Hlavní navigace

Jak si můžete snížit daně a které zvýhodnění se vás týká?

28. 2. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Daň z příjmu si můžete legálně snížit o slevy a odpočitatelné položky. Co vše můžete do daňového přiznání zahrnout?

Odečitatelné položky

Dary a bezúplatná plnění

Od základu daně z příjmů můžete odečíst dary, tedy bezúplatná plnění, pokud hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč.  Obdobně se postupuje i u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy. Darem je možné snížit základ daně maximálně o 15 %.

Odečíst si můžete hodnotu darů:

  • na veřejně prospěšné účely,
  • politickým stranám a hnutím na jejich činnost,
  • fyzickým osobám, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, a to na zdravotnické prostředky, na rehabilitační a kompenzační pomůcky a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Od základu daně můžete odečíst nejen hodnotu darů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, ale i osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, a to za splnění stejných podmínek, jaké platí při poskytnutí daru v České republice. Při posuzování splnění podmínek, které se týkají účelu daru nebo příjemce daru, se pak postupuje podle právních předpisů příslušného státu. Pokud žádná taková úprava není, musí být splněny podmínky stanovené právními předpisy České republiky.

Tip: Využijte naše interaktivní formuláře pro daň z příjmů fyzických i právnických osob. Daně spočítají za vás.

Odbory

Pokud jste za uplynulý rok zaplatili členské příspěvky odborové organizaci, můžete si odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, maximálně však 3000 Kč za rok. Netýká se to příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně.

Penzijní spoření

Od daňového základu si můžete odečíst příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, které přesáhly částku 12 000 Kč, max. 24 000 Kč.

To znamená, že abyste si odečetli plných 24 000 Kč, museli byste naspořit 36 000 Kč (3000 Kč měsíčně). Optimální částka pro spoření je tak na 3000 Kč měsíčně, resp. 36 000 Kč za rok (po odečtení 12 000 Kč můžete uplatnit platby ve výši 24 000 Kč). Od státu tímto můžete dostat zpět na daních max. 6360 Kč za předpokladu, že nějaké daně vůbec máte povinnost uhradit.

Úroky

Pokud splácíte úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéku, můžete si odečíst zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření a úroky z hypotéčního úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud dané úvěry použijete na financování bydlení. Základ daně si můžete snížit až o 300 000 Kč ročně, čímž můžete ušetřit až 45 000 Kč za rok (15 % z uvedené částky). Pokud úvěrovou smlouvu uzavře najednou více osob, uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem.

Vzdělávání

Od základu daně si lze v tomto případě odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud je za vás neplatil zaměstnavatel ani nebyly uplatněny jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Maximální výše odpočtu je 10 000 Kč ročně. Lidé se zdravotním postižením si mohou odečíst až 13 000 Kč a lidé s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč ročně.

Životní pojištění

U životního pojištění je možné si od základu daně odečíst pojistné na soukromé životní pojištění, a to do maximální výše 24 000 Kč ročně. To znamená, že abyste si odečetli plných 24 000 Kč, museli byste platit roční pojistné 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně). Mimo to musíte splnit tyto podmínky:

  • Pojistník, tj.osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, je shodný s pojištěnou osobou. Výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhnete věku 60 let.
  • Pojistná smlouva pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má pevně sjednanou pojistnou částku minimálně 40 000 Kč. Pojistná smlouva pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč.   Pojistná smlouva neumožňuje průběžnou výplatu kapitálové hodnoty.

Pokud se vás odpočet životního pojištění týká, jako doklad k daňovému přiznání vám poslouží potvrzení o zaplaceném pojistném, které vám na přelomu ledna a února doručila vaše pojišťovna.

Slevy na dani z příjmů fyzických osob

Dítě

Na první dítě můžete uplatnit daňové zvýhodnění 15 204 Kč, na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a každé další dítě 24 204 Kč.

Sleva na zdravotně postižené děti s průkazem ZTP/P činí na první dítě 30 408 Kč ročně, na druhé dítě 38 808 Kč, na třetí a každé další dítě 48 408 Kč.

Daňové zvýhodnění na dítě může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Finanční úřady obvykle vyžadují k daňovému přiznání také doložení čestného prohlášení druhého rodiče, že si slevu na děti neuplatňuje.

Držitel průkazu ZTP/P

Držitel průkazu ZTP/P má roční slevu na dani ve výši 16 140 Kč, a to i bez přiznaného invalidního důchodu.

Invalidita

Pro lidi s přiznanou invaliditou platí tyto roční slevy na dani:

  • 2520 Kč ročně – invalidita I. a II. stupně 
  • 5040  ročně – invalidita III. stupně

Manželka/manžel

Výše slevy na dani na vyživovanou manželku nebo manžela činí 24 840 Kč ročně. Výše slevy na dani na vyživovanou manželku nebo manžela ZTP činí 49 680 Kč ročně. Slevu můžete uplatnit v případě, že žijete ve společné domácnosti a příjmy manžela/manželky nepřesahují 68 000 Kč za rok.

Poplatník

Základní sleva na dani činí 24 840 Kč. Nárok na ni má každý poplatník bez ohledu na délku trvání činnosti nebo druh příjmu. Slevu mohou uplatnit také důchodci pobírající starobní důchod.

Student

Pokud studujete, můžete uplatnit slevu na dani ve výši 4020 Kč ročně.

Školkovné

Za každé dítě lze uplatnit slevu ve výši maximálně 13 350 Kč. Sleva je vyšší než loni, protože se váže k minimální mzdě, která se zvyšovala. Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů vyživujících dítě, pokud s dítětem žije ve stejné domácnosti.

skoleni_29_6

Evidence tržeb

Za zapojení do elektronické evidence tržeb je pro OSVČ sleva na dani ve výši 5000 Kč. Nejde takzvaně do mínusu. Pokud po odečtení vašich dalších slev na dani (s výjimkou slevy na děti) je vaše daň nulová, už si nemáte co odečíst a tuto slevu uplatnit nemůžete.

Sleva se počítá jako částka ve výši plusového rozdílu mezi 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Můžete ji uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém jste poprvé zaevidovali tržbu.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).