Hlavní navigace

Kolik vám strhnou, děláte-li na dohodu o provedení práce?

7. 7. 2016
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jestli z odměny z dohody o provedení práce zaplatíte jen daň z příjmu, nebo také pojistné, závisí na výši výdělku – do 10 000 Kč se pojistné neodvádí. (PŘÍKLADY)

Způsob zdanění (srážkovou daní nebo zálohou) se pak odvíjí od toho, jestli jste podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, nebo ne.

Pokud máte dočasné zaměstnání brigádníka, pak není-li práce více než 300 hodin (za kalendářní rok), je nejlepší dohoda o provedení práce.

Příjmy plynoucí z pracovně-právního vztahu na základě dohody o provedení práce se samozřejmě také považují za příjmy ze závislé činnosti, v některých případech se však zdaňují jinak než příjmy plynoucí zaměstnanci z pracovního poměru nebo příjmy plynoucí na základě dohody o pracovní činnosti.

Limitem je maximálních 10 000 Kč

Z pohledu úspory na povinných pojistných odvodech je nejvýhodnější, když měsíční odměna z dohody o provedení práce nepřesáhne 10 000 Kč. Činí tedy nejvýše 10 000 Kč – z výdělku se pak nestrhává ani zdravotní, ani sociální pojištění. Platí to, i když máte příjmy do 10 000 Kč měsíčně u více zaměstnavatelů současně. Výše příjmu se hodnotí u každého zaměstnavatele zvlášť. Ovšem pokud vykonáváte práci na základě více dohod o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč u jednoho a téhož zaměstnavatele, výše odměn se sčítá. Zmíněný limit platí pro součet měsíčních výdělků, a když je součet výdělků vyšší než 10 000 Kč, strhává se z celkového výdělku sociální i zdravotní pojištění. Pokud je vám strháváno povinné pojištění, jste účastni nemocenského pojištění a máte za stanovených podmínek nárok na nemocenské zabezpečení – kupř. náhradu odměny a nemocenské při dočasné neschopnosti nebo karanténě. (Ze zaměstnání vám coby zaměstnanci činného na základě dohody o provedení práce neplyne ochranná lhůta. Pokud jste činní na základě dohody o provedení práce, nemáte nárok na ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství mateřství, ale pouze na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství.)

Osvobození od pojistných odvodů ale ani při výdělku do 10 000 Kč neplatí absolutně. Pokud máte v určitém měsíci příjem pouze z dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč a nejste pojištěncem, za kterého platí zdravotní pojištění stát, musíte si platit zdravotní pojištění sami jako osoba bez zdanitelných příjmů. Zdravotní pojištění v takovém případě činí 13,5 procenta z minimální mzdy (ta od 1. 1. 2016 činí 9900 Kč), tedy 1337 Kč měsíčně. Zdravotní pojištění je třeba zaplatit vždy do osmého dne následujícího kalendářního měsíce, například za červenec 2016 do 8. 8. 2016.

Srážková daň nebo zálohy na daň

Pro zdanění příjmů vyplácených za práci na základě uzavřené dohody o provedení práce je rozhodná jednak výše těchto příjmů vyplácených vám za kalendářní měsíc, jednak také ta skutečnost, jestli jste podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani podle ust. § 38k odst. 4 zákona o daních z příjmů.

Podle ust. § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně – zaměstnavatelem – jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, jedná-li se o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, a vy jako zaměstnanci jste u tohoto plátce daně nepodepsali prohlášení k dani.

Z příjmu plynoucího na základě dohody o provedení práce, pokud jeho výše nepřekročí částku 10 000 Kč za kalendářní měsíc, sráží tedy zaměstnavatel při výplatě daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 15 %, avšak jen v případě, že jste nepodepsali u tohoto zaměstnavatele prohlášení k dani.

Příjem z dohody o provedení práce pak tvoří samostatný daňový základ, po uplatnění srážkové daně už ho nemusíte nikde vykazovat. Můžete ho ale zahrnout do daňového přiznání (k tomu viz závěr článku). Když si v průběhu daného roku vyděláte celkově jen málo, dostanete pak sraženou daň zpátky. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní totiž umožní více (nebo dokonce plně) využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Potřebovat budete potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, které vám na požádání vydá po konci roku.

Pokud máte příjem z dohody o provedení práce do 10 000 Kč za měsíc, podepsali jste prohlášení k dani, sráží se zálohová daň 15 %, ale zohledňuje se daňová sleva na poplatníka.

Prohlášení k dani lze podepsat za každý měsíc jen u jednoho zaměstnavatele. Bude uplatněna základní daňová sleva na poplatníka, která v roce 2016 činí 24 840 Kč ročně (2070 Kč měsíčně). Slev na dani ale můžete uplatnit víc:

  • Slevu na vyživované dítě,
  • slevu na manželku či manžela,
  • slevu pro studenty,
  • slevu pro zdravotně postižené.

Nad 10 000 Kč se platí i pojištění

Pokud příjem za práci na základě dohody o provedení práce překročí stanovený limit (10 000 Kč), sráží zaměstnavatel při výplatě takového příjmu zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti sice také ve výši 15 %, ale při stanovení základu pro výpočet zálohy musí váš příjem navýšit o povinné pojistné, a to o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel. Takže se daň počítá ze „superhrubé“ mzdy, avšak na druhou stranu se zase přihlíží ke slevě na dani, která vám náleží. Současně z odměny platíte i pojistné a jste účastni důchodového a nemocenského pojištění.

