Hlavní navigace

Která smlouva vám umožní pracovat a pobírat podporu?

2. 11. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Dohoda o provedení práce je výhodná pro zaměstnavatele i pro vás. Nemusíte platit pojistné, můžete mít nárok na cestovné a je možné zároveň pobírat také podporu v nezaměstnanosti.

V době menší poptávky po pracovní síle a vyšší nezaměstnanosti nabyla na významu dohoda o provedení práce. Na ní založený poměr je jedním ze tří základních pracovně-právních vztahů, v nichž je vykonávána závislá práce. Pro zaměstnavatele je tato varianta po stránce administrativní a ekonomické (z hlediska nákladů na pracovní sílu) nejméně zatěžující. Čtěte také: Odstoupit od smlouvy může jen zaměstnavatel, vy ne

Dohoda o provedení práce má na rozdíl od dohody o pracovní činnosti nebo pracovního poměru, jež jsou uzavírány zpravidla na delší dobu (určitou nebo neurčitou), spíše jednorázový charakter. Obvykle jde o splnění ojedinělého, nárazového úkolu.

Dohoda o provedení práce je vhodná zejména, jestliže splnění určitého pracovního úkolu není možno zajistit kmenovými zaměstnanci v rámci plnění jejich běžných povinností vyplývajících z pracovního poměru. Nebo pokud  sjednání dohody vyžaduje zvláštní povaha takového úkolu. Bude tomu tak zejména když mezi zaměstnanci není člověk, který by vzhledem ke své kvalifikaci, specializaci, praxi, vytížení atp. mohl požadovaný úkol splnit, nebo kdy specifičnost a charakter úkolu vylučuje uzavření pracovního poměru nebo se jeho sjednání jeví zbytečnou komplikací.

Dohoda o provedení práce tak může být sjednána k zajištění pracovní síly pro plnění určité výjimečné nebo nahodilé zakázky zaměstnavatele atp. I na dohodu o provedení práce však lze vykonávat opakující se činnost. Čtěte také: Pracovní poměry na dobu určitou: vše, co jste chtěli vědět

Dohoda o provedení práce rozšiřuje paletu možností pracovních příležitostí menšího rozsahu a přivýdělku pro ty, kteří se nemohou, popř. ani nechtějí trvale, resp. dlouhodobě zapojit do pracovního procesu např. z důvodu péče o děti nebo jiné rodinné příslušníky, domácnost, pro své zdravotní postižení, studium na vysoké škole atp.

Bez pojistné zátěže

Za ty, kteří jsou činní na základě dohody o provedení práce, se pojistné na zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení (důchodové a nemocenské pojištění) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neodvádí. Zaměstnanci pracující na základě této dohody nejsou z tohoto pracovně-právního vztahu pojištěni ani zdravotně, ani nemocensky. Minimální zatížení povinnými odvody z odměny (daní z příjmu placenou zaměstnancem) činí výkon práce na tuto dohodu finančně velmi výhodným a zajímavým, jak pro zaměstnance, tak pro jeho zaměstnavatele. Na druhou stranu je však použití dohody o provedení práce limitováno maximálním přípustným časovým objemem práce.

Anketa

Pracujete často na dohody?

17 %
16 %
20 %
47 %
Odpovědělo 139 čtenářů.

Stopadesátihodinový limit nebrání variabilitě

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce. Započítává se do něj také doba práce konaná pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V kalendářním roce tedy můžete se zaměstnavatelem sjednat pouze jednu dohodu o provedení práce s rozsahem práce až 150 hodin.

Mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem může být také sjednáno i několik dohod o provedení práce v jednom kalendářním roce, třeba opakovaně, ovšem rozsah práce v nich dohromady nesmí přesáhnout 150 hodin za rok. Dohodu je možné uzavřít i na déletrvající pracovní výkon, např. na dobu jednoho roku, ale event. i na delší dobu nebo také na dobu neurčitou. I zde ale platí, že počet odpracovaných hodin však nesmí být vyšší než 150 za rok. Čtěte více: Když padne šéf: Jaké jsou nároky odvolaných manažerů?

