Hlavní navigace

Ladislav Šustr: Bezdětné nediskriminujeme

18. 5. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Chtěli jsme vám zprostředkovat rozhovor s panem Kalouskem nebo panem Kasalem. Bohužel si v průběhu dvou měsíců nenašli 30 minut času na rozhovor. Na písemné dotazy směřované panu Kalouskovi jsme obdrželi odpovědi poslance Šustra, které vám nabízíme v nezkrácené podobě.

Recept na snížení nezaměstnanosti, který uvádíte ve svém programu, obsahuje řadu opatření od snížení zdanění až ke změně systému sociálních dávek. Nicméně vámi navrhované změny v systému sociálních dávek a politice zaměstnanosti jsou téměř minimální. Spoléháte se tedy pouze na snížení daní?

Nejenom. Svůj plán na snížení nezaměstnanosti opíráme o tato opatření:

 • snížíme daně z práce (daň z příjmu fyzických osob a reforma penzijního pojištění, obojí s výraznou podporou rodin s dětmi)
 • snížíme daně firmám (ČR bude atraktivnější pro investory uvažující o založení či rozšíření firem)
 • snížíme daně rodičům a snížíme odvody na sociální pojištění o 1 % za každé dítě
 • snížíme sociální pojištění pracujících důchodců
 • umožníme mobilitu pracovních sil (deregulace nájemného, regionální dopravní obslužnost, náklady na dopravu do zaměstnání uznáme jako odečitatelnou položku ze základu daně)
 • nebudeme zmatečně převádět prostředky z politiky zaměstnanosti do jiných kapitol státního rozpočtu, ale zahájíme efektivní politiku zaměstnanosti zaměřenou na celoživotní vzdělávání a rekvalifikační kurzy pro ty, kdo chtějí pracovat
 • zlepšíme postavení matek v pracovním životě (těm, které o to projeví zájem, pružnou pracovní dobou a lepším zákoníkem práce)
 • změníme systém sociálních dávek (pracovat musí být výhodnější než pobírat sociální dávky)

Bylo by možné odpovědět vlastními slovy?

Bylo, ale považoval jsem tento výčet za vyčerpávající a nerad bych na něco zapomněl. Prosím zachovejte tuto odpověď.

Uvažujete o snížení sociálního pojištění u pracujících důchodců. O kolik, a proč neuvažujete o jeho úplném zrušení?

Na polovinu. Náš návrh je spočítán na 50% snížení; samozřejmě pokud v systému najdeme příslušnou kladnou částku, nebráníme se debatě o zrušení.

V rámci změn u daňového systému navrhujete zrušit daň z nemovitostí u zemědělské půdy. Proč pouze u zemědělské půdy?

Protože právě u daně z nemovitosti u zemědělské půdy panuje zmatek, který vyvažuje objem peněz na této dani vybraný. Dříve daň platil nájemce. Od loňska přešla tato povinnost zčásti na vlastníky a panují pochybnosti, jak se má daň vlastně platit, proto ji chceme zrušit.

V souvislosti s DPH plánujete zvýšit základní sazbu z 5 % na 9 %. Jednalo by se o jednorázové zvýšení, nebo postupné?

Postupné s cílem 9 % v roce 2010 a snížení základní sazby na 18 % již v roce 2007.

Uvažujete o přesunu některých položek ze snížené sazby do základní či naopak? Pokud ano, kterých položek by se přesuny měly týkat?

Trváme na tom, aby zůstala snížená sazba a aby v ní zůstaly vedle potravin i ubytovací služby.

Další novinkou v případě změn v daňové oblasti je změna daňových sazeb u daně z příjmu fyzických osob. Můžete být konkrétnější a uvést daňové sazby přesně?

Ano, naprosto přesně. Jsou dvě daňové sazby – 20 % a 25 %, sazba 25 % se týká pouze těch, kteří si vydělají přes 750 000 ročně. Všichni ostatní podle našeho návrhu zůstanou v sazbě 20 %. Všech se také týká nový systém odpočitatelných položek:

 • 100 000 Kč na osobu
 • 30 000 Kč na manželku
 • 30 000 Kč na rodinu s dětmi
 • další již dnes odečitatelné položky (studium, invalidita, úroky z hypotéky, penzijní připojištění, životní pojištění)
 • náklady na dopravu do zaměstnání – odečitatelnou položku, kterou nově zavedeme
 • vypočtená daň se dále sníží o slevu na dani za každé dítě ve výši 7 000 Kč (v roce 2007 – 8 000 Kč, 2008 – 9 000 Kč, 2010 – 10 000 Kč).

Ti, kdo si ročně vydělají více než 750 tis. Kč (měsíčně 62,5 tis. Kč), by z částky nad tuto hranici platili daň 25 %.

Společné zdanění manželů považujeme za efektivní způsob podpory rodiny a zachováme je.

Příjmy po zdanění se zvyšují všem.

Efektivní daňová sazba daně z příjmu fyzických osob – modelový příklad rodiny se 3 dětmi – rok 2007:

KDU-ČSL

Poznámka:
Efektivní daňová sazba = vypočtená daň minus slevy na dani / hrubá mzda
Stávající odčitatelné položky týkající se životního pojištění, penzijního připojištění či úroků z hypotéky zůstávají zachované.
Je zjevné, že daně se snižují všem. Nízkopříjmové skupiny s více dětmi navíc obdrží daňový bonus v případě, že sleva na dani bude vyšší než jejich daňová povinnost.

