Hlavní navigace

Kdy vzniká autorské právo a jaký je jeho obsah?

17. 4. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Kdy vzniká autorské právo ke konkrétnímu dílu? Jak a proč v autorském právu rozlišujeme mezi osobnostním a majetkovým právem autora? Pokud si autorské dílo koupíte, neznamená to, že ho máte právo též užít! Jaký je rozdíl mezi autorským právem osobnostním a majetkovým?

Po výkladu platného autorského zákona se podrobněji zaměříme na problematiku vzniku a obsahu autorských práv.

Vznik autorského práva

Autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Přičemž zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nezaniká autorské právo k dílu. Problém nastává pouze s důkazem této skutečnosti.

Právo řeší vztah mezi vlastnictvím hmotného předmětu, jehož prostřednictvím je předmět autorského práva vyjádřen, a vlastním autorským právem osobnosti, která dílo vytvořila. Proto je důležité vědět, že nabytí vlastnického práva nebo jiného věcného práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, neznamená nabytí oprávnění k výkonu práva dílo užít (není-li dohodnuto či nevyplývá-li ze zákona jinak).

A naopak není-li dohodnuto či nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, poskytnutím oprávnění k výkonu práva dílo užít jiné osobě zůstává nedotčeno vlastnické právo nebo jiná věcná práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno.

Z tohoto „pomotaného“ vztahu pak mohou vzniknout v praxi dosti složité problémy. Navíc zákon stanoví, že vlastník či jiný uživatel věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, není povinen tuto věc udržovat a chránit před zničením, není-li dohodnuto či nevyplývá-li ze zákona jinak.

Celá problematika autorského práva se točí kolem obsahu práva autorského, u kterého je nutno rozlišovat autorova výlučná práva osobnostní (jejich smyslem je chránit osobnostní zájmy autora a jeho spojení s dílem) a autorova výlučná práva majetková (která směřují hlavně k majetkovému zhodnocení díla).

Osobnostní práva autora

Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla. Autor má dále právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé.

Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li autorský zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.

Osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Po smrti autora si však nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu. To smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých. Toto oprávnění mají, i když uplynula doba trvání majetkových práv autorských. Této ochrany se může vždy domáhat i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce podle zákona.

Majetková práva autora

Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně, v souboru nebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených zákonem. Poskytnutím tohoto oprávnění právo autorovi nezaniká. Vzniká mu pouze povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy.

dan_z_prijmu

Autor má právo požadovat na vlastníku věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, aby mu ji zpřístupnil, pokud je toho třeba k výkonu práv autorských podle zákona. Toto právo však nelze uplatnit v rozporu s oprávněnými zájmy vlastníka. Vlastník není povinen autorovi takovou věc vydat, je však povinen na žádost a náklady autora zhotovit fotografii nebo jinou rozmnoženinu díla a odevzdat ji autorovi.

Právem dílo užít je

 • právo na rozmnožování díla,
 • právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • právo na sdělování díla veřejnosti, zejména
  • právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos nebo provozování díla,
  • právo na vysílání díla rozhlasem či televizí,
  • právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla,
  • právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla.

Anketa

Jsou autorská práva v ČR dobře chráněna?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).