Příklady

  1. Dohoda o provedení práce bude uzavřena na dobu jednoho kalendářního roku s tím, že zaměstnanec podle ní bude vykonávat práce vždy 12,5 hodiny v kalendářním měsíci. Celkový součet hodin nepřesáhne 150 pracovních hodin v kalendářním roce.
  2. Dohoda o provedení práce bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že zaměstnanec bude vykonávat práce dle potřeby zaměstnavatele, ale vždy nejvýše 150 hodin za kalendářní rok. Po vyčerpání tohoto limitu se výkon práce „přeruší“ a znovu se „obnoví“ v novém (dalším) kalendářním roce.
  3. Dohoda o provedení práce bude uzavřena na dobu určitou 1 roku, a to 2. kalendářního pololetí jednoho roku a 1. kalendářního pololetí následujícího roku, na sjednaný objem práce 300 hodin, s tím že zaměstnanec bude vykonávat práci vždy 25 hodin v kalendářním měsíci. Celkový počet hodin nepřesáhne 150 hodin v kalendářním roce.

Dohoda o provedení práce, jak vidno, umožňuje pro praxi různá řešení. Nelze zaměňovat dobu, za kterou se posuzuje maximální předpokládaný rozsah práce (u dohody o provedení práce 150 hodin za kalendářní rok), s dobou trvání pracovněprávního vztahu.

    Dohodu o provedení práce lze uzavřít ústně i písemně. V zájmu obou účastníků však lze rozhodně doporučit, aby byla uzavřena písemně. Čtěte také: Firma vám nechce dát dovolenou? Může dostat pokutu 200 000 Kč

Odměna nejméně ve výši minimální mzdy

Výše odměny je smluvní záležitostí – věcí vaší dohody se zaměstnavatelem. Ten ale musí respektovat sazby minimální mzdy.

Týdenní pracovní doba Min. mzda (Kč/hod) 100% sazba Min. mzda (Kč/hod) 80% sazba – do 18 let Min. mzda (Kč/hod) 75% sazba – poživatel částečného důchodu Min. mzda (Kč/hod) 50% sazba – poživatel plného invalidního důchodu či plně invalidní mladiství
40 48,1 38,5 36,1 24,1
38,75 49,7 39,8 37,3 24,9
37,5 51,3 41 38,5 25,7

Zdroj: MPSV; autor

Zákon dělá rozdíly

Na práci konanou na základě dohody o provedení práce se zásadně vztahuje právní úprava výkonu práce v pracovním poměru s výjimkami stanovenými v ust. § 77 odst. 1 zákoníku práce. Zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o provedení práce tak nepřísluší odstupné. Na tuto práci nelze použít právní úpravu pracovní doby a doby odpočinku, překážek v práci na straně zaměstnance a skončení pracovního poměru.  Ustanovení zákoníku práce pro výkon pracovního poměru neplatí ani v otázkách odměny z dohody.

Cestovní náhrady dostanete, pokud jsou ve smlouvě

Cestovní náhrady je možné v tomto případě poskytnout pouze pokud bylo sjednáno toto právo, jakož i místo pravidelného pracoviště. Má-li ovšem zaměstnanec podle dohody o provedení práce vykonat úkol v místě mimo obec bydliště, má právo na cestovní náhrady (bylo-li jejich poskytnutí sjednáno), i když není sjednáno místo pravidelného pracoviště.  Čtěte také: Neplatná výpověď a zaměstnavatel za ni nezaplatí ani korunu. I to je možné

Prakticky to znamená, že při dohodě o provedení práce budete mít právo na cestovní náhrady (např. stravné, jízdní výdaje atp.), pokud si jejich poskytování přímo a výslovně sjednáte v této dohodě (aniž byste museli sjednávat i pravidelné pracoviště), a to pojedete-li plnit zaměstnavatelem uložené pracovní úkoly v podstatě odkudkoliv kamkoliv.

skoleni_13_10

Pobírat zároveň podporu je možné

Výkon činnosti na základě dohody o provedení práce, pokud měsíční odměna nebo měsíční odměna připadající na jeden měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy (t.j. aktuálně 4000 Kč hrubého příjmu za měsíc),  nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Není ani není překážkou pobírání podpory v nezaměstnanosti. Pak jde totiž o tzv. nekolidující zaměstnání. Naproti tomu ovšem výkon práce na základě dohody o provedení práce není zaměstnáním, které by bylo možno započíst pro účely nároku na podporu v nezaměstnanosti, neboť výkon práce na základě dohody o provedení práce nezakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění.

Při skončení zaměstnání vykonávaného na dohodu o provedení práce zaměstnavatel nevydává ani potvrzení o zaměstnání – tzv. zápočtový list.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).