Opět bych Vás rád požádal o vlastní slova. Otázka se navíc vztahovala na daňové sazby, ne efektivní daňové sazby.

Ale ta odpověď má i část, která se vztahuje k daňovým sazbám (na začátku odpovědi). Daňové sazby pro FO navrhujeme 2 – 20 % a 25 % pro ty, kdo si ročně vydělají více než 750 tis. Kč (měsíčně 62,5 tis. Kč). Považoval jsem za důležité uvést i náš způsob propočtu daní na základě odpočitatelných položek – tím se totiž náš systém stává zejména pro rodiny výhodnějším než často zmiňovaný systém ODS.

Mezi odečitatelnými položkami u daně z příjmu fyzických osob uvádíte 30 000 Kč na rodinu s dětmi a zároveň slevu na dani za každé dítě ve výši 7 000 Kč (v roce 2010 Kč 10 000 Kč). Tím dojde hned dvakrát k výrazné diskriminaci bezdětných párů. Čím byste tuto skutečnost této skupině občanů zdůvodnil?

Musím naprosto odmítnout naznačenou tezi, že chceme diskriminovat bezdětné. Existuje výchozí stav, který je na úrovni bezdětných, výhody se pak týkají těch, kteří děti mají – ono to je logické. Máme spočítáno a víme, kolik stojí jedno, dvě, tři děti – do těchto dětí rodiny investují (stát jim to nijak neoplácí, respektive podle našeho názoru zanedbatelně). A právě tyto děti budou vydělávat na důchody, a to nejenom svým rodičům, ale i těm bezdětným. Naše návrhy tedy nejsou diskriminací – naopak snaží se vnést spravedlnost do systému. Vždyť právě proto, že naše populace stárne, se naše celá společnost dostává do problémů souvisejících například s důchody.

Jestliže argumentujete tím, že problematickým se stane důchodový systém, proč tedy nezměníte ten?

Ale my ho přeci chceme změnit. V našem programu reforma důchodového systému hraje velkou roli a také jsme svůj návrh již předložili odborné vládní komisi (tzv. Bezděkově komisi). Naše reforma je navržena jako dlouhodobě finančně stabilní, důstojná pro seniory a odrážející naši rodinnou politiku.

V souvislosti s úvahami o roli státu v ekonomice chcete převést maximum rozhodovacích pravomocí místním samosprávám. Můžete uvést konkrétní příklad popřípadě instituci, které byste pravomoci odebrali?

Všude, kde to bude vyžadovat princip subsidiarity. O řešení problémů by měli rozhodovat ti, kteří o nich něco vědí a znají je.

Dosavadní zkušenost ČR s obdobnými kroky při reformě veřejné správy je taková, že při jejich uskutečňování dochází k výraznému nárůstu počtu úředníků. Jak byste tomuto negativnímu jevu zabránili?

Důrazným trváním na tom, že méně kvalitních a lépe zaplacených úředníků udělá více práce než mnoho nekvalitních. Neexistuje jednoznačný recept – věřím, že by už byl realizován. Je na lidech zodpovědných za resorty – ministrech, aby trvali na uplatňování tohoto principu.

Budete se pokoušet o snížení počtu zaměstnanců ve veřejné správě o 5 % ročně. Kde byste v tomto případě zahájili propouštění?

Neexistuje plán, že začneme od jedné instituce a budeme postupně pokračovat. V našem programu se objevují návrhy na sloučení a změnu kompetencí některých ministerstev, tam vidím první příležitost k personálnímu auditu.

Ve vašem programu se konstatuje, že „o co občané nemají zájem, to vláda nevykonává“, což zní velmi líbivě, nicméně praxe je odlišná. Plánujete tedy nějakou hlubší redukci státních zásahů do ekonomiky?

Ano, zcela v tom duchu, jak jste citoval náš program ve své otázce.

Státní subvence chcete snížit z 10 % HDP na 8 %. Která odvětví by toto snížení postihlo?

Jsem přesvědčen, že najdeme mnoho nesmyslných dotací. Nelze je oborově zařadit, ale ve svých ekonomických návrzích zmiňujeme nesmyslné dotace na zachování velkých podniků „za každou cenu“. Domníváme se, že i investiční pobídky by měly být směřovány více směrem k drobným a středním podnikatelům než k zahraničním investorům, kteří mnohdy hledají jen levnou nekvalifikovanou pracovní sílu. Zkušenosti nás přesvědčují, že výpadek takového podniku pak může ohrozit celý region.

Zachovali byste se obdobně i vůči zemědělcům?

Zemědělcům musí být dány takové podmínky, aby byli v rámci EU konkurenceschopní. EU a především naše země však musí svoji pozici stavět na vzdělaných a kvalifikovaných lidech.

Proč si tedy myslíte, že více než polovina rozpočtu EU směřuje do zemědělství?

Protože to je způsobeno historickými rozpočtovými prioritami EU, které byly ovlivňovány například tlakem Francie. Dnes je však zřejmé, že Evropa sice musí udržet svůj venkov a svoji kulturní krajinu, ale nebude zemědělskou velmocí – její budoucnost spočívá ve vzdělání a technologiích.

V programu uvádíte, že hodláte privatizovat ČEZ. Platí tato informace stále?

Ano.

Z rozhovorů s čelními představiteli politických stran, které mají šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, již vyšlo:

A připravujeme další.

Považujete podporu rodiny s dětmi za diskriminační vůči bezdětným?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).