Hlavní navigace

Jak se registrovat na úřadu práce?

20. 7. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Když přijdete o zaměstnání, můžete si i jako uchazeči o zaměstnání v evidenci na úřadu práce přivydělat 7300 korun. Ztrácíte ale nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podle aktuálních údajů je v současnosti v evidenci Úřadu práce ČR 279 779 lidí. Míra nezaměstnanosti se tedy v polovině července dostala na hodnotu 3,82 %. V porovnání s koncem měsíce června, kdy úřady práce evidovaly 269 637 nezaměstnaných (míra nezaměstnanosti dosáhla 3,7 %), jde pouze o mírný nárůst. Ve skutečnosti ale může být bez práce daleko více lidí, protože statistika úřadu práce nezahrnuje ty, jimž běží výpovědní doba nebo se na úřad práce nezaregistrovali z jiných důvodů, například kvůli tomu, že dosud čerpali státní podporu na zmírnění dopadů epidemie koronaviru, ani čerstvé absolventy, kteří se ještě na úřad práce nestihli registrovat. Podle analytiků by mohla být na konci léta bez práce více než 4 % lidí.

Pokud přijdete o práci a splňujete podmínky pro zařazení do evidence Úřadu práce ČR, měli byste se zaregistrovat ideálně do několika pracovních dnů po ukončení pracovního poměru. Zaregistrovat se na úřadu práce můžete nyní kdekoliv, i v místě, kde se aktuálně zdržujete. Nemusíte tedy nutně navštívit úřad v místě trvalého bydliště, jako tomu bylo dříve. Ne vždy, když chcete pořádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti, musíte na úřad práce osobně. Žádost o zprostředkování zaměstnání a Žádost o podporu v nezaměstnanosti je nyní možné podat i elektronickou cestou, prostřednictvím datové schránky nebo emailu se zaručeným elektronickým podpisem. Můžete je také poslat poštou nebo je odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.

Důležité dokumenty pro žádost o zprostředkování zaměstnání

 • Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), případně jiný doklad, kterým prokážete svou totožnost a místo trvalého bydliště,
 • potvrzení o ukončení pracovního poměru,
 • absolventi potřebují doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Důležité dokumenty pro žádost o podporu v nezaměstnanosti 

 • Evidenční list důchodového pojištění,
 • potvrzení o zaměstnání (zápočtový list),
 • doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti,
 • OSVČ předkládají také potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku,
 • potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku.

Všechny doklady kromě těch, jimiž prokazujete svou totožnost, lze doložit dodatečně. Na úřad páce se můžete zaregistrovat nejen jako uchazeč o zaměstnání, ale také jako zájemce o zaměstnání. Této možnosti můžete využít například tehdy, když máte zájem o změnu zaměstnání nebo jste ve výpovědní době. (Nemáte ale nárok na finanční podporu.) Úřady práce nyní zájemcům o zaměstnání nabízejí účast v projektu Outplacement, který má zmírnit nepříznivé důsledky rostoucí nezaměstnanosti. 

Kdy máte nárok na podporu

Většina lidí se na úřad práce registruje hlavně kvůli příjmu podpory v nezaměstnanosti. Na peníze ale nemáte nárok automaticky, je třeba, abyste splnili zákonem dané podmínky. Podporu dostanete v případě, že jste během uplynulých dvou let odpracovali nejméně 12 měsíců a během té doby jste si platili důchodové pojištění. Například i v rámci brigád, kde máte uzavřenou dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

Za zaměstnance odvádí důchodové pojištění zaměstnavatel. Další podmínkou je, že nepobíráte starobní důchod, nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné, či vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Jestliže jste na nemocenské, nemůžete být současně v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, totéž platí o mateřské, ošetřovném a podobně.

Do odpracovaných měsíců se vám započítává také tzv. náhradní doba, kterou může být: 

 • rodičovská dovolená, tedy období péče o dítě ve věku do 4 let,
 • doba trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, pokud jste si ovšem nepřivodili dočasnou pracovní neschopnost úmyslně, a když zmíněná dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zákona o nemocenském pojištění,
 • doba pobírání invalidního důchodu, pokud máte invaliditu třetího stupně,
 • příprava na výkon práce (studium), pokud máte zdravotní postižení,
 • doba, po kterou pečujete o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), v případě, že s vámi trvale žije a společně platíte náklady na živobytí (tato podmínka není vyžadována, pokud se jedná o osobu blízkou),
 • doba, kdy jste se účastnili dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, která má akreditaci Ministerstva vnitra, nebo doba, kdy jste vykonávali veřejnou službu na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud její rozsah překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
 • doba péče o osobu mladší 10 let, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Podporu naopak nedostanete v případě, že jste během posledních 6 měsíců v nějakém zaměstnání dostali výpověď kvůli hrubému porušení svých pracovních povinností.

Doba, po kterou máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, závisí na vašem věku:

 • do 50 let věku vám náleží podpora po dobu 5 měsíců,
 • nad 50 do 55 let věku vám náleží podpora po dobu 8 měsíců,
 • nad 55 let věku máte nárok až na 11 měsíců podpory.

Kolik dostanete?

Výše podpory se odvíjí od vašeho průměrného výdělku v předchozím zaměstnání, maximálně to ale v letošním roce 2020 může být 19 389 korun měsíčně. Letos v červnu pobíralo podporu 93 429 uchazečů a její průměrná výše byla 8742 korun.

V prvních dvou měsících máte nárok na 65 % vašich předchozích čistých průměrných výdělků, další 2 měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 %. Jestliže se na úřad práce hlásíte poté, co jste ukončili živnost jako OSVČ, vychází výše vaší podpory z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden kalendářní měsíc. Jestliže jste ale ukončili poslední zaměstnání sami bez vážného důvodu nebo dohodou se zaměstnavatelem, máte nárok pouze na 45 % svého průměrného čistého výdělku po celou dobu pobírání podpory.   

Když jste vedení v evidenci úřadu práce, máte právo na zprostředkování zaměstnání, což obnáší vyhledávání vhodného zaměstnání, poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech. Musí vám najít zaměstnání, jehož délka pracovní doby činí minimálně 80 % stanovené týdenní pracovní doby. Smlouva je sjednaná buďto na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, delší než tři měsíce. Práce by současně měla odpovídat vaší zdravotní způsobilosti, a pokud možno i kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání a dopravní dosažitelnosti.

FIN21

Přivydělat si můžete, přijdete ale o podporu

I jako uchazeč vedený v evidenci úřadu práce si můžete přivydělat. Vaše finanční odměna ale nesmí přesáhnout částku rovnající se polovině minimální mzdy. Ta v letošním roce 2020 činní 14 600 korun, takže si můžete vydělat maximálně 7 300 korun hrubého měsíčně. (Jestliže máte více výdělků, jejich výše se sčítá.) Každý výdělek-brigádu musíte úřadu práce nahlásit. Po dobu trvání brigády nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Po jejím skončení vám ji úřad opět začne vyplácet. Pracovat navíc můžete jen na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo musíte být v pracovním nebo služebním poměru. Nesmíte si přivydělávat na dohodu o provedení práce (DPP). 

Stát vám uhradí zdravotní pojištění

Během vaší evidence na úřadu práce za vás platí zdravotní pojištění stát. Doba, během níž pobíráte podporu, se vám započítává do důchodu. V případě, že v evidenci zůstanete i poté, co skončí období vyplácení podpory, do důchodu se vám započítávají maximálně tři další roky. Pokud si najdete práci, musíte to úřadu práce oznámit nejpozději do osmi dnů. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).