Hlavní navigace

Kdy se vás mohou zbavit pro vaši neschopnost?

20. 7. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Se svou prací jste spokojení, ale zaměstnavatel nikoli. Co se musí stát, aby vás směl propustit pro neschopnost?

Někdy se stane, že ačkoli svou práci máte rádi a dle vašich měřítek ji vykonáváte dobře, zaměstnavatel už tak spokojený není. Může dojít i na nějaké vytýkání s tím, že neděláte vše podle jeho představ. Kdy má zaměstnavatel právo vás propustit kvůli tomu, že si myslí, že jste neschopní?

Nespokojenost zaměstnavatele

V některých případech je samozřejmě nespokojenost zaměstnavatele odůvodněná. Nikdo by nejspíše nezaměstnával s chutí člověka, který chodí do práce pozdě, nemá odpovídající pracovní výsledky, případně nesplňuje požadavky na danou pozici, kterou zastává. Problém může nastat i v případě, že máte časté absence nebo s vámi nejsou spokojeni vaši podřízení.

Ačkoli s vámi zaměstnavatel nemusí být spokojený, nemůže vás pro vaši neschopnost vyhodit z jakéhokoli důvodu. Musí se řídit zákoníkem práce. Ten upravuje, v jakých případech a za jakých podmínek je možné k tomuto kroku přistoupit.

Pracujete špatně?

Zákoník práce bohužel nijak nedefinuje požadavky, které na vás mohou být kladeny a které nikoli. Běžně to ovšem funguje tak, že nastoupíte do práce a váš nový zaměstnavatel vás s požadavky seznámí. V některých případech mohou být sepsány v pracovní smlouvě. Jindy vás odkáže na pracovní řád, firemní nařízení či jiný vnitřní předpis, kde jsou obsaženy potřebné informace.

Právní úprava

Pokud s vašimi pracovními výsledky není zaměstnavatel spokojen, musí postupovat následovně.

Podle § 52 písm. f) zákoníku práce vám může dát výpověď v případě, že nesplňujete předpoklady, které jsou stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce. Dále také proto, že nesplňujete požadavky pro řádný výkon této práce, ale pouze pokud je nesplňujete bez zavinění zaměstnavatele. Prokáže-li se vina vašeho zaměstnavatele, není možné takto výpověď dostat.

Nesplňování těchto požadavků navíc musí spočívat v neuspokojivých pracovních výsledcích a vy byste museli být v posledních 12 měsících písemně vyzváni k jejich odstranění. V dopise by zároveň muselo být uvedeno, do kdy musíte tyto nedostatky odstranit. Teprve pokud tak neučiníte do stanoveného data, je možné přikročit k výpovědi.

Ve chvíli, kdy byste dostali výpověď k 1. březnu 2016, by zaměstnavatel musel dokázat, že od 1. března 2015 do 28. února 2016 vám zaslal dopis, ve kterém vás na nedostatky upozornil, a vy jste je neodstranili.

Požadavky, které na vás zaměstnavatel klade, není možné přesně specifikovat. Může jít například o takové požadavky, které jsou všeobecně známé pro výkon určité práce, například že pro rozvoz novin je nutné mít řidičský průkaz, případně vlastní automobil. Tyto požadavky vám zaměstnavatel může sdělit i ústně. Vždy ale musejí být ospravedlnitelné z hlediska vaší pracovní náplně a činnosti, kterou pro zaměstnavatele vykonáváte.

Může se tak stát, že po vás z povahy vaší práce bude požadováno, abyste měli například předepsaný oděv, měli jste vhodné společenské vystupování, ale také abyste se určitého jednání zcela zdrželi.

Úředník má povinností více

Kromě výše uvedeného jsou také speciální povinnosti kladeny na zaměstnance, jež pracují v pozici úředníka. Ty jsou uvedeny v zákoně o úřednících územních samosprávních celků.

V § 16 zákona o úřednících územních samosprávních celků je uvedeno, že zaměstnanec v pozici úředníka musí:

 • Dodržovat ústavní pořádek České republiky,
 • dodržovat právní předpisy vztahující se k práci, kterou vykonává,
 • hájit při výkonu správních činností veřejný zájem,
 • plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
 • prohlubovat si kvalifikaci v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
 • jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
 • zdržet se jednání, jež by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost územního samosprávného celku,
 • zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného,
 • v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných územním samosprávným celkem, u něhož je zaměstnán, nebo na základě právních předpisů a kolektivních smluv,
 • v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání a v souvislosti s ním,
 • poskytovat informace o činnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, v jakém to vyplývá z jeho pracovního zařazení.

Kromě toho nesmí dle § 16 odst. 2 jednat v rozporu s oprávněnými zájmy samosprávného celku.

Pokud se stane, že například úředník nebude jednat tak, aby to nenarušilo důvěryhodnost územního samosprávního celku, respektive ji naruší například tím, že se bude chovat nevhodným způsobem k lidem, kteří na úřad přijdou, může to být důvod k tomu, aby od zaměstnavatele dostal výpověď pro svou neschopnost. I zde ale platí, že musí dostat v uplynulých 12 měsících dopis, v němž po něm bude požadováno, aby konkrétní chování odstranil.

skoleni_29_6

Výpověď až jako poslední možnost

Ačkoli je samozřejmě možné, aby v případě, že jsou výše uvedené podmínky splněny, zaměstnavatel řešil situaci výpovědí, není to jediná varianta. Může přikročit například k odebrání osobního příplatku či jeho snížení. Nebo vás neodměnit pravidelnými odměnami, případně vás přeřadit na jinou práci.

Volná inspirace originálního článku Jaroslava Jouzy z časopisu Národní pojištění.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).