Hlavní navigace

Jak je to s rodinnou pojistkou po rozvodu?

25. 7. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Na českém trhu se stále více objevují rodinné pojistky. Jde o pojistky, které se mohou vztahovat na všechny členy rodiny. Co když se ovšem manželé rozvedou? Jak se následně situace řeší? Věděli jste, že jeden z manželů může přijít o celou naspořenou částku? Jak tomu předejít?

Před nedávnou dobou vyšel na stránkách Měšce článek o nově se rozvíjející oblasti pojištění, rodinných pojistek, „Pojistit celou rodinu v jedné smlouvě?“. Byly v něm uvedeny základní informace o tom, jak který v současnosti nabízený produkt „vypadá“.

Prozatím se jednalo o životní pojištění Rodina od ING, Generali Life Plus, Čtyřlístek od ČSOB Pojišťovny a jako poslední bylo zmíněno Sluníčko od České pojišťovny. Všechny čtyři produkty spočívají v tom, že jedna pojistná smlouva kryje proti zvoleným rizikům všechny členy rodiny.

A právě existence jedné smlouvy může být podle zkušeností některých čtenářů velkým problémem ve chvíli, kdy se rodina rozpadne. Co se tedy stane, když například otec uzavře životní pojistku a po několika letech se s manželkou rozvede? Na tuto otázku jsme se v tomto článku zaměřili a na následujících řádcích vám na ni přinášíme odpověď.

Před tím, než budou uvedeny konkrétní způsoby řešení, je na místě zmínit se o jednotlivých produktech rodinných pojistek. Ty lze rozdělit do dvou skupin. V jedné jsou rodinné pojistky úrazového pojištění a rizikového životního pojištění, u kterých se vyskytují problémy zejména v situaci, kdy osoba pojistníka určí jako osobu, které bude vyplaceno pojistné plnění (tedy za kapitálové životní pojištění), manželku, se kterou se rozvádí. V našem případě jde o produkt Generali Life Plus a Rodina od ING.

U těchto produktů pak může také druhý pojištěný (např. manželka) po rozvodu uzavřít novou smlouvu, pokud chce být nadále pojištěn, a stane se tím z osoby pouhého pojištěného i osobou pojistníka a může si mimo jiné již zvolit i kapitálové životní pojištění, tedy ne pouze pojištění rizikové. Pokud by naopak po rozvodu nechtěl smlouvu obnovit, není pojišťovnou nijak penalizován. Důvodem je to, že se jedná o rizikovou pojistku, a není tak nutné řešit spořící část pojistky.

Složitější je řešení v případě kapitálového životního pojištění. To se týká produktu Sluníčko od ČP a Čtyřlístek od ČSOB Pojišťovny, u kterých platí, že i osoba odlišná od pojistníka může být kapitálově pojištěna. Pokud v tomto případě po rozvodu například manželka jako osoba pojištěná nebude disponovat prostředky k placení kapitálového pojištění a exmanžel za ni odmítne pojistné platit, nezbude než pojistku zrušit. Jak poté situace vypadá, se dočtete níže.

Rodina od ING

Druhému pojištěnému je v rámci pojistné smlouvy poskytována vždy pojistná ochrana pouze pro případ smrti, může tedy zakoupit pouze rizikové životní pojištění. Volitelně může být toto pojištění rozšířeno o další připojištění.

Rozvod jako takový pak není nutně důvodem pro ukončení nebo změnu pojistné smlouvy. Pokud se oba pojištění mezi sebou dohodnou, může smlouva beze změny fungovat i nadále. Pojišťovna ale upozorňuje, že jde z pohledu praxe spíše o teoretické řešení.

Častější je případ, kdy je smlouva po rozvodu upravena. Například tak, že nadále zůstane pojištěn první pojištěný (zároveň pojistník) a případně děti. Pro druhého pojištěného může být dle jeho přání sjednána nová smlouva (k libovolnému produktu z portfolia ING), ale také nemusí.

Pojistné na smlouvě je hrazeno vždy pojistníkem.

