Hlavní navigace

Krácení dovolené bude mít mírnější pravidla

26. 6. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dosud může přijít zaměstnanec za každou zameškanou směnu až od 3 dny dovolené, nově už jen o jeden. Co všechno se od příštího roku ohledně krácení dovolené mění?

Od 1. ledna 2021 už nebude nový zákoník práce znát a upravovat krácení dovolené pro omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci (absenci). Bude upravovat jen krácení dovolené pro neomluvenou absenci. S ohledem na koncepční změnu právní úpravy dovolené (včetně počítání na hodiny) už totiž není třeba krácení dovolené pro omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci upravovat.

Doposud docházelo a dochází ke krácení dovolené pro omluvené absence, jestliže
zaměstnanec nekonal práci z důvodu stanovených překážek v práci, které se nepovažují za výkon práce, a to po dobu (tedy zameškal-li takto zaměstnanec) 100 a více dní (pracovních směn).

Ke krácení dovolené bude docházet i v budoucnu

Nyní právní úprava nově volí přesně opačný přístup, překážky, které se nepovažují za výkon práce, se naopak jako výkon práce (do určité míry) uznávají (započítávají se pro vznik nároku na dovolenou), a to pouze do limitu dvacetinásobku stanovené pracovní doby (obvykle tak půjde o 100 pracovních dnů) nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby v kalendářním roce.

Dlouhodobě marodíte a potřebujete vědět, jaká jsou současná pravidla krácení dovolené? Přečtěte si článek Byli jste nemocní a vyčerpali dovolenou? Strhnou vám peníze z výplaty.

Nicméně je nutné si uvědomit, že k dovršení počtu omluvených absencí nad započitatelný limit (pro nárok na dovolenou) může dojít až poté, co zaměstnanec (předtím) veškerou dovolenou, na kterou mu za daný kalendářní rok vzniká (má vzniknout) nárok, vyčerpá, a tak vlastně v praxi k jakémusi (zpětnému) krácení dovolené (přepočtu nároku na ni) i z důvodu omluvených absencí bude i nadále fakticky docházet.

A stejně také dovolená, na kterou vzniklo právo do roku 2020, bude, jestliže to bude nutné (protože k absencím dojde třeba až úplně koncem letošního roku a dříve se krácení provést nestihne), krácena podle dosavadních pravidel. Nová pravidla krácení dovolené se uplatní až vůči dovolené za rok 2021 a další.

Dovolená se krátí až po zameškání celé směny

Nadále tedy zákoník práce bude upravovat krácení dovolené jen pro případ neomluvených absencí. Neomluveně zameškané hodiny (z pracovní směny) budou odečítány od celkového počtu hodin připadajících zaměstnanci na jeho dovolenou v kalendářním roce, na kterou mu vznikl nárok.

Dovolenou lze však krátit teprve tehdy, jakmile neomluvené absence dosáhnou alespoň délky 1 pracovní směny, přičemž neomluvená zameškání kratších částí pracovních směn (než hodina) lze nadále sčítat. Části zameškaných směn lze takto sčítat toliko v průběhu každého jednotlivého kalendářního roku, tj. za každý jednotlivý kalendářní rok.

Nadále platí, že dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce. Zaměstnavatel má právo krátit zaměstnanci dovolenou pouze v případě, že zaměstnanec zameškal celou směnu (například 8 pracovních hodin) nebo kupříkladu dvakrát její polovinu (dvakrát 4 pracovní hodiny), nebo jde o jinou kombinaci (součet) absencí (počet hodin) dosahující nejméně
jedné směny.

Musíte mít neomluvenou absenci

Není možné krátit zaměstnanci dovolenou v situaci, kdy nezameškal při součtu absencí ani jednu celou svou směnu. Zákoník práce (ZP) v § 223 odst. 1 nově říká, že zaměstnavatel může dovolenou krátit jen za neomluveně zameškanou směnu, a to o počet neomluveně zameškaných hodin.

