Hlavní navigace

Máte byt v novém rodinném domku? Možná dlužíte na dani

25. 4. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí se nevztahuje na bytové jednotky v rodinných domech, pouze na ty v domech bytových. Někteří poplatníci uplatnili osvobození neoprávněně, a proto teď dluží na dani.

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí se na bytové jednotky v nově postavených rodinných domech nevztahuje. Upozornila na to Finanční správa s poukazem na aplikaci zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v případě nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě.

V poslední době se totiž pracovníci na finančních úřadech stále častěji setkávají se žádostmi o osvobození i u bytových jednotek v nově postavených rodinných domech. Nabytí těchto jednotek ale od daně osvobozeno není.

Pro koho platí osvobození?

Od daně z nabytí nemovitých věcí je podle § 7 zákonného opatření osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva:

  • ke stavbě rodinného domu,
  • k pozemku,
  • k právu stavby, jejichž součástí je stavba rodinného domu,
  • k jednotce zahrnující byt a s ním užívanou garáž, sklep nebo komoru, která se nachází v bytovém domě.

Toto osvobození se vždy vztahovalo jen na jednotky v bytovém domě, nikoli na jednotky v rodinném domě nebo v jiných typech staveb. A to i ve znění účinném od ledna 2014, tak i po novelizaci s účinností od listopadu 2016.

Zákonné opatření výslovně stanoví jako jednu z podmínek pro přiznání osvobození, že se musí jednat o jednotku v bytovém domě. Je nutno zdůraznit, že bytové jednotky se nacházejí i v jiných objektech, než jsou bytové či rodinné domy, zdůraznila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství s tím, že v katastru nemovitostí je evidováno celkem 19 typů staveb, které jsou rozděleny na jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb. V řadě z nich se podle Petlachové mohou nacházet obdobné jednotky, které jsou uvedeny v § 7 zákonného opatření, tj. jednotky typu byt, garáž, sklep nebo komora. Jedná se zejména o stavby či budovy občanské vybavenosti, víceúčelové stavby, stavby ubytovacích zařízení či stavby garáží.

Bytový vs. rodinný dům

Pro vznik nároku na osvobození od daně je v tomto případě klíčové správné určení stavby. Termín ‚bytový dům‘ není pojem nadřazený rodinnému domu, pro oba tyto pojmy je nadřazeným pojem ‚stavba pro bydlení‘, upozornila Petlachová.

Uvedené pojmy definuje § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, shodně s přílohou vyhlášky č.357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Ustanovení § 7 rozlišuje osvobození pro stavby rodinných domů [ať už se jedná o rodinný dům jako samostatnou stavbu, nebo jako součást pozemku či práva stavby – odst. 1 písm. a) a b)] a pro vyjmenované jednotky v bytovém domě [nikoliv pro jakékoliv jednotky nebo pro jednotky v rodinném domě či jiném typu stavby – odst. 1 písm. c) a d) [s účinností od 1. 11. 2016 pouze v písm. c)].

K začátku roku 2017 bylo evidováno v katastru nemovitostí za celou ČR celkem 1 176 790 rodinných domů. Z toho je 4666 rodinných domů rozděleno na jednotky. Nově vzniklých jednotek v rodinném domě, kterých se problém může týkat, jsou podle Finanční správy řádově desítky, maximálně sta.

I chybně uznané osvobození je nutné vrátit, přijdou-li na něj

Finanční správa sama připouští, že v některých případech bylo finančními úřady chybně akceptováno i osvobození, na které neměli majitelé nárok. Pokud na to úřad zpětně přijde, daň doměří, a to včetně příslušenství, tedy i s úroky z prodlení: Jednou ze základních zásad daňového řízení upravenou v § 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Je proto povinností správce daně, zjistí-li, že daň byla vyměřena v rozporu se zákonem, provést nápravu, a to v rámci dozorčího prostředku upraveného daňovým řádem.

Požádejte o sečkání a odpuštění příslušenství

V případě, že jste si nevědomky uplatnili osvobození z titulu prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě nezákonně, měli byste podat dodatečné daňové přiznání, v něm spočítat výši daně bez osvobození a pak ji samozřejmě zaplatit. V takovém případě je nutné formulář podat a daň doplatit do konce měsíce následujícího po tom, ve kterém jste tuto informaci zjistili.

Petra Petlachová upozornila, že kdo by se kvůli této nenadálé povinnosti platit daň dostal do tíživé sociální nebo ekonomické situace, může svůj finanční úřad požádat o posečkání daně nebo o jejím rozložení na splátky (§ 156 daňového řádu). Vzor žádosti a další instrukce najdete na webu Finanční správy.

Splníte-li podmínky stanovené zákonem, můžete požádat také o prominutí příslušenství daně. Podrobnosti o tom, jak požádat, najdete opět na webu Finanční správy. V případech, kdy finanční úřad chybně akceptoval osvobození a vy jste tedy nezaplatili nevědomky daň v plné míře, by to mělo být nasnadě.

dan_z_prijmu

Finanční správa tyto okolnosti zaznamenala a v případě, že správce daně akceptoval poplatníkem v daňovém přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nesprávně uplatněné osvobození při nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, existuje zde možnost požádat o prominutí příslušenství daně (úroku), potvrdila serveru Petra Petlachová s tím, že v této souvislosti došlo k rozšíření ospravedlnitelných důvodů, a to za přesně stanovených podmínek, při jejichž splnění může správce daně prominout příslušenství daně.

Standardně k prominutí úroků z prodlení dochází jen ze sociálních nebo ekonomických důvodů. Jejich naplnění musí být prokázáno a je upraveno v pokynu Finanční správy. Při posuzování odůvodněného prominutí se vychází z ročního příjmu za předchozí zdaňovací období a porovnává se s dvanáctinásobkem minimální mzdy, vysvětlila Jana Melicharová, daňová poradkyně KODAP.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).