Příklady:

  1. Zaměstnavatel s vámi uzavřel dohodu o provedení práce na měsíce červenec a srpen, odměna za provedenou práci je stanovena na výši 10 000 Kč za měsíc. Vy jste nepodepsali u plátce daně prohlášení k dani. Příjmy vyplacené zaměstnavatelem v měsíci srpnu za měsíc červenec a v měsíci září za měsíc srpen jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 15 %.
  2. Zaměstnavatel s vámi uzavřel dohodu o provedení práce na měsíc červenec a srpen, odměna za provedenou práci je stanovena na výši 20 000 Kč celkem za oba měsíce. Nepodepsali jste u plátce daně prohlášení k dani. Výplata odměny za provedenou práci ve výši 20 000 Kč bude zaměstnavatelem provedena až po skončení práce za oba měsíce současně ve výplatním termínu za měsíc srpen v měsíci září. I když se jedná o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce a vy jste nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, nelze tyto příjmy zdanit daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Úhrnná výše příjmů u téhož zaměstnavatele přesáhla totiž za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, neboť úhrnná výše příjmů za kalendářní měsíc srpen činila 20 000 Kč. Z vyplacených příjmů je zaměstnavatel povinen srazit zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti ve výši 15 %, avšak vzhledem k výši příjmů plynoucích zaměstnanci na základě uzavřené dohody o provedení práce srazí uvedených 15 % ze základu pro výpočet zálohy na daň zvýšeného o povinné pojistné.
  3. Vaše odměna z dohody o provedení práce činí 8000 Kč měsíčně. Nepodepsali jste u zaměstnavatele prohlášení k dani. Hrubá odměna činí 8000 Kč, z níž se odečte srážková daň ve výši 15 %, tedy 1200 Kč, čistá odměna tak činí 6800 Kč.
  4. Vaše měsíční odměna z dohody o provedení práce činí 10 000 Kč. Ale podepsali jste u zaměstnavatele prohlášení k dani, a proto se při výpočtu čisté odměny uplatní daňová sleva poplatníka ve výši 2070 Kč. Zálohová daň z příjmu by činila 1500 Kč (15 % z 10 000), s ohledem na slevu na poplatníka však daň bude nulová, a proto čistá odměna rovná se hrubé odměně a činí 10 000 Kč měsíčně.
  5. Vaše odměna z dohody o provedení práce činí 15 000 Kč za měsíc, ale nepodepsali jste u zaměstnavatele prohlášení k dani. Z hrubé odměny se srazí sociální pojištění ve výši 6,5 %, tedy 975 Kč (15 000 × 0,065), zdravotní pojištění ve výši 4,5 %, tedy 675 Kč (15 000 × 0,045). Superhrubá odměna pro účely zdanění se vypočítá navýšením hrubé odměny o 34 %, činí tedy 20 100 Kč (1,34 × 15 000). Zálohová daň z příjmu činí 15 % ze superhrubé odměny 20 100 Kč, tedy 3015 Kč. Čistou odměnu dostaneme odečtením povinných odvodů od hrubé odměny, tedy 15 000 Kč – 975 – 675 – 3015 Kč, činí tak 10 335 Kč.
  6. Vaše odměna na dohodu o provedení práce činí 15 000 Kč měsíčně, ale u zaměstnavatele jste podepsali prohlášení k dani. Postup a výpočty budou stejné jako v předchozím případě, ale patnáctiprocentní zálohová daň z příjmu 3015 Kč se sníží o slevu na poplatníka 2070 Kč, bude tedy nižší a činit bude toliko 945 Kč. Čistá odměna bude činit 12 450 Kč (hrubá odměna 15 000 Kč – zálohová daň z příjmu 945 Kč – sociální pojištění 975 Kč – zdravotní pojištění 675 Kč).

V následující tabulce uvádíme zdanění dohody o provedení práce při odměně do 10 000 Kč.

Podepsané prohlášení Nepodepsané prohlášení
Zálohová daň 15 % – sleva na dani Srážková daň 15 %
Zdravotní pojištění Ne Ne
Sociální pojištění Ne Ne

V následující tabulce uvádíme zdanění dohody o provedení práce při odměně od 10 001 Kč.

Podepsané prohlášení Nepodepsané prohlášení
Zálohová daň 15 % – sleva na dani Srážková daň 15 %
Zdravotní pojištění Ano Ano
Sociální pojištění Ano Ano

Zaplacenou daň lze získat zpět

Podle ust. § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů, zahrnete-li coby poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, veškeré příjmy uvedené v ust. § 6 odst. 4 (tedy příjem z dohody o provedení práce) do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň. Můžete tak příští rok získat zpět zaplacenou daň, i když byl příjem zdaněn zvláštní sazbou daně, a nebyl tedy zdaněn zálohově. Pokud jste podepsali prohlášení k dani, můžete do 15. února následujícího roku požádat o zúčtování daně zaměstnavatele (pokud jste ve zdaňovacím období – kalendářním roce pobírali mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně). Pokud jste měli více zaměstnavatelů najednou, musíte si zúčtování provést sami v daňovém přiznání. To můžete udělat i v případě, kdy byste jinak mohli o zúčtování záloh na daň požádat zaměstnavatele.

dan_z_prijmu

Více o dohodě o provedení práce se dočtete v článku Než půjdete na brigádu: vše o dohodě o provedení práce.

Použitá literatura: Procházková, M: Zdaňování příjmů z dohod o provedení práce, Práce a mzda č. 7–8/2015.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).