Problém u tohoto typu pojištění nastává při rozvodu pouze tehdy, je-li jako osoba, které se má při dožití se určitého věku vyplatit pojistné plnění (např. manžel), jiná než osoba pojistníka (např. manželka). Pak totiž nezbývá než spor o pojistné plnění zahrnout do rozvodového řízení.

Generali Life Plus

Obdobná situace platí i v případě produktu Generali Life Plus. Zde rozvod manželství není pojistnými podmínkami nijak řešen. Nicméně obecně zde platí, že změna pojistné smlouvy se provádí na žádost pojistníka (ten, kdo uzavřel pojistnou smlouvu, pozn. aut.). Pokud je pojištěným osoba odlišná od pojistníka (např. manželka, děti) a má-li této osobě vzniknout nárok na pojistné plnění v případe dožití se osoby pojistníka (např. manžela) dne uvedeného ve smlouvě jako datum „výplaty“, je jediným možným řešením zahrnout tuto smlouvu do vypořádání v rámci rozvodového řízení.

I zde opět platí, že pokud osoba odlišná od pojistníka hradila pojistné, je opět jedinou možností zahrnout tuto smlouvu do vypořádání v rámci rozvodového řízení. Důkazní řízení „z jakých peněz bylo pojistné hrazeno“ pak provádí příslušný rozvodový úřad. Pojišťovna může pouze poskytnout na základě žádosti úřadu informaci, z jakého účtu, popř. jakým jiným způsobem bylo pojistné hrazeno.

Čtyřlístek od ČSOB Pojišťovny

Pojištění dětí a rodičů Čtyřlístek je možné sjednat pro jedno dítě a až dva dospělé. Pokud se pojistí oba dospělí (a jsou manželé), pak může po rozvodu vzniknout problém neochoty jednoho z nich, který je pojistníkem, dál platit za druhého (pouze pojištěného) pojistné. V takovém případě je řešením pokusit se mezi sebou dohodnout na změně pojistníka a pak požádat pojišťovnu o provedení změny. Pojištěný (např. manželka) se pak jednoduše rovněž stává sám pojistníkem.

Pokud se ovšem oba exmanželé nedohodnou a pojistník za druhého platit přestane a současně nebude mít druhý z exmanželů prostředky na platby pojistného, pojišťovna smlouvu jednoduše zruší a vyplatí odbytné (pokud bylo sjednáno kapitálové pojištění, pokud ne, je situace analogická ke dvěma předchozím). Nejpikantnější na celé věci ovšem je, že odbytné je vyplaceno osobě pojistníka bez ohledu na to, zda před rozpadem manželství za druhého platil nebo ne.

Pokud si tak manželka jako osoba pojištěná před rozpadem manželství pojistku platila sama a po rozpadu manželství už na to nemá dostatek prostředků a současně jí exmanžel odmítne pojištění platit, naspořené prostředky při rušení smlouvy pojišťovna vyplatí exmanželi… Situace je analogická pro vztah manželka manžel.

Sluníčko od České pojišťovny

U Sluníčka je situace odlišná, nicméně lépe řešená, než je tomu v případě Čtyřlístku. ČP manželům totiž hned na počátku umožňuje, aby se pojistníky stali manželé oba. Pak se při případném rozvodu na pojistce nic nezmění a manželé dále zůstávají pojistníky. Pokud dále v pojistce pokračovat nechtějí, odbytné je vyplaceno dítěti.

dan_z_prijmu

Avšak v situaci, kdy kapitálovou pojistku uzavřeli oba manželé a pouze jeden z manželů se stal pojistníkem a druhý pouze osobou pojištěnou, naspořené prostředky po rozvodu při rušení jedné či obou pojistek přejdou v podobě odbytného na potomka. Odbytné ovšem nedosahuje plné výše naspořených prostředků, čímž je klient, respektive potomek, na kterého se odbytné převádí, rozvodem dodatečně penalizován.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je vždy jednodušší uzavřít pojistku hned na počátku tak, aby byli oba manželé pojistníky.

Anketa

Máte již také uzavřenou rodinnou pojistku?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).