Hlavní navigace

Jak podat výpověď, když chcete odejít z nájmu?

24. 8. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Možností, jak ukončit nájemní vztah, je vícero. Někdy se stačí dohodnout, jindy můžete sáhnout po výpovědi. Pronajímatel vám ji ale „jen tak“ dát nemůže.

Bydlíte v pěkném bytě, který máte zároveň v nájmu, a rozhodnete se přestěhovat dříve, než vám skončí smlouva o nájmu bytu. Důvody mohou být různé. Nemůžete si již dovolit současný nájem, chcete se přestěhovat do většího bytu, nebo vás pracovně přeložili a stěhujete se do jiného města. Na důvodech v zásadě nezáleží. Důležité je, abyste výpověď z nájmu bytu učinili v souladu se všemi předpisy a tak, jak se očekává. Co tedy udělat, abyste předešli budoucím problémům?

Dohodnete se

Toto je pro obě strany nejpříjemnější a také nejjednodušší varianta. Vy coby nájemce a majitel bytu coby pronajímatel se dohodnete na tom, že chcete byt opustit. Ani na jedné straně není žádná překážka, vše si vysvětlíte a na všech podmínkách jste se domluvili.

Jelikož smlouvu o nájmu bytu jste museli uzavřít písemně (vyžaduje to § 2237 zákona č. 89/2012 Sb., neboli občanský zákoník), je vhodné ukončit nájem bytu rovněž písemnou formou, jakkoli se v tomto případě jedná spíše o formalitu a zákon toto nevyžaduje.

Dohoda o skončení nájmu bytu by měla obsahovat:

 • identifikaci vás a pronajímatele bytu,
 • označení bytu, kterého se výpověď týká,
 • vyjádření souhlasu s tím, aby nájem skončil,
 • určení, kdy nájem končí,
 • datum a podpis.

Okamžik, kdy nájem skončí, nemusíte určit jen konkrétním datem. Je možné do dohody uvést, že nájem končí např. 30 dní od podpisu smlouvy. Vše záleží na tom, jak se s pronajímatelem domluvíte.

Pokud je to potřeba, nebo to okolnosti vyžadují, může dohoda obsahovat i:

 • podmínky vyklizení bytu,
 • podmínky převzetí bytu a předání bytu,
 • termín, kdy vám bude vyplacena kauce,
 • odstranění případných stavebních úprav.

Tyto podmínky už jsou ale individuální. Pokud jste v bytě neprováděli žádné technické úpravy, nebudete v dohodě specifikovat, že je nutné tyto úpravy odstranit. Stejně tak, pokud vám pronajímatel vyplatil kauci na ruku, není potřeba uvádět, kdy a jakým způsobem dojde k jejímu proplacení.

Ukončení v zastoupení

Dohodu o skončení nájmu bytu nemusíte podepsat osobně. Je možné, abyste na místo sebe vyslali zástupce, který dohodu podepíše. To je ale nutné ošetřit plnou mocí a následně při podpisu dohody ověřit případné zplnomocnění.

Pokud jste v nájmu společně s manželkou nebo manželem, není možné, aby tuto dohodu uzavřel pouze jeden z vás. Musíte být přítomni oba, případně jeden s plnou mocí druhého, nebo váš zástupce s plnou mocí vás obou.

Stejná situace platí i v případě, že bydlíte v nájmu coby skupina přátel.

Dáváte výpověď

Z bytu se chcete odstěhovat a z nějakého důvodu není dohoda o skončení nájmu možná. Třeba se s pronajímatelem nemáte příliš v oblibě. V takovém případě musíte podat výpověď z nájmu bytu. Ta už ale podle § 2286 občanského zákoníku musí mít písemnou podobu vždy.

Pokud odešlete pronajímateli e-mail, ve kterém ho informujete o tom, že dáváte výpověď z nájmu bytu, a tento e-mail nemá elektronický podpis, není tato forma brána jako oficiálně podaná výpověď z nájmu bytu.

Podmínky výpovědi se ale výrazně liší v případě, že podáváte:

 • výpověď z nájmu bytu, který by uzavřen na dobu neurčitou,
 • výpověď z nájmu bytu, který byl uzavřen na dobu určitou.

Jestliže máte uzavřenou smlouvu o nájmu bytu na dobu neurčitou, máte situaci jednodušší. Ve chvíli, kdy se rozhodnete, že se chcete odstěhovat, sepíšete výpověď, odešlete ji pronajímateli a není třeba v ní uvádět ani důvod, proč jste se rozhodli nájem ukončit.

Naproti tomu, pokud máte uzavřenou smlouvu o nájmu na dobu určitou, máte dle § 2287 občanského zákoníku možnost ukončit jej pouze tehdy, pokud se změnily okolnosti, ze kterých jste vy i pronajímatel při uzavírání smlouvy vycházeli. Po změně těchto okolností je navíc zřejmé, že po vás pronajímatel nemůže vyžadovat, abyste v bytě nadále bydleli.