Lze se však setkat s nepochopením, kdy někteří rádoby znalci zákoníku práce tvrdí, že zaměstnavatel může nově dovolenou (vyjádřenou v hodinách) krátit o počet zameškaných hodin, tedy že kupříkladu už za 3 zameškané hodiny může zaměstnanec ztratit nárok na 3 hodiny dovolené. Není tomu tak. Aby došlo ke krácení dovolené, musejí neomluvené absence v součtu dosáhnout alespoň délky jedné pracovní směny.

Kratší absence se sčítají

Zákoník práce nestanoví žádnou minimální délku trvání nepřítomnosti v práci, která by (již) mohla být posouzena jako neomluvená absence. Jako neomluvenou absenci proto lze posoudit i nepřítomnost v zaměstnání v délce jen několika minut, pokud na straně zaměstnance není žádný relevantní a z hlediska pracovněprávních předpisů uznatelný důvod pro omluvení absence.

Pro účely krácení dovolené lze započítávat i drobná (kratší) zameškání práce spočívající v pozdním příchodu do práce nebo předčasném odchodu ze zaměstnání. (V praxi ovšem zaměstnavatel velmi často zaměstnanci umožní napracování zameškané doby, čímž dojde k omluvení pozdního příchodu nebo předčasného odchodu pro překážku v práci a žádná neomluvená absence se pak neeviduje.)

Mírnější postih, zmírněné krácení dovolené

Zaměstnavatel nově může dovolenou krátit za neomluveně zameškanou směnu o počet neomluveně zameškaných hodin. Sankce za neomluvené absence se tedy poměrně výrazně zmírňuje. Dosavadní postih v podobě možnosti krátit za neomluvenou absenci v délce 1 dne (1 směny) dovolenou o 1 až 3 dny se snižuje na 1 den, respektive na odpovídající počet zameškaných hodin.

Rozhoduje zaměstnavatel, s odbory absence jen projednává

Zaměstnavatel není povinen krácení dovolené provádět, záleží na jeho uvážení. Nutnost projednání s odborovou organizací, zda se v daném případě jedná o neomluvenou absenci, zůstává však nedotčena. Zda se jedná o neomluvené zameškání práce, určuje zaměstnavatel, a to po projednání s odborovou organizací. Otázku nepřítomnosti zaměstnance v práci tak stačí s odborovou organizací pouze projednat, nemusí být dosaženo souhlasného hodnocení zaměstnancovy absence jako neomluvené ze strany zaměstnavatele i odborů. Je zcela v kompetenci zaměstnavatele rozhodnout, jestli zaměstnance za neomluvené zameškání směny postihne krácením dovolené, či nikoliv.

Pracovali jste celý kalendářní rok? Musí vám zůstat 2 týdny dovolené

Stále platí, že při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů. Zaměstnavatel však musí ponechat zaměstnanci aspoň 2 týdny dovolené, pouze pokud u něho byl v pracovním poměru alespoň celý jeden kalendářní rok, tj. od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku (jestliže jde o krácení dovolené za tento kalendářní rok).

skoleni_21_6

Pokud by šlo o dovolenou zaměstnance, jehož pracovní poměr sice trval jeden rok (12 kalendářních měsíců), ale nikoliv celý jeden kalendářní rok, nýbrž například od 1. dubna do 31. března roku následujícího, pak je možno krátit dovolenou celou.

Přeplatky za dovolenou se srážejí ze mzdy

Při krácení dovolené ztrácí zaměstnanec nárok na tu část dovolené, o kterou mu byla dovolená zkrácena, a zaměstnanec je povinen již případně vyplacenou náhradu mzdy (platu či odměny) za vyčerpanou dovolenou nebo její část, na niž ztratil právo, zaměstnavateli vrátit. Zaměstnavatel je oprávněn vyplacenou náhradu srazit ze mzdy, nepotřebuje k tomu uzavírat se zaměstnancem dohodu o srážkách.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).