Hlavní navigace

Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2010

27. 11. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Při odchodu do důchodu je důležité zjistit, kolik budete od státu dostávat. Odchod do důchodu se dá načasovat tak, abyste získali vyšší penzi.

Platný výpočet provádí pouze Česká správa sociálního zabezpečení na základě vaší doby pojištění DP a vašich celkových ročních výdělků od r. 1986 do r. 2009 podle zákona 155/1995 (včetně jeho pozdějších změn). O tom je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli. Zde v pěti bodech popsaný postup se někdy může lišit o několik korun oproti výpočtu ČSSZ, protože neuvažujeme některé nedůležité věci. Dále uvedený výpočet platí pouze pro rok R = 2010, protože pro jiné roky je sice postup výpočtu stejný, ovšem s jinými číselnými koeficienty.

1. Doba pojištění DP (= celková doba zaměstnanosti)

Tato doba se určuje jako součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni včetně dovolených (i mateřských), nemocí, úspěšně absolvovaných učilišť a středních i vysokých škol, vojenské prezenční služby. Pro rok 2010 to musí být minimálně 26 let!

Pro přesné stanovení doby DP je třeba zejména vědět, že úspěšně absolvovaná střední a vysoká škola se započítává od 1.září 1.ročníku až po datum závěrečného vysvědčení včetně všech mezilehlých prázdnin.

Do doby DP se nezapočítávají
  • dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání,
  • dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání,
  • mezery mezi jednotlivými zaměstnáními.

Přesnému zjištění doby pojištění DP věnujte zvýšenou péči. Závisí na tom správná volba dne odchodu do důchodu – podrobněji viz body 4 a 5 (raději si udělejte několik dnů rezervu).

2. Datum nároku na odchod do důchodu DAT

Věk odchodu do důchodu Vd = r + m (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození Rn z následující tabulky, přičemž u žen respektujeme počet narozených (a vychovaných) dětí:

Věková tabulka pro narozené do roku 1947 včetně
Rn (rok narození) nižší 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
muži 60 60+2 60+4 60+6 60+8 60+10 61 61+2 61+4 61+6 61+8 61+10 62
ženy bezdětné 57 57 57 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60
1 dítě 56 56 56 56 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8
2 děti 55 55 55 55 55 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4
3–4 děti 54 54 54 54 54 54 54 54+4 54+8 55 55+4 55+8 56
5 a více 53 53 53 53 53 53 53 53 53+4 53+8 54 54+4 54+8

Věková tabulka pro narozené od roku 1948 do roku 1960 včetně
Rn (rok narození) 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
muži 62+2 62+4 62+6 62+8 62+10 63 63+2 63+4 63+6 63+8 63+10 64 64+2
ženy bezdětné 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63 63+4 63+8 64 64+2
1 dítě 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63
2 děti 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8
3–4 děti 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4
5 a více 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59

Věková tabulka pro narozené od roku 1961 a mladší
Rn (rok narození) 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Vyšší
muži 64+4 64+6 64+8 64+10 65 65 65 65 65
ženy bezdětné 64+4 64+6 64+8 64+10 65 65 65 65 65
1 dítě 63+4 63+8 64 64+4 64+8 65 65 65 65
2 děti 62 62+4 62+8 63 63+4 63+8 64 64 64
3 děti 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63 63
4 děti 60+8 61 61+4 61+8 62 62 62 62 62
5 a více 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62

Zdroj dat: Česká správa sociálního zabezpečení


Ke svému datu narození připočteme věk Vd určený pomocí uvedené tabulky a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchodu DAT.

3.Určení výpočtového základu VPZ

Pro odchody do důchodu od 1.ledna do 31.prosince 2010 (R = 2010) se započítávají pouze výdělky v letech 1986 až 2009 (tj. bez roku 2010!). V následující tabulce jsou koeficienty přepočtu KPR/r pro ty roky r, z nichž se mzda zahrnuje do výpočtu v roce R:

Určení výpočtového základu
Rok Vyloučené doby Vyměřovací základ Koeficienty přepočtu Roční vyměřovací základ
r VDr VZr KP2010/r RVZr = VZr x KP2010/r
(dny) (hrubý výdělek v Kč za rok r) (přepočtený hrubý výdělek v Kč za rok r)
1986     7,9988  
1987     7,8349  
1988     7,6602  
1989     7,4790  
1990     7,2150  
1991     6,2522  
1992     5,1052  
1993     4,0757  
1994     3,4380  
1995     2,9012  
1996     2,4502  
1997     2,2166  
1998     2,0276  
1999     1,8734  
2000     1,7575  
2001     1,6194  
2002     1,509  
2003     1,4138  
2004     1,3258  
2005     1,2605  
2006     1,1825  
2007     1,1013  
2008     1,0184  
2009     1  
Celkem ∑VDr =  –  – ∑RVZr =

Do této tabulky vložíme pro každý rok r (1986 je menší nebo rovno r a to je menší nebo rovno R – 1) svůj vyměřovací základ VZr (= celkový hrubý roční výdělek) a vyloučené dny VDr, tj. dny, kdy jsme neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc, bez zaměstnání, atd.). Potřebné údaje lze nalézt na formuláři Informativní osobní list důchodového pojištění, jehož výpis vám jednou za rok na vyžádání poskytne ČSSZ.

