Hlavní navigace

Jak je zdravá vaše banka? Naučíme vás, jak to zjistit

30. 10. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Finanční analýza má zajímavé nástroje, jak se na banky dívat z různých úhlů pohledu a analyzovat jejich ziskovost, zadluženost, likviditu či tržní hodnotu. Naučíme vás číst výroční zprávy bank.

Mezi klíčové finanční ukazatele, které investoři a analytici trhu specificky používají pro ocenění společností v odvětví retailového bankovnictví, můžeme zařadit čistou úrokovou marži, poměr úvěrů k aktivům a rentabilitu aktiv (ROA).

Analýzy bank a bankovních akcií byly vždy náročné z důvodu, že banky podnikají a vytvářejí zisk podstatně odlišnou cestou než většina ostatních firem. Zatímco ostatní odvětví vytváří nebo vyrábí produkty, které následně prodávají, hlavním prodávaným produktem bank jsou peníze. Účetní závěrky bank jsou obvykle mnohem složitější než u firem, které se zabývají prakticky jakýmkoliv jiným druhem podnikání. Zatímco investoři, kteří zvažují bankovní akcie do svého portfolia, se dívají na tradiční oceňovací měřítka pro akcie, mezi které můžeme zařadit Price-to-Book (P/B) poměr nebo Price-to-Earnings (P/E) poměr, zkoumají také odvětvově specifická měřítka, které dokáží přesněji vyhodnotit investiční potenciál jednotlivých bank.

Odvětví retailového bankovnictví

Odvětví retailového bankovnictví zahrnuje ty banky, které poskytují přímé služby například v podobě běžných účtů, spořicích a investičních účtů a také úvěrové služby jednotlivým spotřebitelům. Nicméně většina retailových bank je ve skutečnosti bankami komerčními, protože obsluhují individuální klienty a také ty na firemní úrovni.

Retailové a komerční banky mohou fungovat odděleně od investičních bank, nebo naopak nabízet služby z obou oblastí. Odvětví retailového bankovnictví, stejně jako bankovní sektor jako celek, získává své výnosy z poskytnutých úvěrů a nabízených služeb. Ve Spojených státech amerických je odvětví retailového bankovnictví rozděleno do hlavních peněžních center, mezi něž můžeme zařadit například Wells Fargo, JPMorgan Chase, Citigroup nebo Bank of America, a také tam fungují regionální banky a záložny, resp. spořitelní družstva.

Při analýze retailových bank zvažují investoři měřítka rentability, která poskytují vyhodnocení výkonnosti bank, což je pro bankovní sektor považováno za nejvíce relevantní oblast v rámci vybraných ukazatelů.

Čistá úroková marže

Čistá úroková marže je obzvláště důležitým ukazatelem při hodnocení bank, protože odhaluje čistý zisk banky ve vztahu k úročeným aktivům, mezi něž můžeme zařadit úvěry nebo investiční nástroje. Vzhledem k tomu, že pro banku jsou úroky z takových aktiv primárním zdrojem, je toto měřítko dobrým ukazatelem celkové ziskovosti banky, proto vyšší marže obecně indikují ziskovější banku.

Řada faktorů však může významně ovlivnit čistou úrokovou marži, a to včetně úrokových sazeb účtovaných bankou a zdrojů aktiv banky. Čistá úroková marže se spočítá jako suma úroků a investičních výnosů, od čehož se odečtou příslušné úrokové náklady (tento výpočet nám sám o sobě spočítá čisté úrokové výnosy banky). Tato hodnota se ještě následně vydělí průměrnými celkovými úročenými aktivy.

Poměr úvěrů k aktivům

Poměr úvěrů k aktivům je dalším specifickým měřítkem v tomto odvětví a může pomoci investorům získat úplnější analýzu v rámci aktivit banky. Banky, které mají relativně vyšší tento poměr, získávají více svých příjmů z úvěrů a investic.

Naopak banky, které mají tento poměr relativně nižší, získávají větší část ze svých příjmů z více diverzifikovaných a úrok nenesoucích zdrojů, mezi něž můžeme zařadit například správu aktiv (asset management) nebo trading.

Bankám s nižším Loan-to-Assets poměrem se možná bude dařit lépe, když budou úrokové sazby nízké nebo úvěrové linky nedostupné či dočasně omezené. Může se jim také dařit lépe během období hospodářských poklesů.

Rentabilita aktiv

Rentabilita aktiv (ROA = Return On Assets) je poměr často aplikovaný na banky, protože je obtížnější přesně vytvořit analýzu cash-flow. Poměr je považován za důležitý ukazatel ziskovosti, který ukazuje zisk vydělaný pomocí jedné koruny aktiv společnosti. Protože se bankovní aktiva z velké části skládají z peněz na bankovní úvěry, je zisk vydělaný pomocí jedné koruny (či jakékoliv jiné měny dle působnosti banky) aktiv důležitým měřítkem bankovního managementu.

ROA poměr se spočítá tak, že vydělíme čistý zisk průměrnými celkovými aktivy. Je důležité si uvědomit, že banky jsou samy o sobě značně zapákované, proto dokonce i tento relativně nízký poměr ve výši 1 až 2 % může představovat značné výnosy a zisk pro banku.

Ukazatele kapitálového trhu

Existují ještě takzvané ukazatele kapitálového trhu v rámci finanční analýzy, které by pro potřeby tohoto článku nebylo na škodu zmínit. Jedná se primárně o práci s údaji, které nějakým způsobem souvisí s akciemi vybrané společnosti po stránce výše jejich tržní ceny, vyplácené dividendy, zisku na akcii a podobně. Pojďme se na ně společně podívat:

  • Dividenda na akcii = celková výše vyplacených dividend / celkový počet akcií.
  • Zisk na akcii = celkový čistý zisk / celkový počet akcií.
  • Výplatní poměr = dividenda na akcii / zisk na akcii (EPS = Earnings Per Share).
  • Dividendový výnos = dividenda na akcii / tržní cena akcie.
  • Price-to-Earnings (P/E) poměr = tržní cena akcie / zisk na akcii.
  • Price-to-Book (P/B) poměr = tržní cena akcie / účetní hodnota akcie, účetní hodnota akcie se spočítá tak, že vlastní kapitál společnosti vydělíme celkovým počtem akcií.
  • Celkový výnos pro akcionáře (TSR) na jednu drženou akcii = (Konečná – počáteční tržní, resp. nákupní cena akcie) + suma všech dividend obdržených během daného období na akcii.

Výplatní poměr ukazuje, jak velká část zisku na akcii jde směrem k akcionáři v podobě dividendy a kolik ze zisku na akcii bude následně reinvestováno zpět do společnosti. U dividendového výnosu obecně platí, že čím je vyšší tento poměr, tím pro investora lépe. Stejně tak je u zisku na akcii bráno pozitivně, pokud v průběhu času tato hodnota stabilně roste. Pokud je hodnota P/B větší než 1, pak je tržní hodnota podniku větší než ocenění vlastního kapitálu v účetním vyjádření v rozvaze, což je bráno z dlouhodobého pohledu jako optimální varianta. Proto čím vyšší je tento poměr, tím lépe.

U TSR (Total Shareholder Return) platí, že čím je tato hodnota vyšší, tím samozřejmě lépe pro investora. Výsledná hodnota může být vydělena počáteční nákupní cenou akcie a dostaneme v procentním vyjádření výnos pro akcionáře za dané období, což může být vcelku zajímavý ukazatel.

Volná inspirace pro překlad originálního článku.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).