Výpovědní doba pak činí 3 měsíce.

Společný nájem

Stejně jako v případě dohody o skončení nájmu bytu i zde není možné, aby výpověď podal pouze jeden z nájemců bez souhlasu těch dalších. A to se týká manželů, skupiny přátel, kteří v bytě bydlí, atd. Vždy zde musí být jejich souhlas, například ve formě plné moci.

Pokud jste v pozici, kdy dáváte pronajímateli výpověď z nájmu bytu, ověřte si, kdo je aktuálně současným pronajímatelem.

Ten se od doby, kdy s vámi byla smlouva o nájmu bytu uzavřena, mohl změnit. Pokud výpověď sepíšete a adresujete původnímu pronajímateli, kterému už byt nepatří, je taková výpověď neplatná.

Dostanete výpověď

V bytě se vám bydlí dobře a rádi byste v něm bydleli i nadále. Vše vám vyhovuje a s ničím nemáte problém. Pronajímatel je ale jiného názoru a rozhodne se s vámi nájem ukončit. Může si například přát byt užívat osobně nebo do něj nastěhovat své příbuzné.

I v tomto případě se liší, za jakých podmínek vám pronajímatel smí dát výpověď. Pokud s vámi uzavřel smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou, smí použít k vypovězení nájmu podle § 2288 odst. 1 občanského zákoníku pouze tyto důvody:

 • porušili jste hrubě povinnost, která vyplývá z nájmu (například jej neplatíte),
 • byli jste odsouzeni pro úmyslný trestný čin, který jste spáchali na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti, případně na osobě, která bydlí v tomtéž domě, nebo proti cizímu majetku, jež se v domě nachází,
 • byt má být vyklizen z důvodu veřejného zájmu,
 • existuje jiný závažný důvod.

Pokud máte s pronajímatelem smlouvu na dobu neurčitou, smí podle § 2288 odst. 2 občanského zákoníku použít důvody, které jsou uvedené výše, plus tyto:

 • byt bude užíván přímo pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,
 • pronajímatel potřebuje byt pro svého příbuzného, pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Pokud tedy máte smlouvu na dobu určitou a pronajímatel se do bytu chce nastěhovat sám, není to důvod k tomu, aby vám dal výpověď z nájmu bytu. Ve výpovědi navíc vždy musí být důvod specifikován.

V obou případech se tato výpověď podává s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že běží od prvního dne následujícího kalendářního měsíce poté, co vám byla doručena.

Podle § 2286 občanského zákoníku vás ve výpovědi musí poučit o tom, že máte možnost vznést proti výpovědi námitky a žalobu o přezkoumání oprávněnosti této výpovědi. Na to vám běží dvouměsíční lhůta od doby, co vám výpověď byla doručena.

Co když pronajímatel nedodržel slovo?

Pronajímatel vám dal výpověď a jako důvod uvedl, že se do bytu stěhuje sám, případně že do něj stěhuje svou manželku či příbuzné. Použil tedy důvody uvedené v § 2288 odst. 2 občanského zákoníku.

Tyto důvody samozřejmě za předepsaných podmínek smí použít. Následně ale musí do jednoho měsíce od doby, co jste byt vyklidili, tento byt ke zmíněnému účelu využít. Pokud tedy důvod výpovědi zněl, že se do něj stěhují jeho příbuzní, je potřeba, aby se tam do měsíce po vašem vyklizení i nastěhovali.

Pokud tuto lhůtu nedodrží, je povinen vám byt znovu pronajmout, nebo vám nahradit škodu.

Výjimku tvoří situace, kdy pronajímatel byt upravuje, začal s tím do dvou týdnů po vašem vyklizení a stále ještě s úpravami není hotov.

Náležitosti výpovědi

Ať už podává výpověď jedna či druhá strana, vždy je nutné, aby měla písemnou podobu. Vždy také musí být té druhé straně doručena. Výpověď musí vždy obsahovat identifikaci jednotlivých účastníků a specifikaci, kdo komu výpověď dává.

Jestliže nastane situace, kdy je více nájemců, nebo naopak více pronajímatelů, je nutné, aby výpověď obdrželi všichni.

skoleni_27_5

Jiné varianty

Kromě možností, že se s pronajímatelem domluvíte nebo jeden druhému pošlete výpověď, je ale více možností, jak vám nájem bytu může skončit:

 • uplyne vám doba, na kterou jste nájem sjednali,
 • byt si koupíte, čímž přechází do vašeho vlastnictví,
 • vyloučí vás z bytového družstva, čímž vám zanikne členství,
 • byt zanikne,
 • máte služební byt a končíte v zaměstnání.

Ať už váš nájem z bytu končí jakýmkoli způsobem, nemusí se vždy datum skončení nájmu shodovat s datem, kdy byt opouštíte. Často se stává, že nájemce byt opustí i dříve, než by dle výpovědi či dohody musel, a všechny záležitosti jsou tak vyrovnány mnohem dříve.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).