Neprokázané doby (tj. doby, které výpis od ČSSZ neobsahuje) je nutno při žádosti o důchod doložit např. dodatečným potvrzením zaměstnavatele nebo obecního úřadu, maturitním nebo jiným vysvědčením, vojenskou knížkou, případně jinak (dle požadavku ČSSZ).

Vyměřovací základ VZr násobíme pro každý rok r příslušným koeficientem přepočtu KPR/r, čímž dostaneme roční vyměřovací základ RVZr (= přepočtený hrubý roční hrubý výdělek). Součtem všech těchto výdělků dostaneme úhrn přepočtených výdělků ∑ RVZr (Kč). Součtem všech vyloučených dob VDr dostaneme úhrnnou vyloučenou dobu ∑VDr (dny).

Nyní vypočítáme průměrný denní výdělek Pd za celou dobu, která se započítává pro jeho určení. Je to tzv. rozhodné období, které se rovná 8766 dnům (= roky 1986 až 2009) mínus vyloučené doby:


Pd = ∑RVZr / (8766 – ∑VDr) (Kč)


Tento výdělek násobíme průměrnou délkou měsíce v roce (30,4167 dnů), čímž dostaneme osobní vyměřovací základ OVZ(průměrný přepočtený měsíční výdělek):


OVZ = Pd x 30,4167


Z takto vypočítané částky OVZ se do výpočtového základu VPZ, na němž přímo závisí procentuální část důchodu, započte plně částka do 10 500 Kč, z částky od 10 501 do 27 000 jen 30 % a z částky přesahující 27 000 jen 10 % (platí pro výpočet v roce 2010!), viz následující tabulka:

Výpočtový základ
Pro osobní vyměřovací základ OVZ Výše výpočtového základu VPZ
do 10 500 Kč VPZ = OVZ
od 10 501 do 27 000 Kč VPZ = 10 500 + (OVZ – 10500) x 0,3
nad 27 000 Kč VPZ = 15 450 + (OVZ – 27000) x 0,1

Výše procentuální části důchodu DUCHp se určí tak, že za každý celý rok doby pojištění CP (= celková doba zaměstnanosti, viz 2. bod) se DUCHp navýší o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VPZ, tedy:


DUCHp = celé číslo z dělení (DP/ 365) x 0,015 x VPZ

4. Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu DATsk s datem nároku na odchod DAT (podle 1. bodu), zjistíme rozdíl ROZ:

ROZ = DATsk – DAT (kalendářní dny)


Pak upravíme procentuální část důchodu DUCHp vypočteného dle 3. bodu tak, že

za každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které převyšují datum DAT, zvýšíme DUCHp o 1,5 % z VPZ,

za každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které chybí k datu DAT, snížíme při předčasném odchodu do důchodu velikost DUCHp

  • o 0,9 % z VPZ (pokud ROZ nepřesáhne 720 dnů – paragraf 31)
  • o 1,5 % z VPZ (za zbývající ROZ nad 720 dnů – paragraf 31)
  • o 1,3 % z VPZ (paragraf 30)

Poznámka: Paragraf 31 se týká trvale sníženého důchodu, paragraf 30 důchodu sníženého jen do data nároku na odchod DAT.

5. Kdy odejít do důchodu?

Celková výše důchodu DUCHOD se určí jako součet procentní výměry DUCHp (podle 3. a 4. bodu) a základní výměry DUCHz, která je pro rok 2010 rovna 2170 Kč:

Tip do článku - účto fakturace duben


DUCHOD = DUCHp + 2170


Závěrem je třeba upozornit, že velikost důchodu se skokem mění vždy k 1. lednu každého roku, protože k tomuto datu se mění (valorizují) koeficienty přepočtu KPR/r, redukční 30% a 10% hranice osobního vyměřovacího základu OVZ, základní výměra DUCHz (u výpočtu na rok 2010 se však změnil pouze KPR/r). Proto doporučujeme:

  • volit odchod do důchodu na začátku kalendářního roku (tentokrát je mezi roky 2009 a 2010 minimální rozdíl – odhaduji 10 Kč,
  • je třeba kontrolovat, aby doba zaměstnanosti DP (dle 2.bodu) dělená 365 dny neposkytovala příliš velký zbytek při dělení. Když např. DP = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, abychom si DUCHp navýšili o 1,5 %,
  • pokud odcházíme do důchodu podle 4. bodu, je třeba zvolit vhodné datum DATsk tak, abychom zbytečně neodpracováním několika dní nepřišli o 0,9 %, 1,3 % nebo dokonce o 1,5 % z částky DUCHp.

Anketa

Jaké plány máte na důchod?

Autor článku

Absolvent FEL ČVUT Praha. Pracoval na FEL ČVUT a v Energovodu v oblasti techniky vysokých napětí a technických výpočtů. Nyní je v důchodu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).