým bychom se nemohli pojistit. Jde zpravidla o rizika, se kterými se potýkáme každý den a při jakékoli činnosti. Zvláště v podnikání na nás číhá riziko takřka všude, přičemž jedním z největších je riziko platební neschopnosti, a to nejenom té naší, ale i našich obchodních partnerů, kteří nám mohou k nedostatku likvidních prostředků pomoci celkem snadno. Vymáhání pohledávek od obchodních partnerů pak není levnou záležitostí, pokud navíc nejde o tuzemský subjekt, náklady na vymožení takových pohledávek mohou nemile překvapit.

Chcete financovat rozvoj vaší firmy? Čtěte přílohu Firemní bankovnictví.

Princip fungování pojištění

Obecně platí, že téměř každý obchodní úvěr může být pojištěn. Toto pojištění se může vázat buď na konkrétní obchod, nebo na konkrétního obchodního partnera, v jehož případě se pojišťuje obrat. Výše pojistky kryje tzv. subjektivní riziko, tedy pravděpodobnost platební nevůle či platební neschopnosti (tj. konkurz, exekuce, vyrovnání) odběratele, jehož bonitu pojišťovna individuálně ohodnotí a určí, jakou výši úvěru (úvěrový limit), respektive obratu, je ochotna pojistit. Tato informace je pro nás velmi cenná, neboť signalizuje výši rizika vázaného na vztah vůči danému partnerovi.

V souvislosti s informovaností o našich potenciálních partnerech bychom měli také vědět, že většina pojišťoven zpřístupňuje svým zákazníkům informační databáze, které umožňují získat potřebné informace o domácích i zahraničních firmách.

Výše pojistného je individuální a stanovuje se jako promile z pojištěného obratu, které je dáno rizikem spojeným s partnerem a rizikem spojeným s daným teritoriem. Pojišťovny obyčejně žádají i minimální výši obratu, který bude pojistkou kryt.

Případ pojistného plnění

Máme-li pojištěný daný obchodní vztah, v jehož případě není pohledávka uhrazena ve splatnosti, je proces pojistného plnění závislý na délce takzvané karenční lhůty (5 – 12 měsíců). Jde o období, které začíná dnem uplynutí splatnosti pohledávky a končí uplynutím karenční lhůty, jejíž délka je pojišťovnou určena a která je teritoriálně odlišena (ČR a ostatní země EU mají nejkratší karenční lhůty, ale například Lybie má karenční lhůtu až 18 měsíců).

V první části karenční lhůty si podnikatel vymáhá pohledávku sám, a není-li uhrazena, postupuje celou věc pojišťovně, která se vymáhání zhostí sama, nebo celou věc předá k inkasu svým smluvním partnerům. K pojistnému plnění pak dojde, jestliže nebude pohledávka vymožena do konce karenční lhůty.

Náklady spojené s vymáháním kryje pojišťovna ze svých zdrojů, neboť jsou součástí pojistného plnění. Případné získané prostředky pojišťovna převede na účet klienta, přičemž jejich výše může být zohledněna o určenou spoluúčast, popřípadě již dříve vymožené prostředky.

Doplňkové služby a výhody pojištění

Pojišťovny kromě samotného pojištění nabízí i doplňkové služby, především informačního charakteru. Klient tak může získat komplexní informace o potenciálních či existujících klientech (průběžné sledování finanční pozice stávajících odběratelů), o trzích a průmyslových odvětvích. To vše i s využitím moderních informačních systémů.

Výhody, které se váží na pojištění pohledávek, spočívají například ve zvýšení úvěrové bonity při jednání s bankou, která samozřejmě zohledňuje fakt, že má podnikatel pojištěné své pohledávky.

Na co se připravit při uzavírání pojistné smlouvy

Pojišťovna si samozřejmě vyžádá obecné informace o podnikateli. Dále bude zkoumat, v jakém odvětví podnikatel působí, jakého dosahuje obratu a do kterých teritorií směřují exportované dodávky. Nezbytné je podat informace o dosavadní struktuře pohledávek vzhledem k jejich splatnosti a vzhledem k objemu těchto pohledávek. Kromě toho je hodnoceno i rozdělení obratu z hlediska distributorů (zda je dodáváno výrobci, velkoobchodníkovi či maloobchodníkovi apod.). V neposlední řadě pojišťovna zjišťuje, jaké má podnikatel dosavadní zkušenosti ve vymáhání svých pohledávek.

Pojistné a poplatky

Náklady vztahující se k pojištění pohledávek se skládají ze dvou základních částí. Jednou částí jsou poplatky, které jsou vyžadovány za zpracování žádosti o úvěrový limit. Jejich výše kolísá zhruba v řádech tisíců korun (pro žádost vztahující se k ČR necelých 1000 Kč). Další poplatky se váží na službu sledování bonity odběratele a pohybují v rozpětí od 300 Kč do 1 000 Kč za jedno čtvrtletí. Další poplatky jsou spojené se samotným inkasem pohledávek, přičemž svou roli zde sehrává výše inkasované pohledávky. Samotné pojistné je stanovováno v promilích z obratu vůči danému odběrateli po posouzení rizik a bonity dlužníka.

Český trh úvěrového pojištění

Úvěrové pojištění není v ČR stále běžné do té míry, jako je tomu v zahraničí, kde dosahuje podíl pojištěných dodávek až 20 %, přičemž v ČR je tento podíl asi třetinový. Nejznámější a zároveň největší úvěrovou pojišťovnou je státní EGAP, a. s., jejíž součástí je i Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a. s., která vznikla 31. ledna letošního roku a do níž byla vyčleněna komerční část (tj. pojištění bez státní podpory).

Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a. s. má být v brzké době privatizována, přičemž zájem zúčastnit se privatizačního procesu již deklarovali oba další hráči na trhu, Atradius Credit Insurance N. V. a pojišťovna Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s. Obě zmíněné pojišťovny jsou součástmi nadnárodních skupin působících v rámci celého světa a působí na zbytku českého trhu. Vedle standardního úvěrového pojištění nabízí i některé další specifické produkty.

Trh úvěrového pojištění v ČR

Serv@Net a Atradius

Pojišťovna Atradius nabízí kromě standardního pojištění i online pojištění Serv@Net, které umožňuje klientům vstupovat prostřednictvím internetu do informační databanky pojišťovny. Zároveň lze zadávat nové limity pohledávek, rozšiřovat stávající limity, dávat příkazy k inkasu, získávat okamžité informace o změnách bonity dlužníků a aktuální přehled o stavu pojistné smlouvy, údaje o výši stávajících limitů pohledávek apod.

Vymáhání pohledávek a Euler Hermes Čescob

V letošním roce představila Euler Hermes Čescob Service, s. r. o. nový produkt, který doplní její standardní nabídku. Jde o samostatné vymáhání pohledávek a s tím spojené činnosti – telefonické a písemné urgence, právní poradenství, zajištění soudního inkasa pohledávek, návrhy na platební rozkazy, přihlašování pohledávek do likvidace a do konkurzu či podání návrhu na konkurz.

Anketa

Máte pojištěné své pohledávky?

20 %
30 %
50 %
Odpovědělo 46 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).