Hlavní navigace

Jak zdanit výnosy z cenných papírů?

15. 9. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Investujete do cenných papírů? A daří se vám? Vězte, že o část svých zisků se budete muset podělit se státem ve formě daní. Pokud to neuděláte, můžete si způsobit řadu nepříjemností. Vzpomeňte, že na porušení zákona o přiznávání daní z příjmu dojel i nepolapitelný americký mafián Al Capone.

Kolektivně, nebo individuálně?

Obchodování s cennými papíry i v Česku pomalu ztrácí punc výjimečnosti. Stále více lidí se nechává zlákat možností zhodnotit své volné finanční prostředky investicemi do podílových fondů nebo akcií. Tato forma investic nabízí možnost vyšších výnosů než jiné finanční produkty. Obchody s cennými papíry však samozřejmě nejsou pro každého, protože možnost vyššího výnosu je vždy spojena s vyšší mírou rizika. Pokud se ale investor vyvaruje chyb, přidrží se některé osvědčené strategie a bude mít trochu štěstí, může dosáhnout velmi zajímavých zisků.

V této souvislosti je třeba důrazně upozornit, že zejména obchodováním s akciemi lze poměrně rychle vydělat, ale i prodělat značné peníze. Stačí podlehnout nákupní horečce, nakoupit nepravé akcie v nepravý čas a v době cenového propadu je pak zase bezhlavě prodávat. O úspěchu či neúspěchu investora rozhoduje zejména schopnost rychle a správně se rozhodovat a zachovat si neochvějnou důvěru ve správnost vlastního úsudku i pod psychickým tlakem. Něco z toho se lze naučit, něco si osvojit na základě zkušeností, něco však musí mít člověk vrozeno.

Cenných papírů a možností, jak do nich investovat, je nepřeberné množství. Kdybychom se podrobněji věnovali byť jen malé částí z nich, byl by výrazně překročen prostor vymezený tomuto článku. Zabývat se proto budeme jen nejběžnější formou kolektivního investování do otevřených podílových fondů, individuálními investicemi do akcií a zejména pak zdaněním výnosů z nich.

Láká vás představa samostatného investování do akcií a nevíte, jak začít? – Úvod do technické analýzy

Investice do podílových fondů

Investovat do nákupu podílových listů otevřených podílových fondů může prakticky každý, kdo má volné finanční prostředky na dobu minimálně šesti měsíců a chce je zhodnotit lépe, než na termínovaném vkladu v bance. Tato forma investování od investora nevyžaduje žádné zvláštní znalosti ani zkušenosti, protože profesionální správu investic za něj zajistí správce fondu. Podílový fond také může díky celkovému objemu spravovaných prostředků daleko lépe rozkládat riziko a využívat drobnému investorovi nedostupných investičních nástrojů.

Podílové listy si lze pořídit jednorázově nebo je nakupovat pravidelně. Investovat tak lze i relativně malé částky (od několika tisíc Kč). Výši výnosu i míru rizika přitom každý investor může sám ovlivnit výběrem fondu. Nabídka sahá od fondů peněžního trhu s téměř jistým několikaprocentním ročním výnosem až po agresivní akciové fondy umožňující zhodnotit investici o desítky procent ročně, ovšem bez záruky a s rizikem, že o část vložených prostředků investor přijde. Výběru fondu je tedy třeba věnovat velkou pozornost.

Výnos z investice do otevřených podílových fondů může být v zásadě dvojí – stejně jako u akcií. U růstových fondů, kterých je většina, lze vydělat na tom, že podílové listy nakoupíte za cenu nižší, než za jakou je po čase prodáte. Dáno je to tím, že hodnota podílového listu odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu a cena (kurs) podílového listu se pak přesně odvíjí od toho, jak se mění zhodnocení portfolia fondu. Pokud tedy fond, resp. jeho manažer dobře investoval, jmění fondu, hodnota i cena podílového listu roste a naopak.

Podílové listy je investiční společnost povinna odkoupit nejen po uplynutí šesti měsíců od jejich nákupu, ale kdykoliv. Pro investora to však zpravidla nebude příliš výhodné, a to nejenom kvůli poplatkům spojeným s nákupem, popř. i rychlým prodejem podílových listů. Případný výnos z prodeje podílových listů v době před uplynutím šestiměsíční lhůty od jejich nabytí totiž podléhá dani z příjmů. Každý investor, který tohoto výnosu dosáhne, je povinen jej uvést ve svém daňovém přiznání. Výjimkou je případ, kdy tento výnos ve zdaňovacím období nepřekročí 20 000 Kč a lze jej považovat za příjem z příležitostné činnosti (§ 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů).

Kromě růstových fondů existují také fondy výnosové. V jejich případě je výnos pravidelně vyplácen ve formě dividendy, představující vyplacený podíl na zisku fondu. Vadou na kráse těchto fondů je, že dividenda podléhá zdanění, obdobně jako například úroky z termínovaných vkladů. Výnos vyplacený investorům je tedy nižší o patnáctiprocentní daň, kterou srazí a odvede přímo investiční společnost spravující podílový fond. Tento daňový režim je výhodný především pro podniky, nikoliv však pro soukromé investory.

Zdanění dividend srážkovou daní bez povinnosti uvádět je do daňového přiznání se netýká případů, kdy jsou dividendy vypláceny ze zahraničí. V tomto případě má jejich příjemce na výběr dvě možnosti – buď je ve svém daňovém přiznání zahrne do samostatného základu daně s patnáctiprocentní sazbou (§ 16 odst. 2 zákona o daních z příjmů), a to v hrubé výši (tj. nesnížené o případnou daň sraženou v zahraničí), nebo tyto příjmy přičte k ostatním svým příjmům a zdaní je běžnou sazbou daně z příjmů.

Při výběru podílového fondu je třeba v každém případě nezapomenout na poplatky, které mohou výnos zejména u krátkodobých investic proměnit dokonce ve ztrátu. Většina fondů si účtuje jednorázový vstupní poplatek a také roční poplatek za správu fondu. Oba se pohybují řádově v jednotkách procent. Vyšší poplatky si zpravidla účtují akciové fondy, nižší pak dividendové a smíšené fondy. Nalézt však lze i fondy, které vstupní poplatek nepožadují. Většinou se jedná o fondy peněžního trhu.

Investice do akcií

Obchodovat s akciemi není až tak složité, jak se může zdát. Stačí uzavřít smlouvu s některým a licencovaných obchodníků s cennými papíry, převést na klientský účet příslušný finanční obnos a může se obchodovat. Začínajícím investorům však lze doporučit, aby nespoléhali jen na štěstí a s akciemi obchodovali velmi obezřetně. V opačném případě se jich starost o zdanění výnosů z držby anebo prodeje akcií nejspíše příliš týkat nebude. Prodělat většinu úspor lze neobratným obchodováním na burze během několika málo dní.

Investiční zpravodajství – zprávy analytiků z akciových, komoditních a forexových trhů.

Obdobně jako u podílových fondů může mít výnos z akcií v zásadě dvojí podobu. Investor může vydělat na růstu kurzu akcie nebo na vyplacených dividendách, popřípadě na obojím. To, zda bude spíše růst kurz akcie, nebo zda budou akcionáři profitovat spíše z vyplácených dividend, závisí na strategii každé ze společností. O ní se lze ledacos dozvědět na valné hromadě, z výročních zpráv, případně třeba i z uveřejněných rozhovorů s managementem společnosti či jiných informačních zdrojů.

Vždy je přitom třeba odlišit seriózní informace z důvěryhodných zdrojů od různých účelových dezinformací a spekulací, kterých není na internetu zrovna málo. Odhadnout vývoj kurzu akcií i dividendové politiky jednotlivých společností je i tak velmi těžké. Ve hře je příliš mnoho faktorů, které mohou ovlivnit budoucí vývoj jednotlivých titulů, odvětví i celých trhů. Jeden z nejsilnějších vlivů na kurz akcií přitom má psychologie davu, která se rozhodně neřídí jen racionálními podněty. Proto je tak obtížné se správně rozhodovat, kdy a které akcie koupit a kdy je naopak prodat.

Bude-li mít šťastnou ruku, může se i začínajícímu investorovi stát, že obchodováním s akciemi dosáhne slušných výnosů. V tom případě by neměl zapomenout, že tyto výnosy podléhají dani z příjmů. O zdanění dividend už byla řeč u podílových fondů. V případě akcií je to obdobné. O výši, termínu a způsobu výplaty dividend rozhoduje valná společnosti. Dividendy z tuzemských zdrojů jsou vypláceny oprávněným akcionářům, kteří drželi akcie k určenému datu, po odečtení patnáctiprocentní daně, kterou srazí a odvede sama akciová společnost. Do daňového přiznání je jejich příjemce neuvádí.

Pokud nakoupíte ve správný čas správné akcie a po nárůstu jejich kurzu se rozhodnete je prodat, je důležité, zda mezi dobou jejich nabytí a prodeje uplynulo minimálně šest měsíců. Pokud ano, je celý výnos váš. Pokud ne, budete muset z rozdílu prodejní a nákupní ceny odvést daň z příjmů. Vznikne vám tak tzv. ostatní příjem (§ 10 zákona o daních z příjmů), který je nutno uvést v daňovém přiznání a zdanit. Od prodejní ceny si můžete odečíst jen cenu, za niž jste akcie pořídili, a dále náklady spojené s nabytím a prodejem těchto akcií (zpravidla provize obchodníka s cennými papíry a poplatky trhu s cennými papíry).

Většina začínajících investorů však asi bude řešit spíše opačný problém. Jejich příjmy z obchodování s akciemi budou nižší než výdaje. Špatnou zprávou pro ně je, že z prodeje cenných papírů nelze vykázat daňovou ztrátu a snížit si díky ní daňový základ. Jsou-li výdaje vyšší než dosažené příjmy, k rozdílu se v tomto případě nepřihlíží. Toto ustanovení však alespoň dle převažujících názorů umožňuje ztráty a zisky z obchodování s několika různými tituly akcií v jednom zdaňovacím období vzájemně kompenzovat.

Tip do článku - účto fakturace duben

Od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů nabytých poplatníkem v rámci kupónové privatizace. Toto osvobození se ovšem netýká případů, kdy akcie prodává jiná osoba než ta, která předmětné akcie přímo získala v kupónové privatizaci. Pokud byste takovéto akcie získali v dědickém řízení nebo třeba darem a prodali byste je do šesti měsíců od jejich nabytí, budete muset výnos z jejich prodeje zdanit. Nabývací cenou by v tomto případě byla cena stanovená pro účel daně dědické nebo darovací.

Zbývá dodat, že výše uvedené informace se týkají soukromých investorů (nepodnikajících fyzických osob). Zdaňování příjmů z prodeje cenných papírů, které má fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba zahrnuty v obchodním majetku, se řídí jinými pravidly.

Anketa

Budete za letošní rok danit příjmy z cenných